Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jakým způsobem společnost Gilead Sciences, Inc., včetně svých plně vlastněných dceřiných společností a nástupců (společně dále jako „společnost Gilead“) zpracovává Osobní údaje v souvislosti se svými produkty, službami, aplikacemi a weby, a to online i offline (souhrnně dále jako „Služby“).     Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead se vztahuje na veškeré Osobní údaje získané a zpracovávané společností Gilead.  „Osobní údaje“ označují jakékoli informace nebo sadu informací, které souvisí s jednotlivcem, které mohou být přímé nebo nepřímé a mohou být shromažďovány společností Gilead nebo jejím jménem.

Přečtěte si prosím toto Prohlášení o ochraně osobních údajů předtím, než začnete používat Služby společnosti Gilead nebo společnosti poskytnete své Osobní údaje. Přístupem ke Službám a jejich používáním souhlasíte a udílíte souhlas se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním svých osobních údajů v souladu s ustanovením tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 
 • přímo od jednotlivých osob,
 • prostřednictvím našich webů a mobilních aplikací,
 • od zdravotnických odborníků,
 • od smluvních výzkumných organizací a zkoušejících lékařů v rámci klinických hodnocení,
 • od jednotlivců zapojených do klinických hodnocení,
 • od státních agentur nebo z veřejných záznamů,
 • od poskytovatelů služeb – třetích stran, zprostředkovatelů údajů nebo obchodních partnerů,
 • od oborových a pacientských skupin a sdružení,Občas můžeme používat nebo rozšířit osobní údaje, které o vás máme, o informace získané z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, platformy sociálních sítí a jiné třetí strany. Tyto informace od třetí strany můžeme například využít k potvrzení nebo ověření licence zdravotnických odborníků nebo k lepšímu pochopení vašich zájmů tím, že spojíme demografické údaje s údaji, které nám poskytnete.
 • Kontaktní údaje a kontaktní volby (jako je jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a informace o kontaktu v naléhavém případě)
 • Biografické a demografické údaje (jako je datum narození, věk, pohlaví, etnická příslušnost, rodinný stav a sexuální orientace)
 • Zdravotní údaje (jako informace o fyzickém a duševním stavu a diagnózách, léčbě zdravotního stavu, genetické informace, rodinná zdravotní anamnéza a případné užívané léky, včetně dávkování, doby užívání a četnosti) shromažďujeme v souvislosti s řízením klinických hodnocení, realizací výzkumů, zajišťování programů na podporu pacientů, distribuce a marketingu našich produktů, řízení programů užívání přípravků ze soucitných důvodů a rozšířeného přístupu a sledování zpráv o nežádoucích účincích.
 • Informace týkající se rodičů nebo zákonných zástupců
 • Finanční údaje k dokončení transakce nebo určení nároku na programy asistence pacientům
 • Uživatelské jméno a heslo, které si případně vyberete v souvislosti se zřízením účtu na našich webech nebo v mobilních aplikacích
 • Vaše fotografie, účet v sociální síti nebo digitální či elektronický podpis
 • Veřejně dostupné informace
 • Internetová aktivita, jako je vaše historie procházení, historie vyhledávání a informace o vaší interakci s našimi službami a reklamou
 • Závěry vyvozené z ostatních výše uvedených osobních údajů pro účely vytvoření profilu odrážejícího vaše preference, vlastnosti, chování, postoje a schopnosti
 • Informace o nežádoucích účincíchOsobní údaje, které jsme od vás získali, můžeme zkombinovat s informacemi získanými z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, platformy sociálních sítí a jiné třetí strany.  

Pokud jste zdravotnický odborník, můžeme také shromažďovat tyto údaje: 

 • Profesní akreditace, vzdělání a profesní historie, vztah k instituci nebo vládě a informace uvedené v životopisu (jako pracovní praxe, vzdělání a jazyky),
 • Informace o programech, produktech a činnostech společnosti Gilead, do nichž se zapojujete,
 • Podrobnosti o našich interakcích s vámi, vaše předepisování našich přípravků a dohody, které s námi máte,
 • Veřejně dostupné informace související s vaší praxí, jako jsou informace o licenci, disciplinární historie, předchozí soudní spory nebo řízení a další informace související s náležitým prověřením.  

Společnost Gilead zpracovává vaše osobní údaje při své běžné činnosti pro následující vlastní interní účely:

 • navázání a udržování komunikace s vámi,
 • v případě, že jste požadoval(a) účast v klinickém hodnocení společnosti Gilead nebo některého z jejích partnerů,
 • zvládání onemocnění, vzdělávání nebo systémy na podporu rozhodování související s používáním přípravků nebo služeb společnosti Gilead,
 • jestliže jste požádal(a) společnost Gilead o služby, pak poskytnutí pomoci při vyplnění vaší žádosti, posouzení vaší způsobilosti pro jakoukoli takovou požadovanou službu, zpracování a správu služby, jakož i jakékoli případné obnovení této služby,
 • odpovědi na vaše dotazy týkající se žádostí, klinických hodnocení a dalších služeb,
 • podávání nabídek pro potřeby služeb v budoucnu,
 • dovolení našim sesterským společnostem, aby vás informovaly o určitých výrobcích nebo službách, které nabízejí,
 • zpracování transakcí prostřednictvím poskytovatelů služeb,
 • dodržování právních a bezpečnostních požadavků, požadavků na zpracování a regulačních požadavků,
 • výzkum a sekundární výzkum našich produktů a služeb,
 • ochrana proti podvodům a podezřelým nebo nelegálním aktivitám,
 • sestavování statistik pro analýzu našich stránek a našeho podnikání.

Společnost Gilead zpracovává osobní údaje, když pro to má právní základ.  Právní základy zahrnují situace, kdy:

 • Předání nebo zpracování je v legitimním zájmu společnosti Gilead poskytnout vám přístup k našim službám a programům.
 • Předání nebo zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Gilead (nebo některou z jejích sesterských společností).
 • Předání nebo zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené ve vašem zájmu mezi společností Gilead (nebo některou z jejích sesterských společností) a třetí stranou.
 • Předání nebo zpracování je nezbytné nebo je ze zákona vyžadováno z důvodu důležitého veřejného zájmu za účelem určení, uplatnění či obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů.
 • Předání nebo zpracování je vyžadováno příslušnými právními předpisy.
 • S vaším souhlasem, jak je popsáno v konkrétních podmínkách, oznámení o ochraně osobních údajů nebo formuláře souhlasu, kde shromažďujeme váš souhlas.

V rámci naší skupiny společností

V rámci běžného poskytování služeb pro naše klienty lze osobní údaje sdílet v rámci společnosti Gilead a jejích sesterských společností pro výzkumné a statistické účely, pro účely bezpečnosti a účinnosti léků, zvládání onemocnění, správy systému a prevence nebo odhalování kriminality nebo pro jakýkoli jiný účel identifikovaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

S našimi poskytovateli služeb

Můžeme svěřit provádění našich služeb jiným společnostem nebo osobám naším jménem a můžeme spolupracovat s jinými společnostmi a jednotlivci, pokud jde o konkrétní produkty nebo služby. K poskytovatelům služeb patří firmy realizující analýzy dat, společnosti zabývající se zpracováním kreditních karet, poskytovatelé služeb zákazníkům a podpory, zprostředkovatelé e-mailových služeb a SMS, společnosti realizující hostování a vývoj webů a společnosti vykonávající služby. K poskytovatelům patří také naši partneři pro společnou propagaci služeb, které společně vyvíjíme nebo uvádíme na trh s jinými firmami. Někteří poskytovatelé mohou shromažďovat osobní údaje naším jménem.

V souvislosti s obchodními transakcemi

Jelikož své podnikání i nadále rozvíjíme, je možné, že budeme prodávat či kupovat majetek.  Při takovýchto transakcích jsou uživatelské informace, včetně osobních údajů, obecně součástí předávaného obchodního majetku.  Také, jestliže bude v akvizici pořízena buď společnost Gilead samotná, nebo podstatná část jejího majetku, mohou být vaše osobní údaje součástí předávaného obchodního majetku.  Za těchto okolností můžeme tudíž zpřístupnit a/nebo předat vaše osobní údaje třetí straně.

Dodržení našich zákonných povinností

Společnost Gilead si vyhrazuje právo zpřístupnit bez vašeho předchozího svolení jakékoli osobní údaje o vás nebo o tom, jak používáte Služby, pokud se bude v dobré víře domnívat, že je tento úkon potřebný za účelem: a) ochrany a obhajoby práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Gilead, našich zaměstnanců, dalších uživatelů Služeb nebo veřejnosti; b) prosazování podmínek, které platí pro používání Služeb; c) toho, co je vyžadováno právně platnou žádostí kompetentního státního orgánu a/nebo za účelem vyhovění soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo soudnímu sporu; nebo d) reakce na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran.  Osobní údaje můžeme také zpřístupňovat tak, jak uznáme za vhodné, abychom vyhověli jakémukoli platnému zákonu, nařízení, soudnímu sporu nebo úřední žádosti.

Můžeme rovněž zpřístupnit souhrnné údaje nebo údaje zbavené identifikace, které nejsou pro žádný účel osobně identifikovatelné třetím stranám.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Gilead neprodává osobní údaje třetím stranám. 

Webové stránky a aplikace společnosti Gilead mohou shromažďovat informace, které mohu být potenciálně osobně identifikovatelné a které souvisejí s vaší návštěvou, aniž byste takové informace aktivně poskytli. Neidentifikované informace mohou být shromažďovány s pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookies nebo webové majáčky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka přenese na pevný disk vašeho počítače. Webové signály (označované rovněž soubory GIF, pixely nebo internetové značky) pomáhají společnosti Gilead pochopit, jak se po webových stránkách společnosti Gilead pohybujete. V rámci vašeho používání stránek společnosti Gilead váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na webové stránky společnosti Gilead některé z těchto informací, jako je adresa URL webových stránek, které jste právě navštívili a verze prohlížeče, s nímž váš počítač pracuje. Technologie pasivního shromažďování informací mohou ulehčovat vaše užívání webových stránek společnosti Gilead, protože společnosti Gilead umožní poskytovat lepší služby, přizpůsobit webové stránky společnosti Gilead dle preferencí zákazníků, vytvářet statistiky, analyzovat trendy a jinak spravovat a vylepšovat webové stránky společnosti Gilead. Ukládání souborů cookie můžete zabránit tak, že upravíte nastavení prohlížeče, i když některé funkce webových stránek společnosti Gilead nemusí fungovat bez používání pasivních technologií získávání informací. Informace shromážděné těmito technologiemi nelze využít pro vaši identifikaci bez použití dalších informací. 

Někteří obchodní partneři, s nimiž má společnost Gilead uzavřenou smlouvu o provádění služeb (například poskytovatelé webových stránek) mohou na webových stránkách společnosti Gilead používat soubory cookie. I když společnost Gilead nemusí mít přímý přístup k takovým souborům cookie nebo kontrolu nad nimi, toto Prohlášení o ochraně osobních údajů webových stránek se vztahuje na používání souborů cookie společností Gilead a těmito obchodními partnery na webových stránkách a v aplikacích společnosti Gilead. Společnost Gilead může rovněž umožnit společnostem sociálních médií (např. Facebook) umístit na webové stránky Gilead své widgety. Tyto nástroje třetích osob mohou být rovněž využívány k vašemu sledování na webových stránkách. Například dokud jste přihlášeni na Facebook, při každém vstupu na webové stránky obsahující widget Facebook, bude Facebook vědět, že jste příslušnou webovou stránku navštívili. Gilead nemá kontrolu nad postupy v oblasti ochrany osobních údajů těchto třetích osob.

Některé internetové prohlížeče vám umožňují omezit nebo deaktivovat používání sledovacích technologií, které shromažďují neidentifikované informace, jako je nastavení „Do not track“ (Nesledovat – DNT). V současné době na signály DNT nereagujeme. 

Společnost Gilead může nabízet aplikace, speciální programy, klinická hodnocení, aktivity, akce nebo propagační akce (dále jako „Programy“), které mají jedinečné nebo další konkrétní podmínky, oznámení o ochraně osobních údajů nebo formuláře souhlasu vysvětlující, jak budou zpracovávány informace, které poskytnete, v souvislosti s Programy. Některé Programy mohou zahrnovat možnosti, díky nimž si budete moci dovolit léčbu.  Tam, kde to je potřeba, můžeme poskytnout další podmínky. Podmínky platné pro Program byste si měli přečíst předtím, než se do Programu zapojíte nebo se ho budete účastnit.

Pokud se společnost Gilead spoléhá na souhlas s řádným a zákonným zpracováním osobních údajů, bude před shromažďováním daných osobních údajů poskytnuta možnost souhlas poskytnout.  Váš souhlas může poskytnout váš oprávněný zástupce, jako např. zákonný zástupce, zástupce nebo držitel plné moci. Pokud se společnost Gilead spoléhá na souhlas, budete tento souhlas moci kdykoli odvolat.

Společnost Gilead má servery a další úložná zařízení ve Spojených státech, v EU a v Asii. Společnost Gilead může předávat osobní údaje mimo zemi jejich původu pro účely a způsobem, který je uveden v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů; včetně za účelem zpracování a uložení poskytovatelem služeb a sesterskými společnostmi v souvislosti s těmito účely.  Ve všech situacích podnikne společnost Gilead přiměřené kroky, aby zajistila, že je vaše soukromí chráněno.  Mezi tyto kroky mimo jiné patří: zavedení kontrolních mechanismů v oblasti ochrany osobních údajů, zabezpečení, smluvní kontroly, jakož i kroky uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, jak to vyžadují příslušné právní předpisy.  

Jestliže se jakékoli osobní údaje odesílají ze země dané fyzické osoby, pak podléhají zákonům země, v níž jsou uchovávány, a mohou podléhat zpřístupnění státním úřadům, soudům nebo policejním orgánům nebo regulačním úřadům této druhé země v souladu se zákony dané země a v souladu se Zásadami. 

Společnost Gilead se snaží získat od svých poskytovatelů služeb a sesterských společností záruky, že budou osobní údaje chránit v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.  Mezi příklady odpovídajících záruk, které mohou poskytovatelé služeb a sesterské společnosti poskytnout, patří smluvní závazek, že zajišťují minimálně stejnou úroveň ochrany, jakou vyžadují principy ochrany údajů společnosti Gilead uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Pokud se společnost Gilead dozví o tom, že poskytovatel služeb nebo sesterská společnost používá nebo zpřístupňuje osobní údaje způsobem, který je v rozporu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, podnikne odpovídající kroky, aby takovémuto používání či zpřístupňování zabránila nebo jej zastavila.  

Gilead se účastnil EU-USA. USA a Švýcarsko-USA. štítu na ochranu soukromí 2017–2021. Společnost Gilead odešla ze štítu na ochranu soukromí v květnu 2021. Pokud jde o údaje předávané z EU a Švýcarska do USA, společnost Gilead spoléhala a bude i nadále spoléhat na odpovídající záruky přenosu údajů, jako jsou konvenční standardní ustanovení, která zůstanou v platnosti.

Společnost Gilead zavedla přiměřené fyzické, technické a řídicí kontrolní mechanismy a bezpečnostní opatření, aby byly vaše osobní údaje chráněny před neoprávněným přístupem, zpřístupněním, pozměněním nebo zničením.  Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat: šifrování komunikace pomocí SSL, šifrování informací, když jsou v úložišti, brány firewall, ovládací prvky přístupu, oddělení povinností a obdobné protokoly zabezpečení. 

Gilead školí své zaměstnance o důležitosti ochrany soukromí a o tom, jak řádně a bezpečně nakládat s osobními údaji a spravovat je.  Osobní údaje, s nimiž nakládají zástupci nebo společnosti, se kterými může společnost Gilead provádět společné programy, se řídí tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a Zásadami. 

Důvěrnost Osobních údajů přenášených přes internet však nelze zaručit. Společnost Gilead vám při přenosu Osobních údajů přes internet doporučuje postupovat obezřetně. Společnost Gilead nemůže v žádném případě zaručit, že k vašim Osobním údajům nezískají přístup neoprávněné třetí osoby; proto pokud poskytujete své osobní údaje společnosti Gilead online, musíte zvážit výhody i rizika.

Gilead bude používat osobní údaje pouze způsoby, které jsou v souladu s účely, k nimž byly shromážděny, nebo s nimiž fyzická osoba souhlasila.  Společnost Gilead bude mít zavedena odpovídající opatření, která zajistí, aby byly osobní údaje relevantní pro zamýšlené použití, aby byly přesné, úplné a aktuální.  Gilead bude uchovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude zapotřebí ke splnění účelů, k nimž byly shromážděny, přičemž toto bude podléhat platným lhůtám pro uchovávání údajů, které společnosti Gilead ukládají příslušné právní předpisy. To může znamenat, že společnost Gilead uchovává vaše osobní údaje po mnoho let v závislosti na účelu a potřebě, pro kterou se tyto údaje mají zpracovávat. Více informací o lhůtách společnosti Gilead pro uchovávání osobních údajů naleznete níže v části kontaktní údaje.

V souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů můžete mít určitá práva a volby.  V závislosti na vaší jurisdikci vám mohou podle příslušných právních předpisů náležet další práva spotřebitele, včetně následujících práv:

 • Právo znát kategorie a/nebo konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, včetně informace, zda jsou vaše osobní údaje prodány či zpřístupněny a s kým byly sdíleny,
 • Právo na přístup ke kopii osobních údajů, které o vás uchováváme,
 • Právo požádat o odstranění vašich osobních údajů,
 • Právo nechat opravit nebo doplnit vaše osobní údaje,
 • Právo vznést námitku proti určitému použití vašich osobních údajů. 

Vyhrazujeme si právo ověřit vaši identitu v souvislosti s jakoukoli žádostí týkající se vašich Osobních údajů, abychom měli jistotu, že poskytujeme informace, které uchováváme, fyzickým osobám, jichž se údaje týkají, a pouze těmto osobám nebo jejich autorizovaným zástupcům povolíme uplatnit práva ve vztahu k těmto informacím.  Pokud nejste oprávněným zástupcem, který podává žádost jménem zákazníka, můžeme požadovat další informace k ověření, že máte oprávnění takovou žádost podat. Může sem patřit získání písemného oprávnění a důkazu, že máte oprávnění takovou žádost podat. 

Společnost Gilead nemusí být schopna žádosti vyhovět, pokud byly osobní údaje zlikvidovány, vymazány nebo anonymizovány v souladu s povinnostmi a postupy společnosti Gilead v oblasti uchovávání záznamů.  Pokud společnost Gilead nebude moci poskytnout fyzické osobě přístup k jejím osobním údajům, vynasnaží se poskytnout jí vysvětlení s tím, že dodrží veškerá právní nebo regulační omezení.

Pokud chcete předložit žádost, kontaktujte nás prosím následujícím způsobem:

Prostřednictvím našeho webového portálu pro:

Občané EHP

Občané USA a dalších zemí

Zasláním e-mailu na adresu privacy@gilead.com

Telefonicky na číslo +1 (833) GILEAD2 +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232 +1 (833) 445-3232).

Zasláním e-mailu na následující adresu:

Gilead Sciences, Inc.
K rukám: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Abychom mohli na vaši žádost reagovat, musí veškerá sdělení pro společnost Gilead obsahovat jméno a kontaktní údaje odesílatele (jako je e-mailová adresa, telefonní číslo nebo poštovní adresa) a podrobné vysvětlení žádosti. Komunikace související s webovými stránkami společnosti Gilead by navíc měla v příslušných případech uvádět e-mailovou adresu použitou při registraci a adresu webových stránek společnosti Gilead, na níž byly osobní údaje poskytnuty (například www.gilead.com). E-mailové žádosti o odstranění, pozměnění nebo opravu osobních údajů by měly v předmětu e-mailu obsahovat „Žádost o odstranění“ nebo případně „Žádost o pozměnění/opravu“. Společnost Gilead se vynasnaží odpovědět na všechny odůvodněné žádosti včas a v každém případě ve lhůtách předepsaných platnými místními právními předpisy. Pokud máte jakékoliv otázky nebo stížnosti týkající se našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo postupů, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@gilead.com nebo na výše uvedené korespondenční adrese.

Neomezíme ani nezakážeme váš přístup k našim Službám na základě voleb a žádostí, které učiníte v souvislosti se svými Osobními údaji.  Vezměte prosím na vědomí, že některé volby mohou ovlivnit naši schopnost poskytovat Služby.     

Máte možnost kdykoli se odhlásit od našich marketingových e-mailů podle pokynů v těchto e-mailech. Jakákoli žádost o odhlášení budoucí komunikace od společnosti Gilead nebo odhlášení z konkrétního programu společnosti Gilead je třeba směřovat na společnost Gilead pomocí některého z výše uvedených způsobů kontaktování.

Žádné webové stránky společnosti Gilead nejsou určeny ke shromažďování nebo používání Osobních údajů dětí („děti“ jsou fyzické osoby, které nedosáhly plnoletosti ve svém příslušném právním řádu). Společnost Gilead rovněž vědomě neumožňuje dětem objednávat produkty Gilead, komunikovat se společností Gilead nebo využívat jakékoliv online Služby společnosti Gilead. Pokud máte podezření, že nám dítě, jehož jste rodičem nebo zákonným zástupcem, poskytlo své Osobní údaje, obraťte se prosím na společnost Gilead s využitím některé z metod uvedených níže a společnost Gilead s vámi bude na řešení problému spolupracovat.

Můžeme uvádět odkazy na další weby, služby a aplikace, které neprovozujeme ani neřídíme („Služby třetích stran“).  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí pro Služby třetích stran. I když se snažíme zprostředkovat přístup pouze k těm Službám třetích stran, které sdílejí náš respekt k ochraně vašeho soukromí, nemůžeme převzít odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky těchto Služeb třetích stran. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s postupy v oblasti ochrany osobních údajů jakýchkoli Služeb třetích stran předtím, než jim nebo jejich prostřednictvím poskytnete jakékoli údaje. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů Služeb třetích stran, které danou funkci poskytují.

Individuální stížnosti

Fyzické osoby se mohou obrátit na společnost Gilead s jakoukoli stížností ohledně shromažďování, zpracovávání a předávání jejich osobních údajů tak, že vyplní formulář společnosti Gilead pro dotaz na ochranu soukromí a zašlou ho e-mailem na adresu privacy@gilead.com. Společnost Gilead stížnosti promptně vyšetří a bude na ně reagovat do 45 kalendářních dní od převzetí.  Společnost Gilead se pokusí vyřešit stížnosti v souladu se zásadami uvedeními v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a Zásadách. 

Společnost Gilead bude provádět pravidelné audity dodržování svých příslušných postupů zajišťování ochrany soukromí za účelem ověření dodržování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nezávislý odvolací mechanismus

Pokud máte nevyřešenou obavu týkající se ochrany soukromí nebo použití údajů, kterou jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se prosím na třetí stranu zajišťující řešení sporů sídlící v USA (zdarma), TRUSTe, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Závazné rozhodčí řízení

V případě, že nebudete moci svou stížnost plně vyřešit pomocí výše uvedeného mechanismu, je možné využít jako poslední východisko závazné rozhodčí řízení.  Abyste mohli tuto možnost rozhodčího řízení uplatnit, musíte před podáním arbitrážní žaloby učinit následující kroky: 1) předložit údajné porušení přímo společnosti Gilead a poskytnout jí příležitost záležitost vyřešit do 45 dnů; 2) využít nezávislý odvolací mechanismus, v tomto případě TRUSTe, který je pro vás zdarma; a 3) předložit problém prostřednictvím svého úřadu pro ochranu osobních údajů ministerstvu obchodu a poskytnout mu příležitost vynaložit maximální úsilí k vyřešení dané záležitosti.

Této možnosti rozhodčího řízení se nelze dovolávat, jestliže totéž údajné vámi žalované porušení 1) již bylo předmětem závazného rozhodčího řízení, 2) bylo předmětem pravomocného rozsudku vyneseného v soudním sporu, jehož jste byli účastníkem, nebo 3) již bylo námi a vámi urovnáno.  Dále nemůžete uplatnit tuto možnost rozhodčího řízení, jestliže již má příslušný úřad pro ochranu údajů země vašeho bydliště pravomoc vaši stížnost vyřešit.

Můžete zahájit závazné rozhodčí řízení za předpokladu, že výše uvedené požadavky, které musí být splněny před rozhodčím řízením, jsou splněné, doručením „oznámení“ organizaci.  Oznámení musí obsahovat shrnutí kroků učiněných za účelem vyřešení nároku, popis údajného porušení a podle vlastního výběru fyzické osoby jakékoliv podkladové dokumenty a materiály a/nebo právní výklad, který se týká uplatňovaného nároku.  Více informací o tom, jak zahájit rozhodčí řízení podle programu štítu na ochranu soukromí naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

A konečně, závazné rozhodčí řízení můžete použít pouze k zajištění toho, aby společnost Gilead dodržovala postupy nakládání s údaji stanovené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.  Podle tohoto odstavce není k dispozici žádná jiná forma opravného prostředku prostřednictvím žádného jiného rozhodčího řízení.

Veškeré dotazy nebo obavy ohledně nakládání s osobními údaji ze strany společnosti Gilead nebo týkající se odvolání souhlasu se shromažďováním, zpracováváním nebo zpřístupněním vašich osobních údajů je třeba směrovat e-mailem na adresu privacy@gilead.com.

Veškeré žádosti o odhlášení se z dalších komunikací od společnosti Gilead v budoucnu nebo za účelem odhlášení se z konkrétního programu společnosti Gilead by měly být společnosti Gilead směrovány prostřednictvím našich webových portálů, zasláním e-mailu na adresu privacy@gilead.com nebo telefonicky na čísle +1 (833) GILEAD2 +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232 +1 (833) 445-3232).

Nebo lze zaslat dopis na následující adresu:

Gilead Sciences, Inc.
K rukám: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404 
USA

Gilead si vyhrazuje právo čas od času toto prohlášení o ochraně osobních údajů měnit, aby odráželo technologický pokrok, právní a regulační změny a obchodní praxi společnosti Gilead v souladu s příslušnými právními předpisy.  Pokud Gilead změní své postupy zajišťování ochrany soukromí, bude aktualizovaná verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů tyto změny odrážet.  Gilead tyto změny oznámí aktualizováním data účinnosti uvedeného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.  Vaší odpovědnosti je si toto prohlášení o ochraně osobních údajů často kontrolovat, abyste viděl(a) veškeré změny.  Vaše pokračující spolupráce se společností Gilead při činnostech obsažených výše bude podléhat prohlášení o ochraně osobních údajů aktuálnímu v dané době.

Pokud jste občanem EU a/nebo vstupujete na webové stránky společnosti Gilead v Evropském hospodářském prostoru, pak kromě výše uvedeného platí tento dodatek.

Předávání vašich osobních údajů může být prováděno subjektům sídlícím mimo Evropský hospodářský prostor, včetně subjektů sídlících ve Spojených státech, za účelem zpracování v souladu s výše uvedenými účely. Společnost Gilead zavede vhodná smluvní opatření (včetně standardních prohlášení o ochraně osobních údajů, jejichž kopii můžete získat kontaktováním nás na adrese privacy@gilead.com),aby bylo zajištěno, že příslušné společnosti Gilead a třetí strany mimo Evropský hospodářský prostor poskytují adekvátní úroveň ochrany vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto Prohlášení a jak vyžadují příslušné zákony.

Pro zpracování osobních údajů vztahujících se k Evropskému hospodářskému prostoru jmenovala společnost Gilead pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za dohled nad naším dodržováním právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese dpo@gilead.com v případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich osobních údajů.  

Pokud zpracování vašich osobních údajů společností Gilead podléhá právním předpisům EU, můžete rovněž podat stížnost příslušnému úřadu pro dohled nad ochranou údajů v zemi vašeho pobytu.  Název a kontaktní údaje příslušného dozorového úřadu lze nalézt pod odkazem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Pokud jste občanem Brazílie nebo přistupujete na webové stránky Gilead v Brazílii, může se kromě výše uvedeného vztahovat i tento dodatek.

Převody vašich osobních údajů mohou být prováděny subjektům umístěným mimo Brazílii, včetně subjektů umístěných ve Spojených státech, za účelem zpracování v souladu s výše uvedenými účely. Společnost Gilead zavede příslušná smluvní opatření (včetně ustanovení o ochraně údajů, jejichž kopii získáte na adrese privacy@gilead.com, aby zajistila, že příslušné společnosti Gilead a třetí strany mimo Brazílii poskytnou vašim osobním údajům odpovídající úroveň ochrany. jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a jak to vyžadují příslušné zákony.

Pro zpracování osobních údajů týkajících se Brazílie přidělil Gilead úřadu pro ochranu údajů odpovědnému za dohled nad naším dodržováním brazilských zákonů o ochraně údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese dpo@gilead.com v případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašeho Osobní informace.

Pokud se na zpracování vašich osobních údajů společností Gilead vztahují brazilské zákony, můžete také podat stížnost u brazilského národního úřadu pro ochranu údajů (ANPD) a dát ANPD příležitost vyvinout co největší úsilí k vyřešení problému. Další zdroje týkající se procesu stížnosti jsou k dispozici zde: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento.

Poslední aktualizace: 30. dubna 2021