Gilead Privacy- verklaring

Deze privacyverklaring legt uit hoe Gilead Sciences, Inc., inclusief haar volledige dochterondernemingen en rechtverkrijgenden, waaronder Kite Pharma, Inc. (gezamenlijk aangeduid als “Gilead”), persoonsgegevens verwerkt in verband met haar producten, diensten, apps en websites, zowel online als offline (gezamenlijk, de “diensten”), evenals de rechten en keuzes die mensen hebben met betrekking tot zulke persoonlijke informatie.

Inwoners van bepaalde rechtsgebieden kunnen het recht hebben op aanvullende openbaarmakingen met betrekking tot hun persoonsgegevens op grond van de wetten van die rechtsgebieden. Raadpleeg de sectie “Aanvullende privacy-informatie voor bepaalde rechtsgebieden” hieronder voor meer informatie.

Gilead verwerkt uw persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Houd er rekening mee dat waar wettelijk vereist, we uw toestemming moeten verkrijgen.

 

Tenzij hieronder anders wordt vermeld, is deze privacyverklaring van toepassing op de persoonsgegevens die Gilead verwerkt met betrekking tot:

 • onze diensten, waaronder onze klinische onderzoeks- en patiëntenondersteuningsprogramma's en andere gezondheidszorg- en patiëntenprogramma's die we beheren, sponsoren of uitvoeren
 • zorgverleners
 • personen die zich registreren voor of deelnemen aan onze webinars en andere evenementen
 • personen die zich hebben ingeschreven voor het ontvangen van nieuws, informatie en marketingberichten van ons
 • personen die meedoen aan wedstrijden, gratis loterijen, enquêtes en onderzoek dat door ons wordt uitgevoerd
 • personen die op een andere manier met ons communiceren, zich met ons bezighouden of contact met ons hebben in verband met ons bedrijf of onze diensten

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken over werknemers en personeel of sollicitanten en kandidaten, waarvoor aparte privacyverklaringen gelden.

Aanvullende verklaringen. In sommige gevallen kunnen aanvullende of supplementaire privacyverklaringen van toepassing zijn op bepaalde persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken. Dergelijke verklaringen zijn over het algemeen bedoeld als aanvulling op deze privacyverklaring door aanvullende informatie te verstrekken voor bepaalde persoonsgegevens en zakelijke activiteiten. We kunnen bijvoorbeeld verklaringen verstrekken aan personen die deelnemen aan door Gilead gesponsorde programma's voor patiëntenondersteuning en -hulp om aanvullende of meer specifieke informatie te verstrekken aan deelnemers over de verwerking van hun persoonsgegevensmet betrekking tot dergelijke programma's. We kunnen ook specifieke verklaringen verstrekken voor en specifieke toestemmingen verkrijgen van deelnemers aan klinische onderzoeken. Meer informatie over de klinische onderzoeken van Gilead is te vinden op www.gileadclinicaltrials.com. Voor zover er een conflict is met deze privacyverklaring, heeft de aanvullende of supplementaire verklaring, indien van toepassing, voorrang met betrekking tot de persoonsgegevens die onderworpen is aan een dergelijke verklaring. 

We verzamelen persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder:

 • rechtstreeks van personen die onze diensten openen of gebruiken of met ons communiceren over ons bedrijf of onze diensten, waaronder bijvoorbeeld:
  • deelnemers aan klinische onderzoeken en patiëntenhulpprogramma's die we sponsoren
  • anderen die handelen namens patiënten en andere personen, zoals een gemachtigde vertegenwoordiger en wettelijke voogd
  • gebruikers van onze websites en mobiele applicaties
  • personen die communiceren met Gilead
  • personen die aan kwaliteit, veiligheid of bijwerkingen gerelateerde informatie over onze klinische producten en behandelingen melden of deze op een andere manier communiceren
 • via onze diensten
 • van zorgverleners
 • van gecontracteerde onderzoeksorganisaties en onderzoekers bij klinische onderzoeken
 • van overheidsinstanties en/of openbare registers
 • van dienstverleners, gegevensleveranciers of zakelijke partners
 • van sector- en patiëntengroepen en -verenigingen
 • uit openbaar beschikbare bronnen, waaronder informatie die wordt verstrekt op websites, sociale- mediakanalen, openbare forums of platforms en andere bronnen van derden

Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken varieert afhankelijk van onze relatie en interacties met u. Zoals hieronder verder beschreven, kunnen we persoonsgegevens rechtstreeks van personen verzamelen, evenals van derden en via geautomatiseerde middelen, zoals cookies, webbakens, pixels en webserverlogboeken met betrekking tot het gebruik van onze diensten of de interacties van een persoon met Gilead.

U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonsgegevens te geven wanneer we hierom vragen. Als u echter besluit om bepaalde persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit onze relatie met u beperken. We kunnen u bijvoorbeeld misschien niet de diensten leveren die u hebt gevraagd.

Persoonsgegevens verstrekt aan Gilead. We kunnen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt verzamelen en verwerken, evenals persoonsgegevens over u die namens u wordt verstrekt (bijvoorbeeld door uw gemachtigde vertegenwoordiger, wettelijke voogd, zorgverlener en anderen met wie u contact hebt in verband met onze diensten). Deze informatie omvat over het algemeen:

 • contactgegevens en contactvoorkeuren voor personen en (indien van toepassing) hun gemachtigde vertegenwoordigers (zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en contactgegevens voor noodgevallen)
 • informatie over ouders of wettelijke voogd als het een minderjarige betreft
 • biografische en demografische gegevens (zoals geboortedatum, leeftijd, gender, etnische afkomst, burgerlijke staat en seksuele geaardheid)
 • gezondheids- en medische informatie (zoals informatie over fysieke en psychische aandoeningen en diagnoses, behandelingen voor medische aandoeningen, genetische informatie, medische geschiedenis van familie, medicatie die iemand neemt, met inbegrip van de dosering, het tijdstip en de frequentie en informatie over iemands zorgverleners) die wij verzamelen in verband met het beheer van klinische onderzoeken, het uitvoeren van onderzoek, het aanbieden van programma's voor patiëntenondersteuning, het distribueren en in de handel brengen van onze producten, het beheren van programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en EAP (expanded access programs [programma’s voor uitgebreide toegang])-programma’s en het bijhouden van meldingen over bijwerkingen
 • productveiligheid, productkwaliteit en de aan veiligheid gerelateerde informatie met betrekking tot onze klinische producten en behandelingen (zoals meldingen van bijwerkingen). Gilead registreert alle persoonsgegevens die aan het bedrijf wordt verstrekt of door het bedrijf wordt ontvangen met betrekking tot productveiligheid, kwaliteit en andere bijwerkingen, waaronder de naam en contactgegevens van degene die het voorval meldt (bijv. e-mail en/of postadres, telefoonnummer), evenals het beroep/de specialiteit van de meldende persoon (indien een zorgverlener) en de gezondheids- en andere informatie die wordt verstrekt met betrekking tot een dergelijke melding of voorval. (Meer informatie over het melden van incidenten met betrekking tot veiligheid en bijwerkingen vindt u op https://www.gilead.com/utility/contact/report-an-adverse-event.),
 • financiële informatie en transactiegegevens, inclusief aankoopgeschiedenis (zoals facturering, informatie over betalingen en andere transacties, inkomen, informatie over geschiktheid om geschiktheid voor patiëntenhulpprogramma's te bepalen en informatie die is verzameld als onderdeel van het inwerken van de onderzoeker bij ons klinisch onderzoek) en andere financiële en aan betaling gerelateerde gegevens (zoals informatie die we moeten verzamelen en onderhouden met betrekking tot betalingen en financiële interacties die we aangaan met zowel bedrijven als personen)
 • gebruikersnaam en wachtwoord naar keuze om een account op onze website of mobiele apps aan te maken
 • overzichten van uw communicatie en andere verzoeken. Als u bijvoorbeeld e-mailt, belt of op een andere manier met ons of met leden van ons team communiceert, verzamelen en bewaren we een overzicht van uw contactgegevens, berichten en onze reacties. Wanneer u een formulier invult op één van onze websites of u aanmeldt voor nieuws en actuele informatie van ons, of op een andere manier informatie bij ons aanvraagt, verzamelen en bewaren we gegevens van uw verzoeken
 • registratie-informatie wanneer u zich registreert voor bepaalde diensten (bijvoorbeeld als u deelneemt aan promoties of u registreert voor evenementen of programma's die we sponsoren of beheren)
 • foto en gebruikersnaam op sociale media
 • digitale of elektronische handtekening

Aanvullende informatie over zorgverleners. Als u zorgverlener bent, verzamelen we wellicht ook:

 • uw professionele referenties, opleidings- en professionele geschiedenis, verbinding met instellingen en overheid, lidmaatschap van verenigingen en besturen en gegevens uit een curriculum vitae (bijvoorbeeld werkervaring, opleidingen en talenkennis)
 • informatie over de programma's, producten en activiteiten van Gilead waaraan u hebt deelgenomen
 • gegevens over onze interacties met u, uw recepten voor onze producten en de afspraken die u met ons hebt gemaakt
 • informatie met betrekking tot uw praktijk, zoals licentie-informatie, disciplinaire geschiedenis, eerdere rechtszaken en regelgevende procedures en andere informatie met betrekking tot zorgvuldigheidsonderzoek
 • informatie over omstandigheden die een belangenconflict kunnen veroorzaken
 • informatie verstrekt om deel te nemen aan onze gesponsorde of ondersteunde initiatieven, zoals onze gesponsorde klinische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, online of persoonlijke seminars, educatieve evenementen en bijgewerkte klinische informatie

Informatie verzameld van derden. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen over personen uit andere bronnen van derden, zoals sociale mediaplatforms en -kanalen, forums en andere websites van derden en openbare gegevensbestanden, evenals van andere derden die onze zakelijke activiteiten ondersteunen.

Bijvoorbeeld:

 • Als u informatie over ons of onze diensten plaatst of met ons communiceert op platforms of sociale media van derden, kunnen we persoonsgegevens over u verzamelen vanaf dat platform of die account van derden. Deze platforms en diensten van derden beheren de informatie die ze over u verzamelen en doorgeven. Voor informatie over hoe zij uw informatie kunnen gebruiken en openbaar maken, inclusief alle informatie die u openbaar maakt, kunt u hun respectievelijke privacybeleid raadplegen.
 • Wij kunnen van tijd tot tijd de persoonsgegevens die wij over u hebben gebruiken of uitbreiden met informatie uit andere bronnen, zoals openbare gegevensbestanden en andere derden. We kunnen dergelijke externe informatie bijvoorbeeld gebruiken om de licentie van zorgverleners te controleren of om een beter inzicht te krijgen in uw interesses door bevolkingsgegevens te koppelen aan de informatie die u hebt verstrekt.
 • Als we op de hoogte komen van informatie over ons of onze diensten die betrekking heeft op de kwaliteit of veiligheid van producten of behandelingen, of op een andere manier rapporteerbaar is op grond van onze wettelijke verplichtingen, houden we dergelijke informatie bij in overeenstemming met onze wettelijke en rapportageverplichtingen, inclusief informatie die is meegedeeld op sociale-mediawebsites van derden of op een andere manier is doorgegeven door of aan een derde.

Gilead kan de informatie die we verzamelen uit externe bronnen combineren of samenvoegen met de informatie die we rechtstreeks of op een andere manier over u kunnen verzamelen.

Informatie die we via geautomatiseerde middelen kunnen verzamelen of over u kunnen afleiden. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze diensten en uw interacties met ons en anderen met betrekking tot onze diensten, waaronder informatie die we afleiden over u en uw gebruik van onze diensten. Dergelijke informatie kan uw apparaat- en browserinformatie, activiteiten en gebruiksgegevens over uw gebruik van onze diensten en locatiegegevens omvatten die zijn afgeleid van uw IP-adres of (met uw toestemming) uw mobiele apparaat.

Voor informatie over onze verzameling van persoonsgegevens via cookies en soortgelijke volgtechnologieën en de keuzes die u hebt met betrekking tot ons gebruik van cookies en gerelateerde informatieverzameling, kunt u onze Cookieverklaring raadplegen.

In het algemeen verzamelt en verwerkt Gilead persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten en ondersteuning. Om onze diensten te leveren en beschikbaar te stellen, om met u te communiceren over uw gebruik van en interacties met onze diensten, om te reageren op uw vragen, om uw bestellingen en verzoeken uit te voeren, om uw betalingen te verwerken en voor andere doeleinden met betrekking tot klanten- en patiëntenondersteuning. Bijvoorbeeld:
  • indien u hebt verzocht om deelname aan een klinisch onderzoek van Gilead of één van de partners van Gilead
  • ter ondersteuning van het beheer van ziekte, opleidingen of beslissingsondersteunende systemen met betrekking tot het gebruik van onze diensten
  • indien u een dienst van Gilead hebt verzocht, om u te assisteren bij de voltooiing van uw inschrijving, de beoordeling of u in aanmerking komt voor een dergelijke gevraagde dienst, de verwerking en het onderhoud van de dienst, evenals elke toepasselijke vernieuwing van een dergelijke dienst
  • voor het opstellen van voorstellen voor toekomstige behoeften aan diensten
 • Meldingen in verband met kwaliteit, veiligheid en regelgeving. We kunnen de gezondheids- en andere informatie die we verzamelen in verband met productveiligheid of -kwaliteit en andere meldingen van bijwerkingen registreren en melden in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. We kunnen ook contact met u opnemen om aanvullende informatie te vragen van personen die dergelijke informatie over productveiligheid, -kwaliteit en andere ongewenste incidenten melden of communiceren, om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. De informatie die u Gilead verstrekt is erg belangrijk en wordt gebruikt bij de veiligheidscontrole van onze producten voor rapportage en voor volksgezondheidsdoeleinden. Ga naar de pagina Melding van bijwerkingen voor meer informatie over onze praktijken met betrekking tot dergelijke informatie.
 • Onderzoek en analyse. Voor het uitvoeren van onderzoek en analyse om onze diensten en bedrijfsprocessen te begrijpen, verbeteren, beoordelen en ontwikkelen en om andere inzichten te ontwikkelen. We kunnen bijvoorbeeld primair en secundair onderzoek uitvoeren met betrekking tot onze klinische producten en behandelingen en gerelateerde diensten, waaronder door het uitvoeren van klinische onderzoeken en om nieuwe producten en behandelingen en andere diensten te onderzoeken en ontwikkelen. We kunnen enquêtes en vragenlijsten afnemen voor marktonderzoek of kwaliteits- en tevredenheidsdoeleinden. We gebruiken ook persoonsgegevens die we verzamelen over uw gebruik van onze diensten om beter te begrijpen hoe gebruikers toegang krijgen tot en gebruik maken van deze diensten en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden, zoals het beoordelen en verbeteren van onze diensten en bedrijfsactiviteiten, het ontwikkelen van nieuwe diensten en functies, en voor interne kwaliteitsbewaking en trainingsdoeleinden. We kunnen ook openbare bronnen analyseren, zoals websites en sociale-mediakanalen, voor informatie met betrekking tot of gerapporteerd over ons en onze diensten.
 • Aanpassing en personalisatie. Om inhoud die we kunnen verzenden of weergeven op onze diensten op maat te maken, waaronder het aanbieden van locatieaanpassing en gepersonaliseerde hulp en instructies, en om uw ervaringen op een andere manier te personaliseren.
 • Marketing en reclame. We gebruiken bepaalde persoonsgegevens voor marketing- en reclamedoeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld om u informatie te sturen over onze diensten, zoals aanbiedingen, promoties, nieuwsbrieven en andere informatie waarvan wij denken dat deze u wellicht interesseert, evenals alle andere informatie waarvoor u zich aanmeldt. We kunnen bepaalde informatie die we verzamelen ook gebruiken om onze reclamecampagnes te beheren en te verbeteren zodat we mensen beter kunnen bereiken met relevante inhoud.
 • Het plannen en beheren van evenementen. Voor de planning en het beheer van evenementen, inclusief registratie, deelname, contact met andere deelnemers aan de evenementen, commentaar over evenementen en om contact met u op te nemen over relevante evenementen en diensten.
 • Beveiliging en bescherming van rechten. Om ons bedrijf en onze diensten te beschermen; om fraude, ongeoorloofde activiteiten en toegang en/of ander misbruik te voorkomen en op te sporen; en wanneer wij dit nodig achten om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid of wettelijke rechten van een persoon of derde, of schendingen van onze dienstvoorwaarden en andere overeenkomsten met u te onderzoeken, te voorkomen of in verband daarmee actie te ondernemen.
 • Naleving van de wet en gerechtelijke procedures. Om te reageren op gerechtelijke procedures en met betrekking tot juridische procedures, evenals voor wettelijke rapportage- en archiveringsdoeleinden (zoals het melden en volgen van bijwerkingen of om te zorgen dat we niet worden belet om zaken met u te doen).
 • Algemene zakelijke en operationele ondersteuning. Om ons bedrijf uit te voeren, fusies, overnames, reorganisaties, faillissementen en andere zakelijke transacties te overwegen en te implementeren, en op een andere manier gerelateerd aan het beheer en/of de planning van onze algemene bedrijfs-, boekhoudkundige, audit-, nalevings-, administratie- en juridische afdelingen.

Aanvullende informatie over zorgverleners. Behalve voor de hierboven vermelde doeleinden gebruiken we informatie van zorgverleners voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van onze overeenkomst(en) met u als u of uw instelling een overeenkomst inzake advies, professionele diensten of andere soort overeenkomst met ons bent aangegaan.
 • Voor het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten, waaronder:
  • het beheren en verbeteren van onze relatie met u, inclusief het plannen, organiseren en beoordelen van samenwerkingen met u
  • om te zorgen dat we u informatie verstrekken die relevant is op basis van uw expertise, interesses en voorkeuren
  • het werven en beoordelen van uw geschiktheid voor deelname aan onze programma's, waaronder klinische onderzoeken, marktonderzoek en andere onderzoeksactiviteiten
  • om met u te communiceren over producten en programma's, u te informeren over wetenschappelijke of educatieve programma's, patiëntenondersteuningsprogramma's te beheren en u toegang te bieden indien van toepassing, te reageren op bestellingen en monsters te verstrekken
  • het creëren en onderhouden van ons gegevensbestand van zorgverleners, dat openbaar beschikbare informatie kan bevatten in verband met zorgverleners
 • Voor het beoordelen van subsidie- en beursaanvragen
 • Voor het voldoen aan rapportagevereisten inzake transparantie over financiele relaties en het aantonen van naleving van gedragscodes van de sector

We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die op het moment van verzameling worden beschreven.

Gilead verwerkt persoonsgegevens indien daar een grondslag voor is. Bepaalde wetten, zoals de AVG, de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming en soortgelijke wetten, leggen specifieke rechtsgronden vast voor onze verwerking van persoonlijke informatie. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van dergelijke wetten zijn onder meer:

 • De overdracht gebeurt in het legitieme belang van Gilead om u toegang te geven tot onze diensten en programma's
 • De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Gilead
 • De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, afgesloten in uw belang, tussen Gilead en een derde
 • De overdracht is noodzakelijk, of wettelijk vereist, volgens een belangrijk algemeen belang, voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen of om uw fundamentele belangen te beschermen
 • De overdracht is vereist door de toepasselijke wetgeving
 • Met uw toestemming, zoals beschreven in specifieke voorwaarden, privacyverklaringen en/of toestemmingsformulieren wanneer we uw toestemming verzamelen. Wanneer Gilead zich baseert op toestemming om persoonsgegevens te verwerken, wordt de mogelijkheid om toestemming te geven geboden voorafgaand aan de relevante verwerking van uw persoonsgegevens. Uw toestemming kan worden gegeven via uw gemachtigde vertegenwoordiger zoals een wettelijke voogd, vertegenwoordiger of een houder van een volmacht. Wanneer Gilead zich baseert op toestemming, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken.

Over het algemeen maken we de persoonsgegevens die we verzamelen openbaar zoals beschreven in deze sectie:

 • Binnen onze groep van bedrijven. Tijdens de normale uitvoering van diensten kan persoonsgegevens worden doorgegeven binnen Gilead en de aan haar gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze privacyverklaring.
 • Aan onze dienstverleners en partners. We kunnen andere bedrijven en personen inschakelen om diensten namens ons te verrichten en we kunnen samenwerken met andere bedrijven en personen met betrekking tot specifieke producten of diensten. Voorbeelden van dienstverleners zijn: bedrijven die gegevens analyseren, creditcardverwerkingsbedrijven, aanbieders van klantendienst en -ondersteuning, e-mail- en sms-aanbieders, webfaciliterings- en ontwikkelingsbedrijven en logistieke bedrijven. Dienstverleners zijn ook onze promotiepartners voor producten en behandelingen die we gezamenlijk met andere bedrijven ontwikkelen en/of in de handel brengen. Sommige dienstverleners kunnen namens ons persoonsgegevens verzamelen.
 • Aan externe platforms, leveranciers en netwerken. We kunnen persoonsgegevens bekendmaken of beschikbaar stellen aan externe platforms en leveranciers die we gebruiken om bepaalde functies of gedeeltes van onze diensten te leveren of beschikbaar te stellen, of indien nodig om op uw verzoeken te reageren. We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens (zoals browse-informatie) beschikbaar stellen aan derden ter ondersteuning van onze marketing-, reclame-, campagnebeheer- en analysedoeleinden.
 • In verband met zakelijke transacties. Als we worden of kunnen worden overgenomen door, samengevoegd met of als er in ons wordt geïnvesteerd door een ander bedrijf, of als onze activa worden of kunnen worden overgedragen aan een ander bedrijf, hetzij als onderdeel van een faillissements- of insolventieprocedure of op een andere manier, kunnen we de informatie die we van u hebben verzameld overdragen aan het andere bedrijf. We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens doorgeven voorafgaand aan de voltooiing van een dergelijke overdracht, bijvoorbeeld aan kredietverstrekkers, auditors en externe adviseurs, waaronder advocaten en consulenten, als onderdeel van zorgvuldigheidsonderzoek of indien nodig om de overdracht te plannen.
 • Voor het melden van productveiligheid en bijwerkingen. Gilead kan persoonsgegevens met betrekking tot productveiligheid en bijwerkingen doorgeven aan relevante nationale en/of internationale regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties of openbare instanties of rechtbanken, indien Gilead daartoe verplicht is door de toepasselijke wet- en regelgeving of op verzoek van die instanties.
 • Om te voldoen aan onze algemene wettelijke verplichtingen. Gilead kan, indien nodig zonder uw voorafgaande toestemming, alle persoonsgegevens over u of uw gebruik van onze diensten bekendmaken om:
  • de rechten, eigendommen of veiligheid van Gilead en anderen te beschermen en te verdedigen;
  • de algemene voorwaarden af te dwingen die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten;
  • zoals vereist door een rechtsgeldig verzoek van een bevoegde overheidsinstantie en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure;
  • de productbeveiliging te verbeteren en degenen te vervolgen die de productbeveiliging bedreigen, of
  • te reageren op vorderingen dat enige inhoud de rechten van derden schendt.
  We kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken die we noodzakelijk achten om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, voorschriften, gerechtelijke procedures of overheidsverzoeken.
 • Ter beveiliging en bescherming van rechten. Wanneer wij dit nodig achten om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid of wettelijke rechten van een persoon of derde, of schendingen van de dienstvoorwaarden en andere overeenkomsten te onderzoeken, te voorkomen of in verband daarmee actie te ondernemen. We kunnen bepaalde informatie ook gebruiken als bewijs in rechtszaken waarbij we betrokken zijn.
 • Aanvullende informatie over zorgverleners. We kunnen persoonsgegevens over zorgverleners bekendmaken zoals hieronder vermeld:
  • voor veiligheidscontrole, rapportage en audits en het reageren op vragen of problemen met betrekking tot onze diensten
  • om te voldoen aan de vereisten die worden opgelegd door gedragscodes van de sector, waaronder de overdracht van waardegegevens van zorgverleners en de openbaarmaking van dergelijke gegevens

Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies, webbakens (ook wel ‘pixels’ of ‘tags’ genoemd) en soortgelijke technologieën binnen onze diensten om automatisch informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website worden overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Webbakens zijn kleine bestanden die in een webpagina zijn ingebed en gebruikers kunnen volgen, vergelijkbaar met een cookie. De informatie die door cookies, webbakens en soortgelijke volgtechnologieën wordt verzameld, varieert afhankelijk van de website of diensten die worden gebruikt, maar kan niet-identificeerbare informatie bevatten, evenals persoonsgegevens, zoals details over het apparaat dat of de browser die u gebruikt, uw IP-adres, de vorige website die u hebt bezocht, de koppelingen waarop u hebt geklikt, pagina's die u hebt bezocht en andere gebruiks- en surfactiviteiten.

Wij en onze externe leveranciers gebruiken deze informatie om te analyseren en te begrijpen hoe gebruikers onze inhoud en diensten openen, gebruiken en ermee omgaan, om programmafouten en fouten te identificeren en op te lossen en om de prestaties van onze diensten te beveiligen, beschermen, optimaliseren en verbeteren (bijvoorbeeld om taalinstellingen op een website mogelijk te maken). Daarnaast kunnen sommige van onze websites en diensten reclame- en doelgroepgerichte cookies en webbakens bevatten die door ons en derden worden gebruikt om inhoud en advertenties binnen de diensten te personaliseren en om advertenties op websites van derden, mobiele apps en online diensten beter op doelgroepen te richten. Deze derden kunnen de informatie die via cookies, webbakens en soortgelijke technologieën op onze diensten wordt verzameld combineren met soortgelijke informatie die wordt verzameld op websites, mobiele apps en online diensten van derden.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, webbakens en andere volgtechnologieën, waaronder doelgroepgerichte cookies en tags, op de diensten, raadpleegt u onze Cookieverklaring.

Uw cookievoorkeuren beheren. We stellen verschillende manieren beschikbaar waarop u uw voorkeuren met betrekking tot gerichte advertenties en cookies op onze websites kunt beheren, zoals hieronder beschreven:

 • Beheerder cookie-instellingen. U kunt uw recht om u online af te melden uitoefenen door te klikken op de koppeling “Cookie-instellingen” op de cookiebanner van de website van Gilead die u bezoekt. Voor meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen, zie onze Cookieverklaring.
 • Browserinstellingen. U kunt ook uw browserinstellingen aanpassen om bepaalde cookies te blokkeren of u op de hoogte stellen wanneer een cookie wordt ingesteld. Daarnaast kunt u cookies verwijderen. Het hulpgedeelte van de werkbalk in de meeste browsers vertelt u hoe u kunt voorkomen dat uw apparaat nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u kunt laten weten wanneer u een nieuw cookie ontvangt of hoe u cookies kunt verwijderen. Bezoekers die cookies uitschakelen, kunnen onze websites doorzoeken, maar sommige functies werken dan misschien niet.
 • Keuzeprogramma's voor advertenties van de sector. U kunt ook bepalen hoe deelnemende externe advertentiebedrijven de informatie gebruiken die ze verzamelen over uw gebruik van onze websites en mobiele apps en die van derden, om meer relevante gerichte advertenties aan u te tonen. Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kunt u meer informatie verkrijgen over het afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van deelnemende bedrijven op aboutads.info/choices (Digital Advertising Alliance) U kunt ook het hulpmiddel DAA AppChoices (https://youradchoices.com/appchoices), downloaden om dit soort advertenties op uw mobiele apparaat te helpen beheren. Daarnaast kunnen gebruikers in de EU, Canada en Japan meer informatie verkrijgen via de volgende koppelingen:

Aangepaste lijsten en overeenstemming. We kunnen ook bepaalde informatie van klantenlijsten (zoals uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens) bekendmaken of beschikbaar stellen aan derden, zodat we advertenties en inhoud beter op u kunnen richten op websites, platforms en diensten van derden. In sommige gevallen kunnen deze derden ons helpen om onze klantenlijsten te verbeteren met aanvullende demografische of andere informatie, zodat we onze reclame- en marketingcampagnes beter kunnen richten. U kunt zich afmelden voor dit soort gerichte advertenties door een afmeldingsverzoek bij ons in te dienen zoals uiteengezet in de onderstaande sectie “Uw privacyrechten en -keuzes”.

We kunnen ook samengevoegde, anonieme en andere niet-identificeerbare gegevens, en in sommige gevallen geanonimiseerde gegevens, met betrekking tot ons bedrijf en de diensten gebruiken en openbaar maken voor kwaliteitsbewaking, analyse, onderzoek, ontwikkeling en andere doeleinden. Wanneer we samengevoegde gegevens gebruiken, openbaar maken of verwerken (gegevens die niet langer redelijkerwijs gekoppeld of te koppelen zijn aan een geïdentificeerd(e) of identificeerbare/-baar natuurlijke persoon, huishouden of persoonlijk of huishoudelijk apparaat), bewaren en gebruiken we de informatie in samengevoegde vorm en proberen we niet de informatie opnieuw te identificeren, behalve in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gilead is wereldwijd actief. Daarom kan het zijn dat we persoonsgegevens moeten overdragen buiten het land waar deze wordt verzameld voor de doeleinden en op de manier die in deze privacyverklaring wordt uiteengezet, inclusief naar servers en andere opslagfaciliteiten. Voor zover persoonsgegevens worden verzonden buiten het land van een persoon, is dit onderworpen aan de wetgeving van het land waar de informatie zich bevindt en kan de informatie onderworpen zijn aan bekendmaking aan overheden, rechtbanken of wetshandhavings- of regelgevende instanties van een dergelijk ander land, overeenkomstig de wetten van een dergelijk land, wat misschien niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als de wetten in het land waar u woont.

Gilead implementeert passende waarborgen om persoonsgegevens te beschermen, zoals het aangaan van contracten die standaardclausules inzake gegevensbescherming bevatten. Indien Gilead weet dat een dienstverlener of gelieerde onderneming persoonsgegevens gebruikt of bekendmaakt op een manier die in strijd is met deze privacyverklaring, neemt Gilead gepaste maatregelen om het gebruik of de bekendmaking te voorkomen of te stoppen. U kunt een kopie van de waarborgen waarnaar in deze sectie wordt verwezen aanvragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in de sectie “Contactgegevens” hieronder.

We bewaren de persoonsgegevens die we verzamelen alleen zoals redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring, in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens, zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, of zoals op een andere manier aan u bekendgemaakt op het moment van verzameling. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten: (i) de duur van onze lopende relatie met u; (ii) of we een wettelijke verplichting hebben om de informatie te bewaren; en (iii) of het bewaren noodzakelijk is vanwege de aard van onze zakelijke activiteiten (bijvoorbeeld het afdwingen van andere toepasselijke programma- of deelnamevoorwaarden, of actieve rechtszaken of regelgevende onderzoeken).

Gilead heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen. We kunnen echter niet garanderen dat dergelijke maatregelen 100% effectief zijn bij het voorkomen van diefstal, verlies, onbevoegd(e) toegang, gebruik of openbaarmaking en we geven geen verklaring over de redelijkheid, werkzaamheid of geschiktheid van de maatregelen die we gebruiken om dergelijke informatie te beschermen. Gilead dringt er bij u op aan om voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via het internet en om uw wachtwoorden op een veilige plaats op te slaan.

U kunt bepaalde rechten hebben die afhankelijk zijn van de reden van Gilead voor het verwerken van uw persoonsgegevens, lokale wetten en uitzonderingen op die wetten in uw rechtsgebied, zoals beschreven in deze sectie. Daarnaast kunnen inwoners van bepaalde rechtsgebieden recht hebben op aanvullende rechten op grond van de wetten van die rechtsgebieden; raadpleeg de sectie getiteld “Aanvullende privacy-informatie voor bepaalde rechtsgebieden” hieronder voor meer informatie. We beperken of weigeren de toegang tot onze diensten niet op grond van uw keuzes en verzoeken in verband met uw persoonlijke informatie. Houd er rekening mee dat bepaalde keuzes invloed kunnen hebben op ons vermogen om de diensten te leveren.

 • Marketingcommunicatie en herinneringen: U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing-e-mails en toekomstige berichten door de instructies in deze e-mails te volgen.
 • Cookievoorkeuren. U kunt uw consumentenrecht op afmelding uitoefenen door te klikken op de koppeling “Cookie-instellingen” op de cookiebanner van de website van Gilead die u bezoekt. Voor meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen, zie onze Cookieverklaring.
 • Toegang, correctie en verwijdering. U hebt eventueel het recht op grond van de toepasselijke wetgeving om uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren en te verzoeken om verwijdering. U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen tot persoonsgegevens, deze te corrigeren en te verwijderen, of een ander privacyverzoek, via onze webportalen:
  Inwoners van de EER/het VK/Zwitserland
  Inwoners van de Verenigde Staten en andere landen

U kunt ook een verzoek bij ons indienen zoals uiteengezet in de onderstaande sectie “Contactgegevens”. We reageren op uw verzoek zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Als u een verzoek indient betreffende uw persoonsgegevens, behouden wij ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren in verband met eventuele verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens om te zorgen dat wij de informatie die wij bijhouden verstrekken aan de personen waarop deze informatie betrekking heeft, en alleen die personen of hun gemachtigde vertegenwoordigers toestaan om rechten met betrekking tot die informatie uit te oefenen.

Om ons te helpen uw verzoek te beantwoorden, moet alle communicatie aan Gilead de naam en contactgegevens van de zender bevatten (zoals e-mailadres, telefoonnummer of postadres) en een gedetailleerde toelichting van het verzoek. Bovendien moet de communicatie met betrekking tot websites van Gilead, voor zover van toepassing, het e-mailadres bevatten dat is gebruikt voor de registratie en het adres van de website van Gilead waar de persoonsgegevens is verstrekt (bijv. www.gilead.com). E-mailverzoeken om persoonsgegevens te verwijderen, aan te passen of te corrigeren, moeten in de onderwerpsregel van de e-mail “Verwijderingsverzoek” of “Verzoek tot wijziging/correctie”, zoals van toepassing, bevatten. Gilead zal trachten alle redelijke verzoeken tijdig te beantwoorden en, in elk geval, binnen alle tijdslimieten die worden voorgeschreven door de toepasselijke plaatselijke wetgeving.

Gilead kan misschien niet voldoen aan een verzoek wanneer persoonsgegevens zijn vernietigd, gewist of geanonimiseerd in overeenstemming met bewaarverplichtingen en -praktijken van de bestanden van Gilead, of als we uw identiteit niet kunnen verifiëren.

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar zonder toestemming van de ouders. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, verwijderen we dergelijke informatie uit onze systemen. Als u een ouder bent en u denkt dat we informatie van uw kind hebben verzameld, neem dan contact met ons op zoals hieronder uiteengezet in de sectie “Contactgegevens”.

Er kunnen koppelingen in onze diensten zijn opgenomen naar andere websites, diensten en applicaties die niet door ons worden beheerd of onder ons beheer staan (“diensten van derden”). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de diensten van derden. We raden u aan de toepasselijke privacypraktijken van diensten van derden door te nemen voordat u informatie aan of via deze diensten verstrekt.

Alle vragen, bezorgheden of klachten met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door Gilead, of met betrekking tot het intrekken van de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken, over te dragen of openbaar te maken, dienen per e-mail te worden gericht aan privacy@gilead.com.

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232), of per post op het volgende adres:

Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Om een verzoek in te dienen met betrekking tot uw privacyrechten en -keuzes, kunt u ons webportaal gebruiken:

Inwoners van de EER/het VK/Zwitserland
Inwoners van de Verenigde Staten en andere landen

Gilead kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Gilead deelt zulke veranderingen mee door de ingangsdatum bij te werken die vermeld wordt in deze privacyverklaring. Als we de manier waarop we uw eerder door ons verzamelde persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, gebruiken we de eerder verzamelde persoonsgegevens niet zonder kennisgeving en/of het verkrijgen van uw toestemming. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Inwoners van bepaalde rechtsgebieden kunnen aanvullende rechten en keuzes hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, zoals beschreven in de toepasselijke supplementen bij de privacyverklaring.

Indien u staatsburger van de EU/het VK/Zwitserland bent en/of toegang krijgt tot de websites van Gilead binnen de Europese Economische Ruimte, het VK of Zwitserland kan dit supplement van toepassing zijn in aanvulling op het bovenstaande.

Staatsburgers van de EU, het VK en Zwitserland hebben over het algemeen de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie:

 • het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die Gilead over u heeft;
 • het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te rectificeren of te corrigeren;
 • het recht om een kopie van uw persoonsgegevens in elektronisch formaat aan te vragen, zodat u de gegevens naar derden kunt verzenden, of om Gilead te verzoeken uw informatie rechtstreeks aan derden over te dragen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing- en andere doeleinden;
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt, evenals het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens tot bepaalde beperkte doeleinden wanneer verwijdering niet mogelijk is; en
 • het recht om de toestemming op elk moment in te trekken (indien relevant)

Overdrachten van uw persoonsgegevens kunnen gedaan worden naar bedrijven die zich buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland bevinden, met inbegrip van bedrijven die zich in de Verenigde Staten bevinden, voor verwerking in overeenstemming met de bovenstaande doeleinden. Gilead voert toepasselijke contractuele maatregelen door (met inbegrip van de modelcontractbepalingen, waarvan u een kopie kunt verkrijgen door contact op te nemen met privacy@gilead.com) om te garanderen dat de relevante Gilead-bedrijven en derden buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland voldoende bescherming bieden voor uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring en vereist op grond van de toepasselijke wetgeving.

Voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de EER, het VK en/of Zwitserland heeft Gilead een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die verantwoordelijk is voor het overzien van onze naleving van de wet inzake gegevensbescherming, met wie u contact kunt opnemen via dpo@gilead.com indien u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonlijke informatie.

Indien de verwerking door Gilead van uw persoonsgegevens valt onder de wetgeving van de EU/het VK/Zwitserland, kunt u ook een klacht indienen bij de overeenstemmende toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming van het land waar u woont.

U vindt de naam en contactgegevens van de relevante toezichthoudende autoriteit op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

U vindt de contactgegevens van de Britse commissaris op https://ico.org.uk/, en van de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie op https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html.

Indien u Braziliaans staatsburger bent en/of toegang krijgt tot de websites van Gilead binnen Brazilië, kan dit supplement van toepassing zijn in aanvulling op het bovenstaande.

Naast de rechten die worden vermeld in de sectie “Uw privacyrechten en -keuzes”, kunt u bepaalde rechten en keuzes hebben met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het recht om:

 • informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief het specifieke doel, de vorm en duur van de verwerking en aan wie uw persoonsgegevens wordt doorgegeven;
 • bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens wordt verwerkt;
 • op de hoogte te zijn van de gevolgen van het weigeren om toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens en/of uw toestemming in te trekken;
 • te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die is verwerkt op basis van uw toestemming, als u hebt verzocht om deze in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens en in bepaalde gevallen te verzoeken dat uw persoonsgegevens wordt geanonimiseerd, geblokkeerd of verwijderd;
 • de criteria en procedures te kennen die worden gebruikt voor de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens en te vragen om beoordeling van beslissingen die uitsluitend zijn genomen op basis van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die van invloed is op uw belangen; en
 • te verzoeken dat er een kopie van uw persoonsgegevens wordt verzonden naar een andere dienstverlener.

Voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot Brazilië, heeft Gilead een bureau voor gegevensbescherming aangewezen dat verantwoordelijk is voor het toezien op onze naleving van de Braziliaanse wet inzake gegevensbescherming, met wie u contact kunt opnemen via dpo@gilead.com als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonlijke informatie.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens door Gilead onder de Braziliaanse wetgeving valt, kunt u ook een klacht indienen bij de Braziliaanse nationale autoriteit voor gegevensbescherming (ANPD) en de ANPD de mogelijkheid bieden om alles in het werk te stellen om het probleem op te lossen. Aanvullende bronnen over de klachtenprocedure zijn hier beschikbaar: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento

Dit supplement voor China is een aanvulling op de privacyverklaring van Gilead en biedt aanvullende informatie over hoe Gilead persoonsgegevens verwerkt die door personen binnen China wordt verstrekt. Dit supplement voor China moet worden gelezen in combinatie met de privacyverklaring van Gilead. Raadpleeg de privacyverklaring van Gilead voor kwesties die niet zijn gespecificeerd in dit supplement voor China.

Gilead Sciences, Inc. (“Gilead”, contactadres: 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, Verenigde Staten; contactinformatie:PIProtectionCN@gilead.com ) is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die u hebt verstrekt.

Zoals gedefinieerd in de Chinese wet inzake de bescherming van persoonsgegevens, verwijst persoonsgegevens naar alle informatie met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen die elektronisch of op andere wijze is geregistreerd, met uitzondering van geanonimiseerde informatie.

Het verstrekken van persoonsgegevens in het buitenland.Gilead is een bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten en persoonsgegevens die u aan Gilead verstrekt, wordt buiten China overgedragen.
U moet opletten dat u volledig voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving in China met betrekking tot het verstrekken van informatie of gegevens in het buitenland en u moet vermijden Gilead informatie of gegevens te verstrekken waarvan de overdracht buiten China verboden is op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Het verwerken van gevoelige persoonlijke informatie. Zoals gedefinieerd in de Chinese wet inzake de bescherming van persoonsgegevens, verwijst gevoelige persoonsgegevens naar persoonsgegevens die waarschijnlijk leidt tot schade aan de persoonlijke waardigheid van een natuurlijke persoon of schade aan zijn of haar persoonlijke veiligheid of veiligheid van eigendommen zodra deze bekendgemaakt of illegaal gebruikt wordt. Gevoelige persoonsgegevens kan bestaan uit biometrische identificatie, religieuze overtuiging, specifieke identiteit, medische gezondheid, financiële rekening, verblijfplaats en volggegevens enz., evenals persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Gilead verwerkt gevoelige persoonsgegevens alleen voor zover nodig en neemt organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid van gevoelige persoonsgegevens te beschermen. Voordat gevoelige persoonsgegevens wordt verwerkt, stelt Gilead u op de hoogte van de noodzaak van de gegevensverwerking en van de mogelijke impact op uw belangen en biedt zij u de mogelijkheid om de gegevensverwerking bevestigend en expliciet te autoriseren of ermee in te stemmen.

Indien u Japans staatsburger bent en/of toegang krijgt tot de websites van Gilead in Japan, kan dit supplement van toepassing zijn in aanvulling op het bovenstaande.

Overdrachten van uw persoonsgegevens kunnen gedaan worden naar bedrijven buiten Japan, met inbegrip van bedrijven die zich in de Verenigde Staten bevinden, voor verwerking in overeenstemming met de bovenstaande doeleinden. Gilead neemt passende maatregelen om te zorgen dat de relevante Gilead-bedrijven en derden buiten Japan een adequaat niveau van bescherming bieden voor uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Naleving van gerelateerde wetten, voorschriften en richtlijnen. Gilead doet zaken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving enz. die het verzamelen, gebruiken en verstrekken van uw persoonsgegevens regelt. Gilead verwerkt en behandelt uw persoonsgegevens op gepaste wijze in overeenstemming met de “Wet bescherming persoonlijke informatie” (hierna “Wet bescherming persoonlijke informatie”), andere gerelateerde wet- en regelgeving, en de relevante “Richtlijnen betreffende de Wet bescherming persoonlijke informatie”.

Doel van het gebruik. Gilead gebruikt uw persoonsgegevens die zij verzamelt voor de hieronder uiteengezette interne doeleinden, in aanvulling op die welke uiteengezet zijn in “Doelen van verzameling en verwerking”.

 • Persoonsgegevens van zorgverleners
  • Voor het verzamelen en verstrekken van informatie over de kwaliteit, veiligheid, werkzaamheid of het juiste gebruik van farmaceutische producten en behandelingen
  • Voor het plannen, aanvragen en uitvoeren van klinische onderzoeken, toezicht na het in de handel brengen en onderzoek, en het verstrekken en ontvangen van informatie
  • Voor het verstrekken van informatie over lezingen, informatiebijeenkomsten en conferenties die door Gilead worden georganiseerd, medegeorganiseerd of ondersteund en om vragenlijsten na de lezingen uit te voeren
  • Voor het implementeren van interne goedkeuringsprocedures van Gilead en voor het creëren en bijhouden van dossiers met betrekking tot dergelijke procedures
  • Voor het bevestigen en beantwoorden van vragen met betrekking tot diensten en producten geleverd door Gilead
  • Voor het analyseren van informatie voor strategische planning op de website van Gilead en in onze verkoop- en reclameactiviteiten
  • Voor het verzamelen, beheren en beoordelen van informatie met betrekking tot betalingsverwerking en voorbereiding van betalingsgegevens
 • Persoonsgegevens van patiënten
  • Voor het uitvoeren van klinisch onderzoek, toezicht na het in de handel brengen en wetenschappelijk en ander onderzoek met betrekking tot ons bedrijf
  • Voor het uitvoeren van veiligheidsbeheeractiviteiten
  • Voor het bieden van compensatie voor nadelige gezondheidseffecten, enz.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten
  • Voor achtergrondonderzoek van kandidaten voor een baan en om te communiceren met potentiële werknemers
  • Voor het selecteren van werknemers en om met potentiële werknemers te communiceren over het selectieproces of de procedures voorafgaand aan het dienstverband.
  • Voor het overwegen en beslissen of de sollicitatie wordt geaccepteerd of afgewezen
Gezamenlijk gebruik van persoonlijke informatie. We gebruiken gezamenlijk persoonsgegevens als volgt:
 • Bedrijven van de Gilead-groep
  We gebruiken gezamenlijk met bedrijven van de Gilead-groep de volgende persoonlijke informatie: (i) persoonsgegevens van onze zakenpartners (groothandelaren, aannemers, advocaten en andere adviseurs enz.), (ii) persoonsgegevens van zorgverleners die betrokken zijn bij klinische onderzoeken, toezicht na het in de handel brengen, onderzoek en voorbereiding/presentatie van door ons uitgevoerde rapporten en academische presentaties, zorgverleners die veiligheidsinformatie verstrekken, en zorgverleners die onze diensten ontvangen, en (iii) persoonsgegevens van deelnemers aan klinische onderzoeken enz. en patiënten die onze diensten gebruiken.
(1) Onderdelen van de gezamenlijk gebruikte persoonlijke informatie (i) persoonsgegevens van onze zakenpartners (naam, adres, werkplek/affiliatie, e-mail, telefoonnummer en financiële instellingen waaraan betalingen worden gedaan, enz.)
(ii) (ii) persoonsgegevens van zorgverleners die betrokken zijn bij klinische onderzoeken, toezicht na het in de handel brengen, onderzoek, en de voorbereiding/presentatie van door ons uitgevoerde rapporten en academische presentaties, zorgverleners die veiligheidsinformatie verstrekken en zorgverleners die onze diensten ontvangen (naam, werkplek/affiliatie, afdeling, functiebenaming, adres, e-mail, telefoonnummer, beroepskwalificaties, aansluiting bij academische organisaties, academische achtergrond, professionele loopbaan, specialisme en uw bedrijfsactiviteiten/-prestaties, financiële instellingen waaraan betalingen worden gedaan; code door Nihon Ultmarc INC., e-mailontvangstgegevens (inclusief informatie over openen en klikken op koppelingen), status van deelname aan academische organisaties en evenementen (waaronder lezingen, vergadering van de adviesraad enz.) over producten en behandelingen van Gilead en klinische onderzoeken, informatie over programma's, producten en activiteiten van Gilead waarbij u betrokken bent geweest, uw relatie met Gilead (formulering van onze producten en details van contracten met ons), openbaar beschikbare informatie over ons bedrijf (informatie over licenties en certificeringen, disciplinaire geschiedenis, rechtszaken en schendingen van wet- en regelgeving))
(iii) persoonsgegevens van deelnemers aan klinische onderzoeken enz. en patiënten die onze diensten gebruiken (zaken die nodig zijn voor klinische onderzoeken, toezicht na het in de handel brengen, activiteiten voor veiligheidsbeheer, enz.)
(2) Het toepassingsgebied van de gezamenlijke gebruikers Gilead Sciences, Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen
(3) Het doel waarvoor de persoonsgegevens door hen wordt gebruikt (i) persoonsgegevens van onze zakenpartners
-voor contractbeheer, betaling van vergoeding enz. en het beheer ervan
(ii) persoonsgegevens van zorgverleners die betrokken zijn bij klinische onderzoeken, toezicht na het in de handel brengen, onderzoek en voorbereiding/presentatie van door ons uitgevoerde rapporten en academische presentaties, zorgverleners die veiligheidsinformatie verstrekken en zorgverleners die onze diensten ontvangen
-Voor het uitvoeren van klinisch onderzoek, toezicht na het in de handel brengen en wetenschappelijk en ander onderzoek met betrekking tot ons bedrijf
-Voor het verzamelen en verstrekken van informatie over de kwaliteit, veiligheid, werkzaamheid en het juiste gebruik van farmaceutische producten en behandelingen
-Voor het verzamelen en verstrekken van medische en wetenschappelijke informatie
-Voor anderen wordt beschreven in “Doel van gebruik”
(iii) persoonsgegevens van deelnemers aan klinische onderzoeken enz. en patiënten die onze diensten gebruiken
-Voor het uitvoeren van klinisch onderzoek, toezicht na het in de handel brengen en wetenschappelijk en ander onderzoek met betrekking tot ons bedrijf
-Voor het uitvoeren van veiligheidsbeheeractiviteiten
(4) de naam van de persoon of bedrijfsexploitant die verantwoordelijk is voor het beheer van de persoonlijke informatie Gilead Sciences K.K.
https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japanGilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
https://www.gilead.com/about/leadership
 • Partners van de zakelijke alliantie
  Gilead Sciences K.K. gebruikt samen met co-promotiebedrijven persoonlijke informatie.
(1) Onderdelen van de gezamenlijk gebruikte persoonlijke informatie (i) persoonsgegevens van zorgverleners die betrokken zijn bij klinische onderzoeken, toezicht na het in de handel brengen, onderzoek en voorbereiding/presentatie van door ons uitgevoerde rapporten en academische presentaties, zorgverleners die veiligheidsinformatie verstrekken over het geneesmiddel of de behandeling waarvoor de zakelijke alliantie is bedoeld (“het geneesmiddel”), en zorgverlener die onze of onze gezamenlijk geleverde diensten ontvangt, betreffende het geneesmiddel (naam, medische specialistische kwalificaties, informatie over de werkplek (naam, locatie, afdeling, telefoonnummer en e-mailadres), status van deelname aan evenementen (inclusief lezingen, vergadering van de adviesraad, enz.) over het geneesmiddel, code door Nihon Ultmarc INC. en verslagen van vergaderingen met werknemers)
(ii) persoonsgegevens van deelnemers aan klinische onderzoeken enz. en patiënten die onze diensten gebruiken (zaken die nodig zijn voor klinische onderzoeken, toezicht na het in de handel brengen, activiteiten voor veiligheidsbeheer, enz.)
(2) Het toepassingsgebied van de gezamenlijke gebruikers Co-promotiebedrijven
(3) Het doel waarvoor de persoonsgegevens door hen wordt gebruikt (ii) persoonsgegevens van zorgverleners die betrokken zijn bij klinische onderzoeken, toezicht na het in de handel brengen, onderzoek en voorbereiding/presentatie van door ons uitgevoerde rapporten en academische presentaties, zorgverleners die veiligheidsinformatie verstrekken met betrekking tot het geneesmiddel waarvoor de zakelijke alliantie is bedoeld
-Voor het verzamelen en verstrekken van informatie over de kwaliteit, veiligheid, werkzaamheid of het juiste gebruik van het geneesmiddel
-Voor het plannen, aanvragen en uitvoeren van klinische onderzoeken, toezicht na het in de handel brengen, wetenschappelijk en ander onderzoek en om informatie over het geneesmiddel te verstrekken en ontvangen
-Voor het verstrekken van informatie over lezingen, nieuw geplaatste inhoud, bijwerkingen van productinformatie enz. met betrekking tot het geneesmiddel
-Voor het laten invullen van vragenlijsten over het gebruik van het geneesmiddel en gezamenlijke diensten, en voor het invullen van vragenlijsten voor lezingen
-Voor het analyseren van informatie met het oog op marketing en reclame voor het geneesmiddel/de gezamenlijke diensten
-Voor het beheer van het gebruik van de gezamenlijke diensten, om misbruik te voorkomen, eventueel misbruik te onderzoeken en onderhoud van de gezamenlijke diensten uit te voeren
-Voor anderen wordt beschreven in “Doel van gebruik”
(ii) persoonsgegevens van deelnemers aan klinische onderzoeken enz. en patiënten die onze diensten gebruiken
-Voor het uitvoeren van klinisch onderzoek, toezicht na het in de handel brengen en wetenschappelijk en ander onderzoek met betrekking tot ons bedrijf
-Voor het uitvoeren van veiligheidsbeheeractiviteiten
(4) De naam van de persoon of bedrijfsexploitant die verantwoordelijk is voor het beheer van de persoonlijke informatie Gilead Sciences K.K.
https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan
 • Nihon Ultmarc Inc.

  Gilead Sciences K.K. gebruikt persoonsgegevens in het medische gegevensbestand (MDB, medical database) beheerd en geëxploiteerd door Nihon Ultmarc, Inc. samen met specifieke bedrijven (MDB-lidbedrijven).

  De gezamenlijk gebruikte persoonsgegevens, het toepassingsgebied van de gezamenlijke gebruikers, het doel waarvoor de persoonsgegevens door hen worden gebruikt, de naam van de persoon of bedrijfsexploitant die verantwoordelijk is voor het beheer van de persoonsgegevens en als het een bedrijf betreft, de naam van haar vertegenwoordiger, zijn beschikbaar op de website van Nihon Ultmarc, Inc.
  (https://www.ultmarc.co.jp/privacy/policy/index.html).

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Gilead Sciences Israel Ltd (“Gilead Israel”) en/of toegang krijgt tot websites van Gilead Israël, dan is dit supplement van toepassing in aanvulling op het bovenstaande.

U moet weten dat u niet wettelijk verplicht bent om persoonsgegevens aan Gilead Israël te verstrekken en dat uw persoonsgegevens uit eigen vrije wil wordt verstrekt.

Door de persoonsgegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat Gilead Israël uw persoonsgegevens kan doorgeven aan andere gelieerde ondernemingen van Gilead, externe leveranciers en andere bedrijven, waaronder die welke gevestigd zijn buiten de staat Israël en buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten, voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Uw rechten om uw persoonsgegevens in te zien of te wijzigen zijn in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, 5741-1981. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op in overeenstemming met de contactgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Het verwerken van uw persoonsgegevens, uw interactie met Gilead Israël en deze privacyverklaring zijn onderworpen aan de wetten van Israël. In geval van conflict hebben de wetten van Israël voorrang.

In deze sectie verstrekken we aanvullende informatie aan inwoners van Californië over hoe we omgaan met hun persoonsgegevens, zoals vereist door de California Consumer Privacy Act, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act, en de uitvoeringsvoorschriften ervan (gezamenlijk de “CCPA”). Deze sectie heeft geen betrekking op of is niet van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens die is vrijgesteld op grond van de CCPA.

Categorieën persoonlijke informatie. Hoewel onze verwerking van persoonsgegevens varieert op basis van onze relatie en interacties met u, stelt de onderstaande tabel over het algemeen de categorieën persoonsgegevens vast die we in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld over inwoners van Californië, evenals de categorieën derden aan wie we deze informatie kunnen bekendmaken voor een zakelijk of commercieel doel:

Categorieën persoonlijke informatie Openbaarmakingen door derden voor zakelijke of commerciële doeleinden
Identificatiegegevens: inclusief directe identificatiegegevens, zoals naam, gebruikers-ID, gebruikersnaam, accountnummer of unieke persoonlijke identificatie; e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere contactgegevens; IP-adres en andere online identificatiegegevens.
 • dienstverleners
 • zorgverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Klantgegevens:inclusief persoonsgegevens, zoals naam, accountnaam, gebruikers-ID, contactgegevens, informatie over opleiding en dienstverband, accountnummer en financiële of betalingsinformatie die personen ons verstrekken om onze diensten te kopen of te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld informatie omvatten die wordt verzameld wanneer iemand zich registreert voor een account, onze producten en diensten koopt of bestelt, of een overeenkomst met ons aangaat met betrekking tot onze producten en diensten.
 • dienstverleners
 • zorgverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Commerciële informatie: inclusief gegevens van gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, of andere aankoop- of gebruiksgeschiedenissen of tendensen. Dit kan bijvoorbeeld demografische informatie omvatten die we van derden ontvangen om onze klanten beter te begrijpen en te bereiken.
 • dienstverleners
 • zorgverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Informatie over internet- en elektronische netwerkactiviteiten: inclusief, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over interacties met een internetwebsite, -applicatie of -advertentie, inclusief andere gebruiksgegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten of andere online diensten.
 • dienstverleners
 • zorgverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Locatiegegevens: inclusief locatiegegevens over een bepaald(e) persoon of apparaat.
 • adviseurs en vertegenwoordigers van dienstverleners
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Audio-, visuele en andere elektronische gegevens: omvat elektronische of visuele informatie, zoals uw foto of elektronische handtekening, gespreksopnames en webinar- en andere evenementopnames.
 • dienstverleners
 • zorgverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Professionele informatie: omvat professionele en werkgerelateerde informatie, zoals huidige en voormalige werkgever(s) en functie(s), referenties, cv, zakelijke contactgegevens en professionele lidmaatschappen.
 • dienstverleners
 • zorgverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Opleidingsinformatie: omvat informatie over iemands educatieve geschiedenis (bijvoorbeeld de bezochte scholen, de diploma's die u hebt ontvangen en de bijbehorende datums).
 • dienstverleners
 • zorgverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Profielen en gevolgtrekkingen: omvat gevolgtrekkingen die zijn getrokken uit één van de hierboven geïdentificeerde informatie om een profiel te creëren dat de voorkeuren, kenmerken, gedrag of houdingen van een consument weerspiegelt.
 • dienstverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Beschermde classificaties: we kunnen bepaalde informatie verzamelen die wordt beschouwd als een beschermde classificatie op grond van de Californische/federale wetgeving, waaronder uw gender, geboortedatum en burgerlijke staat.
 • dienstverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving
Gevoelige persoonlijke informatie: in beperkte omstandigheden verzamelen we raciale of etnische afkomst, genetische gegevens, persoonsgegevens over de gezondheid en/of seksuele geaardheid van een consument, financiële informatie, burgerservicenummer, paspoortnummer en andere overheidsidentificatiegegevens.
 • dienstverleners
 • zorgverleners
 • adviseurs en vertegenwoordigers
 • regelgevers, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties
 • gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen
 • reclamenetwerken
 • aanbieders van gegevensanalyse
 • sociale netwerken
 • aanbieders van internetdiensten, besturingssystemen en platforms
 • anderen zoals vereist door de wetgeving

“Verkoop” en “Doorgeven” van persoonlijke informatie.De CCPA definieert een "verkoop" als het openbaar maken of beschikbaar stellen van persoonsgegevens aan derden in ruil voor geldelijke of andere waardevolle overwegingen, en het "doorgeven" omvat in grote lijnen het openbaar maken of beschikbaar stellen van persoonsgegevens aan een derde voor doeleinden van context overschrijdende gedragsadvertenties. Hoewel we geen persoonsgegevens bekendmaken aan derden in ruil voor een geldelijke vergoeding, kunnen we informatie over internet- en elektronische netwerkactiviteiten en profielen en gevolgtrekkingen en identificatiemiddelen “verkopen” of “doorgeven” (zoals gedefinieerd door de CCPA) aan externe advertentiebedrijven en analyseaanbieders. We doen dit om onze reclamecampagnes te verbeteren en te beoordelen, de prestaties van de website te controleren en te meten en klanten en potentiële klanten beter te bereiken met meer relevante advertenties en inhoud. We verkopen gevoelige persoonsgegevens niet en geven deze niet door, noch verkopen we persoonsgegevens over personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan zestien (16) jaar en geven deze niet door.

Bronnen van persoonlijke informatie. In het algemeen kunnen wij persoonsgegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

 • rechtstreeks van personen
 • via onze websites, mobiele apps en diensten
 • van zorgverleners
 • van gecontracteerde onderzoeksorganisaties en onderzoekers bij klinische onderzoeken
 • van overheidsinstanties en/of openbare registers
 • van externe dienstverleners, gegevensleveranciers of zakelijke partners
 • van sector- en patiëntengroepen en -verenigingen
 • uit externe bronnen

Doeleinden van verzameling, gebruik en openbaarmaking. Zoals hierboven in meer detail beschreven in de bovenstaande secties “Doelen van verzameling en verwerking” en “Openbaarmaking van persoonlijke informatie”, verzamelen, gebruiken, onthullen we de bovenstaande persoonsgegevens of verwerken deze op een andere manier voor de volgende zakelijke of commerciële doeleinden en zoals anders aangegeven of goedgekeurd door u:

 • voor het leveren van diensten en ondersteuning
 • voor meldingen in verband met kwaliteit, veiligheid en regelgeving
 • voor onderzoek en analyse
 • voor aanpassing en personalisatie
 • voor marketing en reclame
 • voor evenementen plannen en beheren
 • voor beveiliging en bescherming van rechten
 • voor naleving van de wet en gerechtelijke procedures
 • voor algemene zakelijke en operationele ondersteuning

Gevoelige persoonlijke informatie. Niettegenstaande het bovenstaande, gebruiken we gevoelige persoonsgegevens en maken deze alleen openbaar voor zover redelijkerwijs noodzakelijk (i) om onze door u gevraagde diensten uit te voeren, (ii) om de veiligheid en integriteit te helpen waarborgen, inclusief om beveiligingsincidenten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, (iii) om kwaadwillig, frauduleus, misleidend, of illegaal gedrag op te sporen, te voorkomen en erop te reageren, (iv) om de kwaliteit en veiligheid van onze diensten te verifiëren of te handhaven, (v) voor naleving van onze wettelijke verplichtingen, (vi) aan onze dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, en (vii) voor andere doeleinden dan het afleiden van kenmerken over u. We gebruiken of onthullen uw gevoelige persoonsgegevens niet, behalve zoals toegestaan op grond van sectie 7027 van de CCPA-regelgeving (Cal. Code. Regs., tit. 11, § 7027 (2022)).

Bewaring. We bewaren de persoonsgegevens die we verzamelen alleen zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring, in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens, zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, of zoals op een andere manier aan u bekendgemaakt op het moment van verzameling. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten: (i) de duur van onze lopende relatie met u; (ii) of we een wettelijke verplichting hebben om de informatie te bewaren; en (iii) of het bewaren noodzakelijk is vanwege de aard van onze zakelijke activiteiten (bijvoorbeeld het afdwingen van andere toepasselijke programma- of deelnamevoorwaarden, of actieve rechtszaken of regelgevende onderzoeken).

CCPA-rechten van inwoners van Californië. Personen die inwoner zijn van Californië hebben over het algemeen de volgende rechten op grond van de Californische wetgeving met betrekking tot hun persoonsgegevens die door ons wordt verwerkt, met inachtneming van bepaalde beperkingen en uitzonderingen:

 • Om u af te melden voor verkoop en doorgeven. Het recht om u af te melden voor onze verkoop en het doorgeven van uw persoonlijke informatie.
 • Om bepaald gebruik en openbaarmaking van gevoelige persoonsgegevens te beperken. Het recht om ons gebruik of de openbaarmaking van gevoelige persoonsgegevens te beperken tot het gebruik dat is toegestaan door de CCPA. Zoals hierboven vermeld in de sectie getiteld “Gevoelige persoonlijke informatie”, gebruiken en onthullen we gevoelige persoonsgegevens alleen zoals geautoriseerd door de CCPA.
 • Verwijdering. U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen.
 • Om te weten/toegang te krijgen tot. U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, inclusief de categorieën persoonsgegevens, de categorieën bronnen waaruit de persoonsgegevens is verzameld, het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen, verkopen of doorgeven van persoonsgegevens, de categorieën derden aan wie we persoonsgegevens bekendmaken en de specifieke persoonsgegevens die we over hen hebben verzameld.
 • Correctie. U hebt het recht om te verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben.
 • Non-discriminatie. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan discriminerende behandeling voor het uitoefenen van uw rechten op grond van de CCPA.

Verzoeken indienen voor toegang, verwijdering, correctie en beperking. Inwoners van Californië kunnen een verzoek indienen via één van de volgende methoden:

 • Ons online-webformulier
 • Telefonisch via +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232)
 • Per post naar het volgende adres:
  Gilead Sciences, Inc. Attn: Privacy
  333 Lakeside Drive
  Foster City, CA 94404

We ondernemen stappen om uw verzoek te verifiëren door (i) u een e-mailbevestigingskoppeling te sturen waarop u moet klikken om uw verzoek te bevestigen; en (ii) de door u verstrekte informatie te koppelen aan de informatie die we in onze administratie hebben. U moet alle verplichte velden op ons webformulier invullen (of ons op een andere manier deze informatie verstrekken via de andere bovenstaande methoden). We verwerken uw verzoek op basis van de persoonsgegevens in onze administratie die is gekoppeld aan of redelijkerwijs kan worden gekoppeld aan de informatie die in uw verzoek wordt verstrekt. In sommige gevallen kunnen we om aanvullende informatie vragen om uw verzoek te verifiëren of indien nodig om uw verzoek te verwerken. Als we een verzoek niet adequaat kunnen verifiëren, stellen we de aanvrager op de hoogte. Een gemachtigde vertegenwoordiger kan een verzoek namens een andere persoon indienen door een e-mail te sturen naar privacy@gilead.com of te bellen naar +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232). Een gemachtigde vertegenwoordiger moet een bewijs van diens autorisatie overleggen en we kunnen ook eisen dat de relevante consument die identiteit en de bevoegdheid van de gemachtigde vertegenwoordiger rechtstreeks verifieert.

Verzoeken voor afmelding van verkoop en doorgeven.Inwoners van Californië kunnen hun recht om zich online af te melden uitoefenen door te klikken op de koppeling “Cookie-instellingen” op de cookiebanner van de website van Gilead die ze bezoeken. Voor meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen, zie onze Cookieverklaring . Daarnaast reageert onze website op wereldwijde privacycontrole, of “GPC” (global privacy control)-signalen, wat betekent dat als we merken dat uw browser een GPC-signaal communiceert, we dat verwerken als een verzoek om die/dat specifieke browser en apparaat af te melden voor verkoop en doorgeven (d.w.z. via cookies en volgmiddelen) op onze website. Houd er rekening mee dat als u vanaf een ander apparaat terugkeert naar onze website of een andere browser op hetzelfde apparaat gebruikt, u zich ook moet afmelden voor (of GPC instellen voor) die browser en dat apparaat. Meer informatie over GPC is beschikbaar op:
https://globalprivacycontrol.org/.

Datum van inwerkingtreding:19 december 2022

Datum van inwerkingtreding: 19 december 2022