Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Gilead Sciences, Inc. vrátane jej dcérskych spoločností a nástupcov v úplnom vlastníctve (ďalej len „spoločnosť Gilead“) spracúva osobné údaje v súvislosti s jej produktmi, službami, aplikáciami a webovými stránkami online aj offline (súhrnne ďalej len „služby“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Gilead platí pre všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť Gilead prijme a spracuje.  „Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie alebo súbory informácií, ktoré sa týkajú jednotlivca, či už sú priame alebo nepriame a ktoré môžu byť zhromažďované spoločnosťou Gilead alebo v jej mene.

Pred použitím služieb alebo pred poskytnutím osobných údajov spoločnosti Gilead si prečítajte toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Tým, že navštívite a použijete služby, súhlasíte so zhromažďovaním, použitím a sprístupňovaním vašich osobných údajov tak, ako je uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

 
 • priamo od jednotlivcov;
 • prostredníctvom našich webových stránok a mobilných aplikácií;
 • od zdravotníckych pracovníkov;
 • od zmluvných výskumných organizácií a skúšajúcich lekárov klinického skúšania;
 • od jednotlivcov zaradených do klinických skúšaní;
 • od vládnych agentúr alebo z verejných záznamov;
 • od poskytovateľov služieb – tretích strán, sprostredkovateľov údajov alebo obchodných partnerov;
 • od priemyselných skupín a združení pacientov;
 • z času na čas môžeme vaše osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, použiť alebo rozšíriť o informácie získané z iných zdrojov, ako sú verejné databázy, platformy sociálnych médií a ďalšie tretie strany. Takéto informácie tretích strán môžeme použiť napríklad na potvrdenie alebo overenie licencie zdravotníckych pracovníkov alebo na lepšie pochopenie vašich záujmov priradením demografických údajov k informáciám, ktoré ste poskytli.
 • kontaktné údaje a preferencie kontaktov (napríklad meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo a núdzové kontaktné údaje);
 • biografické a demografické údaje (napríklad dátum narodenia, vek, pohlavie, etnický pôvod, rodinný stav a sexuálna orientácia);
 • informácie o zdravotnom stave a lekárske informácie (ako sú informácie o stavoch a diagnózach fyzického a duševného zdravia, liečby zdravotných problémov, genetické informácie, rodinný chorobopis a lieky, ktoré môže jednotlivec užívať, vrátane dávkovania, načasovania a frekvencie), ktoré zhromažďujeme v súvislosti so správou klinického skúšania, vykonávaním výskumu, poskytovaním podporných programov pre pacientov, distribúciou a marketingom našich produktov, spravovaním programov na použitie z núdze a programov na rozšírený prístup a sledovaním nežiaducich účinkov;
 • informácie týkajúce sa rodičov alebo zákonných zástupcov;
 • finančné údaje na dokončenie transakcie alebo na určenie splnenia podmienok pre programy pomoci pacientom;
 • používateľské meno a heslo, ktoré si môžete zvoliť v súvislosti so založením účtu na našich webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách;
 • vaša fotografia, používateľské meno na sociálnych médiách alebo digitálny či elektronický podpis;
 • verejne dostupné informácie;
 • aktivita na Internete, napríklad história prehliadania, história vyhľadávania a informácie o vašej interakcii s našimi službami a reklamami;
 • odkazy odvodené z vyššie uvedených osobných údajov na vytvorenie profilu odrážajúceho vaše preferencie, vlastnosti, správanie, postoje a schopnosti;
 • informácie o nežiaducej udalosti;
 • osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme kombinovať s informáciami získanými z iných zdrojov, ako sú verejné databázy, platformy sociálnych médií a ďalšie tretie strany. 

Ak ste zdravotnícky pracovník, môžeme tiež zhromažďovať:

 • odborné referencie, údaje o predchádzajúcom vzdelaní a práci, príslušnosť k inštitúcii alebo vláde a informácie uvedené v životopise (napríklad pracovné skúsenosti, vzdelanie a jazyky, ktoré ovládate);
 • informácie o programoch, produktoch a činnostiach spoločnosti Gilead, do ktorých ste sa zapojili;
 • podrobnosti o našich interakciách s vami, o vašom predpisovaní našich produktov a o dohodách, ktoré ste s nami uzavreli;
 • verejne dostupné informácie týkajúce sa vašej praxe, ako sú informácie o licencii, disciplinárna história, predchádzajúce súdne spory a regulačné konania a ďalšie informácie týkajúce sa hĺbkovej kontroly. 

Spoločnosť Gilead spracúva vaše osobné údaje v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti na svoje vlastné interné účely, ako napríklad: 

 • vytváranie a udržiavanie komunikácie s vami;
 • ak ste požiadali o účasť v klinickom skúšaní spoločnosti Gilead alebo jedného z partnerov spoločnosti Gilead;
 • pre systémy riadenia chorôb, vzdelávania alebo rozhodovania týkajúceho sa používania produktov alebo služieb spoločnosti Gilead;
 • ak ste požiadali o službu od spoločnosti Gilead, ktorá vám pomôže pri vyplňovaní vašej žiadosti, posúdenie vašej spôsobilosti na akúkoľvek takúto požadovanú službu, spracovanie a údržbu služby, ako aj akékoľvek platné obnovenie takejto služby;
 • na odpovedanie na vaše otázky týkajúce sa aplikácií, skúšaní a iných služieb;
 • na predkladanie návrhov pre potreby služieb v budúcnosti;
 • s cieľom umožniť našim pridruženým spoločnostiam, aby vás oboznámili s určitými produktmi alebo službami, ktoré ponúkajú;
 • na spracovanie transakcií prostredníctvom poskytovateľov služieb;
 • na splnenie právnych, bezpečnostných, spracovateľských a regulačných požiadaviek;
 • na výskum a sekundárny výskum našich produktov a služieb;
 • na ochranu pred podvodmi alebo podozrivými či inak nezákonnými činnosťami;
 • na zostavovanie štatistík na analýzu našich webových stránok a našej firmy.

Spoločnosť Gilead spracúva osobné údaje vtedy, ak má na to právny základ. Právny základ zahŕňa nasledujúce prípady:

 • prevod alebo spracovanie je v zákonnom záujme spoločnosti Gilead poskytnúť vám prístup k našim službám a programom;
 • prevod alebo spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Gilead (alebo jednou z jej pridružených spoločností);
 • prevod alebo spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej vo vašom záujme medzi spoločnosťou Gilead (alebo jednou z jej pridružených spoločností) a treťou stranou;
 • prevod alebo spracovanie je nevyhnutné alebo právne požadované z dôležitých dôvodov verejného záujmu, na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov;
 • prevod alebo spracovanie sa vyžaduje podľa platných právnych predpisov;
 • S vašim súhlasom, ako je popísané v konkrétnych podmienkach, oznámenie o ochrane osobných údajov alebo formuláre súhlasu, kde zhromažďujeme váš súhlas

V rámci našej skupiny spoločností

Pri bežnom poskytovaní služieb našim klientom môžu byť osobné údaje v rámci spoločnosti Gilead a jej pridružených spoločností zdieľané na účely výskumu a štatistiky, kvôli bezpečnosti liekov a ich účinnosti, riadeniu chorôb, na účely správy systému a prevencie alebo zisťovania trestných činov alebo na akýkoľvek iný účel uvedený v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

S našimi poskytovateľmi služieb

Môžeme najať iné spoločnosti a jednotlivcov, aby vykonávali služby v našom mene a môžeme s nimi spolupracovať pokiaľ ide o konkrétne produkty alebo služby. Medzi príklady poskytovateľov služieb patria firmy na analýzu údajov, spoločnosti spracovávajúce kreditné karty, poskytovatelia služieb zákazníkom a služieb podpory, predajcovia e-mailov a SMS, spoločnosti poskytujúce webhosting, vývojové spoločnosti a spoločnosti zaoberajúce sa plnením. Poskytovatelia tiež zahŕňajú našich spolu propagujúcich partnerov pre produkty, ktoré spoločne vyvíjame a/alebo predávame. Niektorí poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje v našom mene.

V súvislosti s obchodnými transakciami

Keďže pokračujeme v rozvíjaní našej činnosti, môžeme predať alebo kúpiť aktíva.  V takýchto transakciách sú informácie o používateľovi vrátane osobných údajov vo všeobecnosti jedným z prenesených obchodných aktív.  V prípade nadobudnutia samotnej spoločnosti Gilead alebo v podstate všetkých jej aktív môžu byť vaše osobné údaje jedným z prevedených aktív.  Preto môžeme za týchto okolností zverejniť a/alebo preniesť vaše osobné údaje tretej strane.

Dodržiavanie našich právnych záväzkov

Spoločnosť Gilead si vyhradzuje právo zverejniť akékoľvek osobné údaje o vás alebo vašom používaní služieb bez vášho predchádzajúceho súhlasu, ak je spoločnosť Gilead v dobrej viere presvedčená, že tieto kroky je potrebné vykonať na: (a) ochranu a obhajobu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Gilead, našich zamestnancov, iných používateľov služieb alebo verejnosti; (b) presadzovanie zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na používanie týchto služieb; c) podľa požiadaviek právoplatnej žiadosti príslušného vládneho orgánu a/alebo na vykonanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo právneho postupu; alebo (d) reagovanie na tvrdenie, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích strán.  Takisto môžeme zverejniť osobné údaje, ak to považujeme za potrebné, aby sme uspokojili všetky platné právne predpisy, nariadenia, právne postupy alebo vládnu žiadosť.

Tretím stranám môžeme tiež na akýkoľvek účel sprístupniť údaje, ktoré sú agregované alebo zbavené identifikovateľnosti.

Upozorňujeme, že spoločnosť Gilead osobné údaje tretím stranám nepredáva.

Webové stránky a aplikácie spoločnosti Gilead môžu zhromažďovať informácie o vašich návštevách, na základe ktorých vás potenciálne môžeme osobne identifikovať bez toho, aby ste takéto informácie aktívne odosielali. Pomocou rôznych technológií, ako sú napr. súbory cookie a webové majáky, môžeme zhromažďovať neidentifikovateľné informácie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita prenáša na pevný disk vášho počítača. Webové majáky (tiež označované ako súbory GIF, pixely alebo internetové značky) pomáhajú spoločnosti Gilead pochopiť, ako sa pohybujete na jej webových stránkach. Ako súčasť vášho používania webových stránok spoločnosti Gilead váš internetový prehliadač automaticky prenáša časť týchto informácií webovým stránkam spoločnosti Gilead, jedná sa napr. o URL webovej stránky, ktorú ste práve navštívili, a verziu prehliadača, s ktorou váš počítač práve pracuje. Technológie pasívneho zhromažďovania údajov môžu uľahčiť vaše používanie webových stránok spoločnosti Gilead tak, že umožnia spoločnosti Gilead poskytovať vám lepšie služby, prispôsobiť stránky spoločnosti Gilead na základe preferencií zákazníka, zostavovať štatistiky, analyzovať trendy a iným spôsobom spravovať a vylepšovať webové stránky spoločnosti Gilead. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť úpravou nastavení vo vašom prehliadači, aj keď niektoré funkcie webových stránok spoločnosti Gilead nemusia fungovať bez použitia technológií pasívneho zhromažďovania informácií. Informácie, ktoré tieto technológie zhromažďujú, nesmieme použiť na vašu identifikáciu bez dodatočných informácií.

Niektorí obchodní partneri, ktorí sú zmluvou so spoločnosťou Gilead viazaní vykonávať služby (napr. poskytovatelia webových stránok), môžu na webových stránkach a aplikáciách spoločnosti Gilead používať svoje súbory cookie. Hoci spoločnosť Gilead nemusí mať k takýmto súborom cookie priamy prístup alebo kontrolu, toto oznámenie o ochrane osobných údajov riadi používanie týchto súborov cookie spoločnosťou Gilead a takýmito obchodnými partnermi na webových stránkach a aplikáciách spoločnosti Gilead. Spoločnosť Gilead môže tiež umožniť spoločnostiam sociálnych médií (napr. spoločnosti Facebook) vložiť na webové stránky spoločnosti Gilead „miniaplikácie“. Tieto nástroje tretích strán vás môžu sledovať na všetkých webových stránkach. Napríklad, kým ste prihlásení na stránke Facebook, vždy keď navštívite webovú stránku, ktorá obsahuje miniaplikáciu spoločnosti Facebook, spoločnosť Facebook bude vedieť, že ste na tejto stránke. Spoločnosť Gilead neriadi zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Niektoré internetové prehliadače vám umožňujú obmedziť alebo zakázať používanie sledovacích technológií, ktoré zhromažďujú neidentifikované údaje, ako je napr. nastavenie „Nesleduj“ („Do Not Track“, ďalej len „DNT“). V súčasnosti na signály DNT nereagujeme.

Spoločnosť Gilead môže ponúkať aplikácie, špeciálne programy, klinické skúšania, činnosti, udalosti alebo propagačné akcie (ďalej len „programy“), ktoré obsahujú jedinečné alebo dodatočné špecifické podmienky, oznámenia o ochrane súkromia a/alebo formuláre súhlasu, ktoré vysvetľujú, ako sa budú spracovávať akékoľvek informácie, ktoré nám v súvislosti s takýmito programami poskytnete. Niektoré programy môžu obsahovať možnosti, ktoré vám pomôžu s dostupnosťou liekov.  V prípade potreby vám môžeme poskytnúť ďalšie podmienky. Pred interakciou alebo účasťou v programe by ste si mali prečítať podmienky, ktoré sa naň vzťahujú.

Ak sa spoločnosť Gilead pre riadne a zákonné spracovanie osobných údajov spolieha na váš súhlas, príležitosť na poskytnutie súhlasu nastane pred zhromaždením príslušných osobných údajov.  Váš súhlas môže byť poskytnutý prostredníctvom vášho splnomocneného zástupcu, napríklad zákonného zástupcu, agenta alebo držiteľa splnomocnenia. Ak sa spoločnosť Gilead spolieha na súhlas, budete mať kedykoľvek právo tento súhlas odvolať.

Spoločnosť Gilead má servery a ďalšie úložné zariadenia v Spojených štátoch amerických, v EÚ a v Ázii. Spoločnosť Gilead môže prevádzať osobné údaje mimo krajiny pôvodu na účely a spôsobom uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, vrátane spracovania a ukladania poskytovateľmi služieb a pridruženými spoločnosťami v súvislosti s takýmito účelmi.  Vo všetkých situáciách spoločnosť Gilead podnikne primerané kroky na zabezpečenie ochrany vášho súkromia.  Takéto kroky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na implementáciu ochrany súkromia, bezpečnosti a zmluvných kontrol, ako aj kroky uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy. 

V rozsahu, v akom sú osobné údaje odoslané z krajiny jednotlivca, podliehajú právnym predpisom krajiny, v ktorej sa nachádzajú a môžu byť predmetom oznámenia vládam, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným úradom danej krajiny, podľa právnych predpisov tejto krajiny, v súlade s princípmi.

Spoločnosť Gilead sa usiluje získať od svojich poskytovateľov služieb a pridružených spoločností záruky, že zabezpečia osobné informácie v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.  Medzi vhodné záruky, ktoré môžu poskytovatelia služieb a pridružené spoločnosti poskytnúť patrí napríklad zmluvný záväzok, že poskytujú aspoň rovnakú úroveň ochrany, ako sa vyžaduje v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Gilead uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.  Ak si je spoločnosť Gilead vedomá, že poskytovateľ služieb alebo pridružená spoločnosť používa alebo zverejňuje osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto oznámením o ochrane osobných údajov, prijme príslušné opatrenia na zabránenie alebo zastavenie používania či sprístupnenia informácií. 

Gilead sa zúčastňoval na rokovaniach medzi EÚ a USA. USA a Švajčiarsko USA. Štít na ochranu súkromia 2017 - 2021. Spoločnosť Gilead opustila štít na ochranu osobných údajov v máji 2021. Pokiaľ ide o údaje prenášané z EÚ a Švajčiarska do Spojených štátov, spoločnosť Gilead zvážila a bude sa naďalej spoliehať na príslušné záruky týkajúce sa prenosu údajov, ako napríklad konvenčné štandardné doložky, ktoré zostanú v platnosti.

Spoločnosť Gilead zaviedla primerané fyzické, technické a riadiace kontroly a bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením.  Takéto opatrenia môžu zahŕňať okrem iného šifrovanie komunikácie prostredníctvom protokolu SSL, šifrovanie informácií počas ich ukladania, brány firewall, kontroly prístupu, oddelenie povinností a podobné bezpečnostné protokoly.

Spoločnosť Gilead školí svojich zamestnancov o dôležitosti ochrany súkromia a o tom, ako správne a bezpečne riadiť a spravovať osobné údaje.  Osobné údaje, s ktorými zaobchádzajú zástupcovia alebo spoločnosti, s ktorými spoločnosť Gilead môže vykonávať spoločné programy, sa riadia týmto oznámením o ochrane osobných údajov a princípmi.

Berte na vedomie, že nemôžeme zaručiť dôvernosť osobných údajov, ktoré sa prenášajú cez Internet. Spoločnosť Gilead vás dôrazne žiada, aby ste boli pri prenášaní osobných údajov cez Internet opatrní. Spoločnosť Gilead nemôže absolútne zaručiť, že neoprávnené tretie strany nezískajú prístup k vašim osobným údajom, preto pri odosielaní osobných údajov webovým stránkam spoločnosti Gilead musíte zvážiť aj výhody aj riziká tohto kroku.

Spoločnosť Gilead bude používať osobné údaje iba spôsobom, ktorý je v súlade s účelmi, na ktoré boli zhromaždené, alebo na ktoré dal jednotlivec svoj súhlas.  Spoločnosť Gilead vykoná príslušné kroky, aby zabezpečila, že osobné údaje sú relevantné, presné, úplné a aktuálne na jej zamýšľané použitie.  Spoločnosť Gilead uchováva osobné údaje len na tak dlho, kým je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, podliehajúc príslušným obdobiam uchovávania údajov uloženým spoločnosti Gilead podľa platných právnych predpisov. To môže znamenať, že vaše osobné údaje budú spoločnosťou Gilead počas uchovávané niekoľkých rokov v závislosti od účelu a potreby spracovania týchto údajov. Ďalšie informácie o rešpektovaní osobných údajov spoločnosti Gilead nájdete v časti Kontaktné údaje nižšie.

Pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov, môžete mať určité práva a voľby.  V závislosti od vašej jurisdikcie vás môžu príslušné právne predpisy oprávňovať na ďalšie spotrebiteľské práva vrátane práva:

 • poznať kategórie a/alebo konkrétne časti osobných údajov zhromaždených o vás, vrátane informácií o tom, či sa vaše osobné údaje predávajú alebo zverejňujú a s kým boli vaše osobné údaje zdieľané;
 • získať prístup ku kópii osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;
 • žiadať o vymazanie vašich osobných údajov;
 • opraviť alebo doplniť vaše osobné údaje;
 • namietať proti určitému použitiu vašich osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo overiť vašu totožnosť v súvislosti s akýmikoľvek žiadosťami týkajúcimi sa osobných údajov, aby sme mohli zaistiť, že informácie, ktoré uchovávame, poskytneme jednotlivcom, ktorých sa týkajú a umožníme uplatňovať práva v súvislosti s týmito informáciami len týmto jednotlivcom alebo ich oprávneným zástupcom.  Ak ste oprávneným zástupcom, ktorý podáva žiadosť v mene spotrebiteľa, môžeme požadovať ďalšie informácie, aby sme overili, či ste oprávnený podať túto žiadosť. Môže to zahŕňať získanie písomného splnomocnenia a dôkazu, že máte oprávnenie na podanie žiadosti. 

Spoločnosť Gilead nemusí byť schopná vyhovieť žiadosti, ak boli osobné údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s povinnosťami a postupmi uchovávania záznamov spoločnosti Gilead.  V prípade, že spoločnosť Gilead nemôže poskytnúť osobe prístup k jej osobným údajom, bude sa snažiť poskytnúť jednotlivcovi vysvetlenie, pod podmienkou akýchkoľvek právnych alebo regulačných obmedzení.

Ak chcete podať žiadosť, kontaktujte nás:

Prostredníctvom nášho webového portálu pre:

obyvateľov EHP

obyvateľov USA a ďalších krajín

E-mailom na adrese privacy@gilead.com

Telefonicky na čísle +1 (833) GILEAD2 +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232 +1 (833) 445-3232).

Poštou na nasledujúcej adrese:

Gilead Sciences, Inc.
Do rúk: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Aby ste nám pomohli odpovedať na vašu žiadosť, všetka vaša komunikácia so spoločnosťou Gilead by mala obsahovať meno odosielateľa a kontaktné údaje (napríklad e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo poštovú adresu) a podrobné vysvetlenie žiadosti. Okrem toho by komunikácia súvisiaca s webovými stránkami spoločnosti Gilead mala podľa potreby obsahovať e-mailovú adresu použitú na registráciu a adresu webovej stránky spoločnosti Gilead, na ktorej boli osobné údaje poskytnuté (napr. www.gilead.com). E-mailové požiadavky na vymazanie, zmenu alebo opravu osobných údajov musia v riadku predmetu e-mailu obsahovať slová „Žiadosť o vymazanie“ alebo „Žiadosť o doplnenie/opravu“, podľa potreby. Spoločnosť Gilead sa bude snažiť reagovať na všetky primerané žiadosti včas a v každom prípade v rámci akýchkoľvek lehôt stanovených platnými miestnymi právnymi predpismi. Ak máte otázky alebo sťažnosti ohľadne nášho oznámenia alebo postupov ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese privacy@gilead.com alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese.

Nebudeme vás obmedzovať ani vám odmietať prístup k našim službám z dôvodu vašich volieb a žiadostí, ktoré v súvislosti s vašimi osobnými údajmi urobíte.  Upozorňujeme, že niektoré možnosti môžu ovplyvniť našu schopnosť poskytovať služby.

Z odoberania našich marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť podľa pokynov uvedených v týchto e-mailoch. Všetky žiadosti o zrušenie budúcej komunikácie so spoločnosťou Gilead alebo o zrušenie konkrétneho programu Gilead by sa mali adresovať spoločnosti Gilead pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov.

Žiadna z webových stránok spoločnosti Gilead nemá v úmysle zhromažďovať alebo používať osobné údaje detí („deti“ sú osoby, ktoré ešte nedosiahli dospelosť podľa jurisdikcií v mieste ich bydliska). Spoločnosť Gilead vedome neumožňuje deťom objednať si produkty spoločnosti Gilead, komunikovať so spoločnosťou Gilead, ani používať internetové služby spoločnosti Gilead. Ak máte podozrenie, že nám dieťa, ktorého ste rodič alebo zákonný zástupca, poskytlo svoje osobné údaje, obráťte sa na spoločnosť Gilead niektorým z uvedených spôsobov a spoločnosť Gilead bude s vami pri riešení tohto problému spolupracovať.

Môžeme poskytovať odkazy na iné webové stránky, služby a aplikácie, ktoré nie sú prevádzkované ani kontrolované nami (ďalej len „služby tretích strán“).  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na služby tretích strán. Aj keď sa snažíme umožniť prístup iba k tým službám tretích strán, ktoré zdieľajú naše rešpektovanie vášho súkromia, nemôžeme niesť zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy týchto služieb tretích strán. Pred poskytnutím akýchkoľvek informácií takýmto tretím stranám vám odporúčame, aby ste si prečítali a porozumeli postupom ochrany osobných údajov akýchkoľvek služieb tretích strán. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov služieb tretích strán, ktoré túto funkciu poskytujú.

Sťažnosti jednotlivca

Jednotlivci sa môžu obrátiť na spoločnosť Gilead v súvislosti so sťažnosťou týkajúcou sa zhromažďovania, spracovania a prenosu ich osobných údajov vyplnením formulára na získanie informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov spoločnosti Gilead a jeho odoslaním e-mailom na adresu privacy@gilead.com. Spoločnosť Gilead bezodkladne preskúma a bude reagovať na sťažnosti do 45 kalendárnych dní od ich prijatia.  Spoločnosť Gilead sa pokúsi sťažnosti vyriešiť v súlade so zásadami uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a princípmi.

Spoločnosť Gilead vykoná pravidelné audity dodržiavania predpisov príslušných postupov týkajúcich sa ochrany osobných údajov s cieľom overiť dodržiavanie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Mechanizmus nezávislého postihu

Ak máte nevyriešený problém týkajúci sa ochrany osobných údajov alebo používania údajov, ktorým sme sa nezaoberali v dostatočnej miere, obráťte sa na spoločnosť TRUSTe, nášho poskytovateľa riešenia sporov tretej strany (bezplatne) so sídlom v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Záväzné rozhodcovské konanie

V prípade, že sťažnosť nemôžete úplne vyriešiť pomocou vyššie uvedených mechanizmov, je možné ako konečné riešenie použiť záväzné rozhodcovské konanie.  Na uplatnenie tejto rozhodcovskej možnosti musíte pred podaním žaloby vykonať nasledujúce kroky: (1) vzniesť nárok týkajúci sa porušenia priamo spoločnosti Gilead a poskytnúť nám možnosť odpovedať na túto otázku do 45 dní; (2) využiť mechanizmus nezávislého postihu, v tomto prípade prostredníctvom spoločnosti TRUSTe, ktorý je pre vás bezplatný; a (3) vyriešiť problém prostredníctvom vášho úradu pre ochranu osobných údajov na ministerstve obchodu a dať mu príležitosť vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie problému.

Táto možnosť rozhodcovského konania sa nesmie uplatniť, ak ten istý nárok týkajúci sa porušenia (1) už bol predmetom záväzného rozhodcovského konania; (2) bol predmetom právoplatného rozsudku vydaného v súdnom konaní, ktorého ste boli stranou; alebo (3) bol už predtým medzi vami a nami vyrovnaný.  Okrem toho sa nesmiete dovolávať tejto možnosti, ak má úrad pre ochranu osobných údajov v krajine vášho bydliska právomoc na riešenie vašej sťažnosti.

Záväzné rozhodcovské konanie môžete iniciovať v súlade s vyššie uvedeným ustanovením o predbežných rozhodnutiach tým, že doručíte organizácii oznámenie.  Oznámenie obsahuje súhrn krokov prijatých na vyriešenie nároku, opis údajného porušenia a podľa výberu jednotlivca akékoľvek podporné dokumenty a materiály a/alebo diskusiu o právnych predpisoch týkajúcich sa údajného nároku.  Ďalšie informácie o tom, ako môžete využiť rozhodcovské konanie podľa štítu na ochranu osobných údajov nájdete na stránke https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Nakoniec môžete použiť iba záväzné rozhodcovské konanie, aby ste zabezpečili, že spoločnosť Gilead bude dodržiavať postupy spracovania údajov uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.  Žiadna iná forma nápravy nie je prostredníctvom rozhodcovského konania podľa tejto časti k dispozícii.

Akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi spoločnosťou Gilead alebo súvisiace s odvolaním súhlasu na zhromažďovanie, spracovanie, prenos alebo sprístupnenie vašich osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na adresu privacy@gilead.com.

Akékoľvek žiadosti na odhlásenie sa z odberu budúcich oznamov od spoločnosti Gilead alebo odhlásenie sa z konkrétneho programu spoločnosti Gilead je potrebné zaslať spoločnosti Gilead prostredníctvom našich webových portálov, e-mailom na adresu: privacy@gilead.com alebo telefonicky na čísle +1 (833) GILEAD2 +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232 +1 (833) 445-3232).

Alternatívne môžete poslať list na túto adresu:

Gilead Sciences, Inc.
Do rúk: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404
USA

Spoločnosť Gilead si vyhradzuje právo priebežne meniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov tak, aby podľa platných právnych predpisov odrážalo technologický pokrok, právne a regulačné zmeny a obchodné postupy spoločnosti Gilead.  Ak spoločnosť Gilead zmení svoje postupy ochrany osobných údajov, aktualizovaná verzia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov bude tieto zmeny odrážať.  Spoločnosť Gilead oznámi tieto zmeny aktualizáciou dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.  Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov a sledovať všetky zmeny a doplnenia.  Vaša nepretržitá interakcia so spoločnosťou Gilead v rámci vyššie uvedených aktivít bude podliehať súčasnému oznámeniu o ochrane osobných údajov.

Ak ste občanom EÚ a/alebo máte prístup na webové stránky spoločnosti Gilead v Európskom hospodárskom priestore, tento dodatok sa môže uplatňovať popri vyššie uvedenom.

Prevody vašich osobných údajov môžu byť uskutočnené subjektmi mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane subjektov so sídlom v USA, na účely ich spracovania z vyššie spomenutých dôvodov. Spoločnosť Gilead zavedie príslušné zmluvné opatrenia (vrátane štandardných doložiek o ochrane údajov, ktorých kópiu je možné získať písomne prostredníctvom  adresy privacy@gilead.com) s cieľom zabezpečiť, aby príslušné spoločnosti a tretie strany spoločnosti Gilead mimo Európskeho hospodárskeho priestoru poskytli primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako sú stanovené v tomto oznámení a podľa požiadaviek platných právnych predpisov.

Pri spracovávaní osobných údajov pochádzajúcich z Európskeho hospodárskeho priestoru spoločnosť Gilead určila zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá je zodpovedná za dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov o ochrane osobných údajov EÚ a na ktorú sa môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov obrátiť na adrese dpo@gilead.com

Ak sa na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Gilead vzťahujú právne predpisy EÚ, môžete podať sťažnosť aj príslušnému dozornému orgánu v oblasti ochrany osobných údajov vo vašej krajine pobytu.  Príslušný názov orgánu dohľadu a kontaktné údaje nájdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ak ste občanom Brazílie alebo pristupujete na webové stránky spoločnosti Gilead v Brazílii, potom sa môže okrem vyššie uvedeného uplatňovať tento dodatok.

K spracovaniu v súlade s vyššie uvedenými účelmi sa môžu uskutočniť prevody vašich osobných údajov subjektom nachádzajúcim sa mimo Brazílie, vrátane subjektov nachádzajúcich sa v Spojených štátoch. Spoločnosť Gilead implementuje príslušné zmluvné opatrenia (vrátane doložiek o ochrane údajov, kópiu ktorých môžete získať prostredníctvom adresy privacy@gilead.com), aby zabezpečila, že príslušné spoločnosti Gilead a tretie strany mimo Brazílie poskytnú vašim osobným informáciám primeranú úroveň ochrany. ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a ako to vyžaduje príslušný zákon.

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov týkajúcich sa Brazílie, spoločnosť Gilead poverila úrad pre ochranu údajov zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním brazílskeho zákona o ochrane údajov, ktorý môžete kontaktovať na adrese dpo@gilead.com v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa spracovania vašich údajov.

Ak sa na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Gilead vzťahujú brazílske zákony, môžete tiež podať sťažnosť na brazílsky národný úrad pre ochranu údajov (ANPD) a požiadať ANPD aby vynaložila všetko úsilie na vyriešenie problému. Ďalšie zdroje týkajúce sa procesu sťažnosti sú k dispozícii tu: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento.

Posledná aktualizácia: 30. apríla 2021