Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Gilead Sciences, Inc. a jej dcérske spoločnosti a nástupnícke spoločnosti vrátane spoločnosti Kite Pharma, Inc. (spoločne ďalej len ako „spoločnosť Gilead“) spracúvajú osobné údaje v súvislosti so svojimi produktami, službami, aplikáciami a webovými stránkami online aj offline (spoločne ďalej len „služby“), ako aj práva a možnosti, ktoré majú jednotlivci v súvislosti so spracúvaním týchto osobných údajov.

Obyvatelia niektorých jurisdikcií môžu mať podľa právneho poriadku týchto jurisdikcií nárok na dodatočné sprístupnenie ich osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti s názvom „Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pre určité jurisdikcie“ nižšie.

Spoločnosť Gilead spracúva vaše osobné alebo citlivé osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme, že ak to vyžadujú právne predpisy, budeme spracúvať vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu.

 

Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré spoločnosť Gilead spracúva v súvislosti s/so:

 • našimi službami vrátane našich programov klinického výskumu a podpory pacientov a iných programov zdravotnej starostlivosti a programov pre pacientov, ktoré spravujeme, sponzorujeme alebo prevádzkujeme,
 • zdravotníckymi pracovníkmi,
 • osobami, ktoré sa registrujú alebo zúčastňujú na našich webových seminárov a iných podujatí,
 • jednotlivcami, ktorí sú prihlásení na odber noviniek, informácií a marketingových oznámení od nás,
 • jednotlivcami, ktorí sa zúčastňujú na nami organizovaných súťažiach, lotériách, prieskumoch a výskume,
 • jednotlivcami, ktorí s nami inak komunikujú, zapájajú sa alebo s nami spolupracujú v súvislosti s naším podnikaním alebo našimi službami.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame o zamestnancoch a personáli alebo uchádzačoch o zamestnanie a kandidátoch, na ktoré sa vzťahujú samostatné oznámenia o ochrane osobných údajov.

Ďalšie oznámenia. V niektorých prípadoch sa na určité osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, môžu vzťahovať dodatočné alebo doplnkové oznámenia o ochrane osobných údajov. Tieto oznámenia majú vo všeobecnosti za cieľ doplniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytnutím dodatočných informácií pre určité osobné údaje a obchodné aktivity. Napríklad môžeme poskytnúť oznámenia jednotlivcom, ktorí sa zúčastňujú na programoch podpory a pomoci pre pacientov sponzorovaných spoločnosťou Gilead s cieľom poskytnúť účastníkom dodatočné alebo špecifickejšie informácie o spracúvaní ich osobných údajov týkajúcich sa takýchto programov. Môžeme tiež poskytnúť konkrétne oznámenia a získať konkrétne súhlasy od účastníkov klinického skúšania. Ďalšie informácie týkajúce sa klinických skúšaní spoločnosti Gilead nájdete na webovej stránke www.gileadclinicaltrials.com. V rozsahu, v akom dodatočné oznámenie predstavuje konflikt s týmto oznámením o ochrane osobných údajov, sa v prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov uplatní dodatočné alebo doplnkové oznámenie.

Osobné údaje zhromažďujeme z rôznych zdrojov vrátane týchto:

 • priamo od jednotlivcov, ktorí majú prístup k našim službám alebo ich používajú alebo s nami komunikujú o našom podnikaní alebo našich službách, napríklad vrátane:
  • účastníkov klinických skúšaní a programov pomoci pacientom, ktoré sponzorujeme,
  • iných osôb konajúcich v mene pacientov a iných osôb, ako sú oprávnení zástupcovia a zákonní zástupcovia, 
  • používateľov našich webových stránok a mobilných aplikácií, 
  • jednotlivcov, ktorí komunikujú so spoločnosťou Gilead,
  • jednotlivcov, ktorí hlásia alebo inak oznamujú informácie o kvalite, bezpečnosti alebo nežiaducich udalostiach či účinkoch našich klinických produktov a liečebných postupov,
 • prostredníctvom našich služieb,
 • od zdravotníckych pracovníkov,
 • od zmluvných výskumných organizácií a skúšajúcich lekárov v rámci klinického skúšania,
 • od štátnych úradov a/alebo z verejných záznamov a registrov,
 • od poskytovateľov služieb tretích strán, sprostredkovateľov údajov alebo obchodných partnerov,
 • od stavovských organizácií a združení pacientov,
 • z verejne dostupných zdrojov vrátane informácií poskytovaných na webových stránkach, sociálnych sieťiach, verejných fórach alebo platformách a iných zdrojov tretích strán.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame sa líšia v závislosti od nášho vzťahu a interakcií s vami. Ako je ďalej opísané nižšie, môžeme zhromažďovať osobné údaje priamo od jednotlivcov, ako aj od tretích strán a automatizovanými prostriedkami, ako sú súbory cookie, pixely (web beacon), a protokoly webového servera súvisiace s používaním našich služieb alebo interakciami jednotlivca so spoločnosťou Gilead.

Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete osobné údaje, keď o ne požiadame. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť určité osobné údaje, môže to obmedziť náš vzťah s vami. Napríklad vám nebudeme môcť poskytnúť požadované služby.

Osobné údaje poskytnuté spoločnosti Gilead. Môžeme zhromažďovať a spracúvať osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako aj osobné údaje o vás, ktoré sú poskytnuté vo vašom mene (napríklad vaším oprávneným zástupcom, zákonným zástupcom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a inými osobami, s ktorými komunikujete v súvislosti s našimi službami). Medzi tieto informácie vo všeobecnosti patria:

 • kontaktné údaje a preferencie kontaktov pre jednotlivcov a (podľa potreby) ich splnomocnených zástupcov (napríklad meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo a kontaktné údaje v prípade núdze),
 • informácie týkajúce sa vašich rodičov alebo zákonných zástupcov, ak ste neplnoletá osoba,
 • biografické a demografické údaje (napríklad dátum narodenia, vek, pohlavie, etnický pôvod, rodinný stav a sexuálna orientácia),
 • informácie o zdravotnom stave a zdravotné údaje (ako sú informácie o stavoch a diagnózach fyzického a duševného zdravia, liečby zdravotných problémov, genetické informácie, rodinná anamnéza a lieky, ktoré môže jednotlivec užívať vrátane dávkovania, načasovania a frekvencie a informácie o vašich poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti), ktoré zhromažďujeme v súvislosti s riadením klinického skúšania, vykonávaním výskumu, poskytovaním podporných programov pre pacientov, distribúciou a marketingom našich produktov, spravovaním programov na „súcitné použitie“  a programov na rozšírený prístup a sledovaní nežiaducich účinkov,
 • bezpečnosť produktu, kvalita produktu a údaje týkajúce sa bezpečnosti súvisiace s našimi klinickými produktmi a liečebnými postupmi (napríklad správy o nežiaducich udalostiach a účinkoch). Spoločnosť Gilead zaznamenáva všetky osobné údaje, ktoré jej boli poskytnuté alebo ktoré získala v súvislosti s bezpečnosťou produktu, kvalitou a inými nežiaducimi udalosťami vrátane mena a kontaktných údajov jednotlivca, ktorý udalosť nahlási (napr. e-mailová a/alebo poštová adresa, telefónne číslo), ako aj profesie/špecializácie jednotlivca, ktorý podáva správu (ak je zdravotnícky pracovník) a zdravotných a iných informácií poskytnutých v súvislosti s takouto správou alebo udalosťou. (Ďalšie informácie o bezpečnosti a hlásení nežiaducich udalostí nájdete na stránke https://www.gilead.com/utility/contact/report-an-adverse-event.)
 • finančné informácie a údaje o transakciách vrátane histórie nákupov (ako je fakturácia, platobné a iné transakčné informácie, príjmy, informácie o spôsobilosti na určenie nároku na účasť v programoch pomoci pacientom, a informácie zhromaždené v rámci nášho zaradenia skúšajúceho do klinického skúšania) a ďalšie finančné a platobné údaje (napríklad informácie, ktoré sme povinní zhromažďovať a uchovávať v súvislosti s platbami a finančnými transakciami, ktoré vykonávame v rámci spolupráce s právnickými osobami, ako aj aj jednotlivcami),
 • používateľské meno a heslo, ktoré si môžete zvoliť v súvislosti so založením účtu na našich webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách,
 • záznamy o vašej komunikácii a iných žiadostiach. Napríklad, ak nám alebo členom nášho tímu pošlete e-mail, zavoláte nám alebo inak s nami komunikujete, zhromažďujeme a uchovávame záznamy o vašich kontaktných údajoch, komunikácii a našich odpovediach. Keď vyplníte formulár na jednej z našich webových stránok alebo sa zaregistrujete na odber noviniek a aktualizácií od nás alebo inak od nás požadujete informácie, zhromažďujeme a uchovávame záznamy o vašich žiadostiach,
 • registračné údaje, ktoré uvediete pri registrácii na účely využitia určitých službách (napríklad ak sa zúčastňujete propagačných akcií alebo sa zaregistrujete na podujatiach alebo programoch, ktoré sponzorujeme alebo spravujeme),
 • fotografie a účet na sociálnych sieťach,
 • digitálny alebo elektronický podpis.

Ďalšie informácie o zdravotníckych pracovníkoch a odborníkoch. Ak ste zdravotnícky pracovník alebo odborník, môžeme tiež získavať:

 • vaše odborné referencie, údaje o predchádzajúcom vzdelaní a práci, príslušnosť k inštitúcii alebo štátnemu orgánu, členstvo v asociáciách a radách, a informácie uvedené v životopise (napríklad pracovné skúsenosti, vzdelanie a jazyky, ktoré ovládate),
 • údaje o programoch, produktoch a činnostiach spoločnosti Gilead, do ktorých ste sa zapojili,
 • podrobnosti o našich interakciách s vami, o vašom predpisovaní našich produktov a o dohodách, ktoré ste s nami uzavreli,
 • údaje týkajúce sa vašej praxe, ako sú údaje o licencii, disciplinárnych konaniach, predchádzajúcich súdnych sporoch a správnych konaniach a ďalšie údaje týkajúce sa vykonaného auditu,
 • údaje týkajúce sa okolností, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov,
 • údaje poskytnuté na účely účasti v nami sponzorovaných alebo podporovaných iniciatívach, ako sú naše sponzorované aktivity v oblasti klinického výskumu a vývoja, online alebo offline semináre, vzdelávacie podujatia a aktualizácie klinických informácií.

Informácie získané od tretích strán. Osobné údaje o jednotlivcoch môžeme tiež zhromažďovať z iných zdrojov tretích strán, ako sú platformy a kanály sociálnych médií, fóra a iné stránky tretích strán a verejné databázy, ako aj od tretích strán, ktoré podporujú naše obchodné aktivity.

Napríklad:

 • Ak zverejníte údaje o nás alebo našich službách alebo sa s nami spojíte na platformách alebo sociálnych sieťach tretích strán, môžeme zhromažďovať osobné údaje o vás z tejto platformy alebo účtu tretej strany. Tieto platformy a služby tretích strán kontrolujú údaje, ktoré o vás zhromažďujú a poskytujú. Informácie o tom, ako môžu používať a sprístupňovať vaše údaje vrátane akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte, nájdete v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov.
 • V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, použiť alebo rozšíriť o údaje získané z iných zdrojov, ako sú verejné databázy a ďalšie tretie strany. Takéto údaje tretích strán môžeme použiť napríklad na potvrdenie alebo overenie licencie zdravotníckych pracovníkov alebo na lepšie pochopenie vašich záujmov priradením demografických údajov k informáciám, ktoré ste poskytli.
 • Ak sa dozvieme informácie o nás alebo našich službách, ktoré sa týkajú kvality alebo bezpečnosti produktu alebo liečby, alebo ak sa inak nahlasujú v súlade s našimi regulačnými povinnosťami, budeme uchovávať záznamy o týchto informáciách v súlade s našimi regulačnými a ohlasovacími povinnosťami vrátane informácií, ktoré boli oznámené na stránkach sociálnych médií tretích strán alebo inak zdieľané treťou stranou alebo s ňou.  

Spoločnosť Gilead môže kombinovať alebo agregovať informácie zhromaždené zo zdrojov tretích strán, s informáciami, ktoré o vás môžeme zhromažďovať priamo alebo inak.

Informácie, ktoré môžeme o vás zhromažďovať automatizovanými prostriedkami alebo odvodene. Môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje súvisiace s vaším používaním našich služieb a vašou interakciou s nami a inými osobami v súvislosti s našimi službami vrátane informácií, ktoré o vás a vašom používaní našich služieb získavame. Takéto informácie môžu zahŕňať informácie o vašom zariadení a prehliadači, činnosti a údaje o používaní našich služieb a informácie o polohe odvodené z vašej IP adresy alebo (s vaším súhlasom) vášho mobilného zariadenia.

Informácie o našom zhromažďovaní osobných údajov prostredníctvom súborov cookie a podobných sledovacích technológií, a o možnostiach, ktoré máte v súvislosti s používaním súborov cookie a  zhromažďovaním súvisiacich informácií, nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.

Vo všeobecnosti spoločnosť Gilead zhromažďuje a spracúva osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie služieb a podpory. Na účely poskytovania a sprístupňovania našich služieb, na komunikáciu s vami o vašom používaní našich služieb a o interakcii s nimi, na zodpovedanie vašich otázok, na plnenie vašich objednávok a požiadaviek, na spracovanie vašich platieb a na iné účely podpory zákazníkov a pacientov. Napríklad:
  • ak ste požiadali o informácie týkajúce sa účasti v klinickom skúšaní spoločnosti Gilead alebo jedného z jej partnerov ,
  • na podporu systémov liečby ochorení, vzdelávania alebo rozhodovania týkajúceho sa používania našich produktov alebo služieb,
  • ak ste požiadali spoločnosť Gilead o poskytnutie služieb, pomoc pri vyplnení vašej žiadosti, posúdenie vášho nároku na akúkoľvek takúto požadovanú službu, spracovanie a udržiavanie služby, ako aj akékoľvek platné obnovenie takejto služby,
  • vypracovanie návrhov pre potreby služieb v budúcnosti;
 • Hlásenia o kvalite, bezpečnosti a hlásenia regulačným úradom. V súlade s našimi právnymi povinnosťami môžeme zaznamenávať a ohlasovať zdravotné a iné informácie, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s bezpečnosťou alebo kvalitou produktu, a iné správy o nežiaducich udalostiach. Môžeme vás tiež kontaktovať, aby sme získali ďalšie údaje od jednotlivcov, ktorí hlásia alebo oznamujú takéto informácie o bezpečnosti produktu, kvalite a iné informácie o nežiaducich udalostiach s cieľom splnenia našich zákonných a regulačných povinností. Informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Gilead sú veľmi dôležité a budú použité pri monitorovaní bezpečnosti našich produktov na účely hlásenia v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Ďalšie informácie o našich postupoch súvisiacich s týmito informáciami nájdete na stránke Hlásenie nežiaducich udalostí;
 • Výskum a analýza. Na účely vykonávania výskumu a analýz s cieľom pochopiť, zlepšiť, vyhodnotiť a rozvíjať naše služby a obchodné procesy a rozvíjať ďalšie poznatky. Môžeme napríklad vykonávať primárny a sekundárny výskum súvisiaci s našimi klinickými produktmi,  liečebnými postupmi a súvisiacimi službami vrátane vykonávania klinických skúšaní, výskumu a vývoja nových produktov, liečby a iných služieb. Môžeme spravovať prieskumy a dotazníky na účely prieskumu trhu alebo kvality a spokojnosti. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme o vašom používaní našich služieb tiež používame na lepšie pochopenie toho, ako používatelia pristupujú k týmto službám a používajú ich, a na iné výskumné a analytické účely, ako je vyhodnotenie a zlepšenie našich služieb a obchodných operácií, vývoj nových služieb a funkcií a na internú kontrolu kvality a školiace účely. Pokiaľ ide o informácie o našej spoločnosti a službách, na tieto účely môžeme tiež analyzovať verejné zdroje, ako sú webové stránky a  sociálne siete;
 • Prispôsobenie a personalizácia. Na účely prispôsobenia obsahu, ktorý môžeme posielať alebo zobrazovať v našich službách vrátane ponuky prispôsobenia polohy a personalizovanej pomoci a pokynov a na iné prispôsobenie vašich skúseností;
 • Marketing a reklama. Určité osobné údaje používame na marketingové a reklamné účely v súlade s platným právom. Napríklad, aby sme vám mohli posielať informácie o našich službách, ako sú ponuky, propagačné akcie, bulletiny a ďalšie informácie, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, na základe ktorých sa zaregistrujete. Niektoré osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na správu a zlepšovanie našich reklamných kampaní, aby sme mohli lepšie osloviť ľudí s relevantným obsahom;
 • Plánovanie a riadenie podujatí. Na plánovanie a riadenie podujatí vrátane registrácie, účasti, prepojenia s ostatnými účastníkmi podujatia, spätnej väzby k udalostiam a kontaktovania vás v súvislosti s príslušnými podujatiami a službami;
 • Bezpečnosť a ochrana práv. Na účely ochrany nášho podnikania a našich služieb; na prevenciu a odhaľovanie podvodov, neoprávnených aktivít a prístupu a/alebo iného zneužitia; a ak sa domnievame, že je to potrebné na vyšetrovanie, prevenciu alebo prijatie opatrení týkajúcich sa nezákonných činností, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti alebo zákonných práv akejkoľvek osoby alebo tretej strany alebo porušenia našich podmienok poskytovania služieb a iných dohôd s vami;
 • Dodržiavanie právnych predpisov a právnych postupov. S cieľom reagovať na súdne spory a súvisiace súdne konania, ako aj na účely ohlasovania a vedenia záznamov (napríklad ohlasovanie a sledovanie nežiaducich udalostí, alebo zabezpečenie možnosti obchodovať s vami);
 • Všeobecná obchodná a prevádzková podpora. Na účely nášho podnikania, uvažovania o či realizácii fúzií, akvizícií, reorganizácie, bankrotov a iných obchodných transakcií a inak súvisiacich so správou a/alebo plánovaním nášho podnikania, účtovníctva, auditu, dodržiavania predpisov, vedenia záznamov a právnych funkcií.

Ďalšie informácie o zdravotníckych pracovníkoch. Okrem vyššie uvedených účelov používame informácie o zdravotníckych pracovníkoch na nasledujúce účely:

 • plnenia našej zmluvy (zmlúv) s vami, ak ste vy alebo vaša inštitúcia uzavreli s nami zmluvu o poskytovaní konzultačných služieb, profesionálnych služieb alebo iný typ zmluvy,
 • vývoj a zlepšovanie našich služieb vrátane:
 • riadenia a zlepšovania našich vzťahov s vami vrátane plánovania, organizácie a preverovania akejkoľvek spolupráce s vami,
 • pomoci pri zabezpečovaní toho, aby sme vám poskytovali informácie, ktoré sú pre vás relevantné na základe vašich odborných znalostí, záujmov a preferencií,
 • náboru a hodnotenia vašej vhodnosti na účasť v našich programoch vrátane klinických skúšaní, prieskumu trhu a iných výskumných aktivít,
 • komunikácie s vami v súvislosti s produktmi a programami, zapojenia vás do vedeckých alebo vzdelávacích programov, správy programov podpory pacientov a v prípade potreby poskytovania prístupu, reagovania na objednávky a poskytovania vzoriek,
 • vytvárania a udržiavania našej databázy zdravotníckych pracovníkov, ktorá môže obsahovať verejne dostupné informácie v súvislosti so zdravotníckymi pracovníkmi,
 • posúdenia žiadostí o grant a žiadostí o štipendium;
 • dodržiavania požiadaviek na podávanie správ o transparentnosti a preukázania dodržiavania príslušných kódexov v rámci odvetvia.
 • Osobné údaje môžeme použiť aj na iné účely, ktoré budú opísané v čase ich získavania.

  Spoločnosť Gilead spracúva osobné údaje, ak má na to právny základ. Niektoré právne predpisy, ako je GDPR, právne predpisy Spojeného kráľovstva o ochrane údajov a podobné právne predpisy, stanovujú konkrétne právne dôvody, na základe ktorých spracúvame osobné údaje. Medzi právne dôvody spracúvania osobných údajov podľa takýchto právnych predpisov patria:

  • spracúvanie údaje na základe oprávneného záujmu spoločnosti Gilead poskytnúť vám prístup k našim službám a programom,
  • spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Gilead (alebo jednou z jej pridružených spoločností),
  • spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzatvorenej vo vašom záujme medzi spoločnosťou Gilead (alebo jednou z jej pridružených spoločností) a treťou stranou,
  • spracúvanie je nevyhnutné alebo právne vyžadované z  dôvodov dôležitého verejného záujmu, na preukazovanie uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov,
  • spracúvanie sa vyžaduje na základe platných právnych predpisov,
  • s vaším súhlasom, ako je opísané v konkrétnych podmienkach oznámeniach o ochrane osobných údajov a/alebo formulároch súhlasu, na základe ktorých získavame váš súhlas. Ak sa spoločnosť Gilead spolieha na súhlas so spracúvaním osobných údajov, možnosť na vyjadrenie súhlasu bude poskytnutá pred príslušným spracovaním vašich osobných údajov. Váš súhlas môže byť poskytnutý prostredníctvom vášho splnomocneného zástupcu, napríklad zákonného zástupcu, oprávneného zástupcu alebo držiteľa plnej moci. Ak spoločnosť Gilead spracúva vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

  Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sprístupňujeme tak, ako je opísané v tejto časti:

  • v rámci našej skupiny spoločností. Pri bežnom poskytovaní služieb môžu byť osobné údaje poskytnuté v rámci spoločnosti Gilead a jej pridružených spoločností na účely, ktoré sú v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov;
  • našim poskytovateľom služieb a partnerom. Môžeme zveriť iným spoločnostiam a jednotlivcom, aby vykonávali služby v našom mene, a môžeme s nimi spolupracovať, pokiaľ ide o konkrétne produkty alebo služby. Medzi príklady poskytovateľov služieb patria firmy na analýzu údajov, spoločnosti spracúvajúce kreditné karty, poskytovatelia služieb zákazníkom a služieb podpory, sprostredkovatelia e-mailových služieb a SMS, spoločnosti poskytujúce webhosting, vývojárske spoločnosti a spoločnosti vykonávajúce iné služby. Medzi poskytovateľov služieb sa tiež zaraďujú naši reklamní partneri pre propagáciu našich produkty a liečebných postupov, ktoré spoločne vyvíjame a/alebo uvádzame na trh. Niektorí poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje v našom mene;
  • platformám, poskytovateľom a sieťam tretích strán. Môžeme zverejniť alebo sprístupniť osobné údaje platformám a poskytovateľom tretích strán, ktoré používame na poskytovanie alebo sprístupňovanie určitých funkcií alebo častí našich služieb, alebo podľa potreby na vybavovanie vašich žiadostí. Určité osobné údaje (napríklad informácie o prehliadaní) môžeme tiež sprístupniť tretím stranám na účely podpory nášho marketingu, reklamy, správy kampaní a analytických účelov;
  • v súvislosti s obchodnými transakciami. V prípade, že našu spoločnosť nadobudne iná spoločnosť, dôjde k zlúčeniu s inou spoločnosťou alebo do nej investujeme, alebo ak niektoré z našich aktív je alebo môže byť prevedené na inú spoločnosť, či už ako súčasť konkurzného alebo insolvenčného konania alebo inak, môžeme informácie, ktoré sme od vás získali, previesť na inú spoločnosť. Pred dokončením takéhoto prevodu môžeme tiež určité osobné údaje zdieľať s tretími stranami, ako sú veritelia, audítori a poradcovia tretích strán vrátane právnikov a konzultantov, v rámci auditu (due dilligence) alebo podľa potreby na plánovanie prevodu;
  • na účely bezpečnosti produktu a hlásenia nežiaducich udalostí. Spoločnosť Gilead môže poskytovať osobné údaje týkajúce sa bezpečnosti produktov a nežiaducich udalostí príslušným národným a/alebo medzinárodným regulačným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným verejným orgánom, alebo súdom, ak to od spoločnosti Gilead vyžadujú platné právne predpisy, nariadenia alebo na žiadosť týchto orgánov;
  • na účely dodržiavania našich právnych záväzkov. Spoločnosť Gilead môže bez vášho predchádzajúceho súhlasu sprístupniť akékoľvek osobné údaje o vás alebo vašom používaní našich služieb, ak je to potrebné na:
   • ochranu a obranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Gilead a iných osôb,
   • presadzovanie zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na používanie našich služieb;
   • základe právne platnej žiadosti príslušného štátneho orgánu a/alebo na dodržanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo právneho procesu;
   • účely zvýšenia bezpečnosti produktu a stíhanie tých, ktorí ohrozujú bezpečnosť produktu; alebo
   • účely zabezpečenia reakcie na tvrdenia, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích strán.
   Osobné údaje môžeme takisto sprístupňovať, ak to považujeme za potrebné na splnenie požiadaviek podľa platných právnych predpisov, nariadenia, právnych postupov alebo žiadosti orgánu verejnej moci;
  • na zaistenie bezpečnosti a ochrany práv. Ak to považujeme za potrebné na vyšetrovanie, odhaľovanie, prevenciu alebo prijatie opatrení týkajúcich sa nezákonných činností, podozrení z podvodu, situácií, ktoré zahŕňajú potenciálne ohrozenie bezpečnosti alebo zákonných práv akejkoľvek osoby alebo tretej strany, alebo porušenie podmienok poskytovania služieb a iných dohôd. Určité informácie môžeme použiť aj ako dôkaz v súdnych sporoch, do ktorých sme zapojení;
  • Ďalšie informácie o zdravotníckych pracovníkoch. Osobné údaje zdravotníckych pracovníkov môžeme sprístupniť tak, ako je uvedené nižšie:
   • na účely monitorovania bezpečnosti, podávanie správ a auditov a odpovedanie na otázky alebo problémy v súvislosti s našimi službami;
   • na dodržiavanie požiadaviek stanovených kódexmi správania príslušného odvetvia vrátane prenosu hodnotových údajov zdravotníckych pracovníkov a sprístupnenia takýchto údajov.

  My a naši poskytovatelia tretích strán používame súbory cookie, pixely a podobné technológie v rámci našich služieb na automatické zhromažďovanie informácií o používaní našich služieb. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita prenáša na pevný disk vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Webové signály (pixely) sú malé súbory, ktoré sú vložené do webovej stránky a môžu sledovať používateľov podobne ako súbor cookie. Informácie zhromažďované súbormi cookie, pixely a podobnými sledovacími technológiami sa líšia v závislosti od používanej webovej lokality alebo služieb, ale môžu zahŕňať aj neidentifikačné informácie, ako aj osobné údaje, ako sú údaje týkajúce sa zariadenia alebo prehliadača, ktorý používate, vašu IP adresu, predchádzajúcu navštívenú webovú lokalitu, odkazy, na ktoré ste klikli, webové stránky, ktoré ste navštívili, a iné činnosti súvisiace s používaním a prehliadaním webovej stránky.

  My a naši poskytovatelia tretích strán používame tieto informácie na analýzu a pochopenie toho, ako používatelia pristupujú k nášmu obsahu a službám, používajú ich a interagujú s nimi, na identifikáciu a riešenie chýb a na zabezpečenie, ochranu, optimalizáciu a zlepšenie výkonu našich služieb (napríklad povolenie nastavenia jazyka na webovej stránke). Niektoré z našich webových stránok a služieb môžu okrem toho zahŕňať reklamné a cielené súbory cookie a pixely, ktoré používame my a tretie strany na prispôsobenie obsahu a reklám v rámci služieb a na lepšie zacielenie reklamy na webových stránkach tretích strán, v mobilných aplikáciách a online službách. Tieto tretie strany môžu kombinovať informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie, pixelov a podobných technológií v našich službách s podobnými informáciami zhromaždenými na webových stránkach tretích strán, mobilných aplikáciách a online službách.

  Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, pixeloch a iných technológiách sledovania vrátane zacielenia súborov cookie a pixelov v službách, pozrite si naše Vyhlásenie o súboroch cookie.

  Správa vašich predvolieb súborov cookie. Sprístupňujeme vám niekoľko spôsobov, ako spravovať svoje preferencie týkajúce sa cielenej reklamy a súborov cookie na našich webových stránkach, ako je opísané nižšie:

  • Správa nastavení súborov cookie. Nastavenia zberu jednotlivých kategórií cookies môžete jednoducho upraviť kliknutím na odkaz „Nastavenia súborov cookie“ na cookie banneri webovej stránky spoločnosti Gilead. Svoje právo na odmietnutie zberu všetkých súborov cookie (s výnimkou technických cookies) si môžete uplatniť kliknutím na odkaz „Odmietnuť“ na cookie banneri webovej stránky spoločnosti Gilead. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré môžeme zhromažďovať, nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.
  • Nastavenia prehliadača. Môžete tiež upraviť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval určité súbory cookie alebo vás upozornil, keď dochádza k zberu cookies. Súbory cookie môžete tiež odstrániť. Časť Pomocník na paneli s nástrojmi vo väčšine prehliadačov vám povie, ako zabrániť zariadeniu v prijímaní nových súborov cookie, ako vás má prehliadač informovať, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ako odstrániť súbory cookie. Návštevníci, ktorí zakážu súbory cookie, si budú môcť aj naďalej prehliadať naše webové stránky, niektoré funkcie však nemusia fungovať.
  • Priemyselné reklamné programy podľa výberu. Môžete tiež kontrolovať, ako zúčastnené reklamné spoločnosti tretích strán používajú informácie, ktoré zhromažďujú o vašom používaní našich webových stránok a mobilných aplikácií, ako aj informácií tretích strán, aby vám zobrazovali relevantnejšiu cielenú reklamu. Ak sa nachádzate v USA, ďalšie informácie o zrušení prijímania cielených reklám od účastníckych spoločností môžete získať na adrese aboutads.info/choices (Aliancia pre digitálnu reklamu). Môžete si tiež stiahnuť nástroj DAA AppChoices (https://youradchoices.com/appchoices), aby ste pomohli kontrolovať tento typ reklamy na vašom mobilnom zariadení. Okrem toho môžu používatelia v EÚ, Kanade a Japonsku získať ďalšie informácie na nasledujúcich odkazoch:

  Vlastné zoznamy a párovanie. Môžeme tiež zverejniť alebo sprístupniť určité informácie zo zoznamu zákazníkov (napríklad vaše meno, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné údaje) tretím stranám, aby sme vám mohli lepšie zacieliť reklamy a obsah na webových lokalitách, platformách a službách tretích strán. V niektorých prípadoch nám tieto tretie strany môžu pomôcť vylepšiť naše zoznamy zákazníkov o ďalšie demografické alebo iné informácie, aby sme mohli lepšie zacieliť naše reklamné a marketingové kampane. Z tohto typu cielenej reklamy sa môžete odhlásiť tak, že nám odošlete žiadosť o odhlásenie, ako je uvedené v časti „Vaše práva a možnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov“ nižšie.

  Môžeme tiež používať a sprístupňovať súhrnné, anonymné a iné neidentifikovateľné údaje a v niektorých prípadoch aj údaje, ktoré sa týkajú nášho podnikania a služieb, na kontrolu kvality, analýzu, výskum, vývoj a iné účely. Ak používame, zverejňujeme alebo spracúvame údaje, ktoré už nie sú primerane prepojené alebo prepojiteľné s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou, domácnosťou alebo osobným alebo domácim zariadením), budeme tieto informácie uchovávať a používať v anonymizovanej forme a nepokúšame sa ich znova identifikovať, s výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné právne predpisy.

  Spoločnosť Gilead pôsobí na celom svete. Preto môžeme vyhodnotiť ako potrebné preniesť osobné údaje mimo krajiny, v ktorej sa zhromažďujú na účely a spôsobom stanoveným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov vrátane serverov a iných úložných zariadení. V rozsahu, v akom sú osobné údaje odoslané z krajiny jednotlivca, podliehajú právnym predpisom krajiny, v ktorej sa nachádzajú, a môžu byť predmetom oznámenia vládam, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným úradom danej krajiny, podľa právnych predpisov tejto krajiny, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako zákony vašej domovskej krajiny.

  Spoločnosť Gilead zavádza primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ako je uzatváranie zmlúv, ktoré obsahujú štandardné doložky o ochrane údajov. Ak si je spoločnosť Gilead vedomá, že poskytovateľ služieb alebo pridružená spoločnosť používa alebo zverejňuje osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto oznámením o ochrane osobných údajov, prijme príslušné opatrenia na zabránenie alebo zastavenie používania či sprístupnenia informácií. O kópiu bezpečnostných opatrení uvedených v tejto časti môžete požiadať tak, že sa na nás obrátite, ako je uvedené v časti „Kontaktné údaje“ nižšie.

  Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, uchovávame iba tak, ako je to primerane potrebné na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, v súlade s našimi zásadami uchovávania záznamov, ako to vyžadujú platné právne predpisy, alebo ako vám bolo inak oznámené v čase ich zberu. Kritériá použité na určenie dôb, po ktoré uchovávame osobné údaje zahŕňajú: (i) dĺžku trvania nášho zmluvného vzťahu s vami; (ii) či máme zákonnú povinnosť uchovávať tieto údaje; a (iii) či je uchovávanie nevyhnutné z dôvodu povahy našich obchodných činností (napríklad presadzovanie iného platného programu alebo účastníckych podmienok, alebo akéhokoľvek aktívneho súdneho sporu alebo správneho vyšetrovania).

  Spoločnosť Gilead zaviedla bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré zbierame. Nemôžeme však zaručiť, že takéto opatrenia sú 100 % účinné pri predchádzaní krádeží, strate, neoprávnenému prístupu, použitiu alebo zverejneniu a neposkytujeme žiadne vyhlásenia o primeranosti, účinnosti alebo vhodnosti opatrení, ktoré používame na ochranu takýchto informácií. Spoločnosť Gilead vás vyzýva, aby ste si pri prenose osobných údajov cez internet dávali pozor a uchovávali svoje heslá na bezpečnom mieste.

  Môžete mať určité práva, ktoré závisia od dôvodu spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Gilead, miestnych právnych predpisov a výnimiek z týchto právnych predpisov vo vašej jurisdikcii, ako je opísané v tejto časti. Okrem toho obyvatelia určitých jurisdikcií môžu mať nárok na ďalšie práva podľa právnych predpisov týchto jurisdikcií. Ďalšie informácie nájdete v časti s názvom „Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov pre určité jurisdikcie“ nižšie. Nebudeme vás obmedzovať ani vám odmietať prístup k našim službám z dôvodu vašich volieb a žiadostí, ktoré v súvislosti s vašimi osobnými údajmi urobíte. Upozorňujeme, že niektoré uplatnenie si niektorých práv môže ovplyvniť našu schopnosť poskytovať vám služby.

  • Komerčná komunikácia a pripomienky: Z odoberania našich marketingových e-mailov a budúcej komerčnej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť podľa pokynov uvedených v týchto e-mailoch.
  • Predvoľby súborov cookie. Právo zákazníka na odhlásenie sa môžete uplatniť kliknutím na odkaz „Nastavenia súborov cookie“ na banneri súborov cookie webovej stránky spoločnosti Gilead, ktorú navštevujete. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré môžeme zhromažďovať, nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.
  • Prístup, oprava a odstránenie. Podľa príslušného právneho predpisu máte právo na kontrolu, opravu a požiadanie o výmaz vašich osobných údajov. Prostredníctvom našich webových portálov môžete podať žiadosť o prístup, opravu a výmaz osobných údajov alebo inú žiadosť v súvislosti s ochranou osobných údajov:
   Obyvatelia EHP/Spojeného kráľovstva/Švajčiarska
   Obyvatelia USA a ďalších krajín

  Môžete nám tiež odoslať žiadosť, ako je uvedené v časti „Kontaktné údaje“ nižšie. Na vašu žiadosť odpovieme podľa požiadaviek príslušných platných právnych predpisov. Keď odošlete žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov, vyhradzujeme si právo overiť vašu totožnosť v súvislosti s akýmikoľvek žiadosťami týkajúcimi sa osobných údajov, aby sme mohli zaistiť, že informácie, ktoré uchovávame, poskytneme jednotlivcom, ktorých sa týkajú, a umožníme uplatňovať práva v súvislosti s týmito informáciami len týmto jednotlivcom alebo ich oprávneným zástupcom.

  Aby ste nám pomohli odpovedať na vašu žiadosť, každá vaša komunikácia so spoločnosťou Gilead by mala obsahovať meno odosielateľa a kontaktné údaje (napríklad e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo poštovú adresu) a podrobné vysvetlenie žiadosti. Okrem toho by komunikácia súvisiaca s webovými stránkami spoločnosti Gilead mala podľa potreby obsahovať e-mailovú adresu použitú na registráciu a adresu webovej stránky spoločnosti Gilead, na ktorej boli osobné údaje poskytnuté (napr. www.gilead.com). E-mailové požiadavky na vymazanie, zmenu alebo opravu osobných údajov by mali v riadku predmetu e-mailu obsahovať slová „Žiadosť o vymazanie“ alebo „Žiadosť o doplnenie/opravu“, podľa potreby. Spoločnosť Gilead sa bude snažiť reagovať na všetky oprávnené žiadosti včas a v každom prípade v rámci akýchkoľvek lehôt stanovených platnými miestnymi právnymi predpismi.

  Upozorňujeme, že spoločnosť Gilead nemusí byť schopná vyhovieť žiadosti, ak boli osobné údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s povinnosťami a postupmi uchovávania záznamov spoločnosti Gilead, alebo keď nebudeme môcť overiť vašu totožnosť.

  Naše služby nie sú primárne určené deťom, preto vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov bez súhlasu rodičov. Ak zistíme, že nám dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo osobné údaje, tieto údaje z našich systémov odstránime. Ak ste rodič a domnievate sa, že sme zhromaždili údaje vášho dieťaťa, obráťte sa na nás, ako je uvedené nižšie v časti „Kontaktné údaje“.

  Odkazy na iné webové stránky, služby a aplikácie, ktoré nie sú prevádzkované ani kontrolované spoločnosťou Gilead (ďalej len „služby tretích strán“) môžu byť zahrnuté v našich službách. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na služby tretích strán. Pred poskytnutím akýchkoľvek informácií takýmto tretím stranám si prečítajte príslušné vyhlásenia týkajúce sa ochrany osobných údajov akýchkoľvek služieb tretích strán.

  Akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Gilead alebo súvisiace s odvolaním súhlasu na zhromažďovanie, spracúvanie, prenos alebo sprístupnenie vašich osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na adresu privacy@gilead.com.

  Môžete nás tiež kontaktovať telefonicky na čísle +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232) alebo poštou na nasledujúcej adrese:

  Gilead Sciences, Inc.
  Do rúk: Privacy
  333 Lakeside Drive
  Foster City, CA 94404
  USA

  Ak chcete odoslať žiadosť týkajúcu sa vašich práv a možností týkajúcu sa ochrany osobných údajov, použite náš webový portál:

  Obyvatelia EHP/Spojeného kráľovstva/Švajčiarska
  Obyvatelia USA a ďalších krajín

  Spoločnosť Gilead môže z času na čas aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Gilead oznámi tieto zmeny aktualizáciou dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Ak podstatne zmeníme spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sme predtým zhromaždili, nepoužijeme osobné údaje, ktoré sme predtým zhromaždili, bez toho, aby sme to oznámili a/alebo získali váš súhlas. Odporúčame sa pravidelne oboznamovať s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a jeho úpravami, ktoré vám poskytnú aktuálne informácie o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov.

  Obyvatelia určitých jurisdikcií môžu mať ďalšie práva a možnosti týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov, ako je opísané v príslušných dodatkoch tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

  Ak ste občanom EÚ/Spojeného kráľovstva/Švajčiarska a/alebo máte prístup na webové stránky spoločnosti Gilead v EHP, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, tento dodatok sa môže uplatňovať na spracúvanie vašich osobných údajov popri vyššie uvedenom.

  Občania EÚ, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska majú vo všeobecnosti nasledujúce práva týkajúce sa ich osobných údajov:

  • právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktorými o vás disponuje spoločnosť Gilead,
  • právo na opravu alebo úpravu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné,
  • právo požiadať o kópiu vašich osobných údajov v elektronickom formáte, aby ste mohli údaje prenášať tretím stranám, alebo požiadať spoločnosť Gilead, aby vaše údaje priamo preniesla tretím stranám,
  • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na marketingové a iné účely,
  • právo na vymazanie osobných údajov, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré ste ich poskytli, ako aj právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na určité obmedzené účely, ak vymazanie nie je možné, a
  • právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je to relevantné).

  Transfery vašich osobných údajov môžu vykonať subjekty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojeného kráľovstva a/alebo Švajčiarska vrátane subjektov so sídlom v USA, na účely ich spracúvania z vyššie spomenutých dôvodov. Spoločnosť zavedie príslušné zmluvné opatrenia (vrátane certifikácie na základe štítu ochrany a štandardných zmluvných doložiek, ktorých kópiu môžete získať na e-mailovej adrese privacy@gilead.com) s cieľom zabezpečiť, aby príslušné spoločnosti a tretie strany spoločnosti Gilead mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojeného kráľovstva a/alebo Švajčiarska poskytli primeranú úroveň ochrany vašim osobným údajom, ako sú stanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a podľa požiadaviek príslušného zákona.

  Pri spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa EHP, Spojeného kráľovstva a/alebo Švajčiarska spoločnosť Gilead určila zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorá je zodpovedná za dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane údajov, na ktorú sa môžete obrátiť na e-mailovej adrese dpo@gilead.com v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov.

  Ak sa na spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou Gilead vzťahujú právne predpisy EÚ/Spojeného kráľovstva/Švajčiarska, môžete podať sťažnosť aj príslušnému dozornému orgánu v oblasti ochrany údajov vo vašej krajine pobytu.

  Príslušný názov orgánu dohľadu a kontaktné údaje nájdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

  Kontaktné údaje komisára Spojeného kráľovstva nájdete na stránke https://ico.org.uk/ a švajčiarskeho federálneho komisára pre ochranu údajov a informácií na stránke https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html.

  Ak ste občanom Brazílie a/alebo máte prístup na webové stránky spoločnosti Gilead v Brazílii, tento dodatok sa môže uplatňovať popri vyššie uvedenom.

  Okrem práv uvedených v časti „Vaše práva a možnosti na ochranu osobných údajov“ môžete mať určité práva a voľby týkajúce sa nášho spracúvania vašich osobných údajov vrátane práva:

  • získať informácie o spracúvaní vašich osobných údajov vrátane konkrétneho účelu, formy a trvania spracúvania a komu sa vaše osobné údaje poskytujú,
  • na potvrdenie, že vaše osobné údaje sa spracúvajú,
  • vedieť o následkoch odmietnutia poskytnúť súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a/alebo odvolať váš súhlas,
  • požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných na základe vášho súhlasu, ak ste ich požiadali o odvolanie,
  • namietať voči určitému použitiu vašich osobných údajov a v niektorých prípadoch požiadať o anonymizáciu, zablokovanie alebo vymazanie vašich osobných údajov,
  • poznať kritériá a postupy používané na automatizované spracúvanie vašich osobných údajov a požiadať o preskúmanie rozhodnutí prijatých výlučne na základe automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré majú vplyv na vaše záujmy, a
  • požiadať o zaslanie kópie vašich osobných údajov inému poskytovateľovi služieb.

  Pri spracúvaní osobných údajov pochádzajúcich z Brazílie spoločnosť Gilead určila zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorá je zodpovedná za dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov o ochrane údajov v Brazílii, a na ktorú sa môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov obrátiť na adrese dpo@gilead.com.

  Ak sa na spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou Gilead vzťahujú brazílske právne predpisy, môžete tiež podať sťažnosť brazílskemu národnému úradu na ochranu údajov (ANPD) a umožniť ANPD vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie problému. Ďalšie zdroje týkajúce sa procesu podávania sťažností sú k dispozícii tu: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento .

  Tento dodatok pre Čínu dopĺňa oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead a poskytuje ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Gilead spracúva osobné údaje, ktoré poskytujú jednotlivci v Číne. Tento dodatok pre Čínu sa bude uplatňovať spolu s oznámením spoločnosti Gilead o ochrane osobných údajov. Otázky, ktoré nie sú uvedené v tomto dodatku pre Čínu, nájdete vo oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead.

  Gilead Sciences, Inc. („Gilead“, kontaktná adresa: 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, USA; kontaktné údaje: PIProtectionCN@gilead.com ) je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré ste poskytli.

  Ako je definované v čínskom zákone o ochrane osobných údajov, osobné údaje predstavujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb zaznamenaných elektronickými alebo inými prostriedkami, s výnimkou anonymizovaných údajov.

  Poskytovanie osobných údajov v zahraničí. Spoločnosť Gilead je spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických a osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Gilead, budú prenesené mimo Číny.

  Musíte starostlivo a v plnej miere dodržiavať príslušné zákony a nariadenia v Číne, pokiaľ ide o poskytovanie informácií alebo údajov v zámorí, a musíte sa vyhnúť poskytovaniu akýchkoľvek informácií alebo údajov spoločnosti Gilead, ktorých prenos mimo Číny je podľa platných zákonov alebo nariadení zakázaný.

  Spracúvanie citlivých osobných údajov. Ako je definované v čínskom zákone o ochrane osobných údajov, citlivé osobné údaje sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré po zverejnení alebo nezákonnom použití pravdepodobne poškodia dôstojnosť akejkoľvek fyzickej osoby alebo poškodia jej osobnú alebo majetkovú bezpečnosť. Citlivé osobné údaje môžu zahŕňať biometrickú identifikáciu, náboženské presvedčenie, špecifickú identitu, zdravotný stav, finančný účet, miesto pobytu a sledovacie údaje atď., ako aj osobné údaje maloletých osôb mladších ako 14 rokov.

  Spoločnosť Gilead bude spracúvať citlivé osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a prijme organizačné a technické opatrenia na ochranu bezpečnosti citlivých osobných údajov. Pred spracúvaním citlivých osobných údajov vás spoločnosť Gilead bude informovať o potrebe spracúvania údajov, ako aj o potenciálnom vplyve na vaše záujmy a poskytne vám možnosť kladne a výslovne sa oboznámiť alebo vyjadriť súhlas so spracúvaním údajov.

  Ak ste občanom Japonska a/alebo máte prístup na webové stránky spoločnosti Gilead v Japonsku, tento dodatok sa môže uplatňovať popri vyššie uvedenom.

  Transfery vašich osobných údajov môžu vykonať subjekty mimo Japonska vrátane subjektov so sídlom v USA, na účely ich spracúvania z vyššie spomenutých dôvodov. Spoločnosť Gilead zavedie príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné spoločnosti Gilead a tretie strany mimo Japonska poskytli primeranú úroveň ochrany vašim osobným údajom, ako je stanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a ako to vyžadujú príslušné zákony.

  Dodržiavanie súvisiacich právnych predpisov, nariadení a usmernení. Spoločnosť Gilead vykonáva svoje podnikateľské činnosti v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami atď., ktoré upravujú zhromažďovanie, používanie a poskytovanie vašich osobných údajov. Spoločnosť Gilead bude spracúvať a zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi primerane v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), inými súvisiacimi zákonmi a predpismi a príslušnými pokynmi týkajúcimi sa zákona o ochrane osobných údajov.

  Účel použitia. Spoločnosť Gilead bude používať vaše osobné údaje, ktoré zhromažďuje, na interné účely uvedené nižšie, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti „Účely zberu a spracúvania“.

  • Osobné údaje zdravotníckych pracovníkov
   • zhromažďovanie a poskytovanie informácií o kvalite, bezpečnosti, účinnosti alebo správnom používaní farmaceutických produktov a liečby
   • plánovanie, vyžiadanie a vykonávanie klinických skúšaní, dohľad po uvedení na trh a výskum a poskytovanie a prijímanie informácií
   • poskytovanie informácií o prednáškach, informačných stretnutiach a konferenciách, ktoré organizuje, spoluorganizuje alebo podporuje spoločnosť Gilead, a vedenie dotazníkov po prednáške
   • zavedenie interných schvaľovacích postupov spoločnosti Gilead a vytvorenie a vedenie záznamov týkajúcich sa týchto postupov
   • potvrdenie a odpovedanie na otázky týkajúce sa služieb a produktov poskytovaných spoločnosťou Gilead
   • analyzovanie informácií strategického plánovania na webovej stránke spoločnosti Gilead a v rámci našich predajných a reklamných aktivít
   • zhromažďovanie, riadenie a kontrola údajov týkajúcich sa spracovania platieb a prípravy záznamov o platbách
  • Osobné údaje pacientov
   • vykonávanie klinického skúšania, dohľadu po uvedení na trh a iného výskumu a výskumu súvisiaceho s naším podnikaním
   • vykonávanie operácií riadenia bezpečnosti
   • poskytovanie kompenzácie za nežiaduce zdravotné účinky atď.
  • Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie
   • skríning uchádzačov o zamestnanie a komunikácia s potenciálnymi zamestnancami
   • výber zamestnancov a komunikácia s potenciálnymi zamestnancami ohľadom výberového procesu alebo postupov pred nástupom do zamestnania
   • zváženie a rozhodovanie, či prijmete alebo odmietnete žiadosť
  Spoločné použitie osobných údajov. Spoločne budeme používať osobné údaje nasledovným spôsobom:
  • Spoločnosti skupiny Gilead
   So spoločnosťami skupiny Gilead spoločne používame nasledujúce osobné údaje: (i) osobné údaje našich obchodných partnerov (veľkoobchodníkov, zmluvných dodávateľov, právnikov a iných konzultantov, atď.), (ii) osobné údaje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do klinických skúšaní, dohľadu po uvedení na trh, výskumu a prípravy/prezentácie dokumentov, ktoré vedieme, a akademických prezentácií, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich bezpečnostné informácie, a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým poskytujeme naše služby, a (iii) osobné údaje účastníkov klinických skúšaní atď. a pacientov, ktorí používajú naše služby.
  (1) Kategórie osobných údajov, ktoré sa používajú spoločne (i) Osobné údaje našich obchodných partnerov (meno, adresa, pracovisko/pridruženie, e-mail, telefónne číslo a finančné inštitúcie, prostredníctvom ktorých sa platby uskutočňujú atď.)
  (ii) (ii) Osobné údaje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do klinických skúšaní, dohľadu po uvedení na trh, výskumu, a prípravy/prezentácie dokumentov, ktoré vedieme, a akademických prezentácií, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich bezpečnostné informácie, a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým poskytujeme naše služby (meno, pracovisko/pridruženie, oddelenie, názov, adresa, e-mail, telefónne číslo, profesionálna kvalifikácia, spoločná akademická spoločnosť, akademické zázemie, profesionálna kariéra, oblasť/oblasť špecializácie a vaše obchodné aktivity/výsledky, finančné inštitúcie, prostredníctvom ktorých sa platby uskutočňujú, kód Nihon Ultmarc INC., záznamy o prijatých e-mailoch (vrátane informácií o otvorení a kliknutí na odkaz), stav účasti v akademických spoločnostiach a podujatiach (vrátane prednášok, zasadnutí poradnej rady, atď.) o produktoch a liečebných postupoch spoločnosti Gilead a klinických skúšaniach, informácie o programoch spoločnosti Gilead, produktoch a aktivitách, do ktorých ste zapojení, váš vzťah so spoločnosťou Gilead (zloženie našich produktov a podrobnosti o zmluvách s nami), verejne dostupné informácie o našom podnikaní (informácie týkajúce sa licencií a osvedčení, disciplinárnej histórie, súdnych sporov a porušenia zákonov a nariadení))
  (iii) Osobné údaje účastníkov klinických skúšaní atď. a pacientov využívajúcich naše služby (údaje potrebné pre klinické skúšania, dohľad po uvedení na trh, riadenie bezpečnosti atď.)
  (2) Rozsah spoločných používateľov Spoločnosť Gilead Sciences, Inc. a jej dcérske a pridružené spoločnosti
  (3) Účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú (i) Osobné údaje našich obchodných partnerov
  – na správu zmlúv, vyplácanie odmien atď. a ich riadenie
  (ii) Osobné údaje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do klinických skúšaní, dohľadu po uvedení na trh, výskumu a prípravy/prezentácie dokumentov, ktoré vedieme, a akademické prezentácie, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich bezpečnostné informácie a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým poskytujeme naše služby
  – na vykonávanie klinického skúšania, dohľadu po uvedení na trh a iného výskumu a vyšetrovania súvisiaceho s naším podnikaním
  – na zhromažďovanie a poskytovanie informácií o kvalite, bezpečnosti, účinnosti alebo správnom používaní farmaceutických produktov a liečby
  – na zhromažďovanie a poskytovanie lekárskych a vedeckých informácií
  – na iné účely, ktoré sú opísané v časti „Účel použitia“
  (iii) Osobné údaje účastníkov klinických skúšaní atď. a pacientov, ktorí používajú naše služby
  – na vykonávanie klinického skúšania, dohľadu po uvedení na trh a iného výskumu súvisiaceho s naším podnikaním
  – na vykonávanie operácií riadenia bezpečnosti
  (4) Meno jednotlivca alebo prevádzkovateľa/vedúceho podniku zodpovedného za správu osobných údajov Gilead Sciences K.K.
  https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan  Gilead Sciences, Inc.
  333 Lakeside Drive
  Foster City, CA 94404
  https://www.gilead.com/about/leadership
  • Partneri obchodnej aliancie
   Spoločnosť Gilead Sciences K.K. spracúva osobné údaje spoločne so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na propagácii.
  (1) Kategórie osobných údajov, ktoré sa používajú spoločne (i) Osobné údaje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do klinických skúšaní, dohľadu po uvedení na trh, výskumu a prípravy/prezentácie dokumentov, ktoré vedieme, a akademických prezentácií, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich bezpečnostné informácie týkajúce sa lieku alebo liečebných postupov, na ktoré je určená obchodná aliancia (ďalej len „liek“), a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým poskytujeme naše alebo spoločne poskytované služby, súvisiace s liekom (názov, kvalifikácie zdravotníckych špecialistov, údaje o pracovisku (meno, umiestnenie, oddelenie, telefónne číslo a e-mail), stav účasti na podujatiach (vrátane prednášok, zasadnutie poradnej rady, atď.) na liek, kód od Nihon Ultmarc INC. a záznamy zo stretnutí so zamestnancami)
  (ii) Osobné údaje účastníkov klinických skúšaní atď. a pacientov využívajúcich naše služby (položky potrebné pre klinické skúšania, dohľad po uvedení na trh, operácie riadenia bezpečnosti atď.)
  (2) Rozsah spoločných používateľov Spolupracujúce spoločnosti
  (3) Účel, na ktorý sa osobné údaje používajú (i) Osobné údaje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do klinických skúšaní, dohľadu po uvedení na trh, výskumu a prípravy/prezentácie dokumentov, ktoré vedieme, a akademické prezentácie, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich bezpečnostné informácie týkajúce sa lieku, pre ktorý je obchodná aliancia určená
  – na zhromažďovanie a poskytovanie informácií o kvalite, bezpečnosti alebo účinnosti a správnom používaní lieku
  – na plánovanie, požadovanie a vykonávanie klinického skúšania, dohľadu po uvedení na trh, iného výskumu a výskumu a na poskytovanie a prijímanie informácií týkajúcich sa lieku
  – na poskytovanie informácií o prednáškach, novom zverejnenom obsahu, aktualizáciách informácií o produkte atď. týkajúcich sa lieku
  – na vyplnenie dotazníkov týkajúcich sa používania liekov a spoločných služieb a vyplnenie dotazníkov prednášok
  – na analýzu informácií na účely marketingu a reklamy lieku/spoločných služieb
  – na riadenie používania spoločných služieb, zabránenie zneužitiu, vyšetrenie akéhokoľvek zneužitia, ku ktorému môže dôjsť, a vykonávanie údržby spoločných služieb
  – na iné účely, ktoré sú opísané v časti „Účel použitia“
  (ii) Osobné údaje účastníkov klinických skúšaní atď. a pacientov, ktorí používajú naše služby
  – na vykonávanie klinického skúšania, dohľadu po uvedení na trh a iného výskumu a výskumu súvisiaceho s naším podnikaním
  – na vykonávanie operácií riadenia bezpečnosti
  (4) Meno jednotlivca alebo prevádzkovateľa/vedúceho podniku zodpovedného za správu osobných údajov Gilead Sciences K.K.
  https://www.gilead.co.jp/about/gilead-in-japan
  • Nihon Ultmarc Inc.

   Spoločnosť Gilead Sciences K.K. používa osobné údaje v Lekárskej databáze (MDB), ktorú spravuje a prevádzkuje spoločnosť Nihon Ultmarc, Inc., spolu s konkrétnymi spoločnosťami (členské spoločnosti MDB).

   Kategórie osobných údajov, ktoré sa používajú spoločne, rozsah spoločných používateľov, účel, na ktorý sa osobné údaje používajú, meno jednotlivca alebo prevádzkovateľa/vedúceho podniku zodpovedného za správu osobných údajov a v prípade spoločnosti názov jej zástupcu sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Nihon Ultmarc, Inc.
   (https://www.ultmarc.co.jp/privacy/policy/index.html).

  Ak poskytnete osobné údaje spoločnosti Gilead Sciences Israel Ltd (ďalej len „spoločnosť Gilead Israel“) a/alebo otvoríte webové stránky spoločnosti Gilead Israel, potom sa tento dodatok bude uplatňovať na spracúvanie vašich osobných údajov nad rámec vyššie uvedeného.

  Mali by ste si uvedomiť, že nie ste právne viazaní poskytovať žiadne osobné údaje spoločnosti Gilead Israel a že vaše osobné údaje sa poskytujú na základe vašej vlastnej slobodnej vôle. < /p>

  Poskytnutím osobných údajov súhlasíte s tým, že spoločnosť Gilead Israel môže poskytovať vaše osobné údaje iným pridruženým spoločnostiam Gilead, predajcom tretích strán a iným subjektom vrátane tých, ktoré sa nachádzajú mimo Izraelského štátu a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane subjektov so sídlom v Spojených štátoch amerických, na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

  Vaše práva na kontrolu alebo zmenu vašich osobných údajov si je možné uplatniť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, 5741-1981. Ak si chcete prezrieť alebo upraviť svoje osobné údaje, obráťte sa na nás prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

  Spracúvanie vašich osobných údajov, vaša interakcia so spoločnosťou Gilead Israel a toto oznámenie o ochrane osobných údajov podliehajú izraelským zákonom. V prípade konfliktu majú prednosť izraelské zákony.

  V tejto časti poskytujeme obyvateľom Kalifornie ďalšie informácie o tom, ako spracúvame ich osobné údaje, ako to vyžaduje zákon o ochrane osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii v znení zákona o ochrane osobných údajov v Kalifornii a jeho vykonávacích predpisov (ďalej spoločne len „CCPA“). Táto časť sa nevzťahuje na naše zaobchádzanie s osobnými údajmi, ktoré sú vyňaté podľa zákona CCPA.

  Kategórie osobných údajov. Aj keď sa naše spracúvanie osobných údajov líši v závislosti od našich vzťahov a interakcií s vami, v nasledujúcej tabuľke sú všeobecne uvedené kategórie osobných údajov, ktoré sme zhromaždili o obyvateľoch Kalifornie za posledných 12 mesiacov, ako aj kategórie tretích strán, ktorým môžeme tieto informácie poskytnúť na obchodné alebo komerčné účely:

  Kategórie osobných údajov Tretie strany, ktorým sú osobné údaje sprístupnené na obchodné alebo komerčné účely
  Identifikátory: vrátane priamych identifikátorov, ako je meno, ID používateľa, používateľské meno, číslo účtu alebo jedinečného osobného identifikátora; e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa a ďalšie kontaktné údaje; IP adresa a iné online identifikátory.
  • Poskytovatelia služieb
  • Zdravotnícki pracovníci
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Záznamy o zákazníkoch: Záznamy o zákazníkoch: vrátane osobných údajov, ako sú meno, názov účtu, ID používateľa, kontaktné údaje, informácie o vzdelaní a zamestnaní, číslo účtu a finančné alebo platobné informácie, ktoré nám jednotlivci poskytujú na účely nákupu alebo získania našich služieb. Môže to napríklad zahŕňať údaje zhromaždené v čase, keď sa jednotlivec zaregistruje na účet, nakupuje alebo objednáva naše produkty a služby alebo uzatvára s nami zmluvu týkajúcu sa našich produktov a služieb.
  • Poskytovatelia služieb
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Obchodné údaje: vrátane záznamov o zakúpených, získaných alebo zvažovaných produktoch alebo službách, prípadne iných nákupných alebo používateľských histórii alebo tendenciách. Môže to napríklad zahŕňať demografické údaje, ktoré dostávame od tretích strán s cieľom lepšie porozumieť našim zákazníkom a osloviť ich.
  • Poskytovatelia služieb
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Informácie o aktivite na internete a v elektronickej sieti: okrem iného aj vrátane histórie prehliadania, histórie vyhľadávania a informácií týkajúcich sa interakcií s internetovou webovou stránkou, aplikáciou alebo reklamou vrátane iných údajov o používaní týkajúcich sa vášho používania akýchkoľvek našich služieb alebo iných online služieb.
  • Poskytovatelia služieb
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Údaje o polohe: vrátane informácií o polohe konkrétneho jednotlivca alebo zariadenia.
  • Poradcovia a zástupcovia Poskytovatelia služieb
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Zvukové, vizuálne a iné elektronické údaje: zahŕňajú elektronické alebo vizuálne informácie, ako je fotografia alebo elektronický podpis, nahrávky hovorov, webinár a iné záznamy udalostí
  • Poskytovatelia služieb
  • Zdravotnícki pracovníci
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Profesionálne informácie: zahŕňajú informácie o profesii a zamestnaní, ako sú súčasný a bývalý zamestnávateľ (zamestnávatelia) a pozícia (pracovné pozície), prihlasovacie údaje, životopis, obchodné kontaktné údaje a členstvo v profesijných organizáciách.
  • Poskytovatelia služieb
  • Zdravotnícki pracovníci
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Údaje o vzdelaní: zahŕňajú údaje o histórii vzdelania jednotlivca (napríklad navštevované školy, dosiahnuté tituly, ktoré vám boli udelené, a súvisiace dátumy).
  • Poskytovatelia služieb
  • Zdravotnícki pracovníci
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Profily a domnienky: obsahujú závery vyvodené z ktorejkoľvek z vyššie uvedených údajov na vytvorenie profilu odrážajúceho preferencie, vlastnosti, správanie alebo postoje spotrebiteľa
  • Poskytovatelia služieb
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Chránené klasifikácie: môžeme zhromažďovať niektoré údaje, ktoré sa považujú za chránenú klasifikáciu podľa kalifornského/federálneho práva vrátane vášho pohlavia, dátumu narodenia a rodinného stavu.
  • Poskytovatelia služieb
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy
  Citlivé osobní údaje: v obmedzených prípadoch zhromažďujeme informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, genetické údaje, osobné údaje týkajúce sa zdravia a/alebo sexuálnej orientácie spotrebiteľa, finančné informácie, číslo sociálneho poistenia, číslo pasu a iné štátne identifikátory.
  • Poskytovatelia služieb
  • Zdravotnícki pracovníci
  • Poradcovia a zástupcovia
  • Regulačné orgány, štátne subjekty a orgány činné v trestnom konaní
  • Pridružené a dcérske spoločnosti
  • Reklamné siete
  • Poskytovatelia analýz údajov
  • Sociálne siete
  • Poskytovatelia internetových služieb, operačných systémov a platforiem
  • Iné, ak to vyžadujú právne predpisy

  „Predaj“ a „poskytovanie“ osobných údajov. Zákon CCPA definuje „predaj“ ako zverejňovanie alebo sprístupňovanie osobných údajov tretej strane výmenou za peňažnú alebo inú cennú protihodnotu a „poskytovanie“ všeobecne zahŕňa zverejňovanie alebo sprístupňovanie osobných údajov tretej strane na účely behaviorálnej reklamy. Aj keď osobné údaje nezverejňujeme tretím stranám výmenou za peňažnú náhradu, môžeme „predávať“ alebo „poskytovať“ (ako je definované v zákone CCPA) údaje o aktivite na internete a v elektronickej sieti, ako aj profily, závery a identifikátory reklamným spoločnostiam a poskytovateľom analýz tretích strán. Robíme to preto, aby sme zlepšili a vyhodnotili naše reklamné kampane, sledovali a merali výkonnosť stránok a lepšie oslovili zákazníkov a potenciálnych zákazníkov s relevantnejšími reklamami a obsahom. Nepredávame ani nezdieľame citlivé osobné údaje, ani nepredávame ani neposkytujeme žiadne osobné údaje o osobách, o ktorých vieme, že majú menej ako šestnásť (16) rokov.

  Zdroje osobných údajov. Vo všeobecnosti môžeme získavať osobné údaje z nasledujúcich zdrojov:

  • priamo od jednotlivcov
  • prostredníctvom našich webových stránok a mobilných aplikácií a služieb
  • od zdravotníckych pracovníkov
  • od zmluvných výskumných organizácií a skúšajúcich lekárov klinického skúšania
  • od štátnych úradov alebo z verejných záznamov
  • od poskytovateľov služieb tretích strán, sprostredkovateľov údajov alebo obchodných partnerov
  • od stavovských a pacientskych skupín a združení
  • zo zdrojov tretích strán

  Účely zhromažďovania, používania a zverejňovania. Ako je podrobnejšie opísané v častiach „Účely zberu a spracúvania“ a „Sprístupňovanie osobných údajov“ vyššie, zhromažďujeme, používame, sprístupňujeme a inak spracúvame vyššie uvedené osobné údaje na nasledujúce obchodné alebo komerčné účely a podľa vašich pokynov alebo súhlasu:

  • poskytovanie služieb a podpory
  • hlásenie o kvalite, bezpečnosti a regulačné hlásenia
  • výskum a analýza
  • prispôsobenie a personalizácia
  • marketing a reklama
  • plánovanie a správa podujatí
  • bezpečnosť a ochrana práv
  • dodržiavanie právnych predpisov a právnych postupov
  • všeobecná obchodná a prevádzková podpora

  Citlivé osobné údaje. Bez ohľadu na vyššie uvedené citlivé osobné údaje používame a sprístupňujeme iba v primerane nevyhnutnom rozsahu (i) na vykonávanie našich služieb, ktoré požadujete, (ii) aby sme pomohli zaistiť bezpečnosť a integritu vrátane prevencie, zisťovania , a vyšetrovania bezpečnostných incidentov, (iii) na zistenie predchádzania škodlivého, podvodného, klamlivého alebo nezákonného správania, (iv) na overenie alebo udržanie kvality a bezpečnosti našich služieb, (v) na dodržiavanie našich zákonných povinností, (vi) našim poskytovateľom služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene, a (vii) na iné účely ako na vyvodenie vašich charakteristík. Vaše citlivé osobné údaje nepoužívame ani nezverejňujeme inak, ako je povolené podľa časti 7027 predpisov CCPA (kal. kód. reg., tit. 11, § 7027 (2022)).

  Uchovávanie. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, uchovávame iba tak, ako je to primerane potrebné na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, v súlade s našimi zásadami uchovávania záznamov, ako to vyžadujú príslušné zákony, alebo ako vám bolo inak oznámené v čase zhromažďovania. Kritériá použité na určenie našich dôb uchovávania zahŕňajú: (i) dĺžku trvania nášho zmluvného vzťahu; (ii) či máme zákonnú povinnosť uchovávať informácie; a (iii) či je uchovávanie nevyhnutné z dôvodu povahy našich obchodných činností (napríklad presadzovanie iného platného programu alebo účastníckych podmienok, alebo akéhokoľvek aktívneho súdneho sporu alebo správneho vyšetrovania).

  Práva CCPA obyvateľov Kalifornie. Jednotlivci, ktorí majú trvalý pobyt v Kalifornii, majú podľa kalifornského práva v súvislosti s ich osobnými údajmi, ktoré spracúvame, s výhradou určitých obmedzení a výnimiek nasledujúce práva:

  • odmietnuť predaj a poskytovanie údajov. Právo zrušiť predaj a poskytovanie vašich osobných údajov.
  • obmedziť určité použitie a zverejnenie citlivých osobných údajov. Právo obmedziť naše používanie alebo zverejňovanie citlivých osobných údajov na tie účely, ktoré povoľuje zákon CCPA. Ako je uvedené vyššie v článku s názvom „Citlivé osobné údaje“, citlivé osobné údaje používame a sprístupňujeme iba v súlade s povolením zákona CCPA.
  • Vymazanie. Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov s výhradou určitých výnimiek .
  • Informácie/prístup. Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sme o vás zhromaždili, vrátane kategórií osobných údajov, kategórií zdrojov, z ktorých boli osobné údaje zhromaždené, obchodného alebo komerčného účelu na zhromažďovanie, predaja alebo poskytnutia osobných údajov, kategórií tretích strán, ktorým poskytujeme osobné údaje, a konkrétnych osobných údajov, ktoré sme o nich zhromaždili.
  • Oprava. Máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré o vás máme.
  • Zákaz diskriminácie. Máte právo nepodliehať diskriminačnému zaobchádzaniu za uplatňovanie vašich práv podľa zákona CCPA.

  Odosielanie žiadostí o prístup, vymazanie, opravu a obmedzenie. Obyvatelia Kalifornie môžu podať žiadosť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Náš online webový formulář
  • Telefonicky na čísle +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232)
  • Poštou na nasledujúcej adrese:
   Gilead Sciences, Inc. Do rúk: Privacy
   333 Lakeside Drive
   Foster City, CA 94404

  Prijmeme opatrenia na overenie vašej žiadosti (i) zaslaním e-mailového potvrdzovacieho odkazu, na ktorý musíte kliknúť, aby ste potvrdili vašu žiadosť; a (ii) porovnaním vami poskytnutých údajov s údajmi, ktoré máme v našich záznamoch. Musíte vyplniť všetky povinné polia na našom webovom formulári (alebo nám inak poskytnúť tieto údaje prostredníctvom iných vyššie uvedených metód). Vašu žiadosť spracujeme na základe osobných údajov v našich záznamoch, ktoré sú prepojené alebo primerane prepojené s údajmi poskytnutými vo vašej žiadosti. V niektorých prípadoch môžeme požiadať o ďalšie údaje, aby sme mohli overiť vašu žiadosť alebo v prípade potreby spracovať vašu žiadosť. Ak nie sme schopní dostatočne overiť žiadosť, oznámime to žiadateľovi. Oprávnení zástupcovia môžu iniciovať žiadosť v mene inej osoby e-mailom na adresu privacy@gilead.com alebo telefonicky na čísle +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232). Oprávnení zástupcovia budú povinní poskytnúť dôkaz o svojom oprávnení a môžeme tiež požadovať, aby príslušný spotrebiteľ priamo overil svoju totožnosť a oprávnenie oprávneného zástupcu.

  Žiadosti o zrušenie predaja a poskytovania. Obyvatelia Kalifornie môžu uplatniť svoje právo na odmietnutie online kliknutím na odkaz „Nastavenia súborov cookie“ na banneri súborov cookie webovej stránky spoločnosti Gilead, ktorú navštevujú. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré môžeme zhromažďovať, nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie . Okrem toho naša webová stránka reaguje na globálne kontrolné prvky ochrany osobných údajov – alebo na signály „GPC“, čo znamená, že ak zistíme, že váš prehliadač komunikuje signál GPC, spracujeme to ako žiadosť o výber konkrétneho prehliadača a zariadenia z predaja a zdieľania (t. j. prostredníctvom súborov cookie a sledovacích nástrojov) na našej webovej stránke . Upozorňujeme, že ak sa vrátite na našu webovú stránku z iného zariadenia alebo použijete iný prehliadač na tom istom zariadení, budete musieť zrušiť (alebo nastaviť GPC pre) tento prehliadač a zariadenie. Ďalšie informácie o GPC sú k dispozícii na:
  https://globalprivacycontrol.org/.

  Dátum účinnosti: 19. decembra 2022

  Dátum účinnosti: 19. decembra 2022