For the latest updates on our ongoing response to COVID-19, please click here.

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Gilead

W toku prowadzenia normalnej działalności firma Gilead Sciences, Inc., w tym stanowiące jej całkowitą własność podmioty zależne i następcy prawni (łącznie zwani „Gilead”), wchodzi w interakcje bezpośrednio z pracownikami służby zdrowia, klientami, uczestnikami badań klinicznych, konsumentami, partnerami biznesowymi, organami regulacyjnymi i innymi osobami oraz komunikuje się z nimi. W ramach tych interakcji i komunikacji firma Gilead może otrzymywać dane osobowe oraz przetwarzać je elektronicznie lub ręcznie. Firma Gilead szanuje prywatność osób fizycznych i ceni sobie ich zaufanie. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności określono zasady prywatności firmy Gilead oraz procedury dotyczące prywatności i techniczne środki bezpieczeństwa, które firma Gilead stosuje w toku normalnej działalności w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa Danych osobowych.

Firma Gilead uczestniczy zarówno w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jak i Tarczy Prywatności USA-Szwajcaria. Firma Gilead potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania zasad Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności USA-Szwajcaria. (dalej „Zasady”) w zakresie wszystkich Danych osobowych otrzymywanych z UE lub Szwajcarii, które są przekazywane w oparciu o Tarczę Prywatności. Firma Gilead będzie zbierać, wykorzystywać i ujawniać Dane osobowe otrzymywane z UE lub Szwajcarii wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, wyżej wymienionymi Zasadami Tarczy Prywatności i wymogami prawnymi. Do celów egzekwowania zgodności z Tarczą Prywatności firma Gilead potwierdza, że podlega uprawnieniom śledczym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Federal Trade Commission, FTC).

Zakres

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do Danych osobowych otrzymywanych przez firmę Gilead (w tym Danych osobowych otrzymywanych przez organizacje zewnętrzne lub osoby działające w charakterze Agentów firmy Gilead) od pracowników służby zdrowia, klientów, uczestników badań klinicznych, konsumentów, partnerów biznesowych i innych osób, w dowolnym formacie, w tym elektronicznym i papierowym, w ramach swojej działalności. Organizacje zewnętrzne obejmują podmioty zależne i partnerów biznesowych firmy Gilead, których aktualny wykaz jest dostępny na życzenie.

Definicje

Do celów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności zastosowanie mają następujące definicje:

„Podmiot stowarzyszony” to dowolny podmiot trzeci znajdujący się pod wspólną kontrolą z firmą Gilead.

„Agenci” to osoby trzecie, które reprezentują firmę Gilead i działają w jej imieniu zgodnie z należycie podpisaną umową lub są na innej podstawie, należycie umocowane przez firmę Gilead do takiej reprezentacji i działania.

„Usługodawcy” to konsultanci i wykonawcy (w tym pracownicy tymczasowi), których Dane osobowe firma Gilead przetwarza i którzy świadczą lub świadczyli usługi konsultingowe lub wykonawcze na rzecz firmy Gilead.

„Gilead” to firma Gilead Sciences, Inc. z siedzibą w Foster City, Kalifornia, USA, jej następcy prawni i podmioty zależne.

„Witryna(y) Gilead” to witryny internetowe kontrolowane przez firmę Gilead i podlegające Polityce prywatności witryn Gilead.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje lub zbiór informacji, które odnoszą się do Osoby, której dane dotyczą. Identyfikacja osoby może być bezpośrednia (np. na podstawie imienia i nazwiska) lub pośrednia i może być dokonywana przez firmę Gilead lub w jej imieniu.

„Pseudonimizacja” to przetworzenie Danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej Osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie Osobie, której dane dotyczą.

„Zasady” to Zasady dotyczące Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy prywatności USA-Szwajcaria.

„Wrażliwe dane osobowe (WDO)” to zdefiniowany przez firmę Gilead podzbiór Danych osobowych „DO” (analogicznych do wrażliwych danych osobowych zdefiniowanych w UE, wraz z dodatkowymi atrybutami); WDO obejmują informacje, które ujawniają niepowtarzalne identyfikatory stosowane przez administrację publiczną, informacje finansowe, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej lub wszelkich przestępstw kryminalnych (zarzucanych bądź innych). Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Gilead

Uwaga:

Zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych osobowych w kontekstach biznesowych jest niezbędne do prowadzenia wielu działań firmy Gilead. Firma Gilead może zbierać, przetwarzać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Dane osobowe bezpośrednio od osób fizycznych i/lub od osób trzecich, zgodnie z obowiązującym prawem.

CEL ZBIERANIA, WYKORZYSTYWANIA I UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Gilead przetwarza Dane osobowe, kiedy posiada na to Państwa zgodę. Istnieje jednak wiele przypadków, w których firma Gilead nie potrzebuje Państwa zgody na przetwarzanie lub ujawnianie Danych osobowych. Firma Gilead może nie prosić Państwa o zgodę na przetwarzanie lub przekazywanie Danych osobowych do celów, które mają inną podstawę ustawową, takich jak:

 • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy między Państwem a firmą Gilead (lub jej podmiotem stowarzyszonym);
 • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między firmą Gilead (lub jej podmiotem stowarzyszonym) a osobą trzecią;
 • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezbędne lub prawnie wymagane z ważnych względów interesu publicznego,
 • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony Państwa kluczowych interesów; lub
 • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest wymagane przez prawo,
 • Przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gilead lub przez stronę trzecią.

Firma Gilead zbiera, wykorzystuje i ujawnia Państwa Dane osobowe w ramach swojej normalnej działalności biznesowej w następujących celach:

 • Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z Państwem;
 • W przypadku gdy wnioskowali Państwo o udział w badaniu klinicznym firmy Gilead lub jednego z partnerów firmy Gilead;
 • W ramach systemów zarządzania chorobami, edukacji lub wspierania decyzji związanych z wykorzystaniem produktów lub usług firmy Gilead;
 • W przypadku gdy wnioskowali Państwo o usługę firmy Gilead: pomoc w wypełnianiu wniosku, ocena kwalifikowalności do korzystania z takiej usługi, przetwarzanie i świadczenie usługi, jak również we wszelkich stosownych przypadkach odnawiania tej usługi;
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wniosków, badań i innych usług;
 • Przedstawianie propozycji dotyczących przyszłych potrzeb;
 • Umożliwienie naszym spółkom stowarzyszonym powiadamiania Państwa o niektórych produktach lub usługach oferowanych przez nasze spółki stowarzyszone;
 • Przetwarzanie transakcji za pośrednictwem usługodawców;
 • Spełnianie wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania danych;
 • Ochrona przed nadużyciami finansowymi, działaniami podejrzanymi lub innymi działaniami niezgodnymi z prawem; oraz
 • Sporządzanie statystyk do analizy naszych ośrodków i naszej działalności.

JAKIE DANE ZBIERAMY

W kontaktach z firmą Gilead mogą Państwo zdecydować się na dostarczenie nam informacji, które pomogą nam zaspokoić Państwa potrzeby. Które Dane osobowe będziemy zbierali będzie zależało od tego, w jaki sposób zechcą Państwo kontaktować się z firmą Gilead.

Kiedy biorą Państwo udział w Badaniach klinicznych

Jeżeli biorą Państwo udział w badaniu klinicznym firmy Gilead lub jednego z naszych partnerów, będziemy zbierać Państwa Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu badania klinicznego. Może to obejmować WDO, takie jak informacje dotyczące Państwa zdrowia i medyczne na Państwa temat. Jednak zgodnie z Zasadami Dane osobowe zostaną poddane stosownej Pseudonimizacji, aby chronić Państwa prywatność oraz zachować integralność badania klinicznego.

Kiedy chcą Państwo uzyskać informacje na temat naszych usług

W przypadku prośby o dalsze informacje na temat naszych usług, prosimy o przesłanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy organizacji oraz Państwa kraju zamieszkania, tak abyśmy mogli wysłać Państwu zamówione przez Państwa materiały, a także aby umożliwić nam ustalenie, czy mają już Państwo relacje z firmą Gilead.

Kiedy rejestrują się Państwo w firmie Gilead lub wnioskują o usługę

Kiedy rejestrują się Państwo w firmie Gilead lub wnioskują o usługę dostępną na Stronie, możemy poprosić Państwa o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, kraju, numeru telefonu i powodu kontaktu, a także informacji o Państwa stanowisku, organizacji i innych informacji, które są w uzasadnionym zakresie niezbędne do świadczenia usługi. Na formularzu danych wskażemy gwiazdką, które informacje są nieobowiązkowe, a która obowiązkowe. Te informacje mogą obejmować informacje przekazywane przez Państwa we wnioskach lub innych formularzach i mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail i dane płatnicze.

Osoby fizyczne nie powinny przekazywać firmie Gilead żadnych Danych osobowych, o które nie zostaną wyraźnie poproszone. Jeżeli firma Gilead otrzyma Dane osobowe od swoich podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub innych podmiotów, będzie wykorzystywać lub ujawniać takie Dane osobowe zgodnie z powyższymi procedurami.
Firma Gilead może agregować lub grupować Dane osobowe w formie nieidentyfikowalnej (dane poddane anonimizacji/Pseudonimizacji), co ma na celu wspieranie jej w ulepszaniu projektów produktów i usług, poszerzanie jej działalności badawczej i ułatwienie innych funkcji biznesowych.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Nie ujawniamy żadnych z Państwa Danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub przekazanym Państwu powiadomieniu bądź przypadków dozwolonych przepisami prawa lub dozwolonych przez Państwa.

Zasady ogólne

Osoby trzecie, którym ujawniamy informacje, są zobowiązane przez prawo i zobowiązania umowne do zachowania poufności i bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych; a także do wykorzystywania i ujawniania ich do celów, które osoba rozsądna uznałaby za właściwe w danych okolicznościach, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Cele tego ujawniania określono poniżej:

 • ujawnienie jest niezbędne do realizacji badania klinicznego, w którym Państwo uczestniczą;
 • ujawnienie jest niezbędne do dostarczania produktów i usług, o które się do nas Państwo zwrócili;
 • ujawnienie jest niezbędne do powiadamiania Państwa lub umożliwienia naszym spółkom stowarzyszonym powiadamianie Państwa o niektórych produktach lub usługach oferowanych przez nasze spółki stowarzyszone;
 • ujawnienie jest niezbędne w celach prawnych, regulacyjnych i pokrewnych; oraz
 • ujawnienie jest niezbędne do przetwarzania transakcji za pośrednictwem dostawców usług przetwarzania danych.

Jeżeli te osoby trzecie pragną skorzystać z Państwa Danych osobowych do jakichkolwiek innych celów, zgodnie z prawem będą miały obowiązek powiadomić Państwa o tym oraz, w wymaganych przypadkach, uzyskać Państwa zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat takich osób trzecich, prosimy o kontakt pod adresem privacy@gilead.com.

Udostępnianie podmiotom stowarzyszonym

W normalnym trybie świadczenia usług dla naszych klientów Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach firmy Gilead i jej podmiotów stowarzyszonych do celów badawczych i statystycznych, bezpieczeństwa i skuteczności leków, postępowania z chorobami, zarządzania systemami oraz zapobiegania lub wykrywania przestępczości bądź do innych celów wskazanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Usługodawcy

Ponieważ wielu usługodawców, z których korzystamy w celach wymienionych powyżej, ma swoje siedziby w krajach innych niż Państwa kraj, Państwa Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w tych innych krajach, a rządy, sądy, organy ścigania lub organy regulacyjne tych krajów mogą być w stanie uzyskać pozwolenie na ujawnienie Państwa Danych osobowych na mocy lokalnych przepisów prawa.

Transakcje handlowe

W miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać i nabywać aktywa. W takich transakcjach informacje o użytkownikach, w tym Dane osobowe, są zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów przedsiębiorstwa, którego dotyczy transakcja. Ponadto, w sytuacji gdy firma Gilead lub zasadnicza część jej majątku zostałaby nabyta, Państwa Dane osobowe mogą należeć do mienia podlegającego przekazaniu. Dlatego też w powyższych okolicznościach możemy ujawnić lub przekazać Państwa Dane osobowe osobie trzeciej.

Inne przypadki ujawnienia wymagane z mocy prawa

Firma Gilead zastrzega sobie prawo do ujawniania, bez Państwa uprzedniej zgody, wszelkich Danych osobowych na temat Państwa lub korzystania przez Państwa z niniejszej Strony, jeżeli firma Gilead uważa w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne: (a) do ochrony i obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa firmy Gilead, pracowników lub innych użytkowników tej Strony lub ogółu społeczeństwa; (b) do egzekwowania warunków korzystania z tej Strony; (c) zgodnie z prawnie uzasadnionym wnioskiem właściwego organu administracji publicznej lub w celu zastosowania się do orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub innego wiążącego rozstrzygnięcia; lub (d) do reagowania na zarzuty, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich. Możemy również ujawniać Dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, procedurami prawnymi lub wnioskami organów państwowych.

Wybór:

W przypadkach, w których firma Gilead opiera się na zgodzie na uczciwe i zgodne z prawem przetwarzanie Danych osobowych, możliwość wyrażenia zgody zostanie zapewniona przed zebraniem stosownych Danych osobowych. Mogą Państwo udzielić zgody za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, takiego jak opiekun prawny, agent lub pełnomocnik. W przypadkach, w których firma Gilead działa na podstawie Państwa zgody, będą Państwo mieli prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

W przypadku WDO firma Gilead zapewni osobom fizycznym możliwość wyrażenia pozytywnego i wyraźnego upoważnienia lub zgody na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie lub ujawnianie ich WDO osobom trzecim niebędącym Agentem lub na wykorzystywanie ich WDO w celu innym niż cel, na który dana osoba fizyczna pierwotnie wyraziła zgodę.

Firma Gilead będzie ujawniać Państwa Dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w sposób wskazany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w sposób, o którym zostaną Państwo powiadomieni na innej podstawie.

Firma Gilead posiada serwery oraz inne urządzenia do przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych, UE i Azji. Firma Gilead może przekazywać Dane Osobowe poza kraj pochodzenia w celach i w sposób określony powyżej, w tym w celu przetwarzania i przechowywania przez Usługodawców i Podmioty stowarzyszone w związku z tymi celami. We wszystkich sytuacjach firma Gilead podejmie wszelkie należyte kroki, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności. Takie kroki obejmują między innymi: wdrażanie kontroli w zakresie prywatności, bezpieczeństwa i umów oraz kroki wymienione powyżej, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W zakresie, w jakim Dane osobowe są wysyłane z kraju danej osoby fizycznej, podlegają one przepisom prawa kraju, w którym są przechowywane, i mogą podlegać ujawnieniu organom państwowym, sądom, organom ścigania lub organom regulacyjnym tego innego kraju, zgodnie z przepisami prawa tego kraju i zgodnie z Zasadami.

Odpowiedzialność za dalsze przekazywanie: Firma Gilead uzyska od Usługodawców i Podmiotów stowarzyszonych zapewnienie, że będą chronić Dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Przykładem odpowiednich zapewnień, które mogą być udzielone przez Usługodawców i Podmioty stowarzyszone, jest zobowiązanie umowne, że zapewnią oni co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany w zasadach prywatności firmy Gilead określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeżeli firma Gilead będzie miała informacje świadczące o tym, że Usługodawca lub Podmiot stowarzyszony wykorzystuje lub ujawnia Dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, firma Gilead podejmie stosowne kroki w celu uniemożliwienia lub powstrzymania wykorzystania lub ujawnienia. Ponadto firma Gilead przestrzega Zasady dotyczącej Tarczy Prywatności w zakresie odpowiedzialności za dalsze przekazywanie.

Bezpieczeństwo

Firma Gilead wdrożyła odpowiednie fizyczne, techniczne i zarządcze środki kontroli i zabezpieczenia w celu ochrony Państwa Danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Środki te mogą obejmować między innymi: szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu SSL, szyfrowanie informacji w trakcie ich przechowywania, zapory sieciowe, kontrole dostępu, rozdzielenie obowiązków i podobne protokoły bezpieczeństwa. Dostęp do Danych osobowych jest ograniczony do określonej liczby pracowników firmy Gilead, których obowiązki w uzasadniony sposób wymagają dostępu do tych danych, Agentów, z którymi firma Gilead zawiera umowy w celu realizacji działań biznesowych dla firmy, oraz, za zgodą danej osoby, określonych spółek, z którymi firma Gilead może realizować wspólne programy. Firma Gilead szkoli swoich pracowników w zakresie znaczenia prywatności oraz właściwego i bezpiecznego postępowania z Danymi osobowymi i zarządzania nimi. Dane osobowe przetwarzane przez Agentów lub spółki, z którymi firma Gilead może realizować wspólne programy, podlegają niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności i Zasadom.

Integralność danych i ograniczenie celu

Firma Gilead będzie wykorzystywać Dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z celami, dla których zostały zebrane lub na które dana osoba wyraziła zgodę. Firma Gilead wdroży odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że Dane osobowe są odpowiednie do ich zamierzonego celu, dokładne, kompletne i aktualne. Firma Gilead będzie przechowywać Dane osobowe jedynie przez okres, przez jaki jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, z zastrzeżeniem obowiązujących okresów przechowywania danych nałożonych na firmę Gilead na mocy obowiązującego prawa. Może to oznaczać, że Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez firmę Gilead przez wiele lat, w zależności od celu i potrzeby przetwarzania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących w firmie Gilead okresów zatrzymywania Danych osobowych, prosimy skorzystać ze znajdującego się poniżej punktu dotyczącego danych kontaktowych.

Państwa prawa

Jeżeli osobom fizycznym przysługują określone uprawnienia na podstawie mających do nich zastosowanie przepisów prawa i na pisemny wniosek, firma Gilead udzieli osobom fizycznym dostępu do Danych osobowych, które na ich temat posiada, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. Ponadto firma Gilead pozwoli osobom fizycznym na poprawianie, zmienianie lub usuwanie danych, co do których wykazano, że są niedokładne lub niekompletne, lub na składanie sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania takich danych lub przenoszenia danych, w określonych okolicznościach i z zastrzeżeniem określonych wyjątków przewidzianych prawem. Firma Gilead może nie być w stanie spełnić żądania, jeżeli Dane osobowe zostały zniszczone, usunięte lub poddane anonimizacji zgodnie ze zobowiązaniami i praktykami firmy Gilead dotyczącymi zatrzymywania dokumentów. Jeżeli firma Gilead nie będzie mogła zapewnić osobie fizycznej dostępu do jej Danych osobowych, dołoży wszelkich starań, aby udzielić tej osobie wyjaśnień, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

Odwołanie, egzekwowanie i odpowiedzialność

Skarga osoby fizycznej

Osoby fizyczne mogą skontaktować się z firmą Gilead w sprawie wszelkich pytań lub skarg dotyczących zbierania, przetwarzania i przekazywania ich Danych osobowych, wypełniając Formularz zapytania na temat prywatności firmy Gilead oraz wysyłając go e-mailem na adres privacy@gilead.com. Firma Gilead niezwłocznie zbada i odpowie na skargi w terminie 45 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Firma Gilead dołoży starań w celu rozstrzygnięcia skarg, sporów i wniosków o cofnięcie zgody na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie i ujawnianie Danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i Zasadach.

Firma będzie przeprowadzać okresowe audyty zgodności swoich praktyk w zakresie prywatności w celu weryfikacji przestrzegania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Mechanizm niezależnego odwołania

Jeżeli mają Państwo nierozstrzygnięte wątpliwości dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, którymi nie zajęliśmy się w satysfakcjonujący sposób, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym dostawcą usług w zakresie rozstrzygania sporów, z siedzibą w USA (usługa bezpłatna), TRUSTe, pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Wiążący arbitraż

Jeżeli nie będą Państwo w stanie w pełni rozstrzygnąć skargi za pomocą powyższych mechanizmów, jako ostatecznego środka mogą Państwo użyć wiążącego arbitrażu. Aby skorzystać z tej opcji arbitrażu, należy przed wniesieniem skargi arbitrażowej podjąć następujące kroki: (1) zgłosić zarzucane naruszenie bezpośrednio firmie Gilead i dać nam możliwość udzielenia odpowiedzi w terminie 45 dni; (2) skorzystać z mechanizmu niezależnego odwołania, w tym przypadku za pośrednictwem TRUSTe, co jest dla Państwa usługą bezpłatną; oraz (3) zgłosić tę kwestię za pośrednictwem swojego Organu Ochrony Danych do Departamentu Handlu i umożliwić Departamentowi Handlu dołożenie wszelkich starań w celu rozwiązania tej kwestii.

Nie można skorzystać z tej opcji arbitrażu, jeżeli to samo zarzucane naruszenie (1) podlegało już wcześniej wiążącemu arbitrażowi; (2) było przedmiotem prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu sądowym, w którym byli Państwo stroną; lub (3) zostało wcześniej rozstrzygnięte przez Państwa i nas. Ponadto nie mogą Państwo skorzystać z tej możliwości, jeżeli Organ Ochrony Danych kraju Państwa zamieszkania ma kompetencje do rozstrzygnięcia Państwa skargi.

Mogą Państwo zainicjować wiążący arbitraż, z zastrzeżeniem powyższego postanowienia dotyczącego wymogów, dostarczając organizacji „Powiadomienie”. W Powiadomieniu należy ująć podsumowanie kroków podjętych w celu rozstrzygnięcia roszczenia, opis zarzucanego naruszenia oraz, według wyboru danej osoby, wszelkie dokumenty i materiały potwierdzające lub omówienie przepisów prawa dotyczących domniemanego roszczenia. Więcej informacji na temat korzystania z arbitrażu na zasadach Ram Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Co więcej, z wiążącego arbitrażu można skorzystać wyłącznie w celu zagwarantowania, że firma Gilead przestrzega praktyk dotyczących postępowania z danymi ujętymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Na mocy niniejszego punktu nie są dostępne żadne inne środki prawne w drodze arbitrażu.

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące postępowania z Danymi osobowymi przez firmę Gilead lub dotyczące odwołania zgody na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie lub ujawnianie Państwa Danych osobowych należy kierować e-mailem na adres privacy@gilead.com.

Wszelkie wnioski o rezygnację z otrzymywania komunikatów od firmy Gilead w przyszłości lub o rezygnację z udziału w konkretnym programie firmy Gilead należy kierować do firmy Gilead e-mailem na adres privacy@gilead.com lub telefonicznie pod numer +1 (800) GILEAD5 lub +1 (650) 522-5775.

Ewentualnie można wysłać list na poniższy adres:

Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Wszelkie wiadomości do firmy Gilead winny zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby (takie jak adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny) oraz szczegółowe uzasadnienie żądania. Żądania składane w wiadomości e-mail dotyczące usunięcia, zmiany lub poprawienia Danych osobowych winny zawierać dopisek „Żądanie usunięcia” lub „Żądanie zmiany/poprawienia”, w zależności od sytuacji, w tytule wiadomości e-mail. Firma Gilead dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim czasie, a w każdym razie w terminach określonych przez obowiązujące prawo lokalne.

Zmiany Oświadczenia o ochronie prywatności firmy Gilead

Firma Gilead zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu odzwierciedlenia postępu technologicznego oraz zmian prawnych i regulacyjnych, a także praktyk biznesowych firmy Gilead, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. Jeżeli firma Gilead zmieni swoje praktyki w zakresie prywatności, zaktualizowana wersja niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności będzie odzwierciedlała te zmiany. Firma Gilead powiadomi o tych zmianach, aktualizując datę wejścia w życie wskazaną w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Państwa obowiązkiem jest częste sprawdzanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Państwa dalsze kontakty z firmą Gilead w zakresie działań ujętych powyżej będą podlegać obowiązującemu w danym czasie Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dodatek na potrzeby UE

W przypadku osób będących obywatelami UE lub uzyskujących dostęp do Witryn Gilead na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oprócz powyższych postanowień zastosowanie może mieć niniejszy Dodatek.

Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania zgodnego z podanymi powyżej celami. Firma Gilead wdroży stosowne środki umowne (w tym swój certyfikat Tarczy Prywatności i standardowe klauzule ochrony danych, których egzemplarz można uzyskać, kontaktując się z privacy@gilead.com), aby zagwarantować, że odpowiednie spółki Gilead i osoby trzecie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewnią odpowiedni stopień ochrony Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszym powiadomieniem i wymogami prawnymi.

Do przetwarzania Danych osobowych dotyczących Europejskiego Obszaru Gospodarczego firma Gilead wyznaczyła inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem europejskich przepisów dotyczących ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem dpo@gilead.com w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania swoich Danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez firmę Gilead jest ujęte w przepisach UE, mogą Państwo także złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju zamieszkania. Nazwę i dane kontaktowe odpowiedniego organu nadzorczego można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2018 r.