Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Gilead

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma Gilead Sciences, Inc., w tym jej podmioty zależne i następcy prawni (zbiorczo zwani „Gilead”), przetwarza Dane osobowe w związku z produktami, usługami, aplikacjami i witrynami internetowymi zarówno w trybie online, jak i offline (łącznie „Usługi”). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich Danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych przez Gilead. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje lub zestawy informacji dotyczące w sposób pośredni lub bezpośredni konkretnej osoby, które mogą być gromadzone przez lub w imieniu Gilead.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usług Gilead lub przesyłania Danych osobowych do Gilead. Uzyskując dostęp do Usług Gilead i korzystając z nich, zgadzają się Państwo na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

 
 • Bezpośrednio od osób fizycznych
 • Za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych
 • Od pracowników służby zdrowia
 • Od organizacji prowadzących badania kliniczne na zlecenie i badaczy klinicznych
 • Od osób fizycznych włączonych do badań klinicznych
 • Od agencji rządowych lub z rejestrów publicznych
 • Od zewnętrznych dostawców usług, brokerów danych lub partnerów biznesowych
 • Od grup i stowarzyszeń branżowych lub zrzeszających pacjentów
 • Od czasu do czasu możemy poszerzać dotyczące Państwa Dane osobowe, które posiadamy, o informacje uzyskane z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych i inne strony trzecie oraz wykorzystywać Państwa Dane osobowe w połączeniu z takimi informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Możemy na przykład wykorzystywać takie informacje pochodzące od stron trzecich do potwierdzania lub weryfikowania uprawnień posiadanych przez pracowników służby zdrowia lub w celu lepszego zrozumienia Państwa zainteresowań poprzez powiązanie danych demograficznych z podanymi przez Państwa informacjami.
 • dane kontaktowe i dane dotyczące preferowanego sposobu kontaktu (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz dane kontaktowe w nagłych przypadkach);
 • dane biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, płeć, pochodzenie etniczne, stan cywilny i orientacja seksualna);
 • informacje zdrowotne i medyczne (takie jak informacje dotyczące chorób fizycznych i psychicznych oraz postawionych diagnoz, leczenia chorób, informacje genetyczne, historia zdrowia rodziny oraz informacje dotyczące przyjmowanych leków, w tym dawkowania, czasu i częstotliwości), które gromadzimy w związku z zarządzaniem badaniami klinicznymi, prowadzeniem badań, prowadzeniem programów wsparcia pacjentów, dystrybucją i marketingiem naszych produktów, zarządzaniem programami związanymi z zastosowaniem leczenia ostatniej szansy przy użyciu niezarejestrowanych leków oraz programami rozszerzonego dostępu do leków, a także w celu monitorowania zgłoszeń dotyczących zdarzeń niepożądanych;
 • informacje dotyczące rodziców lub opiekunów prawnych;
 • informacje finansowe w celu przeprowadzenia transakcji lub ustalenia, czy dana osoba kwalifikuje się do uczestnictwa w programach pomocy pacjentom;
 • nazwa użytkownika i hasło, które mogą Państwo wybrać w związku z utworzeniem konta na naszych witrynach internetowych lub w aplikacjach mobilnych;
 • państwa zdjęcie, nazwa użytkownika w mediach społecznościowych oraz podpis cyfrowy lub elektroniczny;
 • informacje dostępne publicznie;
 • informacje związane z aktywnością w Internecie, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i reklamami;
 • wnioski wyciągane na podstawie innych wymienionych powyżej Danych osobowych celem utworzenia profilu odzwierciedlającego Państwa preferencje, cechy, zachowania, opinie i zdolności;
 • informacje dotyczące zdarzeń niepożądanych;
 • możemy łączyć dotyczące Państwa Dane osobowe, które gromadzimy, z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych i inne strony trzecie.

Jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia, możemy również gromadzić:

 • posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, historię dotyczącą wykształcenia i historię zawodową, powiązania instytucjonalne i rządowe oraz informacje zawarte w życiorysie lub CV (takie jak doświadczenie zawodowe, wykształcenie i znane języki);
 • informacje o programach, produktach i działaniach firmy Gilead, w których brali Państwo udział;
 • szczegółowe informacje na temat naszych interakcji z Państwem, naszych produktów, które przepisali Państwo pacjentom oraz umów, które Państwo z nami zawarli;
 • publicznie dostępne informacje dotyczące Państwa praktyki medycznej, takie jak informacje dotyczące licencji, historii spraw dyscyplinarnych, przeszłych postępowań sądowych i regulacyjnych oraz inne informacje związane z analizą due diligence.

Firma Gilead przetwarza Państwa Dane osobowe w toku swojej normalnej działalności i w celach związanych z realizacją swoich interesów wewnętrznych, na przykład:

 • nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z Państwem;
 • w przypadku gdy wnioskowali Państwo o udział w badaniu klinicznym firmy Gilead lub jednego z partnerów firmy Gilead;
 • w ramach systemów zarządzania chorobami, edukacji lub wspierania decyzji związanych z wykorzystaniem produktów lub Usług firmy Gilead;
 • w przypadku gdy wnioskowali Państwo o usługę firmy Gilead: pomoc w wypełnianiu wniosku, ocena kwalifikowalności do korzystania z takiej usługi, przetwarzanie i świadczenie usługi, jak również we wszelkich stosownych przypadkach odnawiania tej usługi;
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wniosków, badań i innych Usług;
 • przedstawianie propozycji dotyczących przyszłych potrzeb;
 • umożliwienie naszym spółkom stowarzyszonym powiadamianie Państwa o niektórych produktach lub Usługach oferowanych przez nasze spółki stowarzyszone;
 • przetwarzanie transakcji za pośrednictwem usługodawców;
 • spełnianie wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania;
 • prowadzenie badań oraz badań dodatkowych dotyczących naszych produktów i Usług;
 • ochrona przed nadużyciami finansowymi, działaniami podejrzanymi lub innymi działaniami niezgodnymi z prawem;
 • sporządzanie statystyk do analizy naszych ośrodków i naszej działalności.

Firma Gilead przetwarza Dane osobowe, jeśli posiada ku temu podstawę prawną.  Podstawy prawne istnieją wtedy, gdy:

 • przekazanie lub przetwarzanie danych jest przeprowadzane w uzasadnionym interesie Gilead w celu zapewnienia Państwu dostępu do naszych Usług i programów;
 • przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy między Państwem a firmą Gilead (lub jej podmiotem stowarzyszonym);
 • przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między firmą Gilead (lub jej podmiotem stowarzyszonym) a osobą trzecią;
 • przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezbędne lub prawnie wymagane z ważnych względów interesu publicznego w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony Państwa kluczowych interesów;
 • przekazanie lub przetwarzanie danych jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa;
 • wyrażają Państwo zgodę, jak opisano w określonych warunkach, polityce prywatności, klauzulach informacyjnych i/lub formularzach zgody, w których zbieramy Państwa zgodę.

Wewnątrz naszej grupy firm

W normalnym trybie świadczenia Usług dla naszych klientów Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach firmy Gilead i jej podmiotów stowarzyszonych do celów badawczych i statystycznych, bezpieczeństwa i skuteczności leków, postępowania z chorobami, zarządzania systemami oraz zapobiegania lub wykrywania przestępczości bądź do innych celów wskazanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Naszym dostawcom usług

Możemy angażować inne firmy i osoby fizyczne w celu świadczenia Usług w naszym imieniu oraz współpracować z innymi firmami i osobami fizycznymi w związku z konkretnymi produktami lub Usługami. Dostawcami usług są na przykład firmy zajmujące się analizą danych, spółki zajmujące się przetwarzaniem kart kredytowych, dostawcy usług obsługi i wsparcia klienta, dostawcy usług e-mail i SMS, firmy zajmujące się hostingiem i tworzeniem witryn internetowych oraz firmy zajmujące się realizacją zamówień. Do dostawców usług należą również nasi partnerzy promocyjni w odniesieniu do produktów, które opracowujemy i/lub reklamujemy wspólnie z innymi firmami. Niektórzy dostawcy usług mogą gromadzić Dane osobowe w naszym imieniu.

W związku z transakcjami biznesowymi

W miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać i nabywać aktywa.  W takich transakcjach informacje o użytkownikach, w tym Dane osobowe, są zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów przedsiębiorstwa.  Ponadto, w sytuacji gdy firma Gilead lub zasadnicza część jej majątku zostałaby nabyta, Państwa Dane osobowe mogą należeć do mienia podlegającego przekazaniu.  Dlatego też w powyższych okolicznościach możemy ujawnić lub przekazać Państwa Dane osobowe osobie trzeciej.

W celu realizacji naszych zobowiązań prawnych

Firma Gilead zastrzega sobie prawo do ujawniania, bez Państwa uprzedniej zgody, wszelkich Danych osobowych na temat Państwa lub korzystania przez Państwa z Usług, jeżeli firma Gilead uważa w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne: (a) do ochrony i obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa firmy Gilead, pracowników lub innych użytkowników Usług lub ogółu społeczeństwa; (b) do egzekwowania warunków dotyczących korzystania z Usług; (c) zgodnie z prawnie uzasadnionym wnioskiem właściwego organu rządowego lub w celu zastosowania się do postępowania sądowego, nakazu sądowego lub pisma procesowego; lub (d) do reagowania na zarzuty, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich.  Możemy również ujawniać Dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, procedurami prawnymi lub wnioskami organów państwowych.

Możemy również w dowolnym celu ujawniać dane zagregowane lub dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, które nie będą pozwalały osobom trzecim na identyfikację konkretnych osób.

Zaznaczamy, że firma Gilead nie sprzedaje Danych osobowych osobom trzecim.

Witryny internetowe oraz aplikacje Gilead mogą gromadzić informacje, które mogą potencjalnie osobiście zidentyfikować Państwa wizytę bez aktywnego przesyłania takich informacji. Niezidentyfikowane informacje mogą być gromadzone przy użyciu różnych technologii, takich jak pliki cookie i sygnalizatory WWW. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane na dysk twardy komputera przez witrynę internetową. Sygnały nawigacyjne w Internecie (zwane również plikami GIF, pikselami lub znacznikami internetowymi) pomagają Gilead zrozumieć, w jaki sposób poruszają się Państwo po witrynach Gilead. W ramach korzystania przez Państwa z witryn internetowych Gilead przeglądarka internetowa automatycznie przesyła na witryny Gilead niektóre z tych informacji, takie jak adres URL odwiedzanej witryny internetowej oraz wersja przeglądarki, z której korzysta Państwa komputer. Technologie gromadzenia pasywnych informacji mogą ułatwić korzystanie z witryn internetowych Gilead, umożliwiając Gilead zapewnienie lepszej obsługi, dostosowywanie witryn Gilead w oparciu o preferencje konsumentów, kompilowanie statystyk, analizowanie trendów oraz administrowanie i ulepszanie witryn Gilead. Mogą zapobiec Państwo przechowywaniu plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki, jednak niektóre funkcje witryny internetowej firmy Gilead mogą nie działać bez użycia technologii pasywnego gromadzenia informacji. Informacje zbierane za pomocą tych technologii nie mogą służyć do identyfikacji użytkownika bez dodatkowych danych.

Niektórzy partnerzy biznesowi firmy Gilead, z którymi Gilead podpisuje kontrakty na świadczenie Usług (np. dostawcy witryn internetowych) mogą używać swoich plików cookie w witrynach i aplikacjach Gilead. Chociaż Gilead może nie mieć bezpośredniego dostępu do takich plików cookie ani ich nie kontrolować, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności reguluje użycie plików cookie przez Gilead i takich partnerów biznesowych w witrynach i aplikacjach Gilead. Gilead może również zezwalać firmom oferującym media społecznościowe (np. Facebook) na umieszczanie „widżetów” w witrynach Gilead. Te narzędzia firm zewnętrznych mogą być również używane do śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Przykładowo dopóki są Państwo zalogowani na Facebooku, za każdym razem, gdy trafią Państwo na stronę z widżetem Facebook, Facebook będzie wiedział, że są Państwo na tej stronie. Gilead nie kontroluje praktyk ochrony prywatności tych stron trzecich.

Niektóre przeglądarki internetowe umożliwiają ograniczenie lub wyłączenie korzystania z technologii śledzenia, które zbierają niezidentyfikowane informacje, dzięki włączeniu ustawienia „Nie śledź” („DNT”). Obecnie nie odpowiadamy na sygnały DNT.

Firma Gilead może oferować aplikacje, programy specjalne, badania kliniczne, działania, wydarzenia lub promocje („Programy”) objęte unikatowymi lub dodatkowymi szczegółowymi warunkami, powiadomieniami o ochronie prywatności i/lub formularzami zgody, które wyjaśniają, w jaki sposób dostarczane przez Państwa informacje będą przetwarzane w związku z Programami. Niektóre Programy mogą obejmować mechanizmy, które ułatwią Państwu sfinansowanie zakupu leków.  W razie potrzeby możemy dostarczyć dodatkowe warunki. Przed przystąpieniem do Programów lub wejściem z nimi w interakcję powinni Państwo zapoznać się z konkretnymi warunkami mającymi zastosowanie do danego Programu.

W przypadkach, w których firma Gilead opiera się na zgodzie na uczciwe i zgodne z prawem przetwarzanie Danych osobowych, możliwość wyrażenia zgody zostanie zapewniona przed zebraniem stosownych Danych osobowych.  Mogą Państwo udzielić zgody za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, takiego jak opiekun prawny, agent lub pełnomocnik. W przypadkach, w których firma Gilead działa na podstawie Państwa zgody, będą Państwo mieli prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Firma Gilead posiada serwery oraz inne urządzenia do przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych, UE i Azji. Firma Gilead może przekazywać Dane Osobowe poza kraj pochodzenia w celach i w sposób określony w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, w tym w celu przetwarzania i przechowywania przez usługodawców i podmioty stowarzyszone w związku z tymi celami.  We wszystkich sytuacjach firma Gilead podejmie wszelkie należyte kroki, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności.  Takie kroki obejmują między innymi: wdrażanie kontroli w zakresie prywatności, bezpieczeństwa i umów oraz kroki określone w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

W zakresie, w jakim Dane osobowe są wysyłane poza granice kraju danej osoby fizycznej, podlegają one przepisom prawa kraju, w którym są przechowywane, i mogą podlegać ujawnieniu organom państwowym, sądom, organom ścigania lub organom regulacyjnym tego innego kraju, zgodnie z przepisami prawa tego kraju i zgodnie z Zasadami.

Firma Gilead stara się uzyskiwać od usługodawców i podmiotów stowarzyszonych zapewnienie, że będą chronić Dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.  Przykładem odpowiednich zapewnień, które mogą być udzielone przez usługodawców i podmioty stowarzyszone, jest zobowiązanie umowne, że zapewnią oni co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany w zasadach prywatności firmy Gilead określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.  Jeżeli firma Gilead będzie miała informacje świadczące o tym, że usługodawca lub podmiot stowarzyszony wykorzystuje lub ujawnia Dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, firma Gilead podejmie stosowne kroki w celu uniemożliwienia lub powstrzymania wykorzystania lub ujawnienia. 

Gilead uczestniczył w Tarczy Prywatności UE-USA oraz  Szwajcaria-USA od 2017 do 2021r. Gilead opuścił Tarczę Prywatności w maju 2021 r. W przypadku danych przesyłanych z UE i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych Gilead rozważał i będzie nadal polegać na odpowiednich zabezpieczeniach przekazywania danych, takich jak konwencjonalne standardowe klauzule, które pozostaną w mocy.

Firma Gilead wdrożyła odpowiednie fizyczne, techniczne i zarządcze środki kontroli i zabezpieczenia w celu ochrony Państwa Danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.  Środki te mogą obejmować między innymi: szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu SSL, szyfrowanie informacji w trakcie ich przechowywania, zapory sieciowe, kontrole dostępu, rozdzielenie obowiązków i podobne protokoły bezpieczeństwa.

Firma Gilead szkoli swoich pracowników w zakresie znaczenia prywatności oraz właściwego i bezpiecznego postępowania z Danymi osobowymi i zarządzania nimi.  Dane osobowe przetwarzane przez agentów lub spółki, z którymi firma Gilead może realizować wspólne programy, podlegają niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz Zasadom.

Zaznaczamy, że nie można zagwarantować poufności Danych osobowych przesyłanych przez Internet. Gilead zaleca zachowanie ostrożności przy przesyłaniu Danych osobowych przez Internet. Gilead nie może całkowicie zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa Danych osobowych; w związku z tym, przesyłając Dane osobowe do Gilead przez Internet, należy rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyko.

Firma Gilead będzie wykorzystywać Dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z celami, dla których zostały zebrane lub na które dana osoba wyraziła zgodę.  Firma Gilead wdroży odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że Dane osobowe są odpowiednie do ich zamierzonego celu, dokładne, kompletne i aktualne.  Firma Gilead będzie przechowywać Dane osobowe jedynie przez okres, przez jaki jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, z zastrzeżeniem obowiązujących okresów zatrzymywania danych nałożonych na firmę Gilead na mocy obowiązującego prawa. Może to oznaczać, że Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez firmę Gilead przez wiele lat, w zależności od celu i potrzeby przetwarzania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących w firmie Gilead okresów zatrzymywania Danych osobowych, prosimy skorzystać ze znajdującego się poniżej punktu dotyczącego danych kontaktowych.

Mogą przysługiwać Państwu pewne prawa i wybory dotyczące przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych.  W zależności od Państwa jurysdykcji stosowne przepisy mogą gwarantować Państwu dodatkowe prawa konsumenta, w tym:

 • prawo do poznania kategorii danych i/lub konkretnych dotyczących Państwa Danych osobowych, które gromadzimy, w tym informacji o tym, czy Państwa Dane osobowe są sprzedawane lub ujawniane, oraz komu udostępniono Państwa Dane osobowe;
 • prawo dostępu do kopii dotyczących Państwa Danych osobowych, które przechowujemy;
 • prawo do zażądania usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych;
 • prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w Państwa Danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec określonych sposobów przetwarzania Państwa Danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości w związku z wszelkimi wnioskami dotyczącymi Danych osobowych, aby zapewnić, że dostarczamy przechowywane przez nas informacje osobom, których informacje te dotyczą i umożliwiamy korzystanie z praw związanych z tymi informacjami wyłącznie takim osobom lub ich upoważnionym przedstawicielom.  Jeśli są Państwo upoważnionymi przedstawicielami składającymi wniosek w imieniu konsumenta, możemy wymagać dodatkowych informacji w celu zweryfikowania, czy są Państwo upoważnieni do złożenia takiego wniosku. Może to obejmować uzyskanie pisemnego upoważnienia i dowodu potwierdzającego, że są Państwo upoważnieni do złożenia wniosku. 

Firma Gilead może nie być w stanie spełnić żądania, jeżeli Dane osobowe zostały zniszczone, usunięte lub poddane anonimizacji zgodnie ze zobowiązaniami i praktykami firmy Gilead dotyczącymi przechowywania dokumentów.  Jeżeli firma Gilead nie będzie mogła zapewnić osobie fizycznej dostępu do jej Danych osobowych, dołoży wszelkich starań, aby udzielić tej osobie wyjaśnień, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek, prosimy o kontakt z nami:

za pośrednictwem naszego portalu internetowego w przypadku:

Mieszkańców EOG

Mieszkańców USA i innych krajów
   
pocztą elektroniczną na adres privacy@gilead.com

telefonicznie pod numerem +1 (833) GILEAD2 +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232 +1 (833) 445-3232).

pocztą tradycyjną na adres:

Gilead Sciences, Inc.
Do rąk: Dział ds. prywatności
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Aby ułatwić nam udzielenie odpowiedzi na Państwa wniosek, wszelkie wiadomości do firmy Gilead winny zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe wysyłającego (takie jak adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny) oraz szczegółowe uzasadnienie żądania. Ponadto korespondencja dotycząca witryn internetowych firmy Gilead powinna obejmować, w stosownych przypadkach, adres e-mail użyty do rejestracji oraz adres witryny internetowej Gilead, za pośrednictwem której przekazano Dane osobowe (np. www.gilead.com). Żądania składane w wiadomości e-mail dotyczące usunięcia, zmiany lub poprawienia Danych osobowych winny zawierać dopisek „Żądanie usunięcia” lub „Żądanie zmiany/poprawienia”, w zależności od sytuacji, w tytule wiadomości e-mail. Firma Gilead dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim czasie, a w każdym razie w terminach określonych przez obowiązujące prawo lokalne. Jeśli mają Państwo pytania lub skargi dotyczące naszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub praktyk, prosimy skontaktować się z nami pod adresem privacy@gilead.com lub pisząc na adres pocztowy podany powyżej.

Nie ograniczymy ani nie odmówimy Państwu dostępu do naszych Usług ze względu na dokonane przez Państwa wybory i złożone wnioski dotyczące Danych osobowych.  Uwaga: niektóre wybory mogą mieć wpływ na naszą zdolność świadczenia Usług.    

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach. Wszelkie wnioski dotyczące rezygnacji z otrzymywania komunikatów od Gilead w przyszłości lub rezygnacji z uczestnictwa w określonym programie Gilead należy kierować do Gilead za pomocą metod kontaktu określonych powyżej

Żadne witryny internetowe Gilead nie są przeznaczone do gromadzenia lub wykorzystywania jakichkolwiek Danych osobowych dotyczących dzieci („dzieci” to osoby, które nie osiągnęły pełnoletności w jurysdykcjach odpowiednich dla miejsca ich zamieszkania). Gilead świadomie nie pozwala dzieciom zamawiać produktów Gilead, komunikować się z Gilead ani korzystać z Usług online Gilead. Jeśli podejrzewają Państwo, że dziecko, którego są Państwo rodzicami lub opiekunami prawnymi, przekazało nam Dane osobowe, prosimy skontaktować się z Gilead, korzystając z jednej z metod określonych w niniejszym dokumencie. Firma będzie współpracować z Państwem w celu rozwiązania tego problemu.

Możemy udostępniać łącza do innych witryn internetowych, usług i aplikacji, które nie są przez nas obsługiwane lub kontrolowane („Usługi stron trzecich”).  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do Usług stron trzecich. Choć staramy się ułatwiać dostęp wyłącznie do tych Usług stron trzecich, które szanują Państwa prywatność w takim samym stopniu jak my, nie możemy brać odpowiedzialności za treści, polityki prywatności ani praktyki takich Usług stron trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z praktykami dotyczącymi ochrony prywatności każdej Usługi strony trzeciej i zrozumienia ich przed przekazaniem za pośrednictwem takiej usługi jakichkolwiek informacji. Państwa interakcje z takimi funkcjami podlegają polityce prywatności Usługi strony trzeciej, która zapewnia daną funkcję.

Skargi osób fizycznych

Osoby fizyczne mogą skontaktować się z firmą Gilead w sprawie skarg dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przekazywania ich Danych osobowych, wypełniając Formularz zapytania na temat prywatności firmy Gilead oraz wysyłając go pocztą e-mail na adres privacy@gilead.com. Firma Gilead niezwłocznie zbada i odpowie na skargi w terminie 45 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.  Gilead podejmie próbę rozstrzygnięcia skarg zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz z Zasadami.

Firma będzie przeprowadzać okresowe audyty zgodności swoich praktyk w zakresie prywatności w celu weryfikacji przestrzegania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Mechanizm niezależnego odwołania

Jeżeli mają Państwo nierozstrzygnięte wątpliwości dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, którymi nie zajęliśmy się w satysfakcjonujący sposób, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym dostawcą usług w zakresie rozstrzygania sporów, z siedzibą w USA (usługa bezpłatna), TRUSTe, pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Wiążący arbitraż

Jeżeli nie będą Państwo w stanie w pełni rozstrzygnąć skargi za pomocą powyższych mechanizmów, jako ostatecznego środka mogą Państwo użyć wiążącego arbitrażu.  Aby skorzystać z tej opcji arbitrażu, należy przed wniesieniem skargi arbitrażowej podjąć następujące kroki: (1) zgłosić zarzucane naruszenie bezpośrednio firmie Gilead i dać nam możliwość udzielenia odpowiedzi w terminie 45 dni; (2) skorzystać z mechanizmu niezależnego odwołania, w tym przypadku za pośrednictwem TRUSTe, co jest dla Państwa usługą bezpłatną; oraz (3) zgłosić tę kwestię za pośrednictwem swojego Organu Ochrony Danych do Departamentu Handlu i umożliwić Departamentowi Handlu dołożenie wszelkich starań w celu rozwiązania tej kwestii.Nie można skorzystać z tej opcji arbitrażu, jeżeli to samo zarzucane naruszenie (1) podlegało już wcześniej wiążącemu arbitrażowi; (2) było przedmiotem prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu sądowym, w którym byli Państwo stroną; lub (3) zostało wcześniej rozstrzygnięte przez Państwa i nas.  Ponadto nie mogą Państwo skorzystać z tej możliwości, jeżeli Organ Ochrony Danych kraju Państwa zamieszkania ma kompetencje do rozstrzygnięcia Państwa skargi.

Mogą Państwo zainicjować wiążący arbitraż, z zastrzeżeniem powyższego postanowienia dotyczącego wymogów, dostarczając organizacji „Powiadomienie”.  W Powiadomieniu należy ująć podsumowanie kroków podjętych w celu rozstrzygnięcia roszczenia, opis zarzucanego naruszenia oraz, według wyboru danej osoby, wszelkie dokumenty i materiały potwierdzające lub omówienie przepisów prawa dotyczących domniemanego roszczenia.  Więcej informacji na temat korzystania z arbitrażu na zasadach Ram Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Co więcej, z wiążącego arbitrażu można skorzystać wyłącznie w celu zagwarantowania, że firma Gilead przestrzega praktyk dotyczących postępowania z danymi ujętymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.  Na mocy niniejszego punktu nie są dostępne żadne inne środki prawne w drodze arbitrażu.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zarządzania Danymi osobowymi przez firmę Gilead lub dotyczące odwołania zgody na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie lub ujawnianie Państwa Danych osobowych należy kierować na adres privacy@gilead.com.

Wszelkie wnioski o rezygnację z otrzymywania komunikatów od firmy Gilead w przyszłości lub o rezygnację z udziału w konkretnym programie firmy Gilead należy kierować do firmy Gilead poprzez nasze portale internetowe, pocztą e-mail na adres privacy@gilead.com lub telefonicznie pod numer +1 (833) GILEAD2 +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232 +1 (833) 445-3232).
Ewentualnie można wysłać list na poniższy adres:

Gilead Sciences, Inc.
Do rąk: Dział ds. prywatności
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Firma Gilead zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu odzwierciedlenia postępu technologicznego oraz zmian prawnych i regulacyjnych, a także praktyk biznesowych firmy Gilead, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.  Jeżeli firma Gilead zmieni swoje praktyki w zakresie prywatności, zaktualizowana wersja niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności będzie odzwierciedlała te zmiany.  Firma Gilead powiadomi o tych zmianach, aktualizując datę wejścia w życie wskazaną w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.  Państwa obowiązkiem jest częste sprawdzanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami.  Państwa dalsze kontakty z firmą Gilead w zakresie działań ujętych powyżej będą podlegać obowiązującemu w danym czasie Oświadczeniu o ochronie prywatności.

W przypadku osób będących obywatelami UE lub uzyskujących dostęp do witryn Gilead na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oprócz powyższych postanowień zastosowanie może mieć niniejszy Dodatek.

Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania zgodnego z podanymi powyżej celami. Firma Gilead wdroży stosowne środki umowne (w tym standardowe klauzule ochrony danych, których kopię można uzyskać, pisząc na adres privacy@gilead.com), aby zagwarantować, że odpowiednie spółki Gilead i osoby trzecie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewnią odpowiedni stopień ochrony Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i wymogami prawnymi.

Do przetwarzania Danych osobowych dotyczących Europejskiego Obszaru Gospodarczego firma Gilead wyznaczyła inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem europejskich przepisów dotyczących ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem dpo@gilead.com w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania swoich Danych osobowych. 

Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez firmę Gilead jest ujęte w przepisach UE, mogą Państwo także złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju zamieszkania.  Nazwę i dane kontaktowe odpowiedniego organu nadzorczego można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli jesteś obywatelem Brazylii i / lub korzystasz z witryn internetowych Gilead w Brazylii, niniejszy Dodatek może mieć zastosowanie dodatkowo do powyższego.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom znajdującym się poza Brazylią, w tym podmiotom zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania zgodnego z powyższymi celami. Gilead wdroży odpowiednie środki umowne (w tym klauzule dotyczące ochrony danych, których kopię można uzyskać, pisząc na adres privacy@gilead.com), aby zapewnić, że odpowiednie firmy Gilead i osoby trzecie spoza Brazylii zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

W celu przetwarzania danych osobowych dotyczących Brazylii firma Gilead wyznaczyła biuro ochrony danych odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem przez nas brazylijskiego prawa o ochronie danych, z którym można się skontaktować pod adresem dpo@gilead.com w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa Informacji osobistych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Gilead podlega brazylijskiemu prawu, możesz również złożyć skargę do brazylijskiego krajowego organu ochrony danych (ANPD) i dać ANPD możliwość dołożenia wszelkich starań, aby rozwiązać problem. Dodatkowe zasoby dotyczące procesu reklamacji dostępne pod linkiem: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento.

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2021 r