For the latest updates on our ongoing response to COVID-19, please click here.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead

Při běžném podnikání společnost Gilead Sciences, Inc., včetně jejích plně vlastněných dceřiných společností a nástupců (společně dále jen „Gilead“) spolupracuje a komunikuje přímo se zdravotnickými pracovníky, zákazníky, účastníky klinických hodnocení, spotřebiteli, obchodními partnery, regulačními orgány a dalšími. Díky této spolupráci a komunikaci mohou být společnosti Gilead poskytovány osobní údaje, které jsou elektronicky a/nebo manuálně zpracovávány. Společnost Gilead respektuje soukromí jednotlivců a cení si jejich důvěry. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanoví principy ochrany údajů společnosti Gilead, které se týkají osobních údajů, včetně postupů ochrany údajů a technických bezpečnostních opatření, které společnost Gilead dodržuje při běžném podnikání, aby zajistila bezpečnost a soukromí osobních údajů.

Společnost Gilead se účastní jak štítu EU–USA na ochranu soukromí (EU – U.S. Privacy Shield) i tak i štítu USA–Švýcarsko na ochranu soukromí (U.S. – Swiss Privacy Shield). Gilead potvrzuje svůj závazek dodržovat zásady štítu EU–USA a štítu USA–Švýcarsko na ochranu soukromí (dále jen „zásady“) u všech osobních údajů získaných z EU nebo ze Švýcarska, které byly poskytnuty na základě štítu na ochranu soukromí. Společnost Gilead bude shromažďovat, používat a sdělovat osobní údaje získané z EU nebo Švýcarska pouze v souladu s principy uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, s výše uvedenými zásadami štítů na ochranu soukromí a požadavky právních předpisů. Pro účely prosazování dodržování štítů na ochranu soukromí společnost Gilead potvrzuje, že podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise Spojených států (Federal Trade Commission, FTC).

Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká osobních údajů, které společnost Gilead obdrží v rámci obchodních operací (včetně osobních údajů získaných organizacemi třetí strany nebo fyzickými osobami, které jednají jako zástupci společnosti Gilead) od zdravotnických pracovníků, zákazníků, účastníků klinických hodnocení, spotřebitelů, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, v jakémkoli formátu, včetně elektronického i papírového. Organizace třetí strany zahrnují dceřiné společnosti Gilead a jejich obchodní partnery, jejichž aktuální seznam je k dispozici na vyžádání.

Definice

Pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů platí následující definice:

„Sesterská společnost" znamená jakoukoli třetí stranu, která je pod společnou kontrolou se společností Gilead.

„Zástupci" představují třetí stranu, která společnost Gilead zastupuje a jedná jejím jménem na základě řádně uzavřené smlouvy nebo ji společnost Gilead jinak řádně zmocnila k provádění takovéhoto zastupování a úkonů.

„Poskytovatel služeb" znamená jakékoli poradce a smluvní partnery (včetně dočasných zaměstnanců), o kterých má společnost Gilead osobní údaje, kteří společnosti Gilead poskytují nebo poskytovali poradenství nebo smluvní služby.

„Gilead" znamená společnost Gilead Sciences, Inc., její nástupce a dceřiné společnosti.

„Webové stránky Gilead" představují webové stránky pod kontrolou společnosti Gilead, které se řídí podnikovou směrnicí o ochraně osobních údajů webových stránek Gilead.

„Osobní údaje“ představují jakékoli informace nebo soubor informací, které se týkají subjektu údajů. Identifikace fyzické osoby může být buď přímá, nebo nepřímá a může ji provádět společnost Gilead nebo může být prováděna jejím jménem.

„Pseudonymizace“ znamená zpracování osobních údajů takovým způsobem, že tyto údaje již nelze přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uloženy odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní informace nejsou přiřazeny k subjektu údajů.

„Zásady“ představují zásady štítu EU–USA a štítu USA–Švýcarsko na ochranu soukromí.

„Citlivé osobní údaje (Sensitive Personal Information, SPI)" představují podskupinu osobních údajů definovanou společností Gilead (Personal Information, „PI“) (obdobně k citlivým osobním údajům definovaným EU, s dalšími atributy). Citlivé osobní údaje zahrnují informace, které odhalují jedinečné identifikátory přidělené státními úřady, finanční informace, rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdravotního stavu, sexuálního života nebo sexuální orientace nebo jakýchkoli trestných činů (údajných či jiných).

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead

Oznámení:

Shromažďování, zpracování, uložení, použití a zpřístupnění osobních údajů v obchodním kontextu je pro plnění mnoha podnikových funkcí společnosti Gilead nezbytné. Společnost Gilead může shromažďovat, zpracovávat, ukládat, používat a zpřístupňovat osobní údaje fyzických osob přímo a/nebo od třetích stran v souladu s platnými právními předpisy.

ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, ULOŽENÍ, POUŽITÍ
A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Gilead zpracovává osobní údaje v případě, že s tím souhlasíte. Existuje však mnoho případů, kdy společnost Gilead váš souhlas se zpracováním nebo zpřístupněním osobních údajů nevyžaduje. Společnost Gilead nemusí váš souhlas vyžadovat pro zpracování nebo předání osobních údajů pro ty účely, kde existuje právní základ, např.:

 • předání nebo zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Gilead (nebo některou z jejích sesterských společností);
 • předání je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené ve vašem zájmu mezi společností Gilead (nebo některou z jejích sesterských společností) a třetí stranou;
 • předání nebo zpracování je nezbytné nebo je ze zákona vyžadováno z důvodu důležitého veřejného zájmu, za účelem určení, uplatnění či obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů; nebo
 • zpracování je vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Společnost Gilead shromažďuje, používá a zpřístupňuje vaše osobní údaje při svém běžném podnikání pro následující účely:

 • navázání a udržování komunikace s vámi;
 • v případě, že jste požadoval(a) účast v klinickém hodnocení společnosti Gilead nebo některého z jejích partnerů;
 • řešení onemocnění, vzdělávání nebo systémy na podporu rozhodování týkajícího se používání přípravků nebo služeb společnosti Gilead;
 • jestliže jste požádal(a) společnost Gilead o služby, pak poskytnutí pomoci při vyplnění vaší žádosti, posouzení vaší způsobilosti pro jakoukoli takovou požadovanou službu, zpracování a správu služby, jakož i jakékoli případné obnovení této služby;
 • odpovědi na vaše dotazy týkající se žádostí, klinických hodnocení a dalších služeb;
 • předkládání nabídek pro potřeby služeb v budoucnu;
 • dovolení našim sesterským společnostem, aby vás informovaly o určitých výrobcích nebo službách, které nabízejí;
 • zpracování transakcí prostřednictvím poskytovatelů služeb;
 • dodržování právních a bezpečnostních požadavků, požadavků na zpracování a regulačních požadavků;
 • ochrana proti podvodům, podezřelým nebo nelegálním aktivitám; a
 • sestavování statistik pro analýzu našich stránek a našeho podnikání.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Když budete se společností Gilead spolupracovat, můžete se rozhodnout, že nám poskytnete informace, které nám pomohou uspokojovat vaše potřeby. Osobní údaje, které shromažďujme, budou záležet na tom, jaký druh interakcí se společností Gilead si vyberete.

Když se účastníte klinických hodnocení

Když se účastníte klinického hodnocení společnosti Gilead nebo některého z našich partnerů, budeme vaše osobní údaje shromažďovat tak, jak to bude nezbytné pro splnění účelu klinického hodnocení. Toto může zahrnovat citlivé osobní údaje, jako jsou např. vaše biologické a zdravotní informace. Nicméně v souladu s tím, jak vyžadují zásady, budou osobní údaje přiměřeně pseudonymizovány, aby bylo chráněno vaše soukromí a zároveň zachována integrita klinického hodnocení.

Budete-li požadovat informace o našich službách

Pokud budete požadovat další informace o našich službách, požádáme vás, abyste nám zaslali své jméno, e-mailovou adresu, název vaší organizace a zemi, kde sídlíte, abychom vám mohli poslat požadované materiály a aby nám to umožnilo zjistit, zda máte se společností Gilead stávající vztah.

Jestliže se u nás zaregistrujete a/nebo budete požadovat služby

Zaregistrujete-li se u nás a/nebo, jestliže budete žádat o službu, která je na stránkách k dispozici, můžeme vás požádat o vaše jméno, e-mailovou adresu, zemi, telefonní číslo a důvod komunikace; a také o informace o vaší pozici, organizaci a o takové další informace, které jsou důvodně nezbytné k tomu, abychom vám službu mohli poskytnout. Ve formuláři pro odeslání údajů označíme hvězdičkou, které údaje jsou dobrovolné a které jsou povinné. Tyto údaje mohou obsahovat informace, které uvedete v žádostech nebo jiných formulářích, které mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a platební informace.

Fyzické osoby by neměly společnosti Gilead poskytovat žádné osobní údaje, které nejsou výslovně požadovány. Pokud Gilead obdrží osobní údaje od svých dceřiných nebo sesterských společností nebo od jiných subjektů, bude je používat nebo zpřístupňovat v souladu s výše uvedenými postupy.

Společnost Gilead může osobní údaje konsolidovat nebo agregovat v neidentifikovatelné podobě (anonymizované/pseudonymizované údaje), aby to společnosti Gilead pomohlo zlepšovat návrhy výrobků a služby a rozšiřovat její výzkumné aktivity a usnadňovat další obchodní funkce.

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ÚDAJŮ DRUHÝM

Žádné osobní údaje o vaší osobě nezpřístupňujeme žádným třetím stranám vyjma toho, co je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo toho, co vám bylo sděleno, či toho, co je jinak povoleno právními předpisy nebo co jste schválili.

Obecně

Od třetích stran, kterým údaje zpřístupňujeme, je ze zákona nebo na základě smluvních závazků požadováno, aby zachovávaly důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů a aby je používaly a zpřístupňovaly pro účely, které by rozumný člověk za daných okolností považoval za přiměřené, v souladu s veškerou platnou legislativou, přičemž tyto účely jsou následující:

 • pro provedení klinického hodnocení, kterého se účastníte, je-li to nezbytné;
 • pro poskytnutí přípravků a služeb, které jste od nás požadovali;
 • abychom vás informovali nebo dovolili našim sesterským společnostem, aby vás informovaly o určitých výrobcích nebo službách, které nabízejí;
 • pro právní, regulační a související účely; a
 • pro zpracování transakcí prostřednictvím poskytovatelů služeb zpracování dat.

Pokud tyto třetí strany chtějí používat vaše osobní údaje k jakémukoli jinému účelu, budou mít právní povinnost vás o tom informovat, a bude-li to vyžadováno, získat váš souhlas. Chcete-li získat další informace o těchto třetích stranách, kontaktujte nás na adrese privacy@gilead.com.

Sdílení se sesterskými společnostmi

V rámci běžného poskytování služeb pro naše klienty lze osobní údaje sdílet v rámci společnosti Gilead a jejích sesterských společností pro výzkumné a statistické účely, pro účely bezpečnosti a účinnosti léků, řešení onemocnění, správy systému a prevence nebo odhalování kriminality nebo pro jakýkoli jiný účel identifikovaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Poskytovatelé služeb

Protože mnoho poskytovatelů služeb, které k plnění výše uvedených účelů využíváme, sídlí v zemích mimo vaši vlastní zemi, budou vaše osobní údaje zpracovávány a uloženy v těchto jiných zemích, a státní úřady, soudy nebo policejní orgány nebo regulační úřady těchto zemí mohou podle místních zákonů získat přístup k vašim osobním údajům.

Obchodní transakce

Jelikož své podnikání i nadále rozvíjíme, je možné, že budeme prodávat či kupovat majetek. Při takovýchto transakcích jsou uživatelské informace, včetně osobních údajů, obecně součástí předávaného obchodního majetku. Při akvizici buď celé společnosti Gilead, nebo podstatné části jejího majetku, mohou být vaše osobní údaje součástí předávaného obchodního majetku. Za těchto okolností můžeme tudíž zpřístupnit a/nebo předat vaše osobní údaje třetí straně.

Zpřístupnění vyžadované dalšími právními předpisy

Společnost Gilead si vyhrazuje právo zpřístupnit bez vašeho předchozího svolení jakékoli osobní údaje o vás nebo o tom, jak používáte tyto stránky, pokud se bude v dobré víře domnívat, že je tento úkon potřebný za účelem: (a) ochrany a obhajoby práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Gilead, zaměstnanců, dalších uživatelů těchto stránek nebo veřejnosti; (b) prosazování podmínek, které platí pro používání těchto stránek; (c) toho, co je vyžadováno právně platnou žádostí kompetentního státního orgánu a/nebo za účelem vyhovění soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo soudnímu sporu; nebo (d) reakce na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran. Osobní údaje můžeme také zpřístupňovat tak, jak uznáme za vhodné, abychom vyhověli jakémukoli platnému zákonu, nařízení, soudnímu sporu nebo úřední žádosti.

Možnost volby:

Pokud se společnost Gilead spoléhá na souhlas s řádným a zákonným zpracováním osobních údajů, bude před shromažďováním daných osobních údajů poskytnuta možnost souhlas poskytnout. Váš souhlas může poskytnout váš oprávněný zástupce, jako např. zákonný zástupce, zástupce nebo držitel plné moci. Pokud se společnost Gilead spoléhá na souhlas, budete tento souhlas moci kdykoli odvolat.
U citlivých osobních údajů nabízí Gilead fyzickým osobám možnost kladně a výslovně povolit nebo souhlasit se shromažďováním, zpracováním, předáváním nebo zpřístupněním jejich citlivých osobních údajů třetí straně, která není zástupcem, nebo k použití jejich citlivých osobních údajů pro jiný účel, než je ten, s nímž fyzická osoba původně souhlasila.

Společnost Gilead nebude zpřístupňovat vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou konkrétních ustanovení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo toho, co vám bylo sděleno.

Společnost Gilead má servery a další úložná zařízení ve Spojených státech, v EU a v Asii. Gilead může předávat osobní údaje mimo zemi jejich původu pro účely a způsobem, který je uveden výše; včetně za účelem zpracování a uložení poskytovatelem služeb a sesterskými společnostmi v souvislosti s těmito účely. Ve všech situacích podnikne společnost Gilead přiměřené kroky, aby zajistila, že je vaše soukromí chráněno. Mezi tyto kroky mimo jiné patří: zavedení kontrolních mechanismů v oblasti ochrany soukromí, zabezpečení, smluvní kontroly, jakož i kroky uvedené výše, jak vyžadují příslušné právní předpisy. Jestliže se jakékoli osobní údaje odesílají ze země dané fyzické osoby, pak podléhají zákonům země, v níž jsou uchovávány, a mohou podléhat zpřístupnění státním úřadům, soudům nebo policejním orgánům nebo regulačním úřadům této druhé země v souladu se zákony dané země a v souladu se zásadami.

Odpovědnost za další předání: Společnost Gilead získá od svých poskytovatelů služeb a sesterských společností záruky, že budou osobní údaje chránit v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Mezi příklady odpovídajících záruk, které mohou poskytovatelé služeb a sesterské společnosti poskytnout, patří smluvní závazek, že zajišťují minimálně stejnou úroveň ochrany, jakou vyžadují principy ochrany údajů společnosti Gilead uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se společnost Gilead dozví o tom, že poskytovatel služeb nebo sesterská společnost používá nebo zpřístupňuje osobní údaje způsobem, který je v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, podnikne odpovídající kroky, aby takovémuto používání či zpřístupňování zabránila nebo jej zastavila. Gilead rovněž dodržuje zásadu štítů na ochranu soukromí ohledně odpovědnosti za další předání.

Zabezpečení

Společnost Gilead zavedla přiměřené fyzické, technické a řídicí kontrolní mechanismy a bezpečnostní opatření, aby byly vaše osobní údaje chráněny před neoprávněným přístupem, zpřístupněním, pozměněním nebo zničením. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat: šifrování komunikace pomocí SSL, šifrování informací, když jsou v úložišti, brány firewall, ovládací prvky přístupu, oddělení povinností a obdobné protokoly zabezpečení.
Přístup k osobním údajům je omezen na omezený počet zaměstnanců společnosti Gilead, jejichž povinnosti tyto informace důvodně vyžadují, zástupce, s nimiž má Gilead uzavřenu smlouvu o provádění určitých obchodních činností pro společnost Gilead, a se souhlasem fyzické osoby týkajícím se určitých společností, s nimiž může Gilead provádět společné programy. Gilead školí své zaměstnance o důležitosti ochrany soukromí a o tom, jak řádně a bezpečně nakládat s osobními údaji a spravovat je. Osobní údaje, s nimiž nakládají zástupci nebo společnosti, se kterými může Gilead provádět společné programy, se řídí tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a zásadami.

Integrita dat a omezení účelu

Gilead bude používat osobní údaje pouze způsoby, které jsou v souladu s účely, k nimž byly shromážděny, nebo s nimiž fyzická osoba souhlasila. Společnost Gilead bude mít zavedena odpovídající opatření, která zajistí, aby byly osobní údaje relevantní pro zamýšlené použití, aby byly přesné, úplné a aktuální. Gilead bude uchovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude zapotřebí ke splnění účelů, k nimž byly shromážděny, přičemž toto bude podléhat platným lhůtám pro uchovávání údajů, které společnosti Gilead ukládají příslušné právní předpisy. To může znamenat, že společnost Gilead uchovává vaše osobní údaje po mnoho let v závislosti na účelu a potřebě, pro kterou se tyto údaje mají zpracovávat. Více informací o lhůtách společnosti Gilead pro uchovávání osobních údajů naleznete níže v části kontaktní údaje.

Vaše práva

Pokud mají fyzické osoby práva na základě pro ně platných právních předpisů, umožní společnost Gilead na písemnou žádost fyzickým osobám přístup k osobním údajům, které o nich uchovává s tím, že bude dodržovat veškerá právní omezení. Dále společnost Gilead umožní fyzickým osobám opravit, pozměnit nebo vymazat údaje, u nichž se ukáže, že jsou nepřesné nebo neúplné, nebo vznést námitku vůči určitým typům zpracovávání těchto údajů nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů za určitých okolností a s výhradou určitých výjimek stanovených zákonem. Společnost Gilead nemusí být schopna žádosti vyhovět, pokud byly osobní údaje zlikvidovány, vymazány nebo anonymizovány v souladu s povinnostmi a postupy společnosti Gilead v oblasti uchovávání záznamů. Pokud společnost Gilead nebude moci poskytnout fyzické osobě přístup k jejím osobním údajům, vynasnaží se poskytnout jí vysvětlení s tím, že dodrží veškerá právní nebo regulační omezení.

Odvolání, vymáhání a odpovědnost

Individuální stížnost

Fyzické osoby se mohou obrátit na společnost Gilead s dotazem nebo stížností ohledně shromažďování, zpracovávání a předávání jejich osobních údajů tak, že vyplní formulář společnosti Gilead pro dotaz na ochranu soukromí a zašlou jej e-mailem na adresu privacy@gilead.com. Gilead stížnosti bezodkladně prošetří a odpoví na ně do 45 kalendářních dnů od jejich obdržení. Společnost Gilead se vynasnaží vyřešit stížnosti, spory a žádosti o odvolání souhlasu se shromažďováním, zpracováváním, předáváním a zpřístupněním osobních údajů v souladu s principy obsaženými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a se zásadami.

Společnost Gilead bude provádět pravidelné audity dodržování svých příslušných postupů zajišťování ochrany soukromí za účelem ověření dodržování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nezávislý odvolací mechanismus

Pokud máte nevyřešenou obavu týkající se ochrany soukromí nebo použití údajů, kterou jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se prosím na třetí stranu zajišťující řešení sporů sídlící v USA (zdarma), TRUSTe, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Závazné rozhodčí řízení

V případě, že nebudete moci svou stížnost plně vyřešit pomocí výše uvedeného mechanismu, je možné využít jako poslední východisko závazné rozhodčí řízení. Abyste mohli uplatnit tuto možnost rozhodčího řízení, musíte před podáním arbitrážní žaloby učinit následující kroky: 1) předložit údajné porušení přímo společnosti Gilead a poskytnout jí příležitost otázku vyřešit do 45 dnů; 2) využít nezávislý odvolací mechanismus, v tomto případě TRUSTe, který je pro vás zdarma; a 3) předložit problém prostřednictvím svého úřadu pro ochranu údajů ministerstvu obchodu a poskytnout mu příležitost vynaložit maximální úsilí na bezplatné vyřešení otázky.

Této možnosti rozhodčího řízení se nelze dovolávat, jestliže totéž údajné vámi žalované porušení 1) již bylo předmětem závazného rozhodčího řízení, 2) bylo předmětem pravomocného rozsudku vyneseného v soudním sporu, jehož jste byli účastníkem, nebo 3) již bylo námi a vámi urovnáno. Dále nemůžete uplatnit tuto možnost rozhodčího řízení, jestliže již má příslušný úřad pro ochranu údajů země vašeho bydliště pravomoc vaši stížnost vyřešit.

Můžete zahájit závazné rozhodčí řízení za předpokladu, že výše uvedené požadavky, které musí být splněny před rozhodčím řízením, jsou splněné, doručením „oznámení“ organizaci. Oznámení musí obsahovat shrnutí kroků učiněných za účelem vyřešení nároku, popis údajného porušení a podle vlastního výběru fyzické osoby jakékoliv podkladové dokumenty a materiály a/nebo právní výklad, který se týká uplatňovaného nároku. Více informací o tom, jak zahájit rozhodčí řízení podle programu štítu na ochranu soukromí naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

A konečně, závazné rozhodčí řízení můžete použít pouze k zajištění toho, aby společnost Gilead dodržovala postupy nakládání s údaji stanovené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Podle tohoto odstavce není k dispozici žádná jiná forma opravného prostředku prostřednictvím žádného jiného rozhodčího řízení.

Kontaktní údaje

Veškeré dotazy nebo obavy ohledně nakládání s osobními údaji ze strany společnosti Gilead nebo týkající se odvolání souhlasu se shromažďováním, zpracováváním nebo zpřístupněním vašich osobních údajů je třeba směrovat e-mailem na adresu privacy@gilead.com.

Veškeré žádosti o vyjádření výslovného nesouhlasu s další komunikací od společnosti Gilead v budoucnu nebo za účelem vyjádřit výslovný nesouhlas s účastí v konkrétním programu Gilead je třeba směrovat e-mailem na adresu privacy@gilead.com nebo telefonicky na telefonní číslo +1 (800) GILEAD5 nebo +1 (650) 522-5775.

Nebo lze zaslat dopis na následující adresu:
Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Veškerá sdělení pro společnost Gilead musí obsahovat jméno a kontaktní údaje fyzické osoby (jako je e-mailová adresa, telefonní číslo nebo poštovní adresa) a podrobné vysvětlení žádosti. E-mailové žádosti o výmaz, pozměnění nebo opravu osobních údajů by měly v předmětu e-mailu obsahovat „Žádost o výmaz“ nebo případně „Žádost o pozměnění/opravu“. Společnost Gilead se vynasnaží odpovědět na všechny odůvodněné žádosti včas a v každém případě ve lhůtách předepsaných platnými místními právními předpisy.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead

Gilead si vyhrazuje právo čas od času toto prohlášení o ochraně osobních údajů měnit, aby odráželo technologický pokrok, právní a regulační změny a obchodní praxi společnosti Gilead v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud Gilead změní své postupy zajišťování ochrany soukromí, bude aktualizovaná verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů tyto změny odrážet. Gilead tyto změny oznámí aktualizováním data účinnosti uvedeného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaší odpovědnosti je si toto prohlášení o ochraně osobních údajů často kontrolovat, abyste viděl(a) veškeré změny. Vaše pokračující spolupráce se společností Gilead při činnostech obsažených výše bude podléhat prohlášení o ochraně osobních údajů aktuálnímu v dané době.

Dodatek pro EU

Pokud jste občanem EU a/nebo vstupujete na webové stránky Gilead v Evropském hospodářském prostoru, pak kromě výše uvedeného platí tento dodatek.

Předávání vašich osobních údajů může být prováděno subjektům sídlícím mimo Evropský hospodářský prostor, včetně subjektů sídlících ve Spojených státech, za účelem zpracování v souladu s výše uvedenými účely. Společnost Gilead zavede vhodná smluvní opatření (včetně naší certifikace štítu na ochranu soukromí a standardních doložek o ochraně osobních údajů, jejichž kopii můžete získat tak, že nás budete kontaktovat na adrese privacy@gilead.com), aby bylo zajištěno, že příslušné společnosti Gilead a třetí strany mimo Evropský hospodářský prostor poskytují adekvátní úroveň ochrany vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto oznámení a jak vyžadují příslušné zákony.

Pro zpracování osobních údajů vztahujících se k Evropskému hospodářskému prostoru jmenovala společnost Gilead pověřence pro ochranu osobních údajů zodpovědného za dohled nad naším dodržováním právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese dpo@gilead.com v případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich osobních údajů.

Pokud zpracování vašich osobních údajů společností Gilead podléhá právním předpisům EU, můžete rovněž podat stížnost příslušnému úřadu pro dohled nad ochranou údajů v zemi vašeho pobytu. Název a kontaktní údaje příslušného dozorového úřadu lze nalézt pod odkazem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Naposledy aktualizováno: 15. května 2018