For the latest updates on our ongoing response to COVID-19, please click here.

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead

V rámci bežného podnikania spolupracuje spoločnosť Gilead Sciences, Inc. vrátane jej dcérskych spoločností a nástupníckych spoločností vo výlučnom vlastníctve (spoločne označovaná ako „Gilead“) a komunikuje priamo so zdravotníckymi pracovníkmi, zákazníkmi, účastníkmi klinických skúšaní, spotrebiteľmi, obchodnými partnermi, regulačnými orgánmi a inými subjektami. Prostredníctvom týchto interakcií a komunikácií môžu byť spoločnosti Gilead poskytnuté osobné údaje, ktoré budú spracované elektronicky a/alebo manuálne. Spoločnosť Gilead rešpektuje súkromie osôb a cení si dôveru takýchto jednotlivcov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov stanovuje zásady ochrany súkromia spoločnosti Gilead týkajúce sa osobných údajov vrátane postupov ochrany osobných údajov a technických bezpečnostných opatrení, ktoré spoločnosť Gilead dodržiava vo svojom bežnom obchodnom styku s cieľom zachovať osobné údaje súkromné a zaistiť ich bezpečnosť.

Spoločnosť Gilead je aktívna v rámci štítov ochrany súkromia medzi EÚ a USA a medzi USA a Švajčiarskom. Spoločnosť Gilead uznáva svoj záväzok dodržiavať princípy štítov ochrany súkromia medzi EÚ a USA a medzi USA a Švajčiarskom (ďalej len „princípy“) s ohľadom na všetky osobné údaje prijaté z EÚ alebo zo Švajčiarska, ktoré boli poskytnuté pri spoliehaní sa na štíty ochrany súkromia. Spoločnosť Gilead bude zhromažďovať, používať a zverejňovať osobné údaje prijaté z EÚ alebo Švajčiarska len v súlade so zásadami uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, vyššie uvedenými zásadami ochrany súkromia a zákonnými požiadavkami. Na účely presadzovania dodržiavania predpisov štítu ochrany súkromia spoločnosť Gilead uznáva, že sa podriadi vyšetrovacím a vykonateľným právomociam Federálnej obchodnej komisie Spojených štátov amerických (FTC).

Rozsah

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré dostala spoločnosť Gilead (vrátane osobných údajov prijatých organizáciami tretích strán alebo jednotlivcami, ktorí pôsobia ako zástupcovia spoločnosti Gilead) od zdravotníckych pracovníkov, zákazníkov, účastníkov klinických skúšaní, spotrebiteľov, obchodných partnerov a iných osôb v akomkoľvek formáte vrátane elektronických a papierových verzií ako súčasť obchodných operácií spoločnosti Gilead. Organizácie tretích strán zahŕňajú dcérske spoločnosti a obchodných partnerov spoločnosti Gilead, ktorých aktuálny zoznam je k dispozícii na požiadanie.

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sa používajú tieto definície:

„pridružená spoločnosť“ znamená akúkoľvek tretiu stranu, ktorá je pod spoločným ovládaním spoločnosti Gilead;

„zástupcovia“ sú tretie strany, ktoré zastupujú a konajú za spoločnosť Gilead na základe riadne vykonanej zmluvy, alebo sú inak riadne poverení spoločnosťou Gilead na vykonanie takéhoto zastúpenia a úkonov;

„poskytovateľ služieb“ znamená akýchkoľvek konzultantov a zmluvných partnerov (vrátane dočasných zamestnancov), o ktorých má spoločnosť Gilead osobné údaje, ktorí poskytujú alebo poskytli konzultačné alebo zmluvné služby spoločnosti Gilead;

„Gilead“ znamená spoločnosť Gilead Sciences, Inc., jej nástupcov a dcérske spoločnosti;

„webové stránky spoločnosti Gilead“ znamenajú webové stránky riadené spoločnosťou Gilead, na ktoré sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Gilead;

„osobné údaje“ znamenajú akúkoľvek informáciu alebo súbor informácií, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Identifikácia jednotlivca môže byť buď priama alebo nepriama a môže byť vykonaná spoločnosťou Gilead alebo v jej mene;

„pseudonymizácia“ znamená spracovanie osobných údajov takým spôsobom, aby takéto informácie už nebolo možné pripísať konkrétne dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sú vedené oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na zaistenie toho, aby osobné údaje (PI) neboli priradené dotknutej osobe;

„princípy“ znamenajú štíty ochrany súkromia medzi EÚ a USA a USA a Švajčiarskom;

„citlivé osobné údaje (SPI)“ znamenajú podmnožinu osobných údajov (PI) vymedzenú v spoločnosti Gilead (podobne ako v prípade citlivých osobných údajov definovaných v EÚ s ďalšími atribútmi). Medzi SPI patria informácie odhaľujúce jedinečné identifikačné znaky pridelené štátnymi úradmi, finančné informácie, rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie alebo akékoľvek trestné činy (údajné alebo iné).

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead

Oznámenie:

Zhromažďovanie, spracovanie, ukladanie, používanie a zverejňovanie osobných údajov v obchodnom kontexte je nevyhnutné na vykonávanie mnohých obchodných funkcií spoločnosti Gilead. Spoločnosť Gilead môže zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, používať a zverejňovať osobné údaje od jednotlivcov priamo a/alebo od tretích strán v súlade s platnými právnymi predpismi.

ÚČEL ZHROMAŽĎOVANIA, POUŽÍVANIA A ZVEREJŇOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Gilead spracúva osobné údaje vtedy, keď s tým súhlasíte. Existuje však niekoľko prípadov, keď spoločnosť Gilead nepotrebuje váš súhlas, aby mohla spracovať alebo poskytovať osobné údaje. Spoločnosť Gilead nemusí požiadať o súhlas na spracovanie alebo prenos osobných údajov na tie účely, kde existuje právny základ, ako napríklad:

 • prevod alebo spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Gilead (alebo s jej pridruženými spoločnosťami);
 • prevod je nevyhnutný na plnenie zmluvy uzatvorenej vo vašom záujme medzi spoločnosťou Gilead (alebo jej pridruženou spoločnosťou) a treťou stranou;
 • prenos alebo spracovanie je nevyhnutné alebo právne požadované z dôležitých dôvodov verejného záujmu, na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu vašich životných záujmov; alebo
 • spracovanie je vyžadované platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť Gilead zhromažďuje, používa a zverejňuje Vaše osobné údaje v rámci svojej bežnej činnosti na tieto účely:

 • vytváranie a udržiavanie komunikácie s Vami;
 • ak ste požiadali o účasť v klinickom skúšaní spoločnosti Gilead alebo jedného z partnerov spoločnosti Gilead;
 • pre systémy riadenia chorôb, vzdelávania alebo rozhodovania týkajúce sa používania produktov alebo služieb spoločnosti Gilead;
 • ak ste požiadali o službu od spoločnosti Gilead, ktorá Vám pomôže pri vyplňovaní Vašej žiadosti, posúdenie Vašej spôsobilosti na akúkoľvek takúto požadovanú službu, spracovanie a údržbu služby, ako aj akékoľvek platné obnovenie takejto služby;
 • na odpovedanie na Vaše otázky týkajúce sa aplikácií, skúšaní a iných služieb;
 • na predkladanie návrhov pre potreby služieb v budúcnosti;
 • s cieľom umožniť našim pridruženým spoločnostiam, aby Vás oboznámili s určitými produktmi alebo službami ponúkanými našimi pridruženými spoločnosťami;
 • na spracovanie transakcií prostredníctvom poskytovateľov služieb;
 • na splnenie právnych, bezpečnostných, spracovateľských a regulačných požiadaviek;
 • na ochranu pred podvodmi, podozrivými alebo inými nezákonnými činnosťami a
 • na zostavovanie štatistík na analýzu našich webových stránok a našej podnikateľskej činnosti.

AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

Pri interakcii so spoločnosťou Gilead sa môžete rozhodnúť poskytnúť nám informácie, ktoré nám pomôžu uspokojiť Vaše potreby. Osobné údaje, ktoré získame, budú závisieť od toho, ako sa rozhodnete komunikovať so spoločnosťou Gilead.

Keď sa zúčastňujete klinických skúšaní

Ak sa zúčastníte klinického skúšania spoločnosti Gilead alebo niektorého z jej partnerov, budeme zhromažďovať osobné údaje o Vás, ktoré sú potrebné na splnenie účelu klinického skúšania. To môže zahŕňať SPI, ako sú biologické a zdravotné údaje o Vás. Ako to však vyžadujú princípy, osobné údaje budú podľa potreby pseudoanonymizované tak, aby chránili Vaše súkromie, a tiež zachovali integritu klinického skúšania.

Keď požadujete informácie o našich službách

Ak požadujete ďalšie informácie o našich službách, požadujeme, aby ste nám zaslali svoje meno, e-mailovú adresu, názov Vašej organizácie a krajinu, v ktorej sídlite, aby sme Vám mohli poslať požadovaný materiál, a umožnili nám zistiť, či máte existujúci vzťah so spoločnosťou Gilead.

Ak sa zaregistrujete u nás a/alebo nás požiadate o služby

Ak sa zaregistrujete u nás alebo požiadate o službu dostupnú na stránke, môžeme Vás požiadať o Vaše meno, e-mailovú adresu, krajinu, telefónne číslo a dôvod Vašej komunikácie, ako aj informácie o Vašej pozícii, organizácii a ďalších potrebných informáciách, aby sme Vám túto službu mohli poskytnúť. Vo formulári na odoslanie údajov uvedieme pomocou hviezdičky, ktoré informácie sú voliteľné a ktoré informácie sú povinné. Tieto informácie môžu obsahovať údaje, ktoré poskytnete v žiadostiach alebo iných formulároch, ktoré môžu zahŕňať Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a informácie o platbe.

Jednotlivci by nemali poskytovať spoločnosti Gilead žiadne osobné údaje, ktoré nie sú výslovne požadované. Ak spoločnosť Gilead získava osobné informácie od svojich dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo iných subjektov, použije alebo zverejní takéto osobné údaje v súlade s vyššie uvedenými postupmi. Spoločnosť Gilead môže konsolidovať alebo zhromaždiť osobné údaje v neidentifikovateľnej forme (anonymizované/pseudoanonymizované údaje), aby pomohla spoločnosti Gilead zlepšiť dizajn a služby produktu, zvýšiť výskumné aktivity spoločnosti Gilead a uľahčiť ďalšie obchodné funkcie.

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ INÝM SUBJEKTOM

Osobné údaje o Vás nezverejňujeme žiadnym tretím stranám okrem prípadov, ktoré sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo ktoré Vám boli iným spôsobom oznámené, alebo ak to povoľujú právne predpisy alebo ak nám dáte povolenie Vy.

Všeobecné informácie

Tretie strany, ktorým poskytujeme údaje, sú na základe právnych predpisov a zmluvných záväzkov povinné zachovávať Vaše osobné údaje ako dôverné a zabezpečené a používať a zverejňovať ich na účely, ktoré by rozumná osoba považovala za primerané za daných okolností v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, ktorých účelom je:

 • splnenie klinického skúšania, ktorého ste účastníkom, ak je to potrebné;
 • poskytnúť výrobky a služby, ktoré ste od nás požadovali;
 • oznámiť Vám alebo umožniť našim pridruženým spoločnostiam, aby Vám oznámili určité produkty alebo služby ponúkané našimi pridruženými spoločnosťami;
 • na právne, regulačné a súvisiace účely; a
 • na spracovávanie transakcie prostredníctvom poskytovateľov služieb spracovania údajov.

Ak tieto tretie strany chcú používať Vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel, budú mať zákonnú povinnosť Vás o tom informovať a v prípade potreby získať váš súhlas. Ak potrebujete ďalšie informácie o týchto tretích stranách, obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@gilead.com.

Poskytovanie pridruženým spoločnostiam

V rámci bežného poskytovania služieb našim klientom môžu byť osobné údaje poskytované v rámci spoločnosti Gilead a jej pridružených spoločností na účely výskumu a štatistiky, bezpečnosti liekov a účinnosti, riadenia chorôb, správy systémov a prevencie alebo zisťovania trestných činov alebo akéhokoľvek iného účelu, uvedého v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Poskytovatelia služieb

Keďže niektorí poskytovatelia služieb, ktorých používame na plnenie vyššie uvedených účelov, sa nachádzajú v iných krajinách, ako je Vaša vlastná krajina, Vaše osobné údaje budú spracované a uchovávané v týchto iných krajinách a štátne úrady, súdy alebo policajné orgány alebo regulačné úrady môžu mať podľa miestnych právnych predpisov možnosť získať prístup k Vašim osobným údajom.

Obchodné transakcie

Keďže pokračujeme v rozvíjaní našej podnikateľskej činnosti, je možné, že budeme predávať či kupovať majetok. V takýchto transakciách sú užívateľské informácie, vrátane osobných údajov vo všeobecnosti súčasťou predávaného obchodného majetku. V prípade nadobudnutia samotnej spoločnosti Gilead alebo podstatnej časti jeho majetku, môžu byť Vaše osobné údaje súčasťou predávaného obchodného majetku. Za týchto okolností preto môžeme zverejniť a/alebo preniesť Vaše osobné údaje tretej strane.

Ďalšie zákonom požadované zverejnenia

Spoločnosť Gilead si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho súhlasu zverejniť akékoľvek Vaše osobné údaje alebo údaje o tom, ako používate tieto stránky, ak sa spoločnosť Gilead v dobrej viere domnieva, že takéto opatrenie je potrebné na: (a) ochranu a obhajobu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Gilead, zamestnancov, iných používateľov tejto stránky alebo verejnosti; (b) presadzovanie podmienok, ktoré sa vzťahujú na používanie tejto stránky; (c) podľa požiadaviek právoplatnej žiadosti kompetentného štátneho orgánu a/alebo za účelom vyhovenia súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo súdnemu sporu; alebo (d) reagovanie na tvrdenie, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích strán. Takisto môžeme zverejniť osobné údaje, ak to považujeme za potrebné, aby sme uspokojili všetky platné právne predpisy, nariadenia, právne postupy alebo vládnu žiadosť.

Výber:

Ak sa spoločnosť Gilead spolieha na súhlas so spravodlivým a zákonným spracovaním osobných údajov, príležitosť na poskytnutie súhlasu sa poskytne pred zhromaždením príslušných osobných údajov. Váš súhlas môže byť poskytnutý prostredníctvom Vášho splnomocneného zástupcu, napríklad zákonného zástupcu, zástupcu alebo držiteľa splnomocnenia. Ak sa spoločnosť Gilead spolieha na súhlas, budete mať kedykoľvek právo tento súhlas odvolať.

V prípade SPI spoločnosť Gilead poskytne jednotlivcom možnosť kladne a výslovne povoliť alebo súhlasiť so zhromažďovaním, spracovaním, prevodom alebo sprístupnením ich SPI tretej strane, ktorá nie je zástupcom, alebo s použitím ich SPI na iný účel, ako je ten, na ktorý pôvodne poskytli svoj súhlas.

Spoločnosť Gilead neposkytne Vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ nie je uvedené inak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, prípadne Vás na to inak upozorní.

Spoločnosť Gilead má servery a ďalšie úložné zariadenia v Spojených štátoch amerických, v EÚ a v Ázii. Spoločnosť Gilead môže prenášať osobné údaje mimo krajiny pôvodu na účely a spôsobom uvedeným vyššie vrátane spracovania a ukladania poskytovateľmi služieb a pridruženými spoločnosťami v súvislosti s takýmito účelmi. Vo všetkých situáciách spoločnosť Gilead podnikne primerané kroky na zabezpečenie ochrany Vášho súkromia. Takéto kroky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: implementáciu ochrany súkromia, bezpečnosti a zmluvných kontrol, ako aj vyššie uvedené kroky, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy. V rozsahu, v akom sú osobné údaje odoslané z krajiny jednotlivca, podliehajú právnym predpisom krajiny, v ktorej sa nachádzajú, a môžu byť predmetom oznámenia vládam, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným orgánom danej krajiny, podľa právnych predpisov tejto krajiny, v súlade s princípmi.

Zodpovednosť za ďalšie prevody: Spoločnosť Gilead získa od svojich poskytovateľov služieb a pridružených spoločností záruky, že zabezpečia osobné informácie v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Medzi vhodné záruky, ktoré môžu poskytovať poskytovatelia služieb a pridružené spoločnosti, patrí napríklad zmluvný záväzok, že poskytujú aspoň rovnakú úroveň ochrany, ako sa vyžaduje v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Gilead uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Ak si je spoločnosť Gilead vedomá, že poskytovateľ služieb alebo pridružená spoločnosť používa alebo zverejňuje osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto oznámením o ochrane osobných údajov, prijme príslušné opatrenia na zabránenie alebo zastavenie používania alebo sprístupnenia informácií. Spoločnosť Gilead tiež dodržiava princíp štítu ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o zodpovednosť za ďalšie prevody.

Bezpečnosť

Spoločnosť Gilead zaviedla primerané fyzické, technické a riadiace kontroly a bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením. Takéto opatrenia môžu zahŕňať okrem iného šifrovanie komunikácie prostredníctvom protokolu SSL, šifrovanie informácií počas ich ukladania, brány firewall, kontroly prístupu, oddelenie povinností a podobné bezpečnostné protokoly.

Prístup k osobným údajom je obmedzený na vymedzený počet zamestnancov spoločnosti Gilead, ktorých povinnosti primerane vyžadujú takéto informácie, zástupcov, s ktorými spoločnosť Gilead uzavrela zmluvu na vykonávanie obchodných aktivít spoločnosti Gilead, a so súhlasom jednotlivca na niektoré spoločnosti, s ktorými spoločnosť Gilead môže vykonávať spoločné programy. Spoločnosť Gilead školí svojich zamestnancov o dôležitosti ochrany súkromia a o tom, ako správne a bezpečne riadiť a spravovať osobné údaje. Osobné údaje, s ktorými zaobchádzajú zástupcovia alebo spoločnosti, s ktorými spoločnosť Gilead môže vykonávať spoločné programy, sa riadia týmto oznámením o ochrane osobných údajov a princípmi.

Integrita údajov a obmedzenie účelu

Spoločnosť Gilead bude používať osobné údaje iba spôsobom, ktorý je v súlade s účelmi, na ktoré boli zhromaždené, alebo na ktoré dal jednotlivec svoj súhlas. Spoločnosť Gilead bude mať k dispozícii príslušné kroky, aby zabezpečila, že osobné údaje sú relevantné, presné, úplné a aktuálne na jej zamýšľané použitie. Spoločnosť Gilead uchováva osobné údaje len na tak dlho, kým je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, podliehajúc príslušným obdobiam uchovávania údajov uloženým spoločnosti Gilead podľa platných právnych predpisov. To môže znamenať, že Vaše osobné údaje budú uložené spoločnosťou Gilead počas niekoľkých rokov v závislosti od účelu a potreby spracovania týchto údajov. Ďalšie informácie o rešpektovaní osobných údajov spoločnosti Gilead nájdete v časti Kontaktné údaje nižšie.

Vaše práva

Ak majú jednotlivci práva podľa právnych predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú a na základe písomnej žiadosti, spoločnosť Gilead udelí jednotlivcom prístup k osobným údajom, ktoré o nich majú, s výhradou akýchkoľvek zákonných obmedzení. Spoločnosť Gilead navyše umožní jednotlivcom opravu, zmenu a doplnenie alebo vymazanie údajov, v prípade ktorých sa potvrdí, že sú nepresné alebo neúplné, alebo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania takýchto informácií alebo uplatniť právo na prenosnosť údajov za určitých okolností a za určitých výnimiek stanovených právnymi predpismi. Spoločnosť Gilead nemusí byť schopná vyhovieť žiadosti, ak boli osobné údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s povinnosťami a postupmi uchovávania záznamov spoločnosti Gilead. V prípade, že spoločnosť Gilead nemôže poskytnúť osobe prístup k jej osobným údajom, bude sa snažiť poskytnúť jednotlivcovi vysvetlenie, pod podmienkou akýchkoľvek právnych alebo regulačných obmedzení.

Odvolanie, vymáhanie a zodpovednosť

Sťažnosť jednotlivca

Jednotlivci sa môžu obrátiť na spoločnosť Gilead v súvislosti s akoukoľvek otázkou alebo sťažnosťou týkajúcou sa zhromažďovania, spracovania a prenosu ich osobných údajov vyplnením formulára na získanie informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov spoločnosti Gilead a jeho odoslaním e-mailom na adresu privacy@gilead.com. Spoločnosť Gilead bezodkladne preskúma a bude reagovať na sťažnosti do 45 kalendárnych dní od ich prijatia. Spoločnosť Gilead sa pokúsi vyriešiť sťažnosti, spory a žiadosti o odvolanie súhlasu týkajúceho sa zhromažďovania, spracovania, prenosu a sprístupňovania osobných údajov v súlade so zásadami obsiahnutými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a princípmi.
Spoločnosť Gilead vykoná pravidelné audity dodržiavania predpisov svojich príslušných postupov týkajúcich sa ochrany osobných údajov s cieľom overiť dodržiavanie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Mechanizmus nezávislého postihu

Ak máte nevyriešený problém týkajúci sa ochrany osobných údajov alebo obáv, ktorým sme sa nezaoberali v dostatočnej miere, obráťte sa na nášho poskytovateľa riešenia sporov tretej strany (bezplatne), spoločnosť TRUSTe na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Záväzné rozhodcovské konanie

V prípade, že sťažnosť nemôžete úplne vyriešiť pomocou vyššie uvedených mechanizmov, je možné ako konečné riešenie použiť záväzné rozhodcovské konanie. Aby ste mohli uplatniť túto možnosť rozhodcovského konania, musíte pred jeho začatím urobiť nasledujúce kroky: (1) vzniesť nárok týkajúci sa porušenia priamo spoločnosti Gilead a poskytnúť nám možnosť odpovedať na túto otázku do 45 dní; (2) využiť mechanizmus nezávislého postihu, v tomto prípade v spoločnosti TRUSTe, ktorý je pre Vás úplne bezplatný; a (3) vyriešiť problém prostredníctvom Vášho úradu pre ochranu údajov na ministerstve obchodu a dať mu príležitosť vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie problému.

Táto možnosť rozhodcovského konania sa nesmie uplatniť, ak ten istý váš nárok týkajúci sa porušenia (1) už bol predmetom záväzného rozhodcovského konania; (2) bol predmetom právoplatného rozsudku vydaného v súdnom konaní, ktorého ste boli stranou; alebo (3) bol už predtým vyrovnaný medzi vami a nami. Okrem toho sa nesmiete dovolávať na túto možnosť, ak má úrad pre ochranu údajov v krajine vášho bydliska právomoc na riešenie Vašej sťažnosti.

Môžete iniciovať záväzné rozhodcovské konanie v súlade s vyššie uvedeným ustanovením o predbežných rozhodnutiach tým, že doručíte organizácii oznámenie. Oznámenie obsahuje súhrn krokov prijatých na vyriešenie nároku, opis údajného porušenia a podľa výberu jednotlivca akékoľvek podporné dokumenty a materiály a/alebo diskusiu o právnych predpisoch týkajúcich sa údajného nároku. Ďalšie informácie o tom, ako sa môžete obrátiť na rozhodcovské konanie podľa rámca ochrany súkromia nájdete na stránke https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Nakoniec môžete použiť iba záväzné rozhodcovské konanie, aby ste zabezpečili, že spoločnosť Gilead bude dodržiavať postupy spracovania údajov uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Žiadna iná forma nápravy nie je k dispozícii prostredníctvom rozhodcovského konania podľa tejto časti.

Kontaktné údaje

Akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi spoločnosťou Gilead alebo súvisiace s odvolaním súhlasu na zhromažďovanie, spracovanie, prenos alebo sprístupnenie osobných údajov je potrebné zasielať e-mailom na adresu privacy@gilead.com.

Akékoľvek žiadosti na odhlásenie z budúcich oznamov od spoločnosti Gilead alebo odhlásenie z konkrétneho programu spoločnosti Gilead je potrebné zasielať spoločnosti Gilead e-mailom na adresu: privacy@gilead.com alebo telefonicky na čísle +1 (800) GILEAD5 +1 (800) GILEAD5 alebo +1 (650) 522-5775 +1 (650) 522-5775.

Alternatívne sa môžu listy posielať na túto adresu:

Gilead Sciences, Inc.
Do rúk: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Všetky oznámenia spoločnosti Gilead by mali obsahovať meno osoby a kontaktné údaje (napríklad e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo poštovú adresu) a podrobné vysvetlenie žiadosti. E-mailové požiadavky na vymazanie, zmenu alebo opravu osobných údajov majú obsahovať slová „Žiadosť o vymazanie“ alebo „Žiadosť o doplnenie/opravu“, podľa potreby, v riadku predmetu e-mailu. Spoločnosť Gilead sa bude snažiť reagovať na všetky primerané žiadosti včas a v každom prípade v rámci akýchkoľvek lehôt stanovených platnými miestnymi právnymi predpismi.

Zmeny v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead

Spoločnosť Gilead si vyhradzuje právo priebežne meniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov tak, aby odrážalo technologický pokrok, právne a regulačné zmeny a obchodné praktiky spoločnosti Gilead podľa platných právnych predpisov. Ak spoločnosť Gilead zmení svoje postupy ochrany osobných údajov, aktualizovaná verzia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov bude odrážať tieto zmeny. Spoločnosť Gilead oznámi tieto zmeny aktualizáciou dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov a sledovať všetky zmeny a doplnenia. Vaša nepretržitá komunikácia so spoločnosťou Gilead v rámci vyššie uvedených aktivít bude podliehať súčasnému vyhláseniu o ochrane osobných údajov.

Dodatok pre EÚ

Ak ste občanom EÚ a/alebo máte prístup na webové stránky spoločnosti Gilead v Európskom hospodárskom priestore, môže sa toto dodatok uplatňovať popri vyššie uvedených.

Prevody vašich osobných údajov môžu byť uskutočnené subjektmi mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane subjektov so sídlom v USA na účely ich spracovania z vyššie spomenutých dôvodov. Spoločnosť zavedie príslušné zmluvné opatrenia (vrátane certifikácie na základe štítu ochrany a štandardných doložiek o ochrane údajov, ktorých kópiu môžete získať, ak napíšete na adresu privacy@gilead.com) s cieľom zabezpečiť, aby príslušné spoločnosti a tretie strany spoločnosti Gilead mimo Európskeho hospodárskeho priestoru poskytli primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako sú stanovené v tomto oznámení a podľa požiadaviek platných právnych predpisov.

Pri spracovávaní osobných údajov týkajúcich sa Európskeho hospodárskeho priestoru spoločnosť Gilead určila zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorá je zodpovedná za dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov o ochrane osobných údajov EÚ, na ktorú sa môžete obrátiť pomocou adresy dpo@gilead.com v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa spracovanie vašich osobných údajov.

Ak sa na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Gilead vzťahuje právne predpisy EÚ, môžete podať sťažnosť aj príslušnému dozornému orgánu v oblasti ochrany údajov vo Vašej krajine pobytu. Príslušný názov orgánu dohľadu a kontaktné údaje nájdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Posledná aktualizácia: 15. mája 2018