For the latest updates on our ongoing response to COVID-19, please click here.

Oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Gilead Sciences, Inc. vrátane všetkých dcérskych spoločností a nástupníckych spoločností vo výlučnom vlastníctve (spolu označované ako „Gilead“), spracúva osobné údaje (údaje, na základe ktorých je možné Vás identifikovať), ktoré spoločnosti Gilead poskytujete alebo sa zhromažďujú iným spôsobom na webových stránkach spravovaných spoločnosťou Gilead (spolu sa označujú ako „webová stránka (webové stránky) spoločnosti Gilead“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky čítajte v nadväznosti na oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead. Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead platí pre všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť Gilead získa a spracúva. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky poskytuje ďalšie informácie o osobných údajoch, ktoré spoločnosť Gilead zhromažďuje na webových stránkach, ktoré spravuje. V prípade rozporu medzi oznámeniami má prednosť oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead.

Predtým, ako použijete webové stránky spoločnosti Gilead alebo pošlete spoločnosti Gilead informácie prostredníctvom webovej stránky, prečítajte si toto oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky a oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead. Tým, že navštívite a použijete webové stránky spoločnosti Gilead, súhlasíte so zhromažďovaním, použitím a sprístupňovaním Vašich osobných údajov tak, ako je uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov webovej stránky, a dávate k tomu súhlas.

Ak to nie je inak konkrétne uvedené, toto oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa zhromažďujú, keď nie ste pripojení k internetu, ani na webové stránky tretích strán, odkaz na ktoré môže byť umiestnený na webových stránkach spoločnosti Gilead, ale spoločnosť Gilead ich nespravuje. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali podmienky jednotlivých zásad o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

Ako spoločnosť Gilead zhromažďuje informácie pri pripojení k internetu?

Okrem spôsobov uvedených v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead môžu webové stránky spoločnosti Gilead zhromažďovať informácie o Vašich návštevách, na základe ktorých Vás potenciálne môžeme osobne identifikovať bez toho, aby ste aktívne takéto informácie odosielali. Pomocou rôznych technológií, ako sú napr. súbory cookie a webové majáky, môžeme zhromažďovať neidentifikovateľné informácie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webová stránka prenesie na pevný disk Vášho počítača. Webové majáky (tiež označované ako súbory GIF, pixely alebo internetové značky) pomáhajú spoločnosti Gilead pochopiť, ako sa pohybujete na webových stránkach spoločnosti Gilead. Ako súčasť používania stránky Váš internetový prehliadač automaticky prenáša časť týchto neidentifikovateľných informácií webovým stránkam spoločnosti Gilead, napr. URL webovej stránky, ktorú ste práve navštívili, a verziu prehliadača, s ktorou práve váš počítač pracuje. Technológie pasívneho zhromažďovania údajov môžu uľahčiť Vaše používanie webových stránok spoločnosti Gilead tak, že umožnia spoločnosti Gilead poskytovať lepšie služby, prispôsobiť stránky spoločnosti Gilead na základe preferencií zákazníka, zostavovať štatistiky, analyzovať trendy a iným spôsobom spravovať a vylepšovať webové stránky spoločnosti Gilead. Isté funkcie webových stránok spoločnosti Gilead nemusia bez využitia technológií pasívneho zhromažďovania údajov fungovať. Informácie, ktoré tieto technológie zhromažďujú, nie je možné bez dodatočných informácii použiť na Vašu identifikáciu. Podrobnosti týkajúce sa obmedzenia alebo zakázania sledovacích technológií nájdete v nižšie uvedenej časti s názvom „Aké mám možnosti v súvislosti so spôsobom, akým spoločnosť Gilead zhromažďuje a používa moje osobné údaje?“

Niektorí obchodní partneri, s ktorými má spoločnosť Gilead uzatvorenú zmluvu o obchodnej činnosti (napr. poskytovatelia webových stránok), môžu na webových stránkach spoločnosti Gilead používať súbory cookie. Hoci spoločnosť Gilead nemusí mať priamy prístup k takýmito súborom cookie alebo mať nad nimi kontrolu, toto oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky sa vzťahuje na používanie súborov cookie spoločnosťou Gilead a takýmito obchodnými partnermi na webových stránkach spoločnosti Gilead. Spoločnosť Gilead môže tiež umožniť spoločnostiam sociálnych médií (napr. spoločnosti Facebook) umiestniť na webové stránky spoločnosti Gilead „miniaplikácie“. Tieto nástroje tretích strán môžu byť tiež využívané na Vaše sledovaie na všetkých webových stránkach. Napríklad, kým ste prihlásení na stránke Facebook, vždy keď prídete na webovú stránku, ktorá má miniaplikáciu spoločnosti Facebook, spoločnosť Facebook bude vedieť, že ste na tejto stránke. Spoločnosť Gilead nemá kontrolu nad zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Za akých okolností a za akým účelom môže spoločnosť Gilead zhromažďovať a používať osobné údaje pomocou webových stránok spoločnosti Gilead?

Okrem toho, čo je uvedené v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead, ak sa rozhodnete použiť emailovú funkciu stránky spoločnosti Gilead na prijímanie emailových upozornení, spoločnosť Gilead Vám pošle email na potvrdenie Vašej registrácie a prihlásenia sa na odber takýchto emailov. Ak si už neprajete dostávať takéto emaily, postupujte podľa pokynov, ktoré sme vám poskytli v emaile, a požiadajte spoločnosť Gilead o zastavenie zasielania emailových upozornení.

Ak to umožňujú príslušné miestne právne predpisy, niektoré webové stránky spoločnosti Gilead zahŕňajú možnosť poslať inej osobe odkaz na webovú stránku spoločnosti Gilead. Ak sa rozhodnete použiť emailovú funkciu stránky spoločnosti Gilead na poslanie odkazu na stránku spoločnosti Gilead, spoločnosť Gilead si od Vás vyžiada emailovú adresu príjemcu. Spoločnosť Gilead automaticky pošle príjemcovi jednorazový email, s pozvánkou navštíviť odporúčanú stránku. Tieto údaje použijeme len pri doručení tejto špecifickej emailovej správy a neukladáme alebo nepoužívame ich na iné účely.

Aké mám možnosti v súvislosti so spôsobom, akým spoločnosť Gilead zhromažďuje a používa moje osobné údaje?

Vždy môžete obmedziť množstvo a typ osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Gilead získa, a to tak, že sa rozhodnete nezadávať osobné údaje do formulárov alebo dátových polí na webových stránkach spoločnosti Gilead. Niektoré internetové služby spoločnosti Gilead Vám môžeme poskytnúť len vtedy, keď spoločnosti Gilead poskytnete príslušné osobné údaje. Rôzne webové stránky spoločnosti Gilead sa Vás môžu spýtať, či sa chcete prihlásiť do zoznamov kontaktov alebo programov na ponuky, propagačné akcie a iné dodatočné služby spoločnosti Gilead, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé.
Môžu Vám tiež byť položené otázky alebo sa zobraziť preferenčné zaškrtávacie polia, aby ste mohli uviesť, že nechcete, aby webové stránky spoločnosti Gilead používali sledovacie technológie, ako sú napr. súbory cookie, na „zapamätanie si“ Vašich osobných údajov, ako sú napr. ID používateľa alebo emailové adresy, pri opakovaných návštevách. Webové stránky spoločnosti Gilead, ktoré používajú sledovacie technológie na zhromažďovanie neidentifikovaných údajov, Vám však zvyčajne neposkytujú možnosť zablokovať sledovacie technológie. Niektoré internetové prehliadače V ám umožňujú obmedziť alebo zakázať používanie sledovacích technológií, ktoré zhromažďujú neidentifikované údaje, ako je napr. nastavenie „Nesleduj“ („Do Not Track“, „DNT“). Webové stránky spoločnosti Gilead v ich aktuálnej verzii momentálne nie sú kompatibilné so štandardom DNT. Upozorňujeme však, že spoločnosť Gilead nezhromažďuje ani neposkytuje Vaše správanie pri prehliadaní tretím stranám na účely marketingu.

Ako spoločnosť Gilead zabezpečuje osobné údaje, ktoré zhromažďuje na svojich webových stránkach?

Spoločnosť Gilead štandardne zabezpečuje ochranu webových stránok spoločnosti Gilead využitím komerčne rozumných technických, procedurálnych a administratívnych ochranných prostriedkov, primeraných vzhľadom na citlivosť a objem spracovaných údajov. Dôvernosť osobných údajov, ktoré sa prenášajú cez internet, však nemôžeme zaručiť. Spoločnosť Gilead vás dôrazne žiada, aby ste boli opatrní pri prenášaní osobných údajov cez internet. Spoločnosť Gilead nemôže absolútne zaručiť, že neoprávnené tretie strany nezískajú prístup k Vašim osobným údajom, preto pri posielaní osobných údajov webovým stránkam spoločnosti Gilead musíte zvážiť aj výhody aj riziká tohto kroku. Spoločnosť Gilead nemá žiadnu kontrolu nad webovými stránkami tretích osôb a ich obsahom, preto sa oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky spoločnosti Gilead na takéto webové stránky nevzťahuje. Pred poslaním svojich osobných údajov skontrolujte zásady ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Platí to aj pre takých obchodných partnerov alebo služby sociálnych médií, ktoré majú na webových stránkach spoločnosti Gilead nástroje na zdieľanie (napr. sieť Facebook). Keďže spoločnosť Gilead nemá kontrolu nad zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích strán, je potrebné sa oboznámiť s nastavením ochrany osobných údajov, priamo v nich.

Ako spoločnosť Gilead ochraňuje osobné údaje detí na webových stránkach spoločnosti Gilead?

Žiadna z webových stránok spoločnosti Gilead nemá v úmysle zhromažďovať alebo používať osobné údaje detí na webových stránkach spoločnosti Gilead („deti“ sú osoby, ktoré ešte nedosiahli podľa jurisdikcií v mieste ich bydliska plnoletosť). Spoločnosť Gilead deťom vedome neumožňuje objednať si výrobky spoločnosti Gilead, komunikovať so spoločnosťou Gilead, ani použiť internetové služby spoločnosti Gilead. Ak máte podozrenie, že nám dieťa, ktorého ste rodič alebo zákonný zástupca, poskytlo svoje osobné údaje, obráťte sa na spoločnosť Gilead niektorým z nižšie uvedených spôsobov a spoločnosť Gilead bude s Vami spolupracovať pri riešení tohto problému.

Vaše práva a kontaktné informácie

V prípadoch, ak majú jednotlivci určité práva podľa právnych predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú, na základe písomnej žiadosti spoločnosť Gilead umožní takýmto jednotlivcom prístup k osobným údajom, ktoré o nich má k dispozícii, pre takéto prípady platia prípadné zákonné obmedzenia. Spoločnosť Gilead navyše umožní jednotlivcom opravu, zmenu a doplnenie alebo vymazanie údajov, v prípade ktorých sa potvrdí, že sú nepresné alebo neúplné, alebo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania takýchto informácií alebo uplatniť právo na prenosnosť údajov za určitých okolností a za určitých výnimiek stanovených právnymi predpismi. Spoločnosť Gilead nemusí byť schopná vyhovieť žiadosti, ak osobné údaje boli zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s povinnosťami a postupmi uchovávania záznamov spoločnosti Gilead. V prípade, že spoločnosť Gilead nemôže poskytnúť osobe prístup k jej osobným údajom, bude sa snažiť poskytnúť jednotlivcovi vysvetlenie, pre takéto prípady platia prípadné zákonné alebo regulačné obmedzenia. Oznámte spoločnosti Gilead Vaše priania tak, že sa na nás obráťte telefonicky na čísle+1 (800) GILEAD5 +1 (800) GILEAD5 alebo +1 (650) 522-5775+1 (650) 522-5775 alebo emailom na adrese privacy@gilead.com. Alternatívne môžete zaslať list na túto adresu:

Gilead Sciences, Inc.
Do rúk: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, USA

Všetky oznámenia spoločnosti Gilead by mali obsahovať meno odosielateľa a kontaktné údaje (napríklad emailovú adresu, telefónne číslo alebo poštovú adresu) a podrobné vysvetlenie žiadosti. Okrem toho, oznámenia, ktoré sa vzťahujú na webové stránky spoločnosti Gilead, musia obsahovať podľa potreby emailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii, a adresu webovej stránky spoločnosti Gilead, ktorej ste osobné údaje poskytli (napr. www.gilead.com). Emailové požiadavky na vymazanie, zmenu alebo opravu osobných údajov musia ako predmet emailu podľa potreby obsahovať text „Žiadosť o vymazanie“ alebo „Žiadosť o zmenu/opravu“. Spoločnosť Gilead sa bude snažiť reagovať na všetky primerané žiadosti včas a v každom prípade v rámci akýchkoľvek lehôt stanovených platnými miestnymi právnymi predpismi. Ak máte otázky alebo sťažnosti ohľadne našich zásad alebo postupov ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese privacy@gilead.com alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese.

Presadzovanie

Spoločnosť Gilead vyšetrí a pokúsi sa vyriešiť všetky sťažnosti a spory ohľadne použitia a zverejnenia osobných údajov v súlade s princípmi, ktoré obsahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky. V prípade sťažností alebo sporov, ktoré sa nepodarí vyriešiť dohodou medzi spoločnosťou Gilead a sťažovateľom, spoločnosť Gilead súhlasila, že sa zúčastní procedúr riešenia sporov TRUSTe.

Ak máte nevyriešené pripomienky týkajúce sa ochrany alebo používania osobných údajov, ktorým sme sa nezaoberali v dostatočnej miere, obráťte sa na nášho poskytovateľa riešenia sporov tretej strany v USA (bezplatne) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov webovej stránky

Spoločnosť Gilead si vyhradzuje právo priebežne meniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky tak, aby odrážalo technologický pokrok, právne a regulačné zmeny a obchodné praktiky spoločnosti Gilead podľa platných právnych predpisov. Ak spoločnosť Gilead zmení svoje postupy ochrany osobných údajov, aktualizovaná verzia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov webovej stránky bude tieto zmeny odrážať. Spoločnosť Gilead oznámi tieto zmeny aktualizáciou dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného v tomto oznámení o ochrane osobných údajov webovej stránky. Pre vašu ďalšiu komunikáciu so spoločnosťou Gilead v rámci vyššie uvedených aktivít bude platiť aktuálne platné oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky.

Posledná aktualizácia: 15. máj 2018