Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jakým způsobem společnost Gilead Sciences, Inc., a její dceřiné a nástupnické společnosti, včetně společnosti Kite Pharma (společně dále jako „společnost Gilead“) zpracovávají osobní údaje v souvislosti se svými produkty, službami, aplikacemi a webovými stránkami online i off-line (společně dále jako „Služby“), jakož i práva a možnosti volby, které mají jednotlivci v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Obyvatelé některých jurisdikcí mohou mít podle právních předpisů těchto jurisdikcí nárok na další zpřístupňování svých osobních údajů. Další informace naleznete níže v části nazvané „Další informace o ochraně osobních údajů pro některé jurisdikce“.

Společnost Gilead zpracovává vaše osobní nebo citlivé osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud to vyžadují právní předpisy, budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu.

 

Není-li níže uvedeno jinak, toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které společnost Gilead zpracovává v souvislosti s:

 • našimi službami, včetně našeho klinického výzkumu a programů na podporu pacientů a dalších programů zdravotní péče a programů péče o pacienty, které spravujeme, financujeme nebo provozujeme,
 • našimi zdravotnickými odborníky,
 • osobami, které se zaregistrují na naše webové semináře a další akce nebo se jich účastní,
 • osobami, které se přihlásí k odběru novinek, informací a marketingových sdělení od nás,
 • osobami, které se účastní soutěží, loterií, průzkumů a výzkumů, které organizujeme,
 • osobami, které s námi komunikují jinak, spolupracují v rámci našeho podnikání či našich služeb nebo s námi jinak spolupracují.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme o zaměstnancích a personálu nebo uchazečích o zaměstnání a kandidátech na různé pozice, které jsou předmětem samostatných oznámení o ochraně osobních údajů.

Další oznámení. Na určité osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme se mohou v některých případech vztahovat další nebo doplňková oznámení o ochraně osobních údajů. Tato oznámení obecně doplňují toto Prohlášení o ochraně osobních údajů o další informace týkající se určitých osobních údajů a obchodních aktivit. Můžeme například poskytovat oznámení osobám, které se účastní programů podpory a pomoci pacientům sponzorovaných společností Gilead, abychom účastníkům poskytli další nebo konkrétnější informace o zpracování jejich osobních údajů souvisejících s těmito programy. Také můžeme poskytovat konkrétní oznámení a získávat konkrétní souhlasy od účastníků klinického hodnocení. Další informace týkající se klinických hodnocení společnosti Gilead naleznete na www.gileadclinicaltrials.com . V případě rozporu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, bude mít v určitých případech přednost další nebo doplňkové oznámení, pokud jde o osobní údaje, na které se takové oznámení vztahuje.

Osobní údaje shromažďujeme z různých zdrojů, včetně následujících případů:

 • přímo od osob, které přistupují k našim službám nebo je využívají, případně s námi komunikují o našem podnikání nebo našich službách, včetně například:
  • účastníků klinických hodnocení a programů pomoci pacientům, které sponzorujeme,
  • jiných osob jednajících jménem pacientů a dalších osob, jako jsou zmocnění zástupci a zákonní zástupci,
  • uživatelů našich webových stránek a mobilních aplikací, .
  • osob, které komunikují se společností Gilead,
  • osob, které hlásí nebo jinak sdělují informace týkající se kvality, bezpečnosti nebo nežádoucích příhod týkajících se našich klinických přípravků a léčby,
 • prostřednictvím našich služeb,
 • od zdravotnických odborníků,
 • od smluvních výzkumných organizací a zkoušejících lékařů v rámci klinických hodnocení,
 • od státních agentur nebo z veřejných rejstříků,
 • od poskytovatelů služeb – třetích stran, zprostředkovatelů údajů nebo obchodních partnerů,
 • od oborových a pacientských organizací a sdružení,
 • z veřejně dostupných zdrojů, včetně informací poskytovaných na webových stránkách, kanálech sociálních sítí, veřejných fór nebo platforem a dalších zdrojů třetích stran.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, se liší v závislosti na našem vztahu a interakcích s vámi. Jak je dále popsáno níže, osobní údaje můžeme shromažďovat přímo od fyzických osob, stejně tak jako od třetích stran, a to prostřednictvím automatizovaných prostředků, jako jsou soubory cookie, webové majáky (web beacon), pixely a protokoly webových serverů související s používáním našich služeb nebo interakcí fyzických osob se společností Gilead.

Můžete se rozhodnout, že nám osobní údaje neposkytnete, když vás o ně požádáme. Pokud se však rozhodnete určité osobní údaje neposkytnout, může to omezit náš vztah s vámi. Nebudeme vám například moci poskytovat požadované služby.

Můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete, jakož i osobní údaje, které nám byly poskytnuty o vás vaším jménem (například vaším zmocněným zástupcem, zákonným zástupcem, poskytovatelem zdravotní péče a dalšími osobami, s nimiž komunikujete v souvislosti s našimi službami). Tyto údaje obecně zahrnují:

 • kontaktní údaje a preference fyzických osob a (případně) jejich oprávněných zástupců (jako je jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a informace o kontaktu v naléhavém případě),
 • informace týkající se vašich rodičů nebo zákonných zástupců, pokud jste nezletilá osoba,
 • biografické a demografické údaje (jako je datum narození, věk, pohlaví, etnická příslušnost, rodinný stav a sexuální orientace),
 • zdravotní údaje (jako informace o fyzickém a duševním stavu a diagnózách, léčbě zdravotního stavu, genetické informace, rodinná anamnéza a případné užívané léky, včetně dávkování, doby užívání a četnosti a informace o zprostředkovateli zdravotní péče) shromažďujeme v souvislosti s řízením klinických hodnocení, realizací výzkumů, zajišťování programů na podporu pacientů, distribuce a marketingu našich produktů, řízením programů užívání přípravků ze soucitných důvodů a rozšířeného přístupu a sledování hlášení nežádoucích účinků,
 • bezpečnost výrobků, kvalita výrobků a informace související s bezpečností našich klinických přípravků a léčby (jako jsou hlášení nežádoucích účinků). Společnost Gilead zaznamená veškeré osobní údaje, které jí byly poskytnuty nebo které obdržela v souvislosti s bezpečností, kvalitou a jinými nežádoucími účinky výrobku, včetně jména a kontaktních údajů nahlašující osoby (např. e-mailová a/nebo poštovní adresa, telefonní číslo), jakož i profese/specializace nahlašující osoby (v případě, že nežádoucí účinek nahlašuje zdravotnický pracovník) a zdravotní a další informace poskytnuté v souvislosti s takovým hlášením nebo nežádoucím účinkem. (Další informace o bezpečnosti a hlášení nežádoucích příhod naleznete na adrese https://www.gilead.com/utility/contact/report-an-adverse-event.),
 • finanční a transakční údaje, včetně historie nákupů (jako jsou fakturační, platební a jiné transakční informace, příjmy, informace o způsobilosti k určení nároku pro programy na podporu pacientů a informace shromážděné v rámci našeho zapracování zkoušejících lékařů do klinických studií) a další finanční i platební údaje (jako jsou informace, které jsme povinni shromažďovat a uchovávat v souvislosti s platbami a finančními transakcemi, které provádíme v rámci spolupráce s právnickými ale aj s fyzickými osobami),
 • uživatelské jméno a heslo, které si případně vyberete v souvislosti se zřízením účtu na našich webových stránkách nebo v mobilních aplikacích,
 • záznamy o vašich komunikacích a jiných žádostech. Pokud například pošlete e-mail, zavoláte nebo jinak komunikujete s námi nebo s členy našeho týmu, shromažďujeme a uchováváme záznamy o vašich kontaktních údajích, komunikaci a našich odpovědích. Pokud vyplníte formulář na některé z našich webových stránek nebo se přihlásíte k odběru novinek a aktualizací od nás nebo nás jinak požádáte o informace, shromažďujeme a uchováváme záznamy o vašich žádostech,
 • registrační údaje, když se zaregistrujete k využití určitých služeb (například když se účastníte propagačních akcí nebo se zaregistrujete na akce či programy, které sponzorujeme nebo řídíme),
 • fotografie a účet v sociální síti,
 • digitální nebo elektronický podpis.

Další informace o zdravotnických pracovnících a odbornících. Pokud jste zdravotnický pracovník nebo odborník, můžeme také shromažďovat tyto údaje:

 • vaše profesní akreditace, vzdělání a profesní historie, příslušnost k instituci nebo vládě, členství v asociacích nebo výborech a informace uvedené v životopisu (jako například pracovní zkušenosti, vzdělání a jazyky),
 • informace o programech, produktech a činnostech společnosti Gilead, do nichž se zapojujete,
 • podrobnosti o našich interakcích s vámi, vaše předepisování našich přípravků a dohody, které jste s námi uzavřel,
 • veřejně dostupné informace související s vaší praxí, jako jsou informace o licenci, disciplinární historie, předchozí soudní spory nebo správní řízení a další informace související s provedeným auditem,
 • informace o okolnostech, které mohou vést ke střetu zájmů,
 • informace poskytnuté za účelem účasti na námi sponzorovaných nebo podporovaných iniciativách, jako jsou naše sponzorované aktivity v oblasti klinického výzkumu a vývoje, online nebo off-line semináře, vzdělávací akce a aktualizace klinických informací.

Informace shromážděné od třetích stran. Osobní údaje fyzických osob můžeme také shromažďovat z jiných zdrojů třetích stran, jako jsou platformy a kanály sociálních sítí, fóra a jiné stránky třetích stran a veřejné databáze, jakož i od jiných třetích stran, které podporují naše obchodní aktivity.

Například:

 • Pokud zveřejníte informace o nás či našich službách nebo se s námi spojíte na platformách či sociálních sítích třetích stran, můžeme o vás shromažďovat osobní údaje z této platformy nebo účtu třetích stran. Tyto platformy a služby třetích stran kontrolují informace, které o vás shromažďují a sdílejí. Informace o tom, jak mohou používat a zveřejňovat vaše informace, včetně informací, které zveřejníte, naleznete v jejich příslušných zásadách ochrany osobních údajů.
 • Občas můžeme používat nebo rozšířit osobní údaje, které o vás máme, o informace získané z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze a jiné třetí strany. Tyto informace od třetí strany můžeme například využít k potvrzení nebo ověření licence zdravotnických odborníků nebo k lepšímu pochopení vašich zájmů tím, že spojíme demografické údaje s údaji, které nám poskytnete.
 • Pokud se dozvíme informace o naší společnosti nebo našich službách týkající se produktu, léčby či bezpečnosti, nebo které je třeba hlásit v souladu s našimi regulačními povinnostmi, budeme uchovávat záznamy o takových informacích v souladu s regulačními a ohlašovacími povinnostmi, včetně informací, které byly sděleny na sociálních sítích třetích stran či jinak sdíleny třetí stranou nebo s ní.

Společnost Gilead může kombinovat nebo agregovat informace shromážděné ze zdrojů třetích stran s informacemi, které o vás můžeme shromažďovat přímo či jinak.

Informace, které můžeme shromažďovat automatizovanými prostředky nebo o odvozeně. Můžeme také shromažďovat osobní údaje související s vašim používáním našich služeb a vašich interakcí s námi a dalšími osobami v souvislosti s našimi službami, včetně informací, které o vás a vašem používání našich služeb shromáždíme. Takové údaje mohou zahrnovat informace o vašem zařízení a prohlížeči, údaje o aktivitách a používání našich služeb a údaje o poloze odvozené z vaší IP adresy nebo (s vaším souhlasem) z vašeho mobilního zařízení.

Informace o našem shromažďování osobních údajů prostřednictvím souborů cookie a podobných sledovacích technologií a o možnostech, které máte ohledně našeho používání souborů cookie a souvisejícího shromažďování informací, naleznete v našem Prohlášení o používání souborů cookie.

Účely shromažďování a zpracování osobních údajů

Společnost Gilead obecně shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování služeb a podpory. Abychom vám mohli poskytovat a zpřístupňovat naše služby, komunikovat s vámi o vašem používání a interakcích s našimi službami, odpovídat na vaše dotazy, plnit vaše objednávky a požadavky, zpracovávat vaše platby a pro další účely podpory zákazníků a pacientů. Například:
  • v případě, že jste požádali o informace v souvislosti s účastí v klinickém hodnocení společnosti Gilead nebo některého z jejích partnerů,
  • k podpoře zvládání onemocnění, vzdělávání nebo systémy na podporu rozhodování související s používáním přípravků nebo služeb společnosti Gilead,
  • jestliže jste požádali společnost Gilead o poskytnutí služby, poskytnutí pomoci při vyplnění vaší žádosti, posouzení vaší způsobilosti pro jakoukoli takovou požadovanou službu, zpracování a správu služby, jakož i jakékoli případné obnovení této služby,
  • podávání nabídek pro potřeby služeb v budoucnu,
 • Hlášení o kvalitě, bezpečnostní a hlášení regulačním úřadům. Abychom vyhověli našim zákonným regulačním povinnostem, můžeme zaznamenávat a hlásit zdravotní i další informace, které shromažďujeme v souvislosti s bezpečností nebo kvalitou produktu, stejně tak jako hlásit nežádoucí účinky. Z důvodu vyhovění zákonným a regulačním povinnostem vás můžeme také kontaktovat, abychom si vyžádali další informace od osob, které takové informace o bezpečnosti, kvalitě a dalších nežádoucích účincích nahlásí nebo sdělí. Informace, které poskytnete společnosti Gilead, jsou velmi důležité a budou použity při sledování bezpečnosti našich produktů pro účely hlášení a veřejného zdraví. Více informací o našich postupech v této souvislosti najdete na Stránkách o hlášení nežádoucích účinků.
 • Výzkum a analýza. Pro účely provádění výzkumu a analýz s cílem porozumět, zlepšit, vyhodnotit a rozvíjet naše služby a obchodní procesy a získat další poznatky. Můžeme například provádět primární a sekundární průzkum týkající se našich klinických přípravků a léčby i souvisejících služeb, včetně provádění klinických hodnocení a výzkumu i vývoje nových produktů a léčby i dalších služeb. Můžeme spravovat průzkumy a dotazníky pro účely průzkumu trhu nebo kvality a spokojenosti. Osobní údaje, které shromažďujeme o vašem používání našich služeb, používáme také k lepšímu pochopení toho, jak uživatelé přistupují k těmto službám a jak je používají k dalším účelům výzkumu a analýz, například k vyhodnocování a zlepšování našich služeb a obchodních operací, vývoji nových služeb a funkcí a pro účely interní kontroly kvality a školení. Pokud jde o informace podávané o naší společnosti a našich službách nebo s nimi související, můžeme také analyzovat veřejné zdroje, jako jsou webové stránky a kanály sociálních sítí.
 • Uzpůsobení a personalizace. Za účelem přizpůsobení obsahu, který můžeme zasílat nebo zobrazovat v rámci našich služeb, včetně nabídky přizpůsobení polohy a personalizované nápovědy a pokynů i dalšího přizpůsobení vašich zkušeností.
 • Marketing a reklamy. Některé osobní údaje používáme pro marketingové a reklamní účely v souladu s platnými právními předpisy. Například abychom vám mohli zasílat informace o našich službách, jako jsou nabídky, propagační akce, zpravodaje a další informace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat a také jakékoli další informace, o které se zajímáte. Některé shromážděné informace můžeme také použít ke správě a zlepšování našich reklamních kampaní, abychom mohli lépe oslovit lidi, pokud jde o relevantní obsah.
 • Plánování a řízení akcí. Pro plánování a řízení akcí, včetně registrace, účasti, propojení s ostatními účastníky akcí, zpětné vazby k akcím a kontaktování vás ohledně příslušných akcí a služeb.
 • Bezpečnost a ochrana práv. Za účelem ochrany našeho podnikání a našich služeb; k prevenci a odhalování podvodů, neoprávněných aktivit a přístupu a/nebo jiného zneužití; a v případech, kdy to považujeme za nezbytné k vyšetřování, prevenci nebo přijetí opatření týkajících se nezákonných činností, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti nebo zákonných práv jakékoli osoby či třetí strany nebo porušení našich podmínek poskytování služeb a jiných dohod s vámi.
 • Dodržování právních předpisů a právních postupů. Abychom reagovali na soudní spory a související soudní řízení, jakož i pro účely hlášení a vedení záznamů (například hlášení a sledování nežádoucích účinků nebo zajištění možnosti obchodovat s vámi).
 • Všeobecná podpora podnikání a provozu. Za účelem našeho podnikání, zvažování a provádění fúzí, akvizic, reorganizací, bankrotů a jiných obchodních transakcí a jinak souvisejících se správou a/nebo plánováním našeho obecného podnikání, účetních operací, auditu, dodržování předpisů, vedení záznamů a legálních funkcí.

Další informace o zdravotnických odbornících. Kromě výše uvedených účelů používáme informace zdravotnických odborníků k následujícím účelům:

 • Plnění naší smlouvy (smluv) s vámi, pokud jste s námi vy nebo vaše instituce uzavřeli smlouvu o poradenství, profesionálních službách nebo jiný typ smlouvy.
 • Vývoj a zlepšování našich služeb, včetně:
  • řízení a zlepšování našeho vztahu s vámi, včetně plánování, organizování a přezkoumání jakékoli spolupráce s vámi,
  • pomoci zajistit poskytovat vám relevantní informace na základě vašich odborných znalostí, zájmů a preferencí,
  • náboru a vyhodnocení vaší vhodnosti pro účast v našich programech, včetně klinických hodnocení, průzkumu trhu a dalších výzkumných činností,
  • komunikace s vámi ohledně produktů a programů, vaše zapojení do vědeckých nebo vzdělávacích programů, správy programů na podporu pacientů a případné zprostředkování přístupu k vám, reakce na objednávky a poskytování vzorků,
  • vytváření a vedení naší databáze zdravotnických odborníků, která může zahrnovat veřejně dostupné informace v souvislosti se zdravotnickými odborníky.
 • Posuzování žádostí o grant a stipendia.
 • Dodržování požadavků na podávání zpráv o transparentnosti a prokazování dodržování oborových kodexů praxe.

Osobní údaje můžeme používat také pro jiné účely, které budou popsány v okamžiku shromažďování.

Společnost Gilead zpracovává osobní údaje, když pro to má právní základ. Některé právní předpisy, jako je GDPR, britské právní předpisy o ochraně osobních údajů a podobné zákony stanoví konkrétní právní důvody pro naše zpracování osobních údajů. Mezi právní základy pro zpracování osobních údajů podle těchto právních předpisů patří:

 • předání nebo zpracování je v legitimním zájmu společnosti Gilead poskytnout vám přístup k našim službám a programům,
 • předání nebo zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Gilead,
 • předání nebo zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené ve vašem zájmu mezi společností Gilead a třetí stranou
 • předání nebo zpracování je nezbytné nebo je ze zákona vyžadováno z důvodu důležitého veřejného zájmu za účelem určení, uplatnění či obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů,
 • předání nebo zpracování je vyžadováno příslušnými právními předpisy,
 • s vaším souhlasem, jak je popsáno v konkrétních podmínkách, oznámeních o ochraně osobních údajů a/nebo formulářích souhlasu, kde shromažďujeme váš souhlas. Tam, kde se společnost Gilead opírá o souhlas se zpracováním osobních údajů, bude vám před shromažďováním vašich osobních údajů poskytnuta možnost souhlas poskytnout. Váš souhlas může poskytnout váš zmocněný zástupce, jako např. zákonný zástupce, oprávněný zástupce nebo držitel plné moci. Pokud se společnost Gilead spoléhá na souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Obecně platí, že osobní údaje, které shromažďujeme, zpřístupňujeme způsobem popsaným v této části:

 • V rámci naší skupiny společností. Při běžném poskytování služeb mohou být osobní údaje sdíleny v rámci společnosti Gilead a jejích přidružených společností pro účely, které jsou v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
 • S našimi poskytovateli služeb a partnery. Můžeme svěřit provádění našich služeb jiným společnostem nebo osobám naším jménem a můžeme spolupracovat s jinými společnostmi a jednotlivci, pokud jde o služby. K poskytovatelům služeb patří firmy realizující analýzy dat, společnosti zabývající se zpracováním kreditních karet, poskytovatelé služeb zákazníkům a podpory, zprostředkovatelé e-mailových služeb a SMS, společnosti realizující hostování a vývoj webových stránek a společnosti vykonávající jiné služby. K poskytovatelům patří také naši partneři pro společnou propagaci produktů a léčebných postupů, které společně vyvíjíme nebo uvádíme na trh s jinými firmami. Někteří poskytovatelé mohou shromažďovat osobní údaje naším jménem.
 • Platformy, poskytovatelé a sítě třetích stran. Osobní údaje můžeme zpřístupnit nebo poskytnout platformám a poskytovatelům třetích stran, které využíváme k poskytování či zpřístupňování určitých funkcí nebo částí našich služeb, nebo pokud je to nezbytné k reakci na vaše požadavky. Určité osobní údaje (jako jsou informace o prohlížení) můžeme také zpřístupnit třetím stranám na podporu našich marketingových, reklamních, analytických účelů a správu kampaní.
 • V souvislosti s obchodními transakcemi V souvislosti s obchodními transakcemi. V případě, že naši společnost nabyde jiná společnost, sloučíme se s jinou společností či do ní investujeme, případně pokud naše aktiva budou nebo mohou být převedena na jinou společnost, ať už v rámci konkurzního nebo insolvenčního řízení či jinak, můžeme údaje, které jsme od vás shromáždili, převést na tuto jinou společnost. Před dokončením takového převodu můžeme některé osobní údaje sdílet také například s věřiteli, auditory a poradci třetích stran, včetně právních zástupců a konzultantů, a to v rámci due diligence nebo podle potřeby pro plánování převodu.
 • Pro bezpečnost produktů a hlášení nežádoucích účinků. Společnost Gilead může sdílet osobní údaje týkající se bezpečnosti produktů a nežádoucích účinků s příslušnými národními a/nebo mezinárodními regulačními orgány, orgány činnými v trestním řízení nebo veřejnými orgány či soudy, pokud to vyžadují platné zákony, předpisy nebo na žádost těchto orgánů.
 • Dodržení našich zákonných povinností. Společnost Gilead může bez vašeho předchozího souhlasu zpřístupnit jakékoli osobní údaje o vás nebo vašem používání našich služeb, pokud je to nezbytné pro následující účely:
  • chránit a hájit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Gilead a ostatních;
  • prosazování podmínek, které se vztahují k používání našich služeb;
  • na základě právně platné žádosti příslušného kompetentního státního orgánu a/nebo za účelem vyhovění soudnímu řízení, soudnímu rozhodnutí nebo soudnímu sporu;
  • zvyšovat bezpečnost produktů a stíhat ty, kteří bezpečnost produktů ohrožují; nebo
  • reagovat na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran.
  Osobní údaje můžeme také zpřístupňovat tak, jak uznáme za vhodné, abychom vyhověli jakémukoli platnému zákonu, nařízení, soudnímu řízení nebo úřední žádosti.
 • Bezpečnost a ochrana práv. Pokud to považujeme za nezbytné k vyšetřování, odhalování, prevenci nebo přijetí opatření týkajících se nezákonných činností, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti nebo zákonných práv jakékoli osoby či třetí strany nebo porušení našich podmínek poskytování služeb a jiných dohod. Některé informace můžeme také použít jako důkazní materiál v soudním řízení, do kterého jsme zapojeni.
 • Další informace o zdravotnických odbornících. Osobní údaje zdravotnických odborníků můžeme zpřístupnit jak je uvedeno níže:
  • pro účely sledování bezpečnosti, hlášení a provádění auditů a reakci na dotazy nebo problémy související s našimi službami,
  • pro účely splnění požadavků stanovených oborovými kodexy chování, včetně přenosu hodnotných údajů zdravotnických odborníků a zpřístupňování takových údajů.

My a naši poskytovatelé třetích stran používáme soubory cookie, webové majáky (označované také jako pixely nebo tagy) a podobné technologie v rámci našich služeb k automatickému shromažďování informací o používání našich služeb. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka přenese na váš počítač nebo mobilní zařízení. Webové majáky jsou malé soubory, které jsou vloženy do webové stránky a mohou sledovat uživatele podobně jako soubory cookie. Informace shromažďované soubory cookie, webovými majáky a podobnými sledovacími technologiemi se liší v závislosti na navštívených webových stránkách nebo použitých službách, ale mohou zahrnovat i neidentifikovatelné informace, ale aj osobní údaje, jako jsou podrobnosti o zařízení nebo prohlížeči, které používáte, vaše IP adresa, předchozí navštívené webové stránky, odkazy, na které jste klikli, navštívené stránky a další aktivity při používání a procházení.

My a naši poskytovatelé třetích stran používáme tyto informace k analýze a pochopení toho, jak uživatelé přistupují k našemu obsahu a službám, jak je používají a interagují s nimi, k identifikaci a řešení chyb a omylů, k zabezpečení, ochraně, optimalizaci a zlepšování výkonu našich služeb (například k povolení jazykových nastavení na webových stránkách). Kromě toho mohou některé z  ašich webových stránek a služeb zahrnovat reklamní a cílené soubory cookie a tagy, které používáme my a třetí strany k personalizaci obsahu a reklam v rámci služeb a ke zlepšení cílené reklamy na stránkách třetích stran, v mobilních aplikacích a při používání online služeb. Tyto třetí strany mohou kombinovat informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie, webových majáků a podobných technologií v našich službách s podobnými informacemi shromážděnými na stránkách třetích stran, v mobilních aplikacích a při používání online služeb.

Více informací o používání souborů cookie, webových majáků a dalších sledovacích technologií, včetně cílených souborů cookie a tagů při používání služeb najdete v našem Prohlášení o používání souborů cookie.

Řízení vašich preferencí ohledně souborů cookie. Na našich webových stránkách najdete několik způsobů, jak spravovat své preference týkající se cílené reklamy a souborů cookie, jak je popsáno níže:

 • Správa nastavení souborů cookie. Nastavení sběru jednotlivých kategorií cookies můžete snadno upravit přes odkaz „Nastavení souborů cookie" dostupný na cookie banneru webových stránek společnosti Gilead. Své právo odmítnout shromažďování všech souborů cookie (s výjimkou technických cookies) můžete uplatnit kliknutím na odkaz „Odmítnout" dostupný přes cookie banner webových stránek společnosti Gilead. Další informace o údajích, které můžeme shromažďovat, naleznete v našem Prohlášení o používání souborů cookie.
 • Nastavení prohlížeče. Můžete také upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval určité soubory cookie nebo vás upozornil na jejich nastavení; soubory cookie můžete také odstranit. V části nápovědi na panelu nástrojů většiny prohlížečů se dozvíte, jak zabránit vašemu zařízení v přijímání nových souborů cookie, jak nastavit prohlížeč, aby vás upozornil na přijetí nového souboru cookie nebo jak soubory cookie odstranit. Návštěvníci, kteří soubory cookie zakážou, budou moci naše webové stránky procházet, ale některé funkce nemusí fungovat.
 • Programy podle výběru. Můžete také kontrolovat, jak zúčastněné reklamní společnosti třetích stran používají shromážděné informace o vašem používání našich webových stránek a mobilních aplikací i jejich používání třetími stranami, aby vám zobrazovaly relevantnější cílenou reklamu. Pokud se nacházíte v USA, můžete získat více informací o odhlášení příjmu cílených reklam od zúčastněných společností na adrese aboutads.info/choices (Digital Advertising Alliance). Můžete si také stáhnout nástroj DAA AppChoices (https://youradchoices.com/appchoices), který vám pomůže kontrolovat tento typ reklamy na vašem mobilním zařízení. Kromě toho mohou uživatelé v EU, Kanadě a Japonsku získat více informací na následujících odkazech:

eznamy na zakázku a přiřazování. Třetím stranám můžeme také zpřístupnit nebo poskytnout určité informace ze seznamu zákazníků (jako je vaše jméno, e-mailová adresa a další kontaktní údaje), abychom mohli lépe cílit naše reklamy a obsah prostřednictvím webových stránek třetích stran, platforem a služeb. V některých případech nám tyto třetí strany mohou pomoci rozšířit naše seznamy zákazníků o další demografické nebo jiné informace a my můžeme tak lépe cílit naše reklamní a marketingové kampaně. Tento typ cílené reklamy můžete odmítnout odesláním žádosti o odmítnutí, jak je uvedeno níže v části „Vaše práva a možnosti v oblasti ochrany osobních údajů“.

Můžeme rovněž používat a zpřístupňovat souhrnné, anonymní a jiné neidentifikovatelné údaje a v některých případech i údaje zbavené identifikace související s naším podnikáním a službami pro kontrolu kvality, analýzu, výzkum, vývoj a další účely. Pokud používáme, zveřejňujeme nebo zpracováváme údaje zbavené identifikace (údaje, které již nelze spojit nebo propojit s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou, domácností nebo osobním či domácím zařízením), budeme tyto informace uchovávat a používat jako údaje zbavené identifikace a nebudeme se pokoušet o jejich opětovnou identifikaci s výjimkou případů, kdy je to v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost Gilead působí po celém světě. Proto možná budeme muset předávat osobní údaje mimo zemi, kde byly shromážděny, a to pro účely a způsobem stanovených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně serverů a jiných úložišť. Jestliže se jakékoli osobní údaje odesílají ze země dané fyzické osoby, pak podléhají zákonům země, v níž jsou uchovávány, a mohou podléhat zpřístupnění státním úřadům, soudům nebo policejním orgánům nebo regulačním úřadům této druhé země v souladu se zákony dané země, které nemusí poskytovat rovnocennou úroveň ochrany jako zákony vaší domovské země.

Společnost Gilead zavádí vhodná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, jako je uzavírání smluv, které obsahují standardní smluvní doložky o ochraně údajů. Pokud se společnost Gilead dozví o tom, že poskytovatel služeb nebo sesterská společnost používá nebo zpřístupňuje osobní údaje způsobem, který není v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, podnikne odpovídající kroky, aby takovémuto používání či zpřístupňování zabránila nebo jej zastavila. Kopii ochranných opatření uvedených v této části si můžete vyžádat tak, že nás budete kontaktovat způsobem, který je uveden v části „Kontaktní údaje“ níže.

Osobní údaje, které shromažďujeme, uchováváme pouze v přiměřené míře nezbytné pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, v souladu s našimi zásadami uchovávání záznamů, podle požadavků platných právních předpisů nebo jak vám bylo sděleno v okamžiku shromažďování. Kritéria pro určení doby uchovávání zahrnují: (i) dobu, po kterou s vámi udržujeme trvalý vztah; (ii) zda máme zákonnou povinnost uchovávat informace; a (iii) zda je uchovávání nezbytné vzhledem k povaze našich obchodních aktivit (například prosazování jiných příslušných podmínek programu či účastnických podmínek nebo jakýchkoliv aktivních soudních sporů nebo správních řízení).

Společnost Gilead zavedla bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, které shromažďujeme. Nemůžeme však zaručit, že tato opatření jsou stoprocentně účinná, aby zabránila krádežím, ztrátám, neoprávněnému přístupu, použití nebo zveřejnění a neposkytujeme žádné záruky ohledně přiměřenosti, účinnosti nebo vhodnosti opatření používaných k zabezpečení takových údajů. Společnost Gilead vám při přenosu osobních údajů přes internet doporučuje postupovat obezřetně a ukládat hesla na bezpečném místě.

Náleží vám určitá práva, která závisí na důvodu zpracování vašich osobních údajů společností Gilead, místních právních předpisech a výjimkách z těchto právních předpisů ve vaší jurisdikci, jak je popsáno v tomto oddíle. Kromě toho mohou mít obyvatelé určitých jurisdikcí podle právních předpisů těchto jurisdikcí nárok na další práva. Další informace naleznete v oddíle s názvem „Další informace o ochraně osobních údajů pro určité jurisdikce“ níže. Neomezíme ani nezakážeme váš přístup k našim Službám na základě žádostí či volby, kterou učiníte v souvislosti se svými osobními údaji. Vezměte prosím na vědomí, že některé možnosti mohou ovlivnit naši schopnost poskytovat služby.

 • Marketingová sdělení a připomínky: Máte možnost kdykoli se odhlásit od našich marketingových e-mailů a budoucích sdělení nebo je zrušit podle pokynů v těchto e-mailech.
 • Předvolby souborů cookie. Právo zákazníka odhlásit se můžete uplatnit online kliknutím na odkaz „Nastavení souborů cookie“ na banneru se soubory cookie na webových stránkách společnosti Gilead, které navštěvujete. Další informace ohledně údajů, které můžeme shromažďovat, naleznete v našem Prohlášení o používání souborů cookie.
 • Přístup, oprava a výmaz. Podle platných právních předpisů máte právo na kontrolu, opravu a požadovat výmaz svých osobních údajů. Žádost o přístup, opravu a výmaz svých osobních údajů nebo jinou ochranu soukromí můžete podat prostřednictvím našich webových portálů:
  Rezidenti EHP/Spojeného království / Švýcarska
  Rezidenti USA a dalších zemí

Žádost můžete podat také způsobem popsaným v oddíle s názvem „Kontaktní údaje“ níže. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Při podání žádosti týkající se vašich osobních údajů si vyhrazujeme právo ověřit vaši identitu v souvislosti s jakoukoli žádostí týkající se vašich osobních údajů, abychom měli jistotu, že poskytujeme informace, které uchováváme, fyzickým osobám, jichž se údaje týkají, a pouze těmto osobám nebo jejich autorizovaným zástupcům povolíme uplatnit práva ve vztahu k těmto údajům.

Abychom mohli na vaši žádost reagovat, musí veškerá sdělení pro společnost Gilead obsahovat jméno a kontaktní údaje odesílatele (jako je e-mailová adresa, telefonní číslo nebo poštovní adresa) a podrobné vysvětlení žádosti. Komunikace související s webovými stránkami společnosti Gilead by navíc měla v příslušných případech uvádět e-mailovou adresu použitou při registraci a adresu webových stránek společnosti Gilead, na níž byly osobní údaje poskytnuty (například www.gilead.com). E-mailové žádosti o výmaz, úpravu nebo opravu osobních údajů by měly v předmětu e-mailu obsahovat „Žádost o výmaz“ nebo případně „Žádost o úpravu/opravu“. Společnost Gilead se vynasnaží odpovědět na všechny odůvodněné žádosti včas a v každém případě ve lhůtách předepsaných platnými místními právními předpisy.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Gilead nemusí být schopna žádosti vyhovět, pokud byly osobní údaje zlikvidovány, vymazány nebo anonymizovány v souladu s povinnostmi a postupy společnosti Gilead v oblasti uchovávání záznamů nebo pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost.

Naše služby nejsou určeny dětem a bez souhlasu rodičů vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let. Pokud zjistíme, že nám dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje, odstraníme je z našich systémů. Pokud jste rodič a domníváte se, že jsme shromáždili údaje o vašem dítěti, kontaktujte nás prosím, jak je uvedeno níže v části „Kontaktní údaje“.

V našich službách mohou být uvedeny odkazy na další webové stránky, služby a aplikace, které neprovozujeme ani neřídíme („Služby třetích stran“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí pro Služby třetích stran. Seznamte se s postupy v oblasti ochrany osobních údajů jakýchkoli Služeb třetích stran předtím, než jim nebo jejich prostřednictvím poskytnete jakékoli údaje.

Veškeré dotazy nebo obavy ohledně nakládání s osobními údaji ze strany společnosti Gilead nebo týkající se odvolání souhlasu se shromažďováním, zpracováváním nebo zpřístupněním vašich osobních údajů je třeba směrovat e-mailem na adresu privacy@gilead.com.

Můžete nás také kontaktovat telefonicky na čísle +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232) nebo poštou na následující adrese:

Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Chcete-li odeslat žádost týkající se vašich práv a voleb v oblasti ochrany osobních údajů, použijte náš webový portál:

Občané EHP/Spojeného království / Švýcarska
Rezidenti USA a dalších zemí
Společnost Gilead může toto Prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat. Společnost Gilead tyto změny oznámí aktualizováním data účinnosti uvedeného v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud podstatně změníme způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, které jsme dříve shromáždili, nepoužijeme dříve shromážděné osobní údaje bez předchozího upozornění a/nebo získání vašeho souhlasu. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kontrolujte často, abyste obdrželi nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.
Obyvatelé některých jurisdikcí mohou mít další práva a možnosti týkající se zpracování jejich osobních údajů, jak je popsáno v příslušných dodatcích Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud jste občanem EU/Spojeného království/Švýcarska a/nebo vstupujete na webové stránky společnosti Gilead v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království nebo Švýcarsku, pak kromě výše uvedeného platí tento dodatek.

Občané EU, Spojeného království a Švýcarska mají obecně následující práva týkající se jejich osobních údajů:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které o nich společnost Gilead má;
 • právo nechat opravit jakékoli osobní údaje, které jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo požadovat kopii svých osobních údajů v elektronické podobě pro jejich předání třetím stranám nebo požádat společnost Gilead o předání třetím stranám;
 • právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové a jiné účely;
 • právo na výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro poskytnuté účely, jakož i právo na omezení zpracování svých osobních údajů na určité omezené účely, kdy výmaz není možný; a
 • právo kdykoli svůj souhlas odvolat (pokud je to relevantní)

Předávání vašich osobních údajů může být prováděno subjektům sídlícím mimo Evropský hospodářský prostor, Spojené království a/nebo Švýcarsko, včetně subjektů sídlících ve Spojených státech, za účelem zpracování v souladu s výše uvedenými účely. Společnost Gilead zavede vhodná smluvní opatření (včetně standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů, jejichž kopii můžete získat tak, že nás budete kontaktovat na adrese privacy@gilead.com), aby bylo zajištěno, že příslušné společnosti Gilead a třetí strany mimo Evropský hospodářský prostor, Spojené království a/nebo Švýcarsko poskytují adekvátní úroveň ochrany vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto oznámení a jak vyžadují příslušné zákony.

Pro zpracování osobních údajů vztahujících se k EHP/Spojeného království a/nebo Švýcarska jmenovala společnost Gilead pověřence pro ochranu osobních údajů zodpovědného za dohled nad naším dodržováním právních předpisů v oblasti ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese  dpo@gilead.comv případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich osobních údajů.

Pokud zpracování vašich osobních údajů společností Gilead podléhá právním předpisům EU/Spojeného království, Švýcarska, můžete rovněž podat stížnost příslušnému úřadu pro dohled nad ochranou údajů v zemi vašeho pobytu.

Název a kontaktní údaje příslušného dozorového úřadu lze nalézt pod odkazem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Kontaktní údaje britského komisaře najdete pod odkazem https://ico.org.uk/ a švýcarského federálního komisaře pro ochranu osobních údajů pod odkazem https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html.

Pokud jste občanem Brazílie a/nebo vstupujete na webové stránky společnosti Gilead v Brazílii, pak kromě výše uvedeného platí tento dodatek.

Kromě práv uvedených v části „Vaše práva a možnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů“ můžete mít určitá práva a možnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, včetně následujících práv:

 • získat informace o zpracování svých osobních údajů, včetně konkrétního účelu, formy a doby trvání zpracování a informace, s kým jsou osobní údaje sdíleny;
 • nechat potvrdit, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány;
 • znát důsledky odmítnutí souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů a/nebo odvolání souhlasu;
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu, pokud jste požádali o jeho odvolání;
 • vznést námitky proti určitému použití vašich osobních údajů a v určitých případech požádat o anonymizaci, zablokování nebo výmaz vašich osobních údajů;
 • znát kritéria a postupy používané pro automatizované zpracování vašich osobních údajů a požadovat přezkoumání rozhodnutí přijatých výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů ovlivňujících vaše zájmy; a
 • požádat o předání kopie vašich osobních údajů jinému poskytovateli služeb.

Pro zpracování osobních údajů vztahujících se k Brazílii jmenovala společnost Gilead pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za dohled nad naším dodržováním právních předpisů Brazílie v oblasti ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese dpo@gilead.com v případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich osobních údajů.

Pokud zpracování vašich osobních údajů společností Gilead podléhá brazilským právním předpisům, můžete rovněž podat stížnost k brazilskému národnímu úřadu pro ochranu osobních údajů (ANPD) a poskytnout možnost vyvinout maximální úsilí k vyřešení problému. Další zdroje týkající se podávání stížností jsou k dispozici zde: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento

Tento dodatek pro Čínu doplňuje Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead a poskytuje další informace o tom, jak společnost Gilead zpracovává osobní údaje poskytnuté jednotlivci v Číně. Tento dodatek pro Čínu by měl být vykládán společně s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Gilead. Otázky, které nejsou uvedeny v tomto dodatku pro Čínu, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Gilead.

Správcem osobních údajů, které jste poskytli, je společnost Gilead Sciences, Inc. (dále jen „Gilead“, kontaktní adresa: 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, USA; kontaktní údaje: PIProtectionCN@gilead.com ).

Podle definice v čínském zákoně o ochraně osobních údajů se osobními údaji rozumí veškeré informace týkajících se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob zaznamenaných elektronickými nebo jinými prostředky, s výjimkou anonymizovaných údajů.

Poskytování osobních údajů do zahraničí. Společnost Gilead sídlí ve Spojených státech a osobní údaje, které jí poskytnete budou předány mimo Čínu.

V souvislosti s poskytováním informací nebo údajů do zahraničí buďte obezřetní a plně dodržujte platné zákony a předpisy v Číně a vyhněte se poskytování jakýchkoli informací nebo údajů společnosti Gilead, jejichž přenos mimo Čínu je zakázán jakýmkoli platným zákonem nebo předpisem.

Zpracování citlivých osobních údajů. Podle definice v čínském zákoně o ochraně osobních údajů se citlivými osobními údaji rozumí osobní údaje, které mohou po zpřístupnění nebo nezákonném použití zasáhnout osobní důstojnost kterékoli fyzické osoby nebo poškodit její osobní či majetkovou bezpečnost. Citlivé osobní údaje mohou zahrnovat biometrickou identifikaci, náboženské přesvědčení, konkrétní identitu, zdravotní stav, finanční účet, sledovací údaje a údaje o místě pobytu atd., jakož i osobní údaje nezletilých osob mladších 14 let.

Společnost Gilead bude zpracovávat citlivé osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a přijme organizační a technická opatření na ochranu bezpečnosti citlivých osobních údajů. Před zpracováním citlivých osobních údajů vás společnost Gilead upozorní na nezbytnost jejich zpracování, i na potenciální dopad na vaše zájmy a poskytne vám možnost kladně a výslovně se seznámit se zpracováním údajů nebo s ním souhlasit.

Pokud jste občanem Japonska a/nebo vstupujete na webové stránky společnosti Gilead v Japonsku, pak kromě výše uvedeného platí tento dodatek.

Předávání vašich osobních údajů může být prováděno subjektům sídlícím mimo Japonsko, včetně subjektů sídlících ve Spojených státech, za účelem zpracování údajů v souladu s výše uvedenými účely. Společnost Gilead zavede vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že příslušné společnosti Gilead a třetí strany mimo Japonsko poskytují adekvátní úroveň ochrany vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a jak vyžadují platné právní předpisy.

Dodržování souvisejících zákonů, předpisů a pokynů. Společnost Gilead vykonává své obchodní aktivity v souladu s platnými zákony a předpisy atd., které upravují shromažďování, používání a poskytování vašich osobních údajů. Společnost Gilead bude zpracovávat a nakládat s vašimi osobními údaji odpovídajícím způsobem v souladu se „Zákonem o ochraně osobních údajů“ (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), dalšími souvisejícími zákony i předpisy a příslušnými „Pokyny o ochraně osobních údajů“.

Účel použití. Společnost Gilead bude osobní údaje, které o vás shromáždí, používat k níže uvedeným interním účelům, kromě účelů uvedených v části „Účely shromažďování a zpracování“.

 • Osobní údaje zdravotnických odborníků
  • Shromažďování a poskytování informací o kvalitě, bezpečnosti, účinnosti nebo správném používání farmaceutických přípravků a léčebných postupů
  • Plánování, vyžádání a provádění klinických hodnocení, sledování po uvedení na trh, výzkum a poskytování a přijímání informací
  • Poskytování informací o přednáškách, informačních schůzek a konferencích pořádaných, spolupořádaných nebo podporovaných společností Gilead a vedení dotazníků po přednáškách
  • Zavedení interních schvalovacích postupů společnosti Gilead a vytváření i uchovávání záznamů souvisejících s těmito postupy
  • Potvrzení a zodpovězení dotazů týkajících se služeb a produktů poskytovaných společností Gilead
  • Analýza informací pro strategické plánování na webových stránkách společnosti Gilead a při našich prodejních a reklamních aktivitách
  • Shromažďování, spravování a posouzení informací souvisejících se zpracováním plateb a přípravou platebních záznamů
 • Osobní údaje pacientů
  • Provádění klinického hodnocení, sledování po uvedení na trh a dalších výzkumů a šetření souvisejících s našim podnikáním
  • Řízení bezpečnosti
  • Poskytování finančních odškodnění za nepříznivé účinky na zdraví atd.
 • Osobní údaje uchazečů o zaměstnání
  • Prověřování uchazečů o zaměstnání a komunikace s potenciálními zaměstnanci
  • Výběr zaměstnanců a komunikace s potenciálními zaměstnanci ohledně výběrového řízení nebo postupů před nástupem do zaměstnání.
  • Zvážení, zda přijmout nebo zamítnout žádost o zaměstnání a rozhodnutí
Společné používání osobních údajů. V následujících případech budeme osobní údaje používat společně:
 • Společnosti v rámci skupiny Gilead
  Následující osobní údaje budeme používat společně v rámci skupiny Gilead: (i) osobní údaje našich obchodních partnerů (velkoobchodníků, smluvních partnerů, právních zástupců a dalších konzultantů, atd.), (ii) osobní údaje zdravotníků zapojených do klinických hodnocení, sledování po uvedení na trh, výzkumu a přípravy/prezentace námi vedených listin a akademických přednášek, zdravotníků poskytujících bezpečnostní informace a zdravotníků přijímajících naše služby a (iii) osobní údaje účastníků klinických hodnocení atd. a pacientů využívajících naše služby.
(1) položky společně používaných osobních údajů (i) osobní údaje našich obchodních partnerů (jméno, adresa, pracoviště/pracovní vztah, e-mail, telefonní číslo a finanční instituce, ve kterých jsou prováděny platby atd.)
(ii) osobní údaje zdravotníků zapojených do klinických hodnocení, sledování výrobků po uvedení na trh, výzkum, a přípravy/prezentaci námi vedených listin a akademických přednášek, zdravotníků poskytujících bezpečnostní informace, a zdravotníků přijímajících naše služby (název, pracoviště/pracovního vztahu, oddělení, funkce, adresa, e-mail, telefonní číslo, odborná kvalifikace, členství v akademické společnosti, akademické vzdělání, profesní kariéra, obor/oblast specializace a vaše podnikatelské aktivity/úspěchy, finanční instituce, ve kterých jsou prováděny platby, kód společnosti Nihon Ultmarc INC., záznamy o přijetí e-mailů (včetně informací o otevření a kliknutí na odkazy), stav účasti v akademických sdruženích a na akcích (včetně přednášek, schůze poradního výboru, atd.) týkajících se produktů, léčby a klinických hodnocení, informací o programech společnosti Gilead, produktů a činnosti, do nichž jste byli zapojeni, váš vztah se společností Gilead (složení našich produktů a smluvní detaily s naší společností), veřejně dostupné informace o našem podnikání (informace týkající se licencí a certifikací, disciplinární historie, soudní spory a porušování zákonů a předpisů))
(iii) osobní údaje účastníků klinických hodnocení atd. a pacientů využívajících naše služby (položky potřebné pro klinická hodnocení, sledování po uvedení na trh, řízení bezpečnosti atd.)
(2) rozsah společných uživatelů Gilead Sciences, Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti
(3) účel, pro který jsou osobní údaje používány (i) osobní údaje našich obchodních partnerů
– k vedení smluv, vyplácení odměn atd. a jejich řízení
(ii) osobní údaje zdravotníků, kteří se podílejí na klinických hodnoceních, sledování po uvedení na trh, výzkumu a přípravy/prezentace námi vedených listin a akademických přednášek, zdravotníků poskytujících bezpečnostní informace a zdravotníků přijímajících naše služby
- k provádění klinického hodnocení, sledování po uvedení na trh a dalšímu výzkumu a šetření v souvislosti s našim podnikáním
- ke shromažďování a poskytování informací o kvalitě, bezpečnosti, účinnosti nebo správném používání farmaceutických přípravků a léčebných postupů
- ke shromažďování a poskytování lékařských a vědeckých informací
- k jiným účelům popsaným v části „Účel použití“
(iii) osobní údaje účastníků klinických hodnocení atd. a pacientů využívajících naše služby
- k provádění klinického hodnocení, sledování po uvedení na trh a dalšímu výzkumu a šetření v souvislosti s našim podnikáním
- k řízení bezpečnosti
(4) jméno osoby nebo název provozovatele podniku odpovědného za správu osobních údajů Gilead Sciences K.K.
https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japanGilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
https://www.gilead.com/about/leadership
 • Partneři obchodní aliance
  Společnost Gilead Sciences K.K. používá osobní údaje společně se společnostmi, které se podílejí na propagaci.
(1) položky společně používaných osobních údajů (i) osobní údaje zdravotníků zapojených do klinických hodnocení, sledování po uvedení na trh, výzkum a příprava/prezentace námi vedených listin a akademických přednášek, zdravotníků poskytujících bezpečnostní informace týkající se léku nebo léčby, pro kterou je obchodní aliance určena (dále jen „lék“), a zdravotník, který přijímá naše nebo společně poskytované služby, týkající se léku (název, kvalifikace lékařských specialistů, informace o pracovišti (jméno, místo, oddělení, telefonní číslo a e-mail), stav účasti na akcích (včetně přednášek, schůzek poradních výborů, atd.) o léku, kód společnosti Nihon Ultmarc INC. a záznamy o schůzkách se zaměstnanci)
(ii) osobní údaje účastníků klinických hodnocení atd. a pacientů využívajících naše služby (položky potřebné pro klinická hodnocení, sledování po uvedení na trh, řízení bezpečnosti atd.)
(2) rozsah společných uživatelů Společné propagační společnosti
(3) účel, pro který jsou osobní údaje používány (i) osobní údaje zdravotníků, kteří se podílejí na klinických hodnoceních, sledování po uvedení na trh, výzkumu a přípravy/prezentace námi vedených listin a akademických přednášek, zdravotníků poskytujících bezpečnostní informace o léku, pro který je obchodní aliance určena
- ke shromažďování a poskytování informací o kvalitě, bezpečnosti, účinnosti a správném používání léku
- k plánování, vyžádání a provádění klinických hodnocení, sledování po uvedení na trh, jiný výzkum a šetření a poskytování a přijímání informací ohledně léku
-Aportar información sobre conferencias, nuevos contenidos publicados, actualizaciones de información sobre productos, etc. relacionados con el medicamento
– k poskytování informací o přednáškách, nově zveřejněném obsahu, aktualizacích informací atd. o produktu v souvislosti s lékem
- k vyhotovení dotazníků týkajících se užívání léku a společných služeb a vedení dotazníků pro přednášky
– k analýze informací pro účely marketingu a reklamy na léky/společné služby
– k řízení využívání společných služeb, prevenci zneužití, vyšetřování jakéhokoli případného zneužití a údržbu společných služeb
- k jiným účelům popsaným v části „Účel použití“
(ii) osobní údaje účastníků klinických hodnocení atd. a pacientů využívajících naše služby
- k provádění klinického hodnocení, sledování po uvedení na trh a dalšímu výzkumu a šetření v souvislosti s našim podnikáním
- k řízení bezpečnosti 
(4) jméno osoby nebo provozovatele podniku odpovědného za správu osobních údajů Gilead Sciences K.K.
https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan
 • Nihon Ultmarc Inc.

  Společnost Gilead Sciences K.K. používá osobní údaje v lékařské databázi (dále jen zkr. MDB), kterou řídí a provozuje společnost Nihon Ultmarc, Inc. společně s konkrétními společnostmi (členské společnosti MDB).

  Položky společně používaných osobních údajů, rozsah společných uživatelů, účel používání osobních údajů, jméno fyzické osoby nebo provozovatele podniku odpovědného za správu osobních údajů a v případě společnosti jméno jejího zástupce jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Nihon Ultmarc, Inc.
  (https://www.ultmarc.co.jp/privacy/policy/index.html).

Pokud poskytnete osobní údaje společnosti Gilead Sciences Israel Ltd (dále jen „Gilead Israel“) a/nebo vstoupíte na webové stránky společnosti Gilead Israel, bude platit kromě výše uvedeného i tento dodatek.

Měli byste si být vědomi toho, že ze zákona nejste povinni poskytovat společnosti Gilead Israel žádné osobní údaje a že své osobní údaje poskytujete ze své vlastní vůle. < /p>

Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Gilead Israel může sdílet vaše osobní údaje s dalšími přidruženými společnostmi Gilead, dodavateli třetích stran a jinými subjekty, včetně těch, které se nacházejí mimo Izrael a mimo Evropský hospodářský prostor, včetně subjektů sídlících ve Spojených státech pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vaše práva na přezkoumání nebo doplnění svých osobních údajů budou v souladu se zákonem o ochraně soukromí 5741-1981. Pokud chcete své osobní údaje přezkoumat nebo doplnit, kontaktujte nás v souladu s kontaktními údaji uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů, vaše interakce se společností Gilead Israel a toto Prohlášení o ochraně osobních údajů podléhají zákonům Izraele. V případě konfliktu mají přednost zákony Izraele.

V této části poskytujeme rezidentům Kalifornie další informace o tom, jak nakládáme s jejich osobními údaji, jak to vyžaduje kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů, ve znění kalifornského zákona o právech na ochranu soukromí a jeho prováděcích předpisů (souhrnně dále jen „CCPA“). Tento oddíl se nezabývá ani nevztahuje na naše nakládání s osobními údaji, které jsou podle zákona CCPA vyňaty.

Kategorie osobních údajů. Přestože se naše zpracování osobních údajů liší v závislosti na našem vztahu a interakcích s vámi, níže uvedená tabulka obecně určuje kategorie osobních údajů, které jsme shromáždili o rezidentech Kalifornie za posledních 12 měsíců, jakož i kategorie třetích stran, kterým můžeme tyto informace zpřístupnit pro obchodní nebo komerční účely:

Kategorie osobních údajů Zpřístupnění informací třetím stranám pro obchodní nebo komerční účely
Identifikátory: včetně přímých identifikátorů, jako je jméno, ID uživatele, uživatelské jméno, číslo účtu nebo jedinečný osobní identifikátor; e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a další kontaktní údaje; IP adresa a další online identifikátory.
 • Poskytovatelé služeb
 • Zdravotničtí odborníci
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Záznamy o zákaznících:včetně osobních údajů, jako je jméno, název účtu, ID uživatele, kontaktní údaje, informace o vzdělání a zaměstnání, číslo účtu a finanční nebo platební informace, které nám osoby poskytují za účelem nákupu nebo získání našich služeb. Může se jednat například o údaje osoby shromážděné při registraci účtu, nákupu nebo objednávce našich produktů a služeb nebo při uzavření smlouvy s námi týkající se produktů nebo služeb.
 • Poskytovatelé služeb
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Komerční informace: včetně záznamů o zakoupených, získaných nebo zvažovaných produktech či službách nebo jiných nákupních či uživatelských historií nebo tendencí. Může se například jednat o demografické údaje, které získáváme od třetích stran, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům lépe je oslovili.
 • Poskytovatelé služeb
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Informace o aktivitě na internetu a v elektronických sítích: mimo jiné včetně historie prohlížení, historie vyhledávání a informací o interakcích s internetovými stránkami, aplikacemi nebo reklamou, včetně dalších údajů o používání souvisejících s vaším využíváním našich služeb nebo jiných online služeb. 
 • Poskytovatelé služeb
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Údaje o poloze: včetně informací o poloze konkrétní osoby nebo zařízení.
 • Poradci a zástupci poskytovatelů služeb
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Zvuková, vizuální a jiná elektronická data: zahrnují elektronické nebo vizuální informace, např. vaše fotografie nebo elektronický podpis, nahrávky hovorů, webináře a záznamy jiných událostí.
 • Poskytovatelé služeb
 • Zdravotničtí odborníci
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Profesní informace: zahrnují informace související s profesí a zaměstnáním, jako je současný a bývalý zaměstnavatel(é) a pracovní pozice, reputace, životopis, obchodní kontaktní informace a členství v profesních organizacích.
 • Poskytovatelé služeb
 • Zdravotničtí odborníci
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Informace o vzdělání: zahrnují údaje o historii vzdělání jednotlivce (například navštěvované školy, udělené tituly a související data).
 • Poskytovatelé služeb
 • Zdravotničtí odborníci
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Profily a závěry: zahrnují závěry vyvozené z výše uvedených informací za účelem vytvoření profilu preferencí, charakteristiky, chování nebo postoje spotřebitele.
 • Poskytovatelé služeb
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Chráněné klasifikace: můžeme shromažďovat některé informace, které jsou podle kalifornských/federálních zákonů považovány za chráněnou klasifikaci, včetně vašeho pohlaví, data narození a rodinného stavu.
 • Poskytovatelé služeb
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy
Citlivé osobní údaje: za omezených okolností shromažďujeme údaje o rasovém nebo etnickém původu, genetické údaje, osobní údaje týkající se zdraví a/nebo sexuální orientace spotřebitele, finanční informace, číslo sociálního pojištění, číslo pasu a další identifikátory státních úřadů.
 • Poskytovatelé služeb
 • Zdravotničtí odborníci
 • Poradci a zástupci
 • Regulační orgány, vládní subjekty a donucovací orgány
 • Přidružené a dceřiné společnosti
 • Reklamní sítě
 • Poskytovatelé datových analýz
 • Sociální sítě
 • Poskytovatelé internetových služeb, operačních systémů a platforem
 • Další, jak vyžadují právní předpisy

„Prodej“ a „Sdílení“ osobních údajů. CCPA definuje „prodej“ jako zpřístupnění nebo poskytnutí osobních údajů třetí straně výměnou za peněžní nebo jiné hodnotné protiplnění a „sdílení“ obecně zahrnuje zpřístupnění nebo poskytnutí osobních údajů třetí straně pro účely behaviorální reklamy v různých kontextech. Ačkoli třetím stranám nezpřístupňujeme osobní údaje výměnou za finanční odměnu, můžeme „prodat“ nebo „sdílet“ (jak je definováno v CCPA) informace o aktivitách na internetu a elektronických sítích a profily, závěry a identifikátory třetím stranám a poskytovatelům analýz. Děláme to proto, abychom zlepšili a vyhodnotili naše reklamní kampaně, sledovali a měřili výkon stránek a lépe oslovili stálé i potenciální zákazníky relevantnější reklamou a obsahem. Citlivé osobní údaje, ani žádné osobní údaje osob, o nichž víme, že jsou mladší šestnácti (16) let neprodáváme ani nesdílíme.

Zdroje osobních údajů. Obecně můžeme shromažďovat osobní údaje z následujících zdrojů:

 • přímo od jednotlivých osob,
 • prostřednictvím našich webů, mobilních aplikací a služeb
 • od zdravotnických odborníků
 • od smluvních výzkumných organizací a zkoušejících lékařů v rámci klinických hodnocení
 • od státních agentur a/nebo z veřejných záznamů
 • od poskytovatelů služeb – třetích stran, zprostředkovatelů údajů nebo obchodních partnerů
 • od oborových a pacientských skupin a sdružení
 • od zdrojů třetích stran 

Účely shromažďování, používání a zpřístupňování. Jak je podrobněji popsáno výše v oddílech s názvem „Účely shromažďování a zpracování“ a „Zpřístupnění osobních údajů“, uvedené osobní údaje shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme a jinak zpracováváme pro následující obchodní nebo komerční účely a podle vašich pokynů nebo na základě vašeho souhlasu:

 • poskytování služeb a podpory
 • kvalitní, bezpečnostní a regulační hlášení
 • výzkum a analýzy
 • uzpůsobení a přizpůsobení
 • marketing a reklama
 • plánování a řízení akcí
 • bezpečnost a ochrana práv
 • dodržování zákonů a vyhovění soudním sporům
 • obecná obchodní a provozní podpora

Citlivé osobní údaje. Bez ohledu na výše uvedené používáme a zpřístupňujeme citlivé osobní údaje pouze v rozsahu přiměřeně nezbytném (i) k poskytování vámi požadovaných služeb, (ii) k zajištění bezpečnosti a integrity, včetně prevence, odhalování a vyšetřování bezpečnostních incidentů, (iii) k odhalování, prevence a reakci na škodlivé, podvodné, klamavé, nebo nezákonné jednání, (iv) k ověření nebo zachování kvality a bezpečnosti našich služeb, (v) k dodržování našich zákonných povinností, (vi) pro naše poskytovatele služeb, kteří poskytují služby našim jménem a (vii) k jiným účelům, než je určení vašich charakteristik. Vaše citlivé osobní údaje nepoužíváme ani nezveřejňujeme jinak, než jak je povoleno podle oddílu 7027 CCPA (Cal. Code. Regs., tit. 11, § 7027 (2022)).

Uchovávání. Osobní údaje, které shromažďujeme, uchováváme pouze v přiměřeně nezbytné míře pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, v souladu s našimi zásadami uchovávání záznamů, podle požadavků platných právních předpisů nebo jinak, jak vám bylo sděleno v době shromažďování. Kritéria pro určení doby uchovávání zahrnují: (i) dobu, po kterou s vámi udržujeme trvalý vztah; (ii) zda máme zákonnou povinnost uchovávat informace; a (iii) zda je uchovávání nezbytné vzhledem k povaze našich obchodních aktivit (například prosazování jiných příslušných podmínek programu či účasti nebo jakýchkoli aktivních soudních sporů nebo správních řízení).

Práva rezidentů Kalifornie podle CCPA. Osoby s bydlištěm v Kalifornii mají podle kalifornského zákona ve vztahu ke svým osobním údajům, které zpracováváme, obecně následující práva, s výhradou určitých omezení a výjimek:

 • Odmítnout prodej a sdíleni. Právo odmítnout prodeje a sdílení svých osobních údajů.
 • Omezit určité použití a zpřístupnění citlivých osobních údajů. Právo omezit naše používání nebo zveřejňování citlivých osobních údajů na ta použití, která povoluje CCPA. Jak je uvedeno výše v části s názvem „Citlivé osobní údaje“, citlivé osobní údaje používáme a zpřístupňujeme pouze v souladu s CCPA.
 • Vymazání. Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, s výhradou určitých výjimek.
 • Znát/přístup.Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, včetně kategorií osobních údajů, kategorií zdrojů, z nichž byly osobní údaje shromážděny, obchodního nebo komerčního účelu shromažďování, prodeje nebo sdílení osobních údajů, kategorií třetích stran, kterým osobní údaje zpřístupňujeme a konkrétních částí osobních údajů, které jsme o nich shromáždili.
 • Opravy. Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o vás máme.
 • Zákaz diskriminace. Máte právo nepodléhat diskriminačnímu zacházení kvůli uplatnění svých práv podle CCPA.

Odesílání žádostí o přístup, výmaz, opravu a omezení. Rezidenti Kalifornie mohou podat žádost jedním z následujících způsobů:

 • Náš online webový formulář
 • Telefonicky na číslo +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232)
 • Poštou na následující adresu:
  Gilead Sciences, Inc. Attn: Privacy
  333 Lakeside Drive
  Foster City, CA 94404

Vaši žádost ověříme následujícím způsobem (i) zašleme odkaz pro potvrzení e-mailem, na který musíte kliknout, abyste svou žádost potvrdili; a (ii) porovnáme vámi poskytnuté informace s informacemi, které máme v našich záznamech. Musíte vyplnit všechna povinná políčka na našem webovém formuláři (nebo nám tyto informace poskytnout jiným, výše uvedeným způsobem). Vaši žádost zpracujeme na základě osobních údajů v našich záznamech, které jsou propojeny nebo je lze přiměřeně propojit s informacemi ve vaší žádosti. V některých případech si můžeme vyžádat další informace, abychom mohli vaši žádost ověřit nebo, pokud je to nezbytné, ji zpracovat. Pokud nebudeme schopni řádně ověřit žádost, žadatele o tom vyrozumíme. Oprávnění zástupci mohou podat žádost jménem jiné osoby e-mailem na adresu privacy@gilead.com nebo telefonicky na čísle +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232). Oprávnění zástupci budou muset předložit doklad o svém oprávnění a můžeme také požadovat příslušného spotřebitele o ověření totožnosti a oprávnění oprávněného zástupce.

Žádosti o odmítnutí prodeje a sdílení. Rezidenti Kalifornie mohou uplatnit své právo na odmítnutí online kliknutím na „Nastavení souborů cookie“ na banneru se soubory cookie webových stránek společnosti Gilead, které navštěvují. Další informace ohledně údajů, které můžeme shromažďovat, naleznete v našem Prohlášení o souborech cookie. Kromě toho naše webové stránky reagují na signály globální kontroly soukromí – neboli „GPC“, což znamená, že pokud zjistíme, že váš prohlížeč sděluje signál GPC, zpracujeme to jako žádost o odmítnutí prodeje a sdílení na daném prohlížeči a zařízení (tj. prostřednictvím souborů cookie a sledovacích nástrojů) na našich webových stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se na naše webové stránky vrátíte z jiného zařízení nebo použijete jiný prohlížeč na stejném zařízení, budete muset odmítnout prodej a sdílení (nebo nastavit GPC) i pro tento prohlížeč a zařízení. Další informace o GPC jsou k dispozici na adrese:
https://globalprivacycontrol.org/.

Datum účinnosti: 19. prosince 2022

Date d'entrée en vigueur : 19 décembre 2022