Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Gilead

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób firma Gilead Sciences, Inc., podmioty w pełni od niej zależne i następcy prawni (dalej łącznie „Gilead”), przetwarzają dane osobowe w związku z produktami, usługami, aplikacjami i witrynami internetowymi zarówno w trybie online, jak i offline (łącznie „Usługi”). Ponadto opisano w nim uprawnienia przysługujące osobom fizycznym w odniesieniu do danych osobowych.

Mieszkańcy niektórych obszarów administracyjnych mogą mieć dodatkowe uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym obszarze. Więcej informacji podano w części zatytułowanej „Dodatkowe informacje o ochronie prywatności na niektórych obszarach administracyjnych” poniżej.

Gilead przetwarza Państwa dane osobowe lub wrażliwe dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Należy pamiętać , że jeśli wymagać tego będą przepisy prawa, poprosimy Państwa o wydanie stosownej zgody.

 

O ile poniżej nie określono inaczej, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Gilead w związku z kwestiami takimi jak:  

 • nasze Usługi, w tym badania kliniczne i programy wsparcia pacjentów oraz inne programy opieki zdrowotnej i programy dla pacjentów, którymi zarządzamy, które sponsorujemy lub prowadzimy;
 • pracownicy służby zdrowia;
 • kontakty z osobami, które rejestrują się do udziału lub biorą udział w naszych webinariach i innych wydarzeniach;
 • kontakty z osobami, które zamówiły subskrypcję umożliwiającą otrzymywanie od nas wiadomości, informacji i komunikatów marketingowych;
 • kontakty z osobami biorącymi udział w konkursach, loteriach, ankietach i badaniach, które prowadzimy; < /li>
 • kontakty z osobami, które w inny sposób komunikują się z nami lub wchodzą z nami w interakcje w związku z naszą działalnością lub naszymi Usługami.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy na temat pracowników, personelu lub kandydatów do pracy, gdyż te informacje podlegają odrębnym powiadomieniom o ochronie prywatności.

Powiadomienia dodatkowe.W niektórych przypadkach do niektórych gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub uzupełniające powiadomienia o ochronie prywatności. Powiadomienia te mają na celu – co do zasady – uzupełnienie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w drodze podania dodatkowych informacji na temat określonych danych osobowych i działań biznesowych. Możemy na przykład przekazywać powiadomienia osobom, które uczestniczą w programach wsparcia i pomocy dla pacjentów sponsorowanych przez Gilead w celu przekazania dodatkowych lub bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych tychże osób w związku z przedmiotowymi programami. Możemy również przekazywać specjalne powiadomienia i uzyskiwać niezbędne zgody od uczestników badań klinicznych. Więcej informacji na temat badań klinicznych prowadzonych przez Gilead podano na witrynie www.gileadclinicaltrials.com. W przypadku niezgodności z zapisami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności znaczenie nadrzędne mają powiadomienia dodatkowe lub uzupełniające, zależnie od przypadku, odnośnie do danych osobowych objętych danym powiadomieniem.

Przykładowe źródła pozyskiwania danych osobowych:

 • bezpośrednio od osób, które uzyskują dostęp do naszych Usług lub korzystają z nich tudzież kontaktują się z nami w sprawie naszej działalności lub naszych Usług. Mowa tu m.in. o osobach takich jak:
  • uczestnicy badań klinicznych i sponsorowanych przez nas programów wsparcia pacjentów,
  • inne osoby działające w imieniu pacjentów lub innych osób, np. upoważnieni przedstawiciele i opiekunowie prawni,  
  • użytkownicy naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych,
  • osoby komunikujące się z Gilead,
  • osoby przekazujące informacje dotyczące jakości i bezpieczeństwa naszych produktów i metod leczenia, ewentualnie zdarzeń niepożądanych, które się do nich odnoszą
 • w związku ze świadczonymi Usługami;
 • od pracowników służby zdrowia;
 • od organizacji prowadzących badania kliniczne na zlecenie i badaczy klinicznych;
 • od agencji rządowych albo z rejestrów publicznych;
 • od usługodawców zewnętrznych, brokerów danych albo partnerów biznesowych;
 • od grup i stowarzyszeń branżowych albo zrzeszających pacjentów.
 • z publicznie dostępnych źródeł – np. informacje podawane na witrynach internetowych, w kanałach mediów społecznościowych, na forach lub platformach publicznych – oraz z innych źródłach zewnętrznych.

Gromadzone i przetwarzane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od relacji i interakcji z Państwem. Jak opisano poniżej, możemy gromadzić dane osobowe bezpośrednio od osób fizycznych, jak również od stron trzecich i za pomocą zautomatyzowanych środków takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele i dzienniki serwerów sieciowych odnoszące się do korzystania z naszych Usług lub interakcji danej osoby z firmą Gilead.

Istnieje możliwość nieprzekazywania nam danych osobowych, gdy o nie poprosimy. Niepodanie określonych danych może jednak ograniczyć zakres naszej relacji. Na przykład możemy nie być w stanie świadczyć zamówionych przez Państwa Usług.

Dane osobowe przekazywane firmie Gilead. Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, a także informacje na Państwa temat przekazywane w Państwa imieniu (np. przez upoważnionego przedstawiciela, opiekuna prawnego, dostawcę usług medycznych i inne osoby, z którymi kontaktują się Państwo w związku z naszymi Usługami). Informacje te zazwyczaj obejmują:

 • dane kontaktowe i preferencje kontaktowe osób fizycznych oraz (w stosownych przypadkach) ich upoważnionych przedstawicieli (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i dane do kontaktu w nagłych wypadkach);
 • informacje dotyczące rodziców lub opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich);
 • dane biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, płeć, pochodzenie etniczne, stan cywilny i orientacja seksualna);
 • informacje zdrowotne i medyczne (takie jak informacje dotyczące chorób fizycznych i psychicznych oraz postawionych diagnoz, leczenia chorób, informacje genetyczne, historia zdrowia rodziny oraz informacje dotyczące przyjmowanych leków, w tym dawkowania, czasu i częstotliwości, jak również informacje na temat dostawców usług medycznych), które gromadzimy w związku z zarządzaniem badaniami klinicznymi, prowadzeniem badań, prowadzeniem programów wsparcia pacjentów, dystrybucją i marketingiem naszych produktów, zarządzaniem programami związanymi z zastosowaniem leczenia ostatniej szansy przy użyciu niezarejestrowanych leków oraz programami rozszerzonego dostępu do leków, a także w celu monitorowania zgłoszeń dotyczących zdarzeń niepożądanych;
 • bezpieczeństwo produktów, jakość produktów oraz informacje związane z bezpieczeństwem odnoszące się do naszych produktów klinicznych i metod leczenia (np. zgłoszenia zdarzeń niepożądanych). Gilead rejestruje wszelkie dane osobowe przekazane lub otrzymane w związku z bezpieczeństwem lub jakością produktów bądź z innymi zdarzeniami niepożądanymi, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej zdarzenie (np. adres e-mail i/lub adres pocztowy, numer telefonu), a także zawód/specjalizację zgłaszającego (jeśli jest pracownikiem służby zdrowia) oraz informacje zdrowotne i inne informacje przekazywane w związku ze zgłoszeniem lub zdarzeniem. (Więcej informacji na temat zgłaszania zdarzeń niepożądanych i związanych z bezpieczeństwem podano na witrynie https://www.gilead.com/utility/contact/report-an-adverse-event .)
 • informacje finansowe i dane transakcyjne takie jak historia zakupów (np. fakturowanie, informacje dotyczące płatności i inne informacje transakcyjne, wysokość dochodu, informacje dotyczące kwalifikowalności do programów wsparcia pacjentów oraz informacje gromadzone w ramach wdrażania badaczy klinicznych), jak również inne dane finansowe i związane z płatnościami (np. informacje, które mamy obowiązek gromadzić i przechowywać w związku z płatnościami i transakcjami, które prowadzimy zarówno z firmami, jak i osobami fizycznymi);
 • nazwa użytkownika i hasło, które mogą Państwo wybrać w związku z utworzeniem konta na naszych witrynach internetowych lub w aplikacjach mobilnych;
 • rejestry komunikacji z Państwem i inne wnioski. Na przykład jeśli napiszą Państwo do nas e-maila, zadzwonią do nas lub nawiążą inny rodzaj komunikacji z nami lub członkami naszego zespołu, zapiszemy Państwa dane kontaktowe, szczegóły dotyczące komunikacji oraz udzieloną odpowiedź. Gdy wypełniają Państwo formularz na jednej z naszych witryn internetowych lub rejestrują się Państwo w celu otrzymywania wiadomości i aktualizacji albo w inny sposób proszą nas Państwo o informacje, gromadzimy i przechowujemy składane przez Państwa wnioski
 • informacje podawane przy rejestracji umożliwiającej korzystanie z wybranych Usług (np. w przypadku uczestnictwa w promocjach lub w wydarzeniach czy programach, które sponsorujemy lub prowadzimy);
 • fotografia i nazwa użytkownika w mediach społecznościowych;  
 • podpis cyfrowy lub elektroniczny;

Dodatkowe informacje o pracownikach służby zdrowia. Jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia, możemy również gromadzić:

 • informacje o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych, historię wykształcenia i zatrudnienia, powiązania instytucjonalne i rządowe, informacje o członkostwie w stowarzyszeniach i radach, a także informacje zawarte w życiorysie albo CV (m.in. doświadczenie zawodowe, wykształcenie i znajomość języków);
 • informacje o programach, produktach i działaniach firmy Gilead, w których brali Państwo udział;
 • szczegółowe informacje na temat naszych interakcji z Państwem, naszych produktów, które przepisali Państwo pacjentom oraz umów, które Państwo z nami zawarli;
 • informacje dotyczące Państwa praktyki medycznej, takie jak informacje o uprawnieniach do wykonywania zawodu, historii spraw dyscyplinarnych, przeszłych postępowań sądowych i regulacyjnych oraz inne informacje związane z analizą due diligence;
 • informacje dotyczące okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów;
 • informacje przekazywane w celu uczestnictwa w inicjatywach, które wspieramy lub sponsorujemy - np. w sponsorowanych przez nas badaniach klinicznych i działaniach rozwojowych, seminariach prowadzonych w sposób tradycyjny lub online oraz wydarzeniach edukacyjnych - jak również aktualizacje informacji klinicznych;

Informacje pozyskiwane od stron trzecich. Możemy również gromadzić dane osobowe osób fizycznych z innych źródeł zewnętrznych takich jak platformy i kanały mediów społecznościowych, fora i inne witryny zewnętrzne oraz publiczne bazy danych, a także od innych stron trzecich, które wspierają naszą działalność biznesową.

Na przykład:

 • jeśli opublikują Państwo informacje na temat naszej firmy lub naszych Usług albo będą Państwo prowadzić z nami interakcję na zewnętrznych platformach lub w mediach społecznościowych stron trzecich, możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe od tych podmiotów. Platformy i usługi stron trzecich kontrolują informacje, które gromadzą i udostępniają na Państwa temat. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób podmioty te mogą wykorzystywać i ujawniać Państwa dane, w tym wszelkie informacje podane przez Państwa do publicznej wiadomości, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami ochrony prywatności.
 • W uzasadnionych przypadkach możemy wykorzystywać i uzupełniać dotyczące Państwa, które posiadamy, o informacje uzyskane z innych źródeł takich jak publiczne bazy danych oraz inne strony trzecie. Możemy na przykład wykorzystywać takie informacje pochodzące od podmiotów zewnętrznych do potwierdzania albo weryfikowania uprawnień posiadanych przez pracowników służby zdrowia albo w celu lepszego zrozumienia Państwa zainteresowań poprzez powiązanie danych demograficznych z podanymi przez Państwa informacjami.
 • Jeśli dowiemy się o informacjach na temat naszej firmy lub naszych Usług, które to informacje dotyczą jakości lub bezpieczeństwa produktów albo metod leczenia tudzież podlegają zgłoszeniu w inny sposób na mocy zobowiązań regulacyjnych, zobowiązujemy się przechowywać rejestry tychże informacji zgodnie z wymogami regulacyjnymi i sprawozdawczymi. Mowa tu m.in. o informacjach, które zostały przekazane w mediach społecznościowych stron trzecich lub w inny sposób udostępnione podmiotom zewnętrznym bądź przez podmioty zewnętrzne.

Firma Gilead zastrzega sobie prawo agregowania informacji pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych i łączenia ich z informacjami, które pozyskała od Państwa samodzielnie lub w inny sposób.

Informacje, które możemy gromadzić w sposób zautomatyzowany lub uzyskiwać pośrednio na Państwa temat. Możemy również gromadzić dane osobowe odnoszące się to tego, jak korzystają Państwo z naszych Usług i jak wygląda Państwa interakcja z nami i innymi podmiotami w związku z korzystaniem z naszych Usług. Mowa tu m.in. o informacjach, które uzyskujemy na temat Państwa i metod korzystania z naszych Usług w sposób pośredni. Rzeczone informacje mogą obejmować: informacje o Państwa urządzeniu i przeglądarce, podejmowanych czynnościach i korzystaniu z naszych Usług, informacje o lokalizacji pochodzące z adresu IP lub (za Państwa zgodą) urządzenia mobilnego.

Aby uzyskać informacje na temat gromadzenia przez nas danych osobowych za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia oraz przysługujących Państwu praw w zakresie korzystania przez nas z plików cookie i innych metod pozyskiwania informacji, prosimy zapoznać się z treścią naszego Oświadczenia o plikach cookie. .

Co do zasady firma Gilead gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • Świadczenie usług i zapewnianie wsparcia. Świadczenie i udostępnianie usług; komunikacja z Państwem na temat tego, jak korzystają Państwo z naszych Usług; udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania; realizacja Państwa zamówień i żądań; przetwarzanie Państwa płatności; realizacja innych celów w obszarze wsparcia klientów i pacjentów. Na przykład:
  • gdy wnioskowali Państwo o udział w badaniu klinicznym firmy Gilead lub jednego z partnerów firmy Gilead;
  • w związku z udziałem w zarządzaniu leczeniem chorób, w edukacji lub przy wspieraniu decyzji związanych z wykorzystaniem produktów lub Usług firmy Gilead;
  • w przypadku gdy wnioskowali Państwo o Usługę firmy Gilead: pomoc w wypełnianiu wniosku, ocena kwalifikowalności do korzystania z takiej Usługi, przetwarzanie i świadczenie Usługi, jak również we wszelkich stosownych przypadkach odnawiania tej Usługi;
  • przedstawianie propozycji dotyczących przyszłych potrzeb.
 • Sprawozdawczość dotycząca jakości, bezpieczeństwa i przepisów. Możemy rejestrować i zgłaszać informacje dotyczące zdrowia oraz inne informacje, które gromadzimy w związku z bezpieczeństwem i jakością produktów, a także inne zgłoszenia zdarzeń niepożądanych zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi. Możemy również kontaktować się w celu uzyskania dodatkowych informacji od osób, które zgłaszają lub przekazują informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów i ich jakości tudzież zdarzeń niepożądanych - w związku z wypełnieniem naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Informacje, które przekazują Państwo firmie Gilead, są bardzo ważne i będą wykorzystywane do monitorowania bezpieczeństwa produktów w celach sprawozdawczych oraz związanych ze zdrowiem publicznym. Zachęcamy do wejścia na stronę poświęconą zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych, aby dowiedzieć się więcej o naszych praktykach związanych z takimi informacjami.
 • Badania i analityka. Na potrzeby prowadzenia badań i czynności analitycznych ukierunkowanych na poznanie, poprawę i rozwijanie naszych Usług oraz procesów biznesowych, jak również z myślą o wyciąganiu innych wniosków. Na przykład możemy prowadzić pierwotne i wtórne badania naukowe związane z naszymi produktami klinicznymi, leczeniem oraz powiązanymi Usługami, w tym poprzez prowadzenie badań klinicznych oraz badanie i opracowywanie nowych produktów i metod leczenia oraz innych Usług. Możemy przeprowadzać ankiety i kwestionariusze w celach związanych z badaniami rynku, jakością produktów i satysfakcją odbiorców. Poza tym wykorzystujemy gromadzone dane osobowe odnoszące się do korzystania przez użytkowników z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do tych Usług i jak z nich korzystają, a także do innych celów badawczych i analitycznych takich jak ocena oraz usprawnianie naszych Usług i operacji biznesowych, opracowywanie nowych Usług i funkcji oraz w związku z wewnętrzną kontrolą jakości i celami szkoleniowymi. Możemy również analizować źródła publiczne, takie jak witryny internetowe i kanały mediów społecznościowych, pod kątem informacji związanych z naszą firmą i naszymi Usługami.
 • Dostosowanie i personalizacja. Dostosowanie treści, które możemy wysyłać lub wyświetlać w naszych Usługach, w tym celem zaoferowania dostosowania lokalizacji, spersonalizowanej pomocy i wskazówek, oraz inne formy usprawniania korzystania z naszych treści.
 • Marketing i reklama.Wykorzystujemy określone dane osobowe do celów marketingowych i reklamowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na przykład, aby wysyłać Państwu informacje o naszych Usługach, takie jak oferty, promocje, biuletyny i inne informacje, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, jak również pozostałe informacje, które mają Państwo otrzymywać w związku z zarejestrowaniem się. Ponadto możemy wykorzystywać określone gromadzone informacje w celu zarządzania kampaniami reklamowymi i ich ulepszania, tak abyśmy mogli skuteczniej docierać do zainteresowanych z odpowiednią treścią.
 • Planowanie wydarzeń i zarządzanie nimi. Planowanie wydarzeń i zarządzanie nimi, w tym rejestracja, sprawdzanie obecności, umożliwianie kontaktu z innymi uczestnikami wydarzenia, otrzymywanie informacji zwrotnych dotyczących wydarzenia oraz kontaktowanie się z Państwem w sprawie wydarzeń i Usług, które Państwa interesują.
 • Bezpieczeństwo i ochrona praw. Ochrona naszej działalności i Usług; zapobieganie i wykrywanie oszustw, nieautoryzowanych działań, nieuprawnionego dostępu i/lub innych nadużyć; w odpowiednich przypadkach - gdy uważamy to za konieczne – w celu analizowania nielegalnych działań, podejrzewanych oszustw, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa lub ryzykiem dla uprawnień jakiejkolwiek osoby fizycznej lub strony trzeciej, zapobiegania im lub podejmowania stosownych czynności zaradczych. Dotyczy to także naruszeń regulaminów świadczenia usług i innych zawartych z Państwem umów.
 • Zgodność z prawem i procedurami prawnymi. Reagowanie na procedury prawne i kwestie związane z postępowaniem prawnym, a także w celach sprawozdawczości regulacyjnej i prowadzenia dokumentacji (chodzi m.in. o zgłaszanie i śledzenie zdarzeń niepożądanych oraz dbałość o to, aby nie było przeszkód w prowadzeniu współpracy z Państwem).
 • Ogólne wsparcie biznesowe i operacyjne. Prowadzenie działalności biznesowej, planowanie i realizacja fuzji, przejęć, reorganizacji, postępowań upadłościowych i innych transakcji biznesowych oraz pozostałych czynności związanych z planowaniem i/lub kontrolowaniem naszej zasadniczej działalności, księgowości, audytów, procedur zgodności z przepisami, prowadzeniem dokumentacji i zarządzaniem działami prawnymi.

Dodatkowe informacje o pracownikach służby zdrowia. Informacje dotyczące pracowników służby zdrowia wykorzystujemy nie tylko w celach wskazanych powyżej, ale także z powodów następujących:

 • wykonywanie umów zawartych z Państwem lub Państwa instytucją, odnoszących się do świadczenia usług specjalistycznych, konsultacyjnych i innych;
 • opracowywanie i ulepszanie naszych Usług, w tym:
  • zarządzanie naszymi relacjami z Państwem i ich ulepszanie, w tym planowanie, organizowanie i weryfikacja wszelkich form współpracy z Państwem;
  • dbałość o przekazywanie Państwu informacji, które są istotne, w oparciu o Państwa wiedzę, zainteresowania i preferencje;
  • rekrutacja i ocena Państwa przydatności do udziału w naszych programach, w tym w badaniach klinicznych, badaniach rynku i innych działaniach badawczych;
  • komunikowanie się z Państwem w sprawie produktów i programów, zainteresowanie Państwa programami naukowymi lub edukacyjnymi, prowadzenie programów wsparcia pacjentów, zapewnianie dostępu do tych programów, w stosownych przypadkach: odpowiadanie na zamówienia i przekazywanie próbek;
  • tworzenie i prowadzenie bazy danych pracowników służby zdrowia. Baza ta może opierać się na publicznie dostępnych informacjach odnoszących się do tych pracowników;  
 • rozpatrywanie wniosków o granty i stypendia;
 • przestrzeganie wymogów dotyczących przejrzystej sprawozdawczości oraz branżowych kodeksów postępowania;

Możemy również wykorzystywać dane osobowe do innych celów, które zostaną wskazane niezwłocznie po pozyskaniu odpowiednich informacji.

Firma Gilead przetwarza dane osobowe, jeśli posiada ku temu podstawę prawną. Niektóre przepisy – np. RODO, brytyjska ustawa o ochronie danych i analogiczne regulacje prawne – określają konkretne podstawy prawne warunkujące przetwarzanie danych osobowych. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na mocy takich przepisów obejmują następujące kwestie:

 • przetwarzanie danych jest prowadzone w uzasadnionym interesie Gilead w celu zapewnienia Państwu dostępu do naszych Usług i programów;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy między Państwem a firmą Gilead;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między firmą Gilead a osobą trzecią;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne albo prawnie wymagane z ważnych względów interesu publicznego w celu ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń albo w celu ochrony Państwa żywotnych interesów;
 • przetwarzanie danych jest wymagane przez obowiązujące prawo;
 • przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą, zgodnie z opisem w odpowiednich regulaminach, powiadomieniach o ochronie prywatności i/lub formularzach zgody, w których prosimy Państwa o wyrażenie zgody. W przypadkach, gdy Gilead opiera się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, możliwość jej wyrażenia zostanie Państwu zapewniona przed rozpoczęciem przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Mogą Państwo udzielić zgody za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, takiego jak opiekun prawny, agent albo pełnomocnik. W przypadkach, w których firma Gilead działa na podstawie Państwa zgody, będą Państwo mieli prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Co do zasady ujawniamy gromadzone dane osobowe w sposób opisany w niniejszym punkcie:

 • W obrębie naszej grupy firm. W normalnym toku świadczenia Usług dane osobowe mogą być udostępniane spółce Gilead i jej podmiotom stowarzyszonym w celach zgodnych z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.
 • Naszym usługodawcom i partnerom.Możemy angażować inne spółki i osoby fizyczne w celu świadczenia Usług w naszym imieniu oraz współpracować z innymi spółkami i osobami fizycznymi w związku z Usługami. Usługodawcami są na przykład firmy zajmujące się analizą danych, spółki zajmujące się przetwarzaniem kart kredytowych, dostawcy usług obsługi i wsparcia klienta, dostawcy usług e-mail i SMS, firmy zajmujące się hostingiem i tworzeniem witryn internetowych oraz firmy zajmujące się realizacją zamówień. Do usługodawców należą również nasi partnerzy promocyjni w odniesieniu do produktów, które opracowujemy i/lub wprowadzamy na rynek wspólnie z innymi firmami. Niektórzy usługodawcy mogą gromadzić dane osobowe w naszym imieniu.
 • Platformom, dostawcom i sieciom zewnętrznym.Możemy ujawniać lub udostępniać dane osobowe zewnętrznym platformom i dostawcom, z których usług korzystamy w celu zapewnienia lub udostępnienia określonych funkcji lub części naszych Usług, lub – w razie potrzeby – w celu sprostania Państwa żądaniom. Możemy również udostępniać określone dane osobowe (takie jak informacje pozyskiwane na podstawie przeglądania treści w internecie) stronom trzecim w związku z realizacją naszych celów marketingowych, reklamowych, w zakresie zarządzania kampaniami i analitycznych.
 • W związku z transakcjami biznesowymi. Gdybyśmy zostali przejęci przez inną firmę lub połączeni z inną firmą albo gdyby którekolwiek z naszych aktywów zostały przeniesione do innej firmy, w związku z bankructwem, upadłością lub z innej przyczyny, możemy przekazać tej firmie pozyskane od Państwa informacje. Poza tym możemy udostępniać pewne dane osobowe przed zakończeniem rzeczonego przekazu - np. pożyczkodawcom, audytorom i zewnętrznym doradcom, w tym prawnikom i konsultantom, w ramach analizy due diligence lub w związku z planowaniem przekazu informacji.
 • W związku ze zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych i dotyczących bezpieczeństwa produktów. Firma Gilead może udostępniać dane osobowe związane z bezpieczeństwem produktów i zdarzeniami niepożądanymi odpowiednim krajowym i/lub międzynarodowym organom regulacyjnym, organom ścigania, organom publicznym lub sądom, jeśli będzie do tego zobowiązana na mocy obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub na żądanie tych organów.
 • W celu realizacji naszych zobowiązań prawnych.Gilead może ujawnić - bez Państwa uprzedniej zgody – wszelkie dane osobowe dotyczące Państwa lub korzystania przez Państwa z naszych Usług, jeśli będzie to konieczne ze względu na:
  • ochronę i zabezpieczenie praw, majątku lub bezpieczeństwa Gilead lub innych podmiotów;
  • egzekwowania regulaminu dotyczącego korzystania z naszych Usług;
  • wymagania zawarte w zasadnym wniosku właściwie umocowanego organu rządowego i/lub w celu odniesienia się do postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego;
  • zwiększenie bezpieczeństwa produktów i możliwość ścigania osób zagrażających temu bezpieczeństwu lub
  • udzielenie odpowiedzi na roszczenia sugerujące, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich.

Możemy również ujawniać dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, procedurami prawnymi lub wnioskami organów państwowych.

 • Bezpieczeństwo i ochrona praw W odpowiednich przypadkach - gdy uważamy to za konieczne - w celu analizowania nielegalnych działań, podejrzewanych oszustw, sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa lub ryzykiem dla uprawnień jakiejkolwiek osoby fizycznej lub strony trzeciej, zapobiegania im lub podejmowania stosownych czynności zaradczych. Dotyczy to także naruszeń regulaminów świadczenia usług i innych zawartych umów. Możemy również wykorzystywać pewne informacje jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym bierzemy udział.
 • Dodatkowe informacje o pracownikach służby zdrowia. Możemy ujawniać dane osobowe pracowników służby zdrowia w sposób opisany poniżej:
  • w celu monitorowania bezpieczeństwa, raportowania i audytu oraz odpowiadania na zapytania lub problemy związane z naszymi Usługami;
  • ze względu na konieczność przestrzegania wymogów określonych w branżowych kodeksach postępowania. Obejmuje to przekazywanie danych dotyczących transferów wartości powiązanych z pracownikami służby zdrowia oraz podanie ich do publicznej wiadomości.

Zarówno my, jak i nasi usługodawcy zewnętrzni korzystamy z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych (zwanych również pikselami lub tagami) oraz podobnych technologii w ramach świadczonych Usług, z myślą o automatycznym pozyskiwaniu informacji na temat tego, jak korzystają Państwo z naszych Usług. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przesyłane na dysk twardy Państwa komputera przez witrynę internetową. Sygnały nawigacyjne to małe pliki wbudowane w stronę internetową, które mogą śledzić użytkowników, podobnie jak pliki cookie. Informacje gromadzone przez pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia różnią się w zależności od witryny internetowej lub wykorzystywanych Usług, ale mogą obejmować: informacje nieidentyfikujące tożsamości, a także dane osobowe takie jak szczegóły dotyczące urządzenia lub przeglądarki, z której Państwo korzystają, adres IP, wcześniej odwiedzane witryny, klikane łącza, odwiedzane strony oraz inne czynności związane z przeglądaniem internetu.

Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy wykorzystujemy te informacje do analizy tego, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do naszych treści i Usług, jak je wykorzystują i jak wchodzą z nimi w interakcje, do identyfikacji i usuwania błędów, a także do zabezpieczania, ochrony, optymalizacji i poprawy wydajność naszych Usług (np. w celu obsługi ustawień językowych na witrynie). Ponadto niektóre z naszych witryn internetowych i Usług mogą stosować reklamowe pliki cookie i znaczniki targetowania, które są wykorzystywane przez nas i strony trzecie do personalizacji treści i reklam w ramach Usług oraz do trafniejszego kierowania reklam na witrynach internetowych, w aplikacjach mobilnych i usługach online podmiotów zewnętrznych. Rzeczone podmioty zewnętrzne mogą łączyć informacje pozyskane za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii w naszych Usługach z podobnymi informacjami pozyskanymi na witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, w aplikacjach mobilnych i usługach online.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania przez nas z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii śledzenia, w tym znaczników targetowania w Usługach, należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie.

Ustawienia przeglądarki.Mogą Państwo dostosować ustawienia swojej przeglądarki w celu zablokowania określonych plików cookie lub otrzymywania powiadomień o ustawieniach tych plików. Mogą też Państwo usuwać pliki cookie. Zakładka „Pomoc” na pasku narzędzi w większości przeglądarek zawiera informacje o tym, jak uniemożliwić urządzeniu akceptowanie nowych plików cookie, jak sprawić, aby przeglądarka powiadamiała użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak usunąć pliki cookie. Odwiedzający, którzy wyłączą pliki cookie, będą mogli przeglądać nasze witryny internetowe, ale niektóre funkcje mogą nie działać.

 • Programy wyboru reklam branżowych. Mogą Państwo kontrolować sposób, w jaki uczestniczące w programie firmy reklamowe wykorzystują gromadzone informacje na temat korzystania przez Państwa z naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych, a także witryn i aplikacji stron trzecich – z myślą o wyświetlaniu bardziej odpowiednich, ukierunkowanych reklam. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogą uzyskać więcej informacji na temat rezygnacji z otrzymywania ukierunkowanych reklam od uczestniczących w programie firm pod adresem aboutads.info/choices (Digital Advertising Alliance). Można też pobrać narzędzie DAA AppChoices ( https://youradchoices.com/appchoices ), aby skuteczniej kontrolować reklamy tego typu na swoim urządzeniu mobilnym. Ponadto użytkownicy w UE, Kanadzie i Japonii mogą uzyskać więcej informacji, korzystając z następujących łączy:
  • youronlinechoices.eu (European Interactive Digital Advertising Alliance)
  • Użytkownicy w Kanadzie: youradchoices.ca/choices/ (Digital Advertising Alliance of Canada)
  • Użytkownicy w Japonii: http://www.ddai.info/optout (Data Driven Advertising Initiative in Japan)

Listy klientów i ich dopasowanie. Możemy również ujawniać lub udostępniać określone informacje z list klientów (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe) podmiotom zewnętrznym celem usprawnienia procesu kierowania reklam i treści do właściwych użytkowników na witrynach, platformach i w ramach usług podmiotów zewnętrznych. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne pomagają nam wzbogacać listy klientów o dodatkowe informacje demograficzne lub inne, dzięki czemu możemy lepiej dostosowywać nasze kampanie reklamowe i marketingowe. Mogą Państwo zrezygnować z tego rodzaju ukierunkowanych reklam, przesyłając do nas wniosek o rezygnację, jak opisano w części „Państwa uprawnienia w zakresie ochrony prywatności” poniżej.

Dane zbiorcze i nieumożliwiające identyfikacji

Możemy wykorzystywać i ujawniać dane zbiorcze, anonimowe i inne dane, które nie umożliwiają określenia tożsamości człowieka, a w niektórych przypadkach dane pozbawione elementów umożliwiających identyfikację, związane z naszą działalnością i Usługami w celach kontroli jakości, analityki, badań, rozwoju i innych. W przypadku wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania danych pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację (które to dane nie są już w uzasadniony sposób powiązane z określoną lub możliwą do określenia osobą fizyczną, konkretnym gospodarstwem domowym, urządzeniem osobistym lub domowym) będziemy przechowywać i wykorzystywać te informacje w formie zanonimizowanej i nie będziemy podejmować prób ponownej identyfikacji z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Firma Gilead działa na całym świecie. W związku z tym możemy przekazywać dane osobowe poza kraj, w którym zostały one zgromadzone w celu i za pomocą metod określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, w tym do serwerów i innych magazynów danych. W zakresie, w jakim dane osobowe są wysyłane poza granice kraju danej osoby fizycznej, podlegają one przepisom prawa kraju, w którym są przechowywane, i mogą podlegać ujawnieniu organom państwowym, sądom, organom ścigania lub organom regulacyjnym innego kraju, zgodnie z przepisami prawa tego kraju, przy czym kraj ten może nie stosować poziomu ochrony równoważnego z poziomem obowiązującym w Państwa kraju.

Firma Gilead wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych - np. zawiera umowy zawierające standardowe klauzule o ochronie danych. Jeżeli firma Gilead będzie miała informacje świadczące o tym, że usługodawca lub podmiot stowarzyszony wykorzystują lub ujawniają dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, firma Gilead podejmie stosowne kroki w celu uniemożliwienia lub powstrzymania wykorzystania lub ujawnienia informacji. Mogą Państwo zażądać kopii zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym punkcie wymienionych w tej części, kontaktując się z odpowiednią osobą wskazaną w części „Dane kontaktowe” poniżej.

Zgromadzone dane osobowe przechowujemy wyłącznie w uzasadnionym zakresie niezbędnym do realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, zgodnie z obowiązującym regulaminem przechowywania dokumentacji, w myśl przepisów obowiązującego prawa lub zgodnie z tym, o czym informujemy Państwa w momencie pozyskiwania danych. Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania informacji: (i) okres, przez jaki utrzymujemy z Państwem stałą relację; (ii) czy mamy prawny obowiązek przechowywania informacji; oraz (iii) czy przechowywanie danych jest konieczne ze względu na charakter naszej działalności biznesowej (na przykład w związku z egzekwowaniem zasad innych programów lub warunków uczestnictwa tudzież odnośnie do toczących się sporów sądowych lub postępowań organów regulacyjnych).

Firma Gilead wdraża zabezpieczenia w celu ochrony gromadzonych danych osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować, że środki te będą w 100% zapobiegać kradzieży danych, ich utracie, nieupoważnionemu dostępowi do danych, ich bezprawnemu wykorzystywaniu czy ujawnieniu. Tym samym nie składamy żadnych oświadczeń co do zasadności, skuteczności i odpowiedniego poziomu środków, które stosujemy do ochrony danych. Gilead zachęca do zachowania ostrożności podczas przesyłania danych osobowych przez internet i przechowywania haseł w bezpiecznym miejscu.

Mogą Państwu przysługiwać pewne prawa, które zależą od powodu przetwarzania przez nas danych osobowych, przepisów lokalnych i wyjątków od tych przepisów w Państwa obszarze administracyjnym - zgodnie z opisem w niniejszym punkcie. Ponadto mieszkańcom niektórych obszarów administracyjnych mogą przysługiwać dodatkowe prawa wynikające z przepisów tychże obszarów; więcej informacji można znaleźć w części zatytułowanej „Dodatkowe informacje o ochronie prywatności na niektórych obszarach administracyjnych” poniżej. Nie ograniczymy ani nie odmówimy Państwu dostępu do naszych Usług ze względu na dokonane przez Państwa wybory i złożone wnioski dotyczące danych osobowych. Uwaga: niektóre wybory mogą mieć wpływ na naszą zdolność świadczenia Usług.

 • Komunikaty marketingowe i przypomnienia: Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail i przyszłych komunikatów w dowolnym momencie, postępując zgodnie z poleceniami zawartymi w tych wiadomościach.  
 • Preferencje dotyczące plików cookie. Mogą Państwo skorzystać z prawa do rezygnacji online, klikając łącze „Ustawienia plików cookie” na banerze plików cookie na witrynie Gilead, którą Państwo odwiedzają. Więcej informacji na temat danych, które możemy gromadzić, podajemy w Oświadczeniu o plikach cookie.
 • Dostęp, korekta i usuwanie. Zgodnie z obowiązującym prawem może przysługiwać Państwu prawo do weryfikacji, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych. Na naszych portalach internetowych można złożyć wniosek o dostęp do swych danych, poprawienie ich lub usunięcie, ewentualnie inny wniosek związany z ochroną prywatności:
  Mieszkańcy EOG / Wielkiej Brytanii / Szwajcarii
  Mieszkańcy USA i innych krajów

Poza tym mogą Państwo złożyć odpowiedni wniosek, postępując zgodnie z instrukcją podaną w poniższym punkcie „Dane kontaktowe”. Odpowiemy na Państwa wniosek zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku odnoszącego się do Państwa danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości w związku z wszelkimi wnioskami dotyczącymi danych osobowych, aby zapewnić, że dostarczamy przechowywane przez nas informacje osobom, których informacje te dotyczą i umożliwiamy korzystanie z praw związanych z tymi informacjami wyłącznie takim osobom lub ich upoważnionym przedstawicielom.

Aby ułatwić nam udzielenie odpowiedzi na Państwa wniosek, wszelkie wiadomości do firmy Gilead winny zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe wysyłającego (takie jak adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny) oraz szczegółowe uzasadnienie żądania. Ponadto korespondencja dotycząca witryn internetowych firmy Gilead powinna obejmować, w stosownych przypadkach, adres e-mail użyty do rejestracji oraz adres witryny internetowej Gilead, za pośrednictwem której przekazano Dane osobowe (np. www.gilead.com). Żądania składane w wiadomości e-mail dotyczące usunięcia, zmiany lub poprawienia danych osobowych winny zawierać dopisek „Żądanie usunięcia” lub „Żądanie zmiany/poprawienia”, w zależności od sytuacji, w tytule wiadomości e-mail. Firma Gilead dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim czasie, a w każdym razie w terminach określonych przez obowiązujące prawo lokalne.

Proszę pamiętać, że firma Gilead może nie być w stanie spełnić żądania, jeżeli dane osobowe zostały zniszczone, usunięte lub poddane anonimizacji zgodnie ze zobowiązaniami i praktykami firmy Gilead dotyczącymi przechowywania dokumentów, ewentualnie jeżeli nie jesteśmy w stanie potwierdzić Państwa tożsamości.

Nasze Usługi nie są kierowane do dzieci i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia bez zgody rodziców. Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 13. roku życia przekazało nam dane osobowe, usuwamy te informacje z naszych systemów. Rodziców, którzy uważają, że pozyskaliśmy dane ich dzieci, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zawartą w poniższym punkcie „Dane kontaktowe”.

W naszych Usługach możemy udostępniać łącza do innych witryn internetowych, usług i aplikacji, które nie są przez nas obsługiwane lub kontrolowane („Usługi stron trzecich”). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do Usług stron trzecich. Prosimy zapoznać się z praktykami dotyczącymi ochrony prywatności odpowiedniej Usługi strony trzeciej przed przekazaniem za pośrednictwem takiej usługi jakichkolwiek informacji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zarządzania danymi osobowymi przez firmę Gilead lub dotyczące odwołania zgody na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie lub ujawnianie Państwa danych osobowych należy kierować na adres privacy@gilead.com.

Mogą Państwo również kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232) lub drogą pocztową pod następującym adresem:

Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Aby złożyć wniosek dotyczący Państwa uprawnień w dziedzinie ochrony prywatności, proszę skorzystać z naszego portalu internetowego:

Mieszkańcy EOG / Wielkiej Brytanii / Szwajcarii
Mieszkańcy USA i innych krajów

Gilead może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Firma Gilead zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach, aktualizując datę wejścia w życie wskazaną w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli poważnie zmienimy sposób, w jaki przetwarzamy Państwa wcześniej pozyskane dane osobowe, nie będziemy z nich korzystać bez powiadomienia i/lub uzyskania Państwa zgody. Prosimy o częste sprawdzanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Mieszkańcy niektórych obszarów administracyjnych mogą mieć dodatkowe prawa i możliwości wyboru dotyczące przetwarzania ich danych osobowych - zgodnie z opisem w odpowiednich aneksach do oświadczeń o ochronie prywatności.

W przypadku osób będących obywatelami UE / Wielkiej Brytanii / Szwajcarii i/lub uzyskujących dostęp do witryn Gilead na terenie EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii oprócz powyższych postanowień zastosowanie może mieć niniejszy Aneks.

Obywatele UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii mają zasadniczo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które Gilead posiada na Państwa temat;
 • prawo do sprostowania lub korekty wszelkich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do zażądania kopii Państwa danych osobowych w formacie elektronicznym, aby mogli Państwo przekazać te dane stronom trzecim lub zażądać od firmy Gilead bezpośredniego przekazania Państwa danych stronom trzecim;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych i innych;
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do celów, w których je Państwo udostępnili, a także prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych do pewnych ograniczonych celów w sytuacji gdy nie da się usunąć danych; oraz
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w stosownych przypadkach).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii, w tym do podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania zgodnego z podanymi wyżej celami. Firma Gilead wdraża stosowne środki umowne (w tym standardowe klauzule umowne, których kopię można uzyskać, kontaktując się z privacy@gilead.com, aby zagwarantować, że odpowiednie spółki Gilead i strony trzecie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii zapewnią odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i wymogami prawnymi.

Do przetwarzania danych osobowych dotyczących EOG, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii firma Gilead wyznaczyła inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem europejskich przepisów dotyczących ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem dpo@gilead.com w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Gilead jest ujęte w przepisach UE, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii, mogą Państwo także złożyć skargę na ręce odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju zamieszkania.

Nazwę i dane kontaktowe odpowiedniego organu nadzorczego można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Dane kontaktowe brytyjskiego komisarza można znaleźć pod adresem https://ico.org.uk/ , a szwajcarskiego federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji pod adresem https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html.

W przypadku osób będących obywatelami Brazylii lub uzyskujących dostęp do witryn Gilead na terenie Brazylii oprócz powyższych postanowień zastosowanie może mieć niniejszy Aneks.

 • Oprócz praw wymienionych w punkcie „Państwa uprawnienia w zakresie ochrony prywatności” mogą przysługiwać Państwu określone prawa i możliwości wyboru dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, w tym prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym odnośnie do konkretnego celu przetwarzania, formy i czasu trwania przetwarzania oraz tego, komu udostępniane są Państwa dane osobowe;
 • otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane;
 • powzięcia wiedzy o konsekwencjach odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub wycofania jej;
 • żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, jeśli zażądali Państwo jej wycofania;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec określonych formom wykorzystywania Państwa danych osobowych, a w niektórych przypadkach zażądania zanonimizowania, zablokowania lub usunięcia Państwa danych osobowych;
 • powzięcia wiedzy o kryteriach i procedurach wykorzystywanych do zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również do zażądania przeglądu decyzji podejmowanych wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, mającego wpływ na Państwa interesy; oraz
 • zażądania przekazania kopii Państwa danych osobowych innemu usługodawcy.

Do przetwarzania danych osobowych dotyczących Brazylii firma Gilead wyznaczyła inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem brazylijskich przepisów dotyczących ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem dpo@gilead.com w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gilead jest objęte przepisami prawa brazylijskiego, mogą Państwo również złożyć skargę na ręce brazylijskiego krajowego organu ds. ochrony danych (ANPD) i pozwolić mu na podjęcie działań na rzecz rozwiązania problemu. Dodatkowe materiały dotyczące procesu składania skarg są dostępne tutaj: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento.

Aneks dotyczący Chin stanowi uzupełnienie Oświadczenia o ochronie prywatności firmy Gilead. Zawarto w nim dodatkowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Gilead danych osobowych przekazywane w Chinach przez osoby fizyczne. Niniejszy Aneks dotyczący Chin należy interpretować w połączeniu z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Gilead. Kwestie nieomówione w Aneksie dot. Chin poruszono w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Gilead.

Spółka Gilead Sciences, Inc. („Gilead”, adres kontaktowy: 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, USA; dane kontaktowe: PIProtectionCN@gilead.com) jest administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w chińskiej ustawie o ochronie danych osobowych dane osobowe oznaczają wszelkie informacji odnoszące się do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zarejestrowane w formie elektronicznej lub innej, z wyłączeniem informacji zanonimizowanych.

Przekazywanie danych osobowych za granicę. Gilead jest spółką z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a dane osobowe, które Państwo jej przekazują, będą przekazywane poza Chiny.

Zobowiązują się Państwo w pełni przestrzegać przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Chinach w odniesieniu do przekazywania informacji lub danych za granicę. Zobowiązują się Państwo tym samym dołożyć wszelkich starań, aby nie przekazywać firmie Gilead jakichkolwiek informacji lub danych, których nie wolno wysyłać poza Chiny na mocy obowiązującego prawa.

Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych Zgodnie z postanowieniami zawartymi w chińskiej ustawie o ochronie danych osobowych wrażliwe dane osobowe oznaczają dane osobowe, które – w przypadku ujawnienia lub nielegalnego wykorzystania – mogą spowodować uszczerbek na godności osoby fizycznej, zagrozić bezpieczeństwu jej samej lub należącego do niej majątku. Wrażliwe dane osobowe mogą obejmować identyfikację biometryczną, przekonania religijne, konkretną tożsamość, stan zdrowia, rachunki finansowe, miejsce pobytu, dane śledzenia itp. Za wrażliwe uznaje się również dane osobowe osób niepełnoletnich (poniżej 14. roku życia). .

Gilead przetwarza wrażliwe dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie. Podejmie środki organizacyjne i techniczne w dbałości o bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych. Przed przystąpieniem do przetwarzania wrażliwych danych osobowych firma Gilead powiadomi Państwa o konieczności przetwarzania danych, jak również o potencjalnych skutkach tego procesu dla Państwa interesów, po czym umożliwi Państwu wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie informacji.

W przypadku osób będących obywatelami Japonii lub uzyskujących dostęp do witryn Gilead na terenie Japonii oprócz powyższych postanowień zastosowanie może mieć niniejszy Aneks.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza terenem Japonii, w tym do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania zgodnego z podanymi wyżej celami. Firma Gilead zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki w celu zapewnienia, że spółki Gilead i strony trzecie spoza Japonii zapewnią odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych, jak określono w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Zgodność z powiązanymi przepisami, regulacjami i wytycznymi.. Gilead prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych. Gilead zobowiązuje się przetwarzać Państwa dane osobowe w odpowiedni sposób zgodnie z „ustawą o ochronie danych osobowych” (dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”), innymi powiązanymi przepisami prawa i regulacjami oraz odpowiednimi „Wytycznymi dotyczącymi ustawy o ochronie danych osobowych”.

Cele wykorzystywania danych. Firma Gilead wykorzystuje pozyskane od Państwa dane osobowe w celach wewnętrznych określonych poniżej oraz w celach zdefiniowanych w punkcie „Cele gromadzenia i przetwarzania danych”.

 • Dane osobowe pracowników służby zdrowia
  • Gromadzenie i przekazywanie informacji na temat jakości, bezpieczeństwa, skuteczności lub właściwego stosowania produktów farmaceutycznych i metod leczenia
  • Planowanie, zamawianie i prowadzenie badań klinicznych, nadzór po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz badania, a także dostarczanie i otrzymywanie informacji
  • Dostarczanie informacji na temat wykładów, spotkań informacyjnych i konferencji organizowanych, współorganizowanych lub wspieranych przez Gilead oraz prowadzenie ankiet po wykładach
  • Wdrażanie wewnętrznych procedur zatwierdzania Gilead oraz tworzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z tymi procedurami
  • Potwierdzanie i rozpatrywanie zapytań dotyczące Usług i produktów dostarczanych przez Gilead
  • Analiza informacji do planowania strategicznego na witrynie internetowej Gilead oraz w naszych działaniach sprzedażowych i reklamowych
  • Gromadzenie, kontrolowanie i przeglądanie informacji związanych z przetwarzaniem płatności i przygotowaniem rejestrów płatności
 • Dane osobowe pacjentów s
  • Prowadzenie badań klinicznych, nadzoru po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz innych badań i dochodzeń związanych z naszą działalnością
  • Wykonywanie operacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem
  • Zapewnienie rekompensat za niekorzystne skutki zdrowotne itp.
 • Dane osobowe kandydatów do pracy
  • Sprawdzanie kandydatów pod kątem historii zatrudnienia, komunikacja z potencjalnymi pracownikami
  • Wybór pracowników i komunikowanie się z potencjalnymi pracownikami w sprawie procesu selekcji lub procedur poprzedzających zatrudnienie.
  • Rozważenie i podjęcie decyzji o zaakceptowaniu lub odrzuceniu aplikacji

Wspólne wykorzystywanie danych osobowych. Wspólnie wykorzystujemy dane osobowe w następujący sposób:

 • Spółki grupy Gilead

  Wspólnie z innymi spółkami grupy Gilead wykorzystujemy następujące dane osobowe: (i) dane osobowe naszych partnerów biznesowych (hurtowników, wykonawców, prawników, innych konsultantów itp.), (ii) dane osobowe dostawców usług medycznych biorących udział w badaniach klinicznym, nadzorze po wprowadzeniu produktów do obrotu, badaniach i przygotowaniach/prezentacji prowadzonych przez nas prac oraz w prezentacjach akademickich, dane pracowników dostawców usług medycznych udzielających informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz dostawców usług medycznych korzystających z naszych Usług, oraz (iii) dane osobowe uczestników badań klinicznych itp. oraz pacjentów korzystających z naszych Usług.


  (1) elementy danych osobowych wykorzystywanych wspólnie (i) dane osobowe naszych partnerów biznesowych (imię i nazwisko, adres, miejsce pracy / organizacja, adres e-mail, numer telefonu, instytucje finansowe, na rzecz których dokonywane są płatności itp.)
  (ii) dane osobowe dostawców usług medycznych uczestniczących w badaniach klinicznych, nadzorze po wprowadzeniu produktów do obrotu, badaniach, przygotowaniach/prezentacji prowadzonych przez nas prac i prezentacjach akademickich; dane osobowe dostawców usług medycznych dostarczających informacje na temat bezpieczeństwa oraz dostawców usług medycznych, którzy otrzymują nasze Usługi (imię i nazwisko, miejsce pracy / organizacja, dział, stanowisko, adres, e-mail, numer telefonu, kwalifikacje zawodowe, przynależność do stowarzyszeń akademickich, doświadczenie akademickie, przebieg kariery zawodowej, obszar specjalizacji, działania/osiągnięcia biznesowe, instytucje finansowe, na rzecz których dokonywane są płatności, kod nadany przez Nihon Ultmarc INC., potwierdzenia otrzymania e-maili (w tym informacje dotyczące otwieranych stron i klikanych linków), status przynależności do stowarzyszeń akademickich i uczestnictwa w różnych wydarzeniach (takich jak wykłady, posiedzenia komisji doradczych) związanych z produktami, metodami leczenia i badaniami klinicznymi Gilead, informacje na temat działań i programów Gilead, w których Państwo uczestniczyli, Państwa relacja z firmą Gilead (formuły produktów i szczegóły zawartych z nami umów), publicznie dostępne informacje na temat naszej działalności (informacje dotyczące licencji i certyfikatów, historii działań dyscyplinarnych, sporów sądowych, naruszeń przepisów i regulacji))
  (iii) dane osobowe uczestników badań klinicznych itp. oraz pacjentów korzystających z naszych Usług (informacje wymagane do badań klinicznych, do nadzoru po wprowadzeniu produktów do obrotu, na temat operacji związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem itp.)
  (2) zakres wspólnych użytkowników Firma Gilead Sciences, Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone
  (3) cel, w jakim dane osobowe są przez nie wykorzystywane (i) dane osobowe naszych partnerów biznesowych
  - w związku z zarządzaniem umowami, wypłatą wynagrodzeń itp. oraz zarządzaniem tymi kwestiam
  (ii) dane osobowe dostawców usług medycznych zaangażowanych w badania kliniczne, nadzór po wprowadzeniu produktów do obrotu, badania i przygotowanie/prezentację prac prowadzonych przez nas oraz prezentacje akademickie, jak również dostawców usług medycznych dostarczających informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz tych, którzy korzystają z naszych Usług
  - prowadzenie badań klinicznych, nadzoru po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz innych badań i dochodzeń związanych z naszą działalnością
  - gromadzenie i przekazywanie informacji na temat jakości, bezpieczeństwa, skuteczności lub właściwego stosowania produktów farmaceutycznych i metod leczenia
  - gromadzenia i przekazywania informacji medycznych i naukowych
  - inne cele, zgodnie z opisem w punkcie „Cele wykorzystywania danych”
  (iii) dane osobowe uczestników badań klinicznych itp. oraz pacjentów korzystających z naszych Usług
  - prowadzenie badań klinicznych, nadzoru po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz innych badań i dochodzeń związanych z naszą działalnością
  - wykonywanie operacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem
  (4) nazwa podmiotu biznesowego odpowiedzialnego za zarządzanie danymi osobowymi Gilead Sciences K.K.
  https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan
  Gilead Sciences, Inc.
  333 Lakeside Drive
  Foster City, CA 94404
  https://www.gilead.com/about/leadership
 • Partnerzy biznesowi

  Firma Gilead Sciences K.K. wspólnie wykorzystuje dane osobowe z przedsiębiorstwami zajmującymi się promocją.

  (1) elementy danych osobowych wykorzystywanych wspólnie (i) dane osobowe dostawców usług medycznych zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych, nadzór po wprowadzeniu produktów do obrotu, badania, przygotowanie/prezentację naszych prac oraz prezentacje akademickie; dane osobowe dostawców usług medycznych dostarczających informacje na temat leków lub metod leczenia, które stanowiły podstawę utworzenia sojuszu biznesowego („lek”); dane osobowe dostawców usług medycznych, którzy otrzymują nasze wspólnie świadczone Usługi dotyczące leku (imię i nazwisko, specjalistyczne kwalifikacje medyczne, informacje o miejscu pracy (nazwa, lokalizacja, nr telefonu, e-mail), status partycypacji w wydarzeniach (takich jak wykłady, posiedzenia komisji doradczych itd.) odnoszących się do leku, kod nadany przez Nihon Ultmarc INC oraz zapisy spotkań z pracownikami).
  (ii) dane osobowe uczestników badań klinicznych itp. oraz pacjentów korzystających z naszych Usług (informacje wymagane do badań klinicznych, do nadzoru po wprowadzeniu produktów do obrotu, na temat operacji związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem itp.)
  (2) zakres wspólnych użytkowników s Firmy, z którymi wspólnie prowadzimy promocje
  (3) cel, w jakim dane osobowe są przez nie wykorzystywane (ii) dane osobowe dostawców usług medycznych zaangażowanych w badania kliniczne, nadzór po wprowadzeniu produktów do obrotu, badania i przygotowanie/prezentację prac prowadzonych przez nas oraz prezentacje akademickie, jak również dostawców usług medycznych dostarczających informacje dotyczące leku, który stanowił podstawę utworzenia sojuszu biznesowego
  - gromadzenie i przekazywanie informacji na temat jakości, bezpieczeństwa, skuteczności lub właściwego stosowania leku
  - planowanie, zamawianie i prowadzenie badań klinicznych, nadzór po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz badania, a także dostarczanie i otrzymywanie informacji na temat leku
  - przekazywanie informacji na temat wykładów, nowo publikowanych treści, aktualizacji informacji o produktach itp. – odnośnie do leku
  - prowadzenie ankiet dotyczących stosowania leku i wspólnych usług, jak również ankiet związanych z wykładami
  - analizowanie informacji w celach marketingowo-reklamowych związanych z lekiem / wspólnymi usługami
  - zarządzanie korzystaniem ze wspólnych usług, zapobieganie nadużyciom, badanie wszelkich nadużyć, które mogą wystąpić, oraz utrzymywanie wspólnych usług;
  - inne cele, zgodnie z opisem w punkcie „Cele wykorzystywania danych”
  (ii) dane osobowe uczestników badań klinicznych itp. oraz pacjentów korzystających z naszych Usług
  - prowadzenie badań klinicznych, nadzoru po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz innych badań i dochodzeń związanych z naszą działalnością
  - wykonywanie operacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem
  (4) nazwa podmiotu biznesowego odpowiedzialnego za zarządzanie danymi osobowymi Gilead Sciences K.K.
  https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan
 • Nihon Ultmarc Inc.

  Firma Gilead Sciences K.K. wykorzystuje dane osobowe w medycznej bazie danych (MDB) zarządzanej i obsługiwanej przez spółkę Nihon Ultmarc, Inc., działając wspólnie z określonymi firmami (spółkami należącymi do MDB). .

  Elementy danych osobowych wykorzystywanych wspólnie, zakres wspólnych użytkowników, cele, wykorzystywania danych osobowych, nazwa podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie danymi osobowymi, a w przypadku korporacji nazwa jego przedstawiciela, są dostępne na witrynie internetowej Nihon Ultmarc, Inc. (https://www.ultmarc.co.jp/privacy/policy/index.html).

W przypadku, gdy przekazali Państwo dane osobowe firmie Gilead Sciences Israel Ltd („Gilead Israel”) i/lub uzyskują dostęp do witryn internetowych Gilead Israel, niniejszy Aneks znajduje zastosowanie oprócz powyższego.

Proszę pamiętać, że nie są Państwo prawnie zobowiązani do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych firmie Gilead Israel. Wszelkie informacje podają Państwo z własnej, nieprzymuszonej woli.

Przekazując dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, aby firma Gilead Israel udostępniała Państwa dane osobowe innym spółkom stowarzyszonym Gilead, dostawcom zewnętrznym i innym podmiotom, które mogą znajdować się poza Izraelem i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym podmiotom w Stanach Zjednoczonych, w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Przysługujące Państwu prawa do przeglądania lub modyfikacji swoich danych osobowych opierają się na zapisach ustawy nr 5741-1981 o ochronie prywatności. Jeśli chcą Państwo przejrzeć lub zmienić swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami przy wykorzystaniu informacji kontaktowych podanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, Państwa interakcje z firmą Gilead Israel, jak również postanowienia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności podlegają prawu izraelskiemu. W przypadku niezgodności znaczenie nadrzędne mają przepisy obowiązujące w Izraelu.

W niniejszej części przekazujemy mieszkańcom Kalifornii dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki przetwarzamy ich dane osobowe, zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii, z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonymi przez Ustawę o ochronie prywatności w Kalifornii oraz powiązane przepisy wykonawcze (łącznie „CCPA”). Niniejsza część nie odnosi się do przetwarzania przez nas danych osobowych wyłączonych na mocy CCPA.

Kategorie danych osobowych. Chociaż przetwarzanie przez nas danych osobowych różni się w zależności od naszej relacji i interakcji z Państwem, w poniższej tabeli określono ogólnie kategorie danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat mieszkańców stanu Kalifornia w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także kategorie stron trzecich, którym możemy ujawnić te informacje w celach biznesowych lub handlowych:

Kategorie danych osobowych Ujawnienia zewnętrzne w celach biznesowych lub handlowych
Identyfikatory: w tym identyfikatory bezpośrednie takie jak imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika, numer konta lub niepowtarzalny identyfikator osobisty; adres e-mail, numer telefonu, adres i inne dane kontaktowe; adres IP i inne identyfikatory online.
 • usługodawcy
 • pracownicy służby zdrowia;
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Rejestry klientów: w tym dane osobowe takie jak imię i nazwisko, nazwa konta, identyfikator użytkownika, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu i zatrudnieniu, numer rachunku oraz informacje finansowe lub płatnicze przekazywane nam przez osoby fizyczne w celu zakupu lub uzyskania naszych Usług. Może to obejmować na przykład informacje pozyskiwane w momencie, gdy dana osoba rejestruje konto, kupuje lub zamawia nasze produkty i Usługi lub zawiera z nami umowę dotyczącą naszych produktów i Usług.
 • usługodawcy
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Informacje handlowe:w tym rejestry produktów lub usług (zakupionych, uzyskanych lub branych pod uwagę), a także inne informacje wskazujące na historię zakupów lub trendy zakupowe. Mogą to być na przykład dane demograficzne, które otrzymujemy od stron trzecich, aby lepiej poznawać naszych klientów i sprawniej do nich docierać.
 • usługodawcy
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Informacje o aktywności w internecie i sieci elektronicznej: w tym historia przeglądania treści online, historia wyszukiwania treści, informacje dotyczące interakcji z witryną internetową, aplikacją lub reklamą, jak również inne dane dotyczące korzystania z naszych Usług lub innych usług online. 
 • usługodawcy
 • pracownicy służby zdrowia;
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Dane dotyczące lokalizacji: w tym informacje dotyczące lokalizacji konkretnej osoby lub urządzenia.
 • doradcy i agenci dostawców usług
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Dane dźwiękowe, wizualne i inne dane elektroniczne: obejmują informacje elektroniczne lub wizualne takie jak fotografia lub podpis elektroniczny, nagrania rozmów oraz nagrania z webinariów i innych wydarzeń.
 • usługodawcy
 • pracownicy służby zdrowia;
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Informacje zawodowe: obejmują informacje zawodowe i związane z zatrudnieniem, takie jak obecny i były pracodawca (pracodawcy) oraz stanowisko (stanowiska), dane uwierzytelniające, życiorys, służbowe dane kontaktowe i członkostwo w organizacjach zawodowych.
 • usługodawcy
 • pracownicy służby zdrowia;
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Informacje o wykształceniu: obejmują informacje o wykształceniu danej osoby (np. szkoły, do których uczęszczała i w których uzyskała dyplomy oraz odpowiednie daty).
 • usługodawcy
 • pracownicy służby zdrowia;
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Profile i inferencje: w tym inferencje bazujące na informacjach określonych powyżej w związku z tworzeniem profilu odzwierciedlającego preferencje, cechy, zachowania lub postawy konsumenta. 
 • usługodawcy
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Klasyfikacje chronione: możemy gromadzić pewne informacje, które są uznawane za klasyfikację chronioną na mocy prawa stanu Kalifornia / prawa federalnego - np. dane dotyczące płci, daty urodzenia czy stanu cywilneg
 • usługodawcy
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa
Wrażliwe dane osobowe: w uzasadnionych przypadkach gromadzimy informacje odnoszące się do pochodzenia rasowego lub etnicznego, dane genetyczne, dane osobowe dotyczące stanu zdrowia i/lub orientacji seksualnej konsumenta, informacje finansowe, numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu i inne identyfikatory z dokumentów urzędowych.
 • usługodawcy
 • pracownicy służby zdrowia;
 • doradcy i agenci
 • organy regulacyjne, podmioty rządowe i organy ścigania
 • podmioty stowarzyszone i zależne
 • sieci reklamowe
 • dostawcy usług analityki danych
 • sieci społecznościowe
 • dostawcy usług internetowych, systemy operacyjne i platformy
 • inne podmioty zgodnie z wymogami prawa

„Sprzedaż” i „udostępnianie” danych osobowych. Ustawa CCPA definiuje „sprzedaż” jako ujawnienie lub udostępnienie danych osobowych stronie trzeciej w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne, natomiast „udostępnianie” oznacza - w ujęciu ogólnym - ujawnienie lub udostępnienie danych osobowych stronie trzeciej w celu prowadzenia wielokontekstowych reklam behawioralnych. Chociaż nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim w zamian za wynagrodzenie pieniężne, możemy „sprzedawać” lub „udostępniać” (zgodnie z definicją CCPA) zewnętrznym firmom reklamowym i dostawcom usług analitycznych informacje o Państwa aktywności w internecie i sieciach elektronicznych oraz profile i inferencje, a także identyfikatory. Robimy to, aby ulepszać i oceniać nasze kampanie reklamowe, monitorować i mierzyć wydajność witryny oraz skuteczniej docierać do klientów i potencjalnych klientów za pomocą bardziej odpowiednich reklam i treści. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy wrażliwych danych osobowych. Poza tym nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych osób, o których wiemy, że mają mniej niż 16 (szesnaście) lat.

Źródła danych osobowychOgólnie rzecz biorąc, możemy gromadzić dane osobowe na Państwa temat ze źródeł takich jak:

 • bezpośrednio od osób fizycznych;
 • przy wykorzystaniu naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i Usług;
 • od pracowników służby zdrowia;
 • od organizacji prowadzących badania kliniczne na zlecenie i badaczy klinicznych;
 • od agencji rządowych i/lub z rejestrów publicznych;
 • od usługodawców zewnętrznych, brokerów danych albo partnerów biznesowych;
 • od grup i stowarzyszeń branżowych albo zrzeszających pacjentów;
 • ze źródeł zewnętrznych

Cele gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych. Jak opisano bardziej szczegółowo w powyższych punktach „Cele gromadzenia i przetwarzania danych” i „Ujawnianie danych osobowych”, gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe w następujących celach biznesowych lub handlowych oraz w inny sposób zalecony lub zatwierdzony przez Państwa:

 • świadczenie usług i zapewnianie wsparcia;
 • sprawozdawczość dotycząca jakości, bezpieczeństwa i przepisów;
 • badania i analityka;
 • dostosowanie i personalizacja;
 • marketing i reklama;
 • planowanie wydarzeń i zarządzanie nimi;
 • bezpieczeństwo i ochrona praw;
 • zgodność z prawem i procedurami prawnymi;
 • ogólne wsparcie biznesowe i operacyjne.

Wrażliwe dane osobowe. Bez względu na powyższe wykorzystujemy i ujawniamy wrażliwe dane osobowe wyłącznie w uzasadnionym zakresie (i) do świadczenia zleconych przez Państwa Usług, (ii) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności, w tym w celu zapobiegania incydentom związanym z bezpieczeństwem, wykrywania i badania tych incydentów, (iii) w celu wykrywania działań nieuczciwych, wprowadzających w błąd i bezprawnych, zapobiegania im i podejmowania właściwej reakcji, (iv) w celu weryfikacji lub utrzymania jakości i bezpieczeństwa naszych Usług, (v) w celu wypełniania naszych zobowiązań prawnych, (vi) usługodawcom, którzy świadczą Usługi w naszym imieniu, oraz (vii) w celach innych niż inferencja Państwa cech. Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy Państwa wrażliwych danych osobowych w sposób inny niż jest to dozwolone na mocy z art. 7027 CCPA (Dz. Kod. Reg., t. 11, § 7027 (2022)).

Przechowywanie danych Zgromadzone dane osobowe przechowujemy wyłącznie w uzasadnionym zakresie niezbędnym do realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, zgodnie z obowiązującym regulaminem przechowywania dokumentacji, w myśl przepisów obowiązującego prawa lub zgodnie z tym, o czym informujemy Państwa w momencie pozyskiwania danych. Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania informacji: (i) okres, przez jaki utrzymujemy z Państwem stałą relację; (ii) czy mamy prawny obowiązek przechowywania informacji; oraz (iii) czy przechowywanie danych jest konieczne ze względu na charakter naszej działalności biznesowej (na przykład w związku z egzekwowaniem zasad innych programów lub warunków uczestnictwa tudzież odnośnie do toczących się sporów sądowych lub postępowań organów regulacyjnych).

Prawa mieszkańców Kalifornii zgodnie z CCPA. Osobom zamieszkałym w Kalifornii przysługują na ogół następujące prawa - wynikające z przepisów stanowych - w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń i wyjątków:

 • prawo do bycia wyłączonym ze sprzedaży i udostępniania danych; prawo do bycia wyłączonym ze sprzedaży i udostępniania danych osobowych użytkownika;
 • prawo do ograniczenia określonych sposobów wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych; Prawo do ograniczenia wykorzystywania lub ujawniania przez nas wrażliwych danych osobowych do sposobów dozwolonych na mocy CCPA. Jak wspomniano powyżej w punkcie zatytułowanym „Wrażliwe dane osobowe”, wykorzystujemy i ujawniamy wrażliwe dane osobowe wyłącznie w sposób dozwolony na mocy CCPA.
 • Usunięcie. Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.
 • Prawo do wiedzy/dostępu. Mają Państwo prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które zgromadziliśmy na Państwa temat, w tym do kategorii danych osobowych, kategorii źródeł, z których dane osobowe zostały pozyskane, do poznania biznesowego lub komercyjnego celu gromadzenia informacji, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych, do kategorii stron trzecich, którym ujawniamy dane, jak również do konkretnych danych osobowych, które zgromadziliśmy na ich temat.
 • Korekta. Mają Państwo prawo zażądać korekty nieprawidłowych danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat.
 • Zakaz dyskryminacji. Mają Państwo prawo do niepodlegania dyskryminacyjnemu traktowaniu w związku z wykonywaniem swoich praw wynikających z CCPA.

Przesyłanie wniosków o dostęp do danych, ich usunięcie, korektę lub ograniczenie przetwarzania. Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą złożyć stosowny wniosek, korzystając z jednej z następujących metod:

 • przy pomocy formularza internetowego
 • telefonicznie pod numerem +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232)
 • pocztą tradycyjną na adres:
  Gilead Sciences, Inc. Attn: Privacy
  333 Lakeside Drive
  Foster City, CA 94404

Podejmiemy kroki w celu rozpatrzenia nadesłanego przez Państwa wniosku poprzez (i) wysłanie e-mailem łącza potwierdzającego, które trzeba kliknąć, żeby potwierdzić złożenie wniosku; oraz (ii) dostosowanie podanych przez Państwa informacji do informacji, które znajdują się w naszych rejestrach. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu internetowym (lub przekazać nam stosowne informacje, korzystając z innych, wskazanych wyżej metod). Będziemy rozpatrywać Państwa wniosek w oparciu o dane osobowe znajdujące się w naszych rejestrach, powiązane w uzasadniony sposób z informacjami podanymi w Państwa wniosku. W niektórych przypadkach możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji lub właściwego rozpatrzenia Państwa żądania. Jeśli nie będziemy w stanie odpowiednio zweryfikować wniosku, powiadomimy wnioskodawcę. Upoważnieni przedstawiciele mogą składać wnioski w imieniu innych osób, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@gilead.com lub dzwoniąc pod numer +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232). Upoważnieni przedstawiciele będą zobowiązani do przedstawienia dowodu posiadanego upoważnienia. Możemy też wymagać, aby odpowiedni konsument bezpośrednio zweryfikował tożsamość i uprawnienia upoważnionego przedstawiciela.

Wnioski o wyłączenie z procesu sprzedaży i udostępniania danych. Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą skorzystać z prawa do rezygnacji online, klikając łącze „Ustawienia plików cookie” na banerze plików cookie na witrynie Gilead, którą odwiedzają. Więcej informacji na temat danych, które możemy gromadzić, podajemy w Oświadczeniu o plikach cookie. Ponadto nasza witryna internetowa reaguje na sygnały globalnej kontroli prywatności (ang. Global Privacy Control, GPC), co oznacza, że traktujemy je jako żądanie wyłączenia konkretnej przeglądarki lub konkretnego urządzenia z procesu sprzedaży i udostępniania informacji (z wykorzystaniem plików cookie i narzędzi śledzenia) na naszej witrynie. Uwaga: jeśli wrócą Państwo na naszą witrynę z innego urządzania lub innej przeglądarki na tym samym urządzeniu, konieczne będzie ponowne wyłączenie z procesu (albo odpowiednie ustawienie GPC) tej przeglądarki lub tego urządzania. Szczegółowe informacje na temat GPC są dostępne pod adresem: https://globalprivacycontrol.org/.

Data wejścia w życie: 19 grudnia 2022 r.